dr hab. Lidia Sas Paszt, prof. IO

advertisement
dr hab. Lidia Sas Paszt, prof. IO
Rozprawa doktorska pt. „Wpływ pH gleby oraz glinu, gipsu i form azotu na siłę wzrostu
i poziom odżywienia trzech typów podkładek – P22, M9 i M26 i dwóch odmian jabłoni –
‘Jonagold’ i ‘Gala’ ” Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 1998: str. 1-76.
(praca wykonana w ramach grantu promotorskiego KBN (MNiSW), nr PB0494/P06/96/10).
Publikacje
Oryginalne prace twórcze opublikowane w czasopismach znajdujących się w bazie
Journal Citation Reports Filadelfijskiego Instytutu Thompson Reuters
Sas L., Tang C., Rengel Z. 2001. Suitability of hydroxyapatite and iron phosphate as P sources
for Lupinus albus L grown in nutrient solutions. Plant and Soil 235: 159-166. IF: 2.517
(2 cytowania).
Sas L., Rengel Z., Tang. 2001. Excess cation uptake of proton and organic acid anions in
Lupinus albus under P deficiency. Plant Science 160: 1191-1198. IF: 2.050 (51 cytowań).
Sas L., Rengel Z., Tang. 2002. The effect of nitrogen nutrition on cluster root formation and
proton extrusion by Lupinus albus. Annals of botany 89: 435-442. IF: 3.501 (13 cytowań).
Sas L., Marschner H., Römheld V., Mercik S. 2003. Effect of nitrogen forms on growth and
chemical changes in the rhizosphere of strawberry plants. Acta Physiologiae Plantarum
241-247. IF: 1.232 (2 cytowania).
Vanguelova E.I., Hirano A.Y., Eldhuset T., Sas Paszt L., Bakker M.R., Püttsepp Ü., Brunner I.,
Lõhmus K., Godbold D. 2007. Tree fine root Ca/Al molar ratio - Indicator of Al and acidity
stress. Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant
Biology 141 (3): 460-480. IF: 0.744 (6 cytowań).
Sumorok B., Trojanowska A., Drobniewska A., Flisiak Ł., Izydorczyk K., Sas Paszt L. 2008. The
effect of fertilization by bottom sediments on the vegetative growth of native and
energy willow species grown in the pot and field experiments. Polish Journal of
Environmental Studies 17 (3A): 555-559. IF: 0.947.
Malusa E., Sas Paszt L., Ciesielska J. 2012. Technologies for beneficial microorganisms
inocula used as biofertilizers. The Scientific World Journal vol. 2012,article
ID 491206: 1-12.
Kowalska J., Malusa E., Sas Paszt L., Remlein-Starosta D., Drożdźyński D. 2012. Use of
Cryptococus albidus for controlling grey mould in the production and storage of
organically grown strawberries. Journal of plant disease and protection. No.119, vol.
5/6: 174-178.
1
Oryginalne prace twórcze opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych
Sas L., Miszczak A., Plich H. 1992. The influence of auxins, exogenous ethylene and light on
the biosynthesis of ethylene and CO2 production in strawberry fruits. Fruit Science
Report 19 (2): 47-61.
Plich H., Sas L. 1992. Fizjologiczne podstawy dojrzałości zbiorczej owoców śliw (Prunus
domestica L.). Prace Instytutu Sadownictwa, Seria C 3-4 (115-116): 273-274.
Borkowska B., Sas L. 1992. Wpływ glinu na wzrost roślin sadowniczych. Prace Instytutu
Sadownictwa, Seria C 3-4 (115-116): 52-53.
Plich H., Sas L., Miszczak A. 1995. Ethylene production, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic
acid (ACC) content and the ACC conversion capability in strawberry fruits in consecutive
stages of their growth and ripening. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research
3 (2): 39-52.
Smolarz K., Sas L., Markowski J. 1997. Effect of „Wuxal Kombi” and „Wuxal Calcium”
fertilizers on the quality of strawberry fruit. Acta Horticulturae 439: 743-747.
Sas L., Mercik S. 2001. Zawartość K, Mg i Ca w liściach podkładek i okulantów jabłoni oraz
w glebie w zależności od jej odczynu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych
480: 307-317.
Sas L., Marschner H., Römheld V., Mercik S. 2002. The influence of aluminium on
rhizosphere and bulk soil pH and growth of strawberry plants. Zeszyty Problemowe
Postępów Nauk Rolniczych 482: 467-474.
Sas L., Mercik S. 2002. Wpływ pH, form azotu oraz rozpuszczalnych form glinu na skład
chemiczny gleb oraz korzeni i liści podkładek jabłoni M9. Zeszyty Problemowe Postępów
Nauk Rolniczych 482: 475-483.
Sas Paszt L., Żurawicz E. 2004. The influence of nitrogen forms on root growth and pH
changes in the rhizosphere of strawberry plants. Acta Horticulturae 649: 217-221.
Sas Paszt L., Mercik S. 2004. The response of apple rootstocks P22, M9, M26, and apple tree
cultivars ‘Jonagold’ and ‘Gala’ to soil acidification. Acta Horticulturae 636: 167-172.
Sas Paszt L., Żurawicz E. 2005. Studies of the rhizosphere of strawberry plants at the
Research Institute of Pomology and Floriculture in Skierniewice, Poland. International
Journal of Fruit Science 5 (1): 115-126.
Sitarek M., Sas Paszt L. 2005. Studies on the root system of sweet cherry trees grafted on
different rootstocks – preliminary results. Journal of Fruit and Ornamental Plant
Research 13: 25-38.
Sas Paszt L., Jarociński B. 2005. The effect of micro-element fertilizers on the vegetative
growth of strawberry plants cv. ‘Senga Sengana’. Chemistry for Agriculture 6: 260-264.
2
Malusa E., Sas Paszt L., Popińska W., Żurawicz E. 2006. The effect of substrate containing
arbuscular mycorrhizal fungi and rhizosphere microorganisms and foliar fertilization on
growth response and rhizosphere pH of three strawberry cultivars. International Journal
of Fruit Science 6 (4): 25-41.
Derkowska E., Sas Paszt L., Sumorok B., Szwonek E., Głuszek S. 2008. The influence of
mycorrhization and organic mulches on mycorrhizal frequency in apple and strawberry
roots. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 16: 227-242.
Sitarek M., Grzyb S., Sas Paszt L. 2008. The effect of eight clonal rootstocks on the growth
and yield of ‘Kordia’ sweet cherry trees. Acta Horticulturae 1 (903): 535-540.
Sumorok B., Michalska-Hejduk D., Zdanowicz A., Drobniewska A., Sas Paszt L. 2009.
Występowanie grzybów mikoryzowych u wybranych roślin zbiorowisk doliny rzeki
Kurówka. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, Wydawnictwo IMUZ 9 (3)(27): 195-204.
Frąc M., Michalski P., Sas Paszt L. 2009. The effect of mulch and mycorrhiza on fruit field and size
of three strawberry cultivars. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 17 (2): 85-93.
Glinicki R., Sas Paszt L., Jadczuk-Tobjasz E. 2010. The effect of plant stimulant fertilizer
„Resistim” on growth and development of strawberry plants. Journal of Fruit and
Ornamental Plant Research 18 (1): 111-124.
Sas Paszt L., Sumorok B., Malusa E., Głuszek S., Derkowska E. 2011. The influence of
bioproducts on root growth and mycorrhizal occurrence in the rhizosphere of strawberry
plants ‘Elsanta’. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 19 (1): 13-34.
Lisek A., Sas Paszt L., Oskiera M., Trzciński P., Bogumił A., Kulisiewicz A., Malusa E. 2011. Use
of the rep-PCR technique for differentiating isolates of rhizobacteria. Journal of Fruit and
Ornamental Plant Research 19 (1): 5-12.
Sumorok B., Sas Paszt L., Głuszek S., Derkowska E., Żurawicz E. 2011. The effect of
mycorrhization and mulching of apple trees cv. ‘Gold Milenium’ and black currant
bushes cv. ‘Tiben’ on the occurrence of arbuscular mycorrhizal fungi. Journal of Fruit
and Ornamental Plant Research 19 (1): 35-49.
Zmarlicki K., Brzozowski P., Malusa E., Sas Paszt L. 2011. Preliminary studies on the impact
of organic and conventional agriculture on the environment in Poland. Journal of Fruit
and Ornamental Plant Research 19 (2): 99-110.
Lisek A., Sas Paszt L., Kulisiewicz A. 2011. Detection of arbuscular mycorrhizal fungi in the
roots strawberry with nested PCR technique. Vegetable Crops Research Bulletin 75: 91103.
Glinicki R., Sas Paszt L., Jadczuk-Tobjasz E. 2011. The effect of microbial inoculation with EMFarming inoculum on the vegetative growth of three strawberry cultivars. Annals of Warsaw
University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture No 32: 3-14.
3
Grzyb Zygmunt S., Piotrowski W., Bielicki P., Sas Paszt L., Malusa E. 2012. Effect of different
fertilizers and amendments on the growth of apple and sour cherry rootstocks in an
organic nursery. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 20 (1): 43-53.
Grzyb Zygmunt S., Piotrowski W., Sas Paszt L. 2012. Effect of biofertilizers and soil
conditioners used in an ecological nursery on the degree of infection by leaf spot of sour
cherry maiden trees (Brumeriella Jaapi Rehm). Journal of Research and Applications in
Agricultural Engineering 57 (3): 153-156.
Grzyb Zygmunt S., Piotrowski W., Bielicki P., Sas Paszt L. 2012. Indirect influence of some
bioproducts used in a organic nursery of rootstocks on winter mortality of grafted buds
of apple and sour cherry and the number of maiden trees produced. Journal of Life
Sciences, USA (print).
Grzyb Z.S., Piotrowski W., Bielicki P., Sas Paszt L. 2012. Quality of apple maidens as
influenced by the frequency of applicattion of different fertilizers in the organic nursery
– preliminary results. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 20(2): 41-49.
Lisek A., Sas Paszt L., Sumorok B. 2012. Detection of arbuscular mycorrhizal fungi in the
roots of strawberry plants fertilized with organic bioproducts. Vegetable Crops Research
Bulletin 77: 17-27.
Głuszek S., Sas Paszt L., Sumorok B., Derkowska E., Kozera R. 2013. Application of the
minirhizotron technique to studying the roots of fruit plants. Advences in Science and
Technology Research Journal: 45-53.
Oryginalne prace twórcze opublikowane w recenzowanych materiałach ze zjazdów
i konferencji (krajowych i międzynarodowych)
Borkowska B., Sas L. 1993. Jak zanieczyszczenie środowiska może wpłynąć na
mrozoodporność roślin? Materiały VIII Ogólnokrajowego Seminarium Grupy Roboczej
„Mrozoodporność”, 18-19.05.1993 Brzezna, str. 25-34.
Sas L., Borkowska B. 1994. Reakcja roślin na różne formy wapnia w zależności od zmian pH
w rizosferze. XXXIII Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza, 30.08-01.09.1994
Skierniewice, str. 371-372.
Sas L. 1994. Reakcja roślin sadowniczych na zakwaszone środowisko. XXXIII Ogólnopolska
Naukowa Konferencja Sadownicza cz. I, 30.08-01.09.1994 Skierniewice, str. 369-370.
Sas L., Marschner H., Röemheld V. 1995. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego na
wzrost roślin truskawki oraz zmiany chemiczne zachodzące w rizosferze. Nauka Praktyce
Ogrodniczej, 1995 AR Lublin, str. 201-206.
Lis E., Sas L., Smolarz K. 1996a. Porównanie owocowania trzech odmian truskawki
rozmnażanych in vitro i metodą tradycyjną. XXXIV Ogólnopolska Naukowa Konferencja
Sadownicza, 28-30.08.1996 Skierniewice, str. 394-398.
4
Markowski J., Sas L., Smolarz K. 1996. Wpływ nawożenia dolistnego „Wuxalem Kombi”
i „Wuxalem Calcium” na jakość owoców truskawki odmiany ’Senga Sengana’. XXXIV
Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza, 28-30.08.1996 Skierniewice, str. 367-370.
Sas L., Mercik S. 1996. Wpływ zakwaszenia gleby na wzrost oraz skład chemiczny części
nadziemnej i korzeni trzech podkładek jabłoni. XXXIV Ogólnopolska Naukowa
Konferencja Sadownicza, 28-30.08.1996 Skierniewice, str. 371-376.
Lis E., Sas L., Smolarz K. 1996b. Charakterystyka wzrostu trzech odmian truskawki z in vitro
w pierwszym roku uprawy polowej. Nowe Rośliny i Technologie w Ogrodnictwie. 1719.09.1996 AR Poznań (1), str. 184-187.
Sas L., Boxus P. 1996. Zmiany pH powodowane przez ukorzenianie roślin ex vitro i pędy in
vitro truskawki, rosnące w warunkach zakwaszonego środowiska i w obecności jonów
glinu. W: Grzesiak S., Miszalski Z. (red.) ”Ekofizjologiczne aspekty reakcji roślin na
działanie abiotycznych czynników stresowych”, 23-25.11.1996 Kraków, Wydawnictwo
Zakładu Fizjologii Roślin. PAN, Kraków, str. 501-510.
Sas L., Rutkowski K., Smolarz K. 1997. Wstępne wyniki badań nad przechowywaniem
owoców borówki wysokiej odm. ’Bluecrop’. I Ogólnopolska Konferencja Borówkowa,
25.06.1997 Skierniewice, str. 69-73.
Sas L., Mercik S. 1997. Wpływ form azotu (NH4+, NO3-) na wzrost podkładek jabłoni (P22, M9
i M26), rosnących w systemie półhydroponicznym, w warunkach niskiego pH.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ecophysiological aspects of plant adaptation to
stress factors”, 12-14.06.1997 Kraków, str. 323-326.
Mercik S., Sas L. 1997. Ujemny wpływ nadmiernego zakwaszenia gleby na rośliny.
II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Przyrodnicze i antropologiczne przyczyny
oraz skutki zakwaszenia gleb”, 23-24.09.1997 Warszawa. Zeszyty Postępów Nauk
Rolniczych 456, str. 29-39.
Sas L., Mercik S. 1998. Response of selected apple rootstocks and cultivars to low pH and
nitrogen fertilization. W: International Workshop on Role of Environmental and
Biological Factors in Acquisition of Toxic and Essential Elements by Plants, 06.04.1998
Skierniewice, pp. 9-19.
Lis E., Sas L., Smolarz K. 1998. Końcowa ocena owocowania truskawek z mikrorozmnażania. XXXVII
Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza, 25-27.08.1998 Skierniewice, str. 394-397.
Sas L., Smolarz K., Lewandowski M. 1998. Wyniki badań nad przechowywaniem owoców
borówki wysokiej odmiany ’Bluecrop’. Vademecum Borówkowe, 1998 SGGW Warszawa,
str. 21-23.
Sas L., Rengel Z., Tang C. 2000. Factors affecting cluster root formation and root exudation
by Lupinus albus. Soils 2000. Conference Proceedings, Australian Society of Soil Science
Inc. (WA Branch), 2000 Muresk, West Australia, pp. 105-110.
5
Sas L., Mercik S. 2001. Content of K, Mg and Ca in apple rootstocks, varieties and soil
depending on soil pH. International Scientific Conference “Potash and Magnesium in
Agriculture” 4-6.09.2001 Rogów, pp. 87-88.
Żurawicz E., Stutterheim N., Bruns C., Sas Paszt L. 2006. Effects of processed plant raw material
and bovine residues derived fertilizers and plant strengtheners on yield, health and quality of
fruits
and
vegetables
–
a project
survey.
Joint
Organic
Congress
30-31.05.2006 Odense, Denmark, pp.1-2.
http://orgprints.org/7388/1/Public-Denmark.pdf
Sas Paszt L. 2009. Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej
uprawy roślin sadowniczych. W: Ogrodnictwo polskie w obliczu globalizacji i wzrostu
zainteresowania produktami ekologicznymi. Konferencja Naukowa Ekonomika
Ogrodnictwa, 30.09.2009 ISK Skierniewice, str. 5-9.
Malusa E., Sas Paszt L. 2009. The development of innovative Technologies and products for
organic fruit production. An Integrated Project. The Proceedings of the International
Plant
Nutrition
Colloquium
XVI
Paper:
1359,
pp.
1-3.
http://escholarship.org/uc/item/5f10g7pg
Sas Paszt L., Malusa E., Ciesielska J. 2009. Growth responses in strawberry cv. ’Elsanta’
treated with a new organic fertilizer of plant origin. Preliminary results. The Proceedings
of the International Plant Nutrition Colloquium XVI. Sacramento, (USA) Paper: 1186, pp. 1-4.
http://escholarship.org/uc/item/1s93w0xk
http://ipnc.ucdavis.edu/html/Posters_Session%20B.html
Malusa E., Sas Paszt L., Ciesielska J. 2010. Effect of new organic fertilizers on growth of
strawberry cv. ’Elsanta’. Preliminary results. Eco-Fruit 14th International Conference on
Organic Fruit-Growing. 22-24.02 2010 Germany, pp. 361-365.
Sas Paszt L., Sumorok B., Malusa E., Derkowska E., Głuszek S. 2012. The Influence of
bioproducts on root growth and mycorrhizal occurrence in the rhizosphere of
strawberry plants cv. ‘Elsanta’ under controlled conditions. Proceedings of the 15 th
International Conference on Organic Fruit-Growing. Eco-Fruit 20-22.02 2012 University
of Hohenheim, Germany, pp. 276-283.
Sas Paszt L., Derkowska E., Sumorok B., Malusa ., Stępień W., Głuszek S. 2012. Effect of
composts based on brown coal on the growth of roots of strawberry plants cv. ‘Elsanta’
and their colonization by arbuscular mycorrhizal fungi. Proceedings of the 15 th
International Conference on Organic Fruit-Growing. Eco-Fruit 20-22.02 2012 University
of Hohenheim, Germany, pp.284-289.
Sas Paszt L., Derkowska E., Sumorok B., Rozpara E., Malusa E., Głuszek S. 2012. Effect of
bioproducts on root growth and the occurrence of arbuscular mycorrhizal fungi in the
rhizosphere of strawberry plants cv. ‘Elsanta’ and ‘Elkat’ in field conditions. Proceedings
6
of the 15th International Conference on Organic Fruit-Growing. Eco-Fruit 20-22.02 2012
University of Hohenheim, Germany, pp.290-295.
Sas Paszt L., Sumorok B., Derkowska E., Trzciński P., Bogumił A., Harbuzov A., Głuszek S.,
Malusa E. 2012. The collection of beneficial soil microorganisms held in the SYBIO BANK.
Proceedings of the 15th International Conference on Organic Fruit-Growing. Eco-Fruit 2022.02 2012 University of Hohenheim, Germany, pp. 296-301.
Stępień W., Malusa E., Sas Paszt L., Renzi G., Ciesielska J. 2012. Effect of brown coal-based
composts produced with the use of white rot fungi on the growth and yield of
strawberry plants. Proceedings of the 15th International Conference on Organic FruitGrowing. Eco-Fruit 20-22.02 2012 University of Hohenheim, Germany, pp. 302-306.
Grzyb Z.S., Bielicki P., Piotrowski W., Sas Paszt L., Malusa E. 2012. Effect of some organic
fertilizers and amendments on the quality of maiden trees of two apple cultivars.
Proceedings of the 15th International Conference on Organic Fruit-Growing. Eco-Fruit 2022.02 2012 University of Hohenheim, Germany, pp. 410-414.
Grzyb Z.S., Piotrowski P., Sas Paszt L., Malusa E. 2012. Effect of Bio-Fertilizers and soil
conditioners on the quality of apple maiden trees. 2 nd International Organic Fruit
Research Symposium ‘From Research to Practice’ June 18-21 Leavenworth, WA USA, pp. 14.
Malusa E., Juszczuk J., Szal B., Ciesielska J., Sas Paszt L. 2012. The effect of organic fertilizers
and amendments on N metabolism in strawberry plants. 2nd International Organic Fruit
Research Symposium ‘From Research to Practice’ June 18-21 Leavenworth, WA USA, pp. 17.
Malusa E., Ciesielska J., Meszka B., Chałańska A., Sas Paszt L., Sobiczewski P. 2012. The
effect od different organic fertilizers and soil conditioners on the soil microbial
populations in organically managed strawberry plants. 2nd International Organic Fruit
Research Symposium ‘From Research to Practice’ June 18-21 Leavenworth, WA USA, pp. 22.
Grzyb Z.S., Piotrowski W., Sas Paszt L. 2012. Wpływ różnych bionawozów i ulepszaczy
glebowych stosowanych w szkółce ekologicznej na stopień porażenia okulantów wiśni
przez opadzinę liści (Brumeriella jaapi Rehm.). XIV Międzynarodowa Konferencja
Naukowa nt. ‘Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju’. Przemysłowy
Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, 3-5.10.2012.
Sumorok B., Sas Paszt L., Malusa E., Derkowska E., Głuszek S. 2013. The effect of
biostimulators on root growth and mycorrhizal occurence in the rhizosphere of
strawberry plants. XVII International Plant Nutrition Colloquium 19-22.08.2013 Istanbul,
Turkey, P6-16: 657-658.
Sas Paszt L., Sumorok B., Lisek A., Derkowska E., Trzciński P., Bogumił A., Harbuzov A.,
Głuszek S., Malusa E. 2013. SYMBIO-BANK – the collection of beneficial soil
microorganisms. XVII International Plant Nutrition Colloquium 19-22.08.2013 Istanbul,
Turkey, P6-17: 659-660.
7
Prace przeglądowe i metodyczne opublikowane w recenzowanych czasopismach
naukowych
Sas L., Mercik S., Borkowska B., Michalczuk L. 1995. Zakwaszenie gleb w sadach –
rozważania przyczyn, skutków oraz możliwości przeciwdziałania. Zeszyty Naukowe
Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa 2: 34-42.
Sas L., Mercik S., Smolarz K. 1996. Procesy chemiczne zachodzące w rizosferze i metody ich
badania. Postępy Nauk Rolniczych 5: 79-89.
Sas L., Mercik S., Matysiak B. 1999. Rola rizosfery w mineralnym odżywianiu się roślin.
Postępy Nauk Rolniczych 6: 27-36.
Sas Paszt L., Stępień T. 2006a. Handbook of Methods Used in Rhizosphere Research, authors
of part I – Published by Swiss Federal Research Institute WSL, Birmensdorf: 207-208.
http://www.rhizo.at/download.asp?id=964
Sas Paszt L., Stępień T. 2006b. Handbook of Methods Used in Rhizosphere Research, authors
of part II – Published by Swiss Federal Research Institute WSL, Birmensdorf: 274-275.
http://www.rhizo.at/download.asp?id=986
Sas Paszt L., Głuszek S., Bułaj B. 2007. Minirizotron – niedestrukcyjna metoda badania
korzeni roślin. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa 15: 93-107.
Sas Paszt L., Głuszek S. 2007a. Nowoczesne metody w badaniach rizosfery roślin
sadowniczych. Postępy Nauk Rolniczych 5: 51-63.
Sas
Paszt L., Głuszek S. 2007b. Rola korzeni oraz rizosfery
i plonowaniu roślin sadowniczych. Postępy Nauk Rolniczych 6: 27-39.
we
wzroście
Głuszek S., Sas Paszt L., Sumorok B., Derkowska E. 2008. Wpływ mikoryzy na wzrost
i plonowanie roślin ogrodniczych. Postępy Nauk Rolniczych 6: 11-22.
Sas Paszt L., Żurawicz E., Filipczak J., Głuszek S. 2008. Rola rizosfery w odżywianiu roślin
truskawki. Postępy Nauk Rolniczych 1: 57-68.
Sas Paszt L., Malusa E., Grzyb Z., Rozpara E., Wawrzyńczak P., Rytkowski K., Zmarlicki K.,
Michalczuk B., Podlaska B., Nowak D. 2010a. Środowiskowe i zdrowotne znaczenie
ekologicznej produkcji owoców. Postępy Nauk Rolniczych 1: 109-121.
Sas Paszt L., Żurawicz E., Głuszek S. 2010b. Przydatność istniejących odmian truskawki do
upraw ekologicznych. Postępy Nauk Rolniczych 3: 69-76.
Sas Paszt L. 2010. Data-collection of existing data on protected crop system (greenhouse
and crops grown under cover) in Eastern European Member States in EU. Technical
report to EFSA under procurement CT/EFSA/PPR/2008/07: 1-47.
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/32e.pdf
8
Linden van der T., Capri E., Cornelese A., Egsmose M., Pardossi A., Sas Paszt L., Stanghellini
C., Steurbaut W. . Ranking of emissions of plant protection products from protected
crops to environmental receptors.
Monografie i rozdziały w monografiach
Sas Paszt L., Żurawicz E., Masny A., Filipczak J., Pluta S., Lewandowski M., Basak A. 2008. The
use of biostimulators in small fruit growing. W: Sadowski A. (red.), Biostimulators in
modern agriculture. Fruit crops. The Editorial House Wieś Jutra, str. 76-90.
Sumorok B., Michalska-Hejduk D., Sas Paszt L. 2008. Badania mikoryz u roślin zbiorowisk
okresowo zalewanych na terasie rzeki Pilicy. W: Mułenko W. (red.), Mykologiczne
badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, str. 132-141.
Sas Paszt L. 2011. Budowa i rozwój korzeni. W: Jankiewicz L., Lipecki J. (red.) Fizjologia roślin
sadowniczych. Wydawnictwo PWN Warszawa, str. 127-161.
Brouwer F., Sas Paszt L. 2011. Analysing agriculture and rural areas in Europe. A synthesis of
research programmes in 20 countries. LEI report 2011-052, October 2011. Project BO11-016-006, ‘Participation in RURAGRI ERA-Net’ project code 2272000192. LEI, part of
Wageningen UR, The Hague, str. 1-83.
Inne prace i komunikaty
Borkowska B., Sas L. 1991. Tolerancja drzew owocowych w stosunku do glinu. Sympozjum
Chrom, nikiel i glin w środowisku – problemy ekologiczne i metodyczne, 08.11.1991
Warszawa.
Borkowska B., Sas L. 1992. Tolerancja drzew owocowych na glin. Materiały V Ogólnopolskiej
Konferencji „Mechanizmy Regulacji Morfogenezy Roślin, 15-16.06.1992 Rogów: 117.
Sas L., Boxus P., Borkowska B. 1994. Wpływ czynników środowiskowych na kultury pędowe
truskawki w fazie namnażania i ukorzeniania oraz ich adaptacji w szklarni. Ogólnopolska
Konferencja „Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin”, 15-17.12.1994 Kraków.
Plich H., Sas L. 1995. Produkcja etylenu, poziom ACC i zdolność do rozkładu ACC w owocach
truskawki w różnych fazach wzrostu i dojrzewania. Materiały 50 Zjazdu PTB, 26.0601.07.1995 Kraków: 316. Poster
Sas L. 1995. System doświadczalny stosowany w badaniach rozwoju korzeni oraz zmian
biochemicznych zachodzących w rizosferze. Materiały konferencji i sympozjów 50 Zjazdu
PTB, 26.06-01.07.1995 Kraków: 317. Referat
Sas L., Mercik S. 1996. The growth and mineral composition of 3 apple rootstocks cultivated
on soil with different pH. The 10-th FESPP Congress “From Molecular Mechanisms to the
Plant: An Integrated Approach” 09-13.09.1996 Florencja: 35 Poster 17.
9
Sas L., Rengel Z., Tang C. 1999a. Suitability of hydroxyapatite and iron phosphate in nutrient
solution study. The Third W.A. Symposium on Ions in the Soil-Water Plant Continuum,
CSIRO Western Australia. Poster 5.
Sas L., Tang C., Rengel Z. 1999b. Contribution of organic acid extrusion to acid production by
Lupinus albus L. under P deficiency. The Third W.A. Symposium on Ions in Soil-Water
Plant Continuum, CSIRO, Western Australia. Poster 4.
Sas L., Rengel Z., Tang C. 2000a. Cluster root formation and H+ extrusion by Lupinus albus L.
depends on P and N nutrition. Conference Proceedings, International Phosphorus
Symposium, 06.09.2000 Beijing, China. Poster 61.
Sas L., Rengel Z., Tang C. 2000b. The effect of pH on the growth and cluster root formation
by Lupinus albus L. grown in nutrient solutions. Conference Proceedings, International
Phosphorus Symposium, 06.09.2000 Beijing, China. Poster 62.
Sas L., Rengel Z., Tang C. 2000c. Cluster root formation and H+ extrusion by Lupinus albus
depends on P and N nutrition. The Fourth W.A. Symposium on Ions in the Soil-WaterPlant Continuum. AgWest, Western Australia. Poster 21.
Sas L., Rengel Z., Tang C. 2000d. The effect of pH on growth and cluster root formation by
Lupinus albus grown in nutrient solutions. The Fourth W.A. Symposium on Ions in the
Soil-Water Plant Continuum. AgWest, Western Australia. Poster 20.
Sas L., Marschner H., Römheld V., Mercik S. 2001. The influence of aluminium on
rhizosphere pH and growth of strawberry plants. III Scientific Conference on “Natural
and Anthropogenic causes and effects of soil acidification”, 28-29.08.2001 Lublin: 67.
Sas L., Mercik S. 2001. Wpływ form azotu, glinu i gipsu na skład mineralny pożywki i gleby
oraz korzeni i liści podkładek jabłoni. III Scientific Conference on “Natural and
anthropogenic causes and effects of soil acidification”, 28-29.08.2001 Lublin: 66.
Sas Paszt L., Żurawicz E., Treder W. 2002. Effect of nitrogen forms and aluminium ions on pH
changes in the rizosphere of strawberry plants. WG -3-4 meeting of COST Action 836,
11-16.06.2002 Lisbona, Portugal. Poster.
Sas Paszt L., Sitarek M., Żurawicz E. 2004. Rhizosphere research in fruit crop plants. First
Open Workshop on Woody Processes under a Changing Environment, 27-30.10.2004
Thessaloniki, Greece: 57.
Liqun H., Sas Paszt L., Sobiczewski P. 2004. Role of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) in
sustainable production of horticultural crops. Proceedings of the International Congress
“Rhizosphere 2004” Perspectives and Challenges – A tribute to Lorenz Hiltner, 1217.09.2004, Munich, Germany.
Sas Paszt L., Malusa E., Żurawicz E. 2004. The effect of a mycorrhiza-bacteria substrate and
foliar fertilization on the changes in the rhizosphere and growth response of three
strawberry cultivars. Proceedings of the International Congress “Rhizosphere 2004”
10
Perspectives and Challenges – A tribute to Lorenz Hiltner, 12-17.09.2004 Munich,
Germany: 140. Poster 7 (p.20).
Sitarek M., Sas Paszt L. 2004. Studies of the root system in sweet cherry trees grafted on
rootstocks with different growth vigour. Proceedings of the International Congress
“Rhizosphere 2004” Perspectives and Challenges – A tribute to Lorenz Hiltner,
12-17.09.2004 Munich, Germany 70. Poster 3 (p.13).
Lewandowski M., Sas Paszt L., Malusa E., Żurawicz E. 2006. Studies of the root system and
rhizosphere activity in apple trees at the Research Institute of Pomology and Floriculture
(RIPF), Skierniewice, Poland. Proceedings of the Final Meeting of COST Action 631: From
Understanding and Modelling to Application, Managing the Natural Potentials of the
Rhizosphere for Designing RHIZOSPHERE TECHNOLOGIES, 20-23.04.2006 Praque, Czech
Republic. Poster 11.
Sas Paszt L., Malusa E., Żurawicz E. 2006a. The effect of a mycorrhiza-bacteria substrate and
mineral fertilization on rhizosphere acidification and growth response of three
strawberry cultivars. Proceedings of the 27th International Horticultural Congress
Exhibition, 13-19.08.2006 Seoul, Korea. Poster 115 (p.200).
Sas Paszt L., Malusa E., Żurawicz E., Głuszek S. 2006b. The effect of mycorrhiza and
biostimulators on the vegetative growth and mineral composition of strawberry plants
cv. ‘Senga Sengana’. 5th International Conference on Mycorrhiza, 23-27.07.2006,
Granada, Spain.
Sas Paszt L., Żurawicz E., Malusa E. 2006c. The effect of a mycorrhiza-bacteria substrate and
foliar fertilization on rhizosphere acidification and growth response of three strawberry
cultivars. Proceedings of COST Action E38 meeting: Woody Root Processes Revealing the
Hidden Half, 4-8.02.2006 Sede Boqer, Israel. Poster 18.
Sas Paszt L., Żurawicz E. 2006. Studies of the rhizosphere of strawberry plants at the
Research Institute of Pomology and Floriculture in Skierniewice, Poland. Proceedings of
COST Action E38 meeting: Woody Root Processes Revealing the Hidden Half,
4-8.02.2006 Sede Boqer, Israel. Wykład L 16.
Sitarek M., Sas Paszt L. 2006. Studies of the root system in sweet cherry trees grafted on
different rootstocks. Proceedings of COST Action E38 meeting: Roots, Mycorrhizas and
Their External Mycelia in Carbon Dynamics in Forest Soil, 09-13.09.2006 Rovaniemi,
Finland. Poster 33.
Sas Paszt L., Głuszek S., Sumorok B., Pluta S., Lewandowski M., Żurawicz E. 2007. The
influence of mycorrhiza and organic mulching on root and shoot growth and yielding in
black currant and apple. 4th International Symposium on Physiological Processes in
Roots of Woody Plants, University of Wales, Book of Abstracts, 16-20.09.2007 Bangor,
UK. Poster 49.
11
Sitarek M., Sas Paszt L. 2007. The Structure of the root systems of sweet cherry trees
depending on the rootstock/cultivar combination. 4th International Symposium on of
Physiological Processes in Roots of Woody Plants, University of Wales, Book of
Abstracts, 16-20.09.2007 Bangor, UK. Poster 94.
Sas Paszt L., Żurawicz E. 2008. Wpływ nawozów i biostymulatorów na wzrost
i plonowanie dwóch odmian jabłoni. Konferencja Naukowa: Biostimulators in Modern
Agriculture, 7-8.02.2008 Warszawa: 126.
Sitarek M., Grzyb Z.S., Sas Paszt L. 2008. The effect of eight clonal rootstocks on the growth
and yielding of ‘Kordia’ sweet cherry trees. 9th International Symposium on “Integrating
Canopy, Rootstock and Environmental Physiology in Orchard Systems, 4-8.08.2008
Geneva.
Sas Paszt L., Malusa E. 2009. Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla
ekologicznej uprawy roślin sadowniczych. I Kongres Nauk Rolniczych „Nauka –
Praktyce”, 15-16.05.2009 Puławy. Poster.
Sas Paszt L., Malusa E., Ciesielska J. 2009a. The development of innovative inputs for organic
fruit production. Organic Congress IFOAM EU Group, 02.12.2009 Bruxelles. Poster.
Sas Paszt L., Malusa E., Ciesielska J., Głuszek S., Frąc M., Derkowska E. 2009b.
„EkoTechProdukt” – ogólna charakterystyka projektu. XI Międzynarodowa Konferencja
Naukowa pt. „Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju”. Techniki,
technologie, produkcja żywności, 7.10.2009 Puszczykowo. Prezentacja.
Sas Paszt L., Malusa E., Ciesielska J., Głuszek S., Frąc M., Derkowska E., 2009c.
„EkoTechProdukt” – ogólna charakterystyka projektu. 2009 Wrocław. Prezentacja.
Glinicki R., Sas Paszt L., Jadczuk-Tobjasz E. 2010. Wpływ efektywnych mikroorganizmów
zawartych w preparacie EM na wzrost i rozwój roślin truskawki w warunkach
kontrolowanych. XLVI Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza „Nauka
Praktyce” Referaty, 29-30.09.2010 Skierniewice: 25-26.
Goszczyńska D., Sas Paszt L. 2010. Innowacyjne technologie dla uprawy roślin sadowniczych.
XIV Święto Kwitnącej Wiśni. Materiały seminaryjne. 08.05.2010: 7-8.
Lisek A., Sas Paszt L., Oskiera M., Trzciński P., Bogumił A., Kulisiewicz A., Malusa E. 2010.
Zastosowanie techniki rep-PCR do odróżnienia izolatów bakterii rizosferowych. XLVI
Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza „Nauka Praktyce” Postery, 2930.09.2010 Skierniewice: 71-72.
Malusa E., Sas Paszt L., Górska A., Wieczorek A. 2010a. Wpływ naturalnych bionawozów na
liczebność populacji nicieni w ekologicznej uprawie truskawki. 50 Sesja Naukowa
Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego, 4-5.02.2010 Poznań: 292.
Malusa E., Sas Paszt L., Jadczuk-Tobjasz E., Juszczuk I., Rychter A., Ciesielska J., Popińska W.
2010b. The effect of organic fertilizers and amendments on photosynthesis and
12
N metabolism in strawberry. 28th International Horticultural Congress, 22-27.08.2010
Lisbon, Portugal: 637.
Malusa E., Sas Paszt L., Trzciński P., Górska A. 2010. Influences of different organic fertilizers
and amendments on nematode trophic groups and soil microbial communities during
strawberry growth. 28th International Horticultural Congress, 22-27.08.2010 Lisbon,
Portugal: 663.
Sas Paszt L., Malusa., Ciesielska J. 2010. A holistic research project on innovative
technologies and products for organic fruit production. 28th International Horticultural
Congress, 22-27.08.2010 Lisbon, Portugal: 671.
Malusa E., Sas Paszt L., Juszczuk I., Rychter A., Halmann E., Rembiałkowska E. 2010c. Wpływ
nawozów organicznych na metabolizm wtórny w roślinach truskawki. XLVI Ogólnopolska
Naukowa Konferencja Sadownicza „Nauka Praktyce” Postery, 29-30.09.2010
Skierniewice: 75-76.
Malusa E., Sas Paszt L., Trzciński P., Ciesielska J., Głuszek S. 2010d. Wpływ nawozów
organicznych na jakość gleby na plantacji truskawek. XLVI Ogólnopolska Naukowa
Konferencja Sadownicza „Nauka Praktyce” Postery, 29-30.09.2010 Skierniewice: 77-78.
Olszewski T., Sas Paszt L., Derkowska E. 2010. Wpływ wykładania czarnej folii
i włókniny na zasiedlanie korzeni brzoskwini odmiany ‘Harnaś’ przez arbuskularne grzyby
mikoryzowe w warunkach polowych. XLVI Ogólnopolska Naukowa Konferencja
Sadownicza „Nauka Praktyce” Postery, 29-30.09.2010 Skierniewice: 171.
Sas Paszt L. 2010. Wpływ mikoryzacji i ściółek organicznych na wzrost i plonowanie roślin
sadowniczych. XIV Święto Kwitnącej Wiśni. Materiały seminaryjne, 08.05.2010: 24-29.
Sas Paszt L., Malusa E. 2010. Development of innovative technologies and products for
organic fruit production. New project in the framework of structural funds. Ruragri
meeting, 22.01.2010 Skierniewice. Prezentacja.
Sas Paszt L., Derkowska E., Głuszek S., Sumorok B., Frąc M. 2010a. Wpływ mikoryzacji
i ściółek organicznych na wzrost i plonowanie roślin sadowniczych (2006-2009).
Sympozjum „Zdrowa Ziemia i jej mieszkańcy” pt. „Mikroorganizmy i ich rola w życiu
gleby, roślin, zwierząt oraz w środowisku człowieka”, 28. 01.2010 Wrocław. Prezentacja.
Sas Paszt L., Malusa E., Hallmann E., Rembiałkowska E. 2010b. Levels of phenolic
compounds in root exudates of strawberry plants (Fragaria ananassa) treated with
various organic fertilizers. 28th International Horticultural Congress, 22-27.08.2010
Lisbon, Portugal: 663.
Sas Paszt L., Malusa E., Grzyb Z., Rozpara E., Wawrzyńczak P., Rutkowski K., Nowak D.,
Zmarlicki K., Michalczuk B. 2010c. ”EkoTechProdukt” Opracowanie innowacyjnych
produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych. III Warsztaty
Ekologiczne, 08.09.2010 Nowy Dwór. Prezentacja.
13
Sas Paszt L., Olszewski T., Derkowska E., Sumorok B. 2010d. Wpływ zróżnicowanego
nawożenia na zasiedlanie korzeni jabłoni przez arbuskularne grzyby mikoryzowe
w warunkach polowych. XLVI Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza „Nauka
Praktyce” Postery, 29-30.09.2010 Skierniewice: 141-142.
Sas Paszt L., Malusa E., Grzyb Z., Rozpara E., Wawrzyńczak P., Rutkowski K., Nowak D.,
Zmarlicki K., Michalczuk B. 2010e. Projekt EkoTechProdukt „Opracowanie
innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych” –
cele i osiągnięcia. XLVI Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza „Nauka
Praktyce” Referaty, 29-30.09.2010 Skierniewice: 89-92.
Sas Paszt L., Trzciński P., Sumorok B., Bogumił A., Głuszek S. 2010f. Rola pożytecznych
mikroorganizmów w ekologicznej uprawie roślin sadowniczych. XLVI Ogólnopolska
Naukowa Konferencja Sadownicza „Nauka Praktyce” Referaty, 29-30.09.2010
Skierniewice: 93-96.
Sas Paszt L., Żurawicz E., Derkowska E., Masny A., Przybył M., Frąc M., Sumorok B. 2010g.
Wpływ biostymulatorów na wzrost i zasiedlanie korzeni truskawek przez arbuskularne
grzyby mikoryzowe w warunkach polowych. XLVI Ogólnopolska Naukowa Konferencja
Sadownicza „Nauka Praktyce” Postery, 29-30.09.2010 Skierniewice: 19-21.
Sas Paszt L., Żurawicz E., Derkowska E., Masny A., Frąc M., Przybył M., Sumorok B. 2010h.
Wpływ biostymulatorów na wzrost i zasiedlanie korzeni truskawek przez arbuskularne
grzyby mikoryzowe w warunkach kontrolowanych. XLVI Ogólnopolska Naukowa
Konferencja Sadownicza „Nauka Praktyce” Postery, 29-30.09.2010 Skierniewice: 23-26.
Sas Paszt L., Żurawicz E., Derkowska E., Pluta S., Sumorok B. 2010i. Wpływ biostymulatorów
na wzrost i zasiedlanie korzeni roślin borówki amerykańskiej przez erikoidalne grzyby
mikoryzowe w warunkach polowych. XLVI Ogólnopolska Naukowa Konferencja
Sadownicza „Nauka Praktyce” Postery, 29-30.09.2010 Skierniewice: 29-32.
Sas Paszt L., Malusa E., Grzyb Z., Rozpara E., Wawrzyńczak P., Rutkowski K., Nowak D.,
Zmarlicki K., Michalczuk B. 2010j. Projekt EkoTechProdukt „Opracowanie innowacyjnych
produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych” – cele
i osiągnięcia. XLVI Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza „Nauka Praktyce”
Postery, 29-30.09.2010 Skierniewice: 69-70.
Szwonek E., Sas Paszt L. 2010. Próba wykorzystania proekologicznych nośników azotu
i fosforu do nawożenia jabłoni. XLVI Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza
„Nauka Praktyce” Postery, 29-30.09.2010 Skierniewice: 99.
Trzciński P., Sas Paszt L., Malusa E., Bogumił A., Sumorok B., Głuszek S., Harbuzov A. 2010.
Nośniki dla pożytecznych mikroorganizmów naturalnie zasiedlających korzenie roślin
sadowniczych. XLVI Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza „Nauka Praktyce”
Postery, 29-30.09.2010 Skierniewice: 73-74.
14
Lisek A., Sas Paszt L., Kulisiewicz A., Trzciński P. 2011. Fingerprinting of isolates of
rhizobacteria of fruit plants by means of the rep-PCR technique. Konferencja
Międzynarodowa: Protection of agricultural soils against joint stress of natural and
anthropogenic factors. 13-16 .06.2011 Puławy: 138-139.
Sas Paszt L., Malusa E., Sumorok B., Lisek A. 2011. Project EkoTechProduct titled
„Development of innovative products and technologies for organic fruit production ”
aimed at protection of soil environment in fruit crop production. Konferencja
Międzynarodowa:Protection of agricultural soils against joint stress of natural and
anthropogenic factors. 13-16 .06.2011 Puławy: 169-170.
Sas Paszt L., Sumorok B., Derkowska E., Głuszek S., Lisek A. 2011. The occurence of
arbuscular mycorrhizal fungi in the rhizosphere of apple trees cv. ‘Gold Milenium’.
Konferencja Międzynarodowa:Protection of agricultural soils against joint stress of
natural and anthropogenic factors. 13-16 .06.2011Puławy: 171-172.
Sas Paszt L., Sumorok B., Malusa E., Derkowska E., Głuszek S. 2011. The Influence of
Bioproducts on Root Growth and Mycorrhizal Occurence in the Rhizosphere of
Strawberry Plants cv. `Elsanta’. BIT’s 1st Annual World Congressof Microbes.
30.07-1.08.2011 Pekin, Chiny: 303.
Sas Paszt L., Sumorok B., Malusa E. 2011. „Innovative Technologies for Ecological Cultivation
of Fruit Plants” A Project Oriented at Protecting the Soil Environment and the Diversity
of Beneficial and Symbiotic Fungi in Fruit- growing. BIT’s 1st Annual World Congressof
Microbes. 30.07-1.08.2011Pekin, Chiny: 403.
Lisek A., Sas Paszt L., Kulisiewicz A., Sumorok B. 2011. Wykrywanie obecności
arbuskularnych grzybów mikoryzowych w korzeniach truskawki techniką
zagnieżdżonego PCR. Konferencja Naukowa, „Trichoderma i inne grzyby w nauce
i praktyce” Poster, 29-30.09.2011 Radziejowice: 37.
Malusa E., Sas Paszt L., Stępień W., Renzi G. 2011. Wykorzystanie grzybów oraz produktów
ubocznych do produkcji nawozów organicznych na bazie węgla brunatnego. Konferencja
Naukowa, „Trichoderma i inne grzyby w nauce i praktyce” Poster, 29-30.09.2011
Radziejowice: 38.
Sas Paszt L. 2011. Projekt EkoTechProdukt pt ‘Opracowanie innowacyjnych produktów
i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych’ realizowany w Instytucie
Ogrodnictwa. Ogólnopolska Naukowa Konferencja Ekologiczna ‘Perspektywy rozwoju
ekologicznej produkcji ogrodniczej’ Referat, 6-7.10.2011 Skierniewice: 7-8.
Zmarlicki K., Brzozowski., Malusa E., Sas Paszt L. 2011. Wybrane pozarynkowe społecznośrodowiskowe aspekty produkcji ekologicznej. Ogólnopolska Naukowa Konferencja
Ekologiczna ‘Perspektywy rozwoju ekologicznej produkcji ogrodniczej’ Refarat,
6-7.10.2011 Skierniewice: 27-29.
15
Glinicki R., Sas Paszt L., Jadczuk-Tobiasz E. 2011. Wpływ stosowania wyciągu z glonów
morskich wzbogaconego fosforem i potasem (Goëmar Goteo) na wzrost wegetatywny
trzech odmian truskawki. Ogólnopolska Naukowa Konferencja Ekologiczna ‘Perspektywy
rozwoju ekologicznej produkcji ogrodniczej’ Refarat, 6-7.10.2011 Skierniewice: 43-44.
Grzyb S. Z., Piotrowski W., Bielicki P., Sas Paszt L. 2011. Wpływ niektórych biopreparatów
stosowanych w szkółce ekologicznej na jakość okulantów dwóch odmian jabłoni.
Ogólnopolska Naukowa Konferencja Ekologiczna ‘Perspektywy rozwoju ekologicznej
produkcji ogrodniczej’ Refarat, 6-7.10.2011 Skierniewice: 47.
Stępień W., Sas Paszt L., Malusa E. 2011. Wpływ kompostów wytworzonych na bazie węgla
brunatnego na cechy wzrostu wegetatywnego truskawki. Ogólnopolska Naukowa
Konferencja Ekologiczna ‘Perspektywy rozwoju ekologicznej produkcji ogrodniczej’
Refarat, 6-7.10.2011 Skierniewice: 49-50.
Sas Paszt L., Sumorok B., Derkowska E., Malusa E., Przybył M., Frąc M. 2011. Wpływ
bioproduktów na wzrost korzeni i występowanie mikoryz w rizosferze roślin truskawki odmian
Elsanta i Honeoye. Ogólnopolska Naukowa Konferencja Ekologiczna ‘Perspektywy rozwoju
ekologicznej produkcji ogrodniczej’ Refarat, 6-7.10.2011 Skierniewice: 51-52.
Sitarek M., Sas Paszt L., Malusa E., Weszczak K., Staniak A., Przybył M., Frąc M. 2011. Wpływ
biopreparatów na wzrost drzew jabłoni odmian Tpoaz i Ariwa/M26 rosnących
w rizoboksach. Ogólnopolska Naukowa Konferencja Ekologiczna ‘Perspektywy rozwoju
ekologicznej produkcji ogrodniczej’ Refarat, 6-7.10.2011 Skierniewice: 57-58.
Kaczmarek U., Matulska A., Konopacka D., Sas Paszt L., Wawrzyńczak A., Rutkowski K. P.
2011. Wpływ biopreparatów na jakość sensoryczną truskawek ‘Honeoye’.Ogólnopolska
Naukowa Konferencja Ekologiczna ‘Perspektywy rozwoju ekologicznej produkcji
ogrodniczej’ Poster, 6-7.10.2011 Skierniewice: 71-72.
Ciesielska J., Malusa E., Sas Paszt. 2011. Środki stosowane do ochrony i odżywiania roślin
w rolnictwie ekologicznym w Unii Europejskiej: charakterystyka techniczna i aspekty
legislacyjne. Ogólnopolska Naukowa Konferencja Ekologiczna ‘Perspektywy rozwoju
ekologicznej produkcji ogrodniczej’ Poster, 6-7.10.2011 Skierniewice: 101-102.
Głuszek S., Sas Paszt L. 2011. Badania korzeni porzeczki czarnej odmiany ‘Tiben’ z użyciem
techniki minirizotronów w Sadzie Pomologicznym Instytutu Ogrodnictwa. Ogólnopolska
Naukowa Konferencja Ekologiczna ‘Perspektywy rozwoju ekologicznej produkcji
ogrodniczej’ Poster, 6-7.10.2011 Skierniewice: 125-128.
Sas Paszt L., Sitarek M.,Weszczak K., Staniak A., Przybył M., Frąc M. 2011. Wpływ różnych
biopreparatów organicznych na wzrost systemu korzeniowego dwóch odmian jabłoni
szczepionych na podkładce M.26 i rosnących w rizoboksach. Ogólnopolska Naukowa
Konferencja Ekologiczna ‘Perspektywy rozwoju ekologicznej produkcji ogrodniczej’
Poster, 6-7.10.2011 Skierniewice: 129-130.
16
Lisek A., Sas Paszt L., Kulisiewicz A., Sumorok B., Trzciński P. 2011. Odróżnianie gatunków
arbuskularnych grzybów mikoryzowych zasiedlających glebę w strefie korzeni roślin
sadowniczych przy użyciu techniki zagnieżdżonego PCR i RFLP. Ogólnopolska Naukowa
Konferencja Ekologiczna ‘Perspektywy rozwoju ekologicznej produkcji ogrodniczej’
Poster, 6-7.10.2011 Skierniewice: 131-132.
Lisek A., Sas Paszt L., Kulisiewicz A., Sumorok B. 2011. Wykrywanie arbuskularnych grzybów
mikoryzowych w korzeniach truskawki odmiany ‘Honeoye’ techniką zagnieżdżonego
PCR. Ogólnopolska Naukowa Konferencja Ekologiczna ‘Perspektywy rozwoju
ekologicznej produkcji ogrodniczej’ Poster, 6-7.10.2011 Skierniewice: 133-134.
Sas Paszt L., Hallmann E., Rembiałkowska E., Malusa E., Przybył M. 2011. Wpływ
bioproduktów na zawartość związków fenolowych w wydzielinach korzeniowych roślin
truskawki odmian ‘Elsanta’ i ‘Honeoye’. Ogólnopolska Naukowa Konferencja Ekologiczna
‘Perspektywy rozwoju ekologicznej produkcji ogrodniczej’ Poster, 6-7.10.2011
Skierniewice: 135.
Sas Paszt L., Sumorok B., Derkowska E., Głuszek S., Malusa E. 2011. Wpływ bioproduktów na
wzrost i zasiedlanie korzeni roślin truskawki odmiany ‘Elsanta’ przez arbuskularne grzyby
mikoryzowe w warunkach kontrolowanych. Ogólnopolska Naukowa Konferencja
Ekologiczna ‘Perspektywy rozwoju ekologicznej produkcji ogrodniczej’ Poster,
6-7.10.2011 Skierniewice: 137-138.
Sas Paszt L., Derkowska E., Sumorok B., Rozpara E., Malusa E., Głuszek S. 2011. Wpływ
bioproduktów na wzrost korzeni i występowanie arbuskularnych grzybów mikoryzowych
w rizosferze roślin truskawki odmian ‘Elsanta’ i ‘Elkat’ w warunkach
polowych.Ogólnopolska Naukowa Konferencja Ekologiczna ‘Perspektywy rozwoju
ekologicznej produkcji ogrodniczej’ Poster, 6-7.10.2011 Skierniewice: 139-141.
Derkowska E., Sas Paszt L., Sumorok B., Rozpara E., Malusa E., Głuszek S. 2011. Wpływ
bioproduktów na wzrost korzeni i występowanie arbuskularnych grzybów mikoryzowych
w rizosferze roślin truskawki odmian ‘Elsanta’ i ‘Honeoye’ w warunkach
polowych.Ogólnopolska Naukowa Konferencja Ekologiczna ‘Perspektywy rozwoju
ekologicznej produkcji ogrodniczej’ Poster, 6-7.10.2011 Skierniewice: 143-145.
Sas Paszt L., Rozpara E., Laszlovszky-Zmarlicka A., Filipczak J. 2011. Wpływ bioproduktów na
wzrost i plonowanie roślin truskawki odmiany ‘Elsanta’ w warunkach polowych.
Ogólnopolska Naukowa Konferencja Ekologiczna ‘Perspektywy rozwoju ekologicznej
produkcji ogrodniczej’ Poster, 6-7.10.2011 Skierniewice: 147-148.
Rozpara E., Sas Paszt L., Filipczak J., Laszlovszky-Zmarlicka A. 2011. Wpływ bioproduktów na
wzrost i plonowanie roślin truskawki odmiany ‘Honeoye’ w warunkach polowych.
Ogólnopolska Naukowa Konferencja Ekologiczna ‘Perspektywy rozwoju ekologicznej
produkcji ogrodniczej’ Poster, 6-7.10.2011 Skierniewice: 149-150.
17
Rozpara E., Bielicki P., Pąśko M., Sas Paszt L. 2011. Wpływ kilku biopreparatów na wzrost
i owocowanie dwóch odmian jabłoni w młodym sadzie ekologicznym. Ogólnopolska
Naukowa Konferencja Ekologiczna ‘Perspektywy rozwoju ekologicznej produkcji
ogrodniczej’ Poster, 6-7.10.2011 Skierniewice: 151-152.
Derkowska E., Sas Paszt L., Malusa E., Stępień W., Głuszek S. 2011. Wpływ kompostów na
bazie węgla brunatnego na wzrost korzeni roślin truskawki odmiany ‘Elsanta’ i ich
zasiedlanie przez arbuskularne grzyby mikoryzowe. Ogólnopolska Naukowa Konferencja
Ekologiczna ‘Perspektywy rozwoju ekologicznej produkcji ogrodniczej’ Poster,
6-7.10.2011 Skierniewice: 157.
Sas Paszt L., Derkowska E., Malusa E., Stępień W., Przybył M., Frąc M. 2011. Wpływ
kompostów na bazie węgla brunatnego na wzrost i rozwój roślin truskawki odmiany
‘Elsanta’. Ogólnopolska Naukowa Konferencja Ekologiczna ‘Perspektywy rozwoju
ekologicznej produkcji ogrodniczej’ Poster, 6-7.10.2011 Skierniewice: 159.
Górska E., Stępień W., Sas Paszt L., Stępień T. 2011. Wykorzystanie boczniaka i shitake do
poprawy nawozowego działania węgla brunatnego. Ogólnopolska Naukowa Konferencja
Ekologiczna ‘Perspektywy rozwoju ekologicznej produkcji ogrodniczej’ Poster,
6-7.10.2011 Skierniewice: 163-164.
Trzciński P., Sas Paszt L., Malusa E., Bogumił A. 2011. Wzbogacenie nawozów naturalnych
o pożyteczne mikroorganizmy glebowe. Ogólnopolska Naukowa Konferencja Ekologiczna
‘Perspektywy rozwoju ekologicznej produkcji ogrodniczej’ Poster, 6-7.10.2011
Skierniewice: 177-178.
Sas Paszt L., Sumorok B., Derkowska E., Trzciński P., Bogumił A., Harbuzov A., Głuszek S.,
Malusa E. 2011. Zasoby pożytecznych mikroorganizmów glebowych zgromadzone
w SYMBIO Bank-u. Ogólnopolska Naukowa Konferencja Ekologiczna ‘Perspektywy
rozwoju ekologicznej produkcji ogrodniczej’ Poster, 6-7.10.2011 Skierniewice: 179-180.
Trzciński P., Malusa E., Sas Paszt L. 2011. Przeżywalność bakterii PGPR w kapsułkach na bazie
biodegradowalnego polimeru. Ogólnopolska Naukowa Konferencja Ekologiczna ‘Perspektywy
rozwoju ekologicznej produkcji ogrodniczej’ Poster, 6-7.10.2011 Skierniewice: 181.
Malusa E., Górska A., Sas Paszt L., Ciesielska J., WieczorekA. 2011. Wpływ bionawozów
i środków poprawiających właściwości gleby na dynamikę populacji nicieni
w ekologicznej uprawie truskawek. Ogólnopolska Naukowa Konferencja Ekologiczna
‘Perspektywy rozwoju ekologicznej produkcji ogrodniczej’ Poster, 6-7.10.2011
Skierniewice: 187-188.
Lisek J., Sas Paszt L., Rozpara E., Grzyb Z S. 2011. Skład gatunkowy zbiorowisk chwastów
w ekologicznych uprawach sadowniczych. Ogólnopolska Naukowa Konferencja
Ekologiczna ‘Perspektywy rozwoju ekologicznej produkcji ogrodniczej’ Poster,
6-7.10.2011 Skierniewice:193-194.
18
Sas Paszt L., Sumorok B., Głuszek S. 2011. „Nowe technologie dla ekologicznej uprawy roślin
sadowniczych” - projekt ukierunkowany na ochronę środowiska glebowego
i różnorodności grzybów symbiotycznych w uprawach sadowniczych. (Innovative
technologies for ecological cultivation of fruit plants – a project oriented at protecting
the soil environment and the diversity of symbiotic fungi in fruit-growing).Konferencja
Naukowa „Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do
europejskiego dziedzictwa kultury’ Poster, 3-5.11.2011 Łódź: 107-108.
Sas Paszt L., Sumorok B., Derkowska E., Edward Żurawicz E. 2011. Wpływ biostymulatorów
na wzrost i zasiedlanie korzeni roślin truskawki przez arbuskularne grzyby mikoryzowe –
eksperyment polowy. (Effect of biostimulators on the growth and colonization of
strawberry plant roots by arbuscular mycorrhizal fungi in field condition).Konferencja
Naukowa „Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do
europejskiego dziedzictwa kultury’ Prezentacja, 3-5.11.2011 Łódź: 109-110.
Sas Paszt L., Sumorok B., Derkowska E., Edward Żurawicz E. 2011. Wpływ biostymulatorów
na wzrost i zasiedlanie korzeni roślin truskawki przez arbuskularne grzyby mikoryzowe –
eksperyment w warunkach kontrolowanych. (Effect of biostimulators on the growth and
colonization of strawberry plant roots by arbuscular mycorrhizal fungi under controlled
conditions). Konferencja Naukowa „Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony
wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury’ Poster, 3-5.11.2011 Łódź: 111-112.
Sas Paszt L., Głuszek S., Hołownicki R., Egmose M. 2012. Ocena emisji środków ochrony
roślin
do środowiska naturalnego pochodzących z upraw pod osłonami.
55 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych ‘Integrowana ochrona roślin
sadowniczych przepustką do przyszłości’ Poster, 15-16.02.2012 Centrum Kongresowe
Ossa k. Białej Rawskiej: 186-190.
Sas Paszt L., Sumorok B. 2012. Zastosowanie pożytecznych mikroorganizmów glebowych do
poprawy żyzności gleb oraz wzrostu i plonowania roślin. Krajowa Konferencja
Sadownicza ‘Biologizacja sadów i plantacji jagodowych’ Referat, 22.03.2012 Biała
Rawska: 36-39.
Sas Paszt L., Sumorok B. 2012. Zastosowanie pożytecznych mikroorganizmów glebowych dla
poprawy żyzności gleby oraz wzrostu i plonowania roślin. I Świętokrzyska Konferencja
Szkoleniowa nt: Pożyteczne mikroorganizmy dla współczesnego rolnictwa. ProBio Emy –
wyroby zwiększające bezpieczeństwo pracy rolnika i konkurencyjność rolnictw Referat,
05.03.2012 Modliszewice.
Sas Paszt L., Sumorok B. 2012. Zastosowanie pożytecznych mikroorganizmów glebowych dla
poprawy żyzności gleby oraz wzrostu i plonowania roślin. II Dolnośląska Konferencja
z cyklu pt. Biologizacja Rolnictwa. Pożyteczne mikroorganizmy dla współczesnego
rolnictwa. ProBio Emy - wyroby zwiększające bezpieczeństwo pracy rolnika
i konkurencyjność rolnictwa Referat, 12.03.2012.Wrocław.
19
Sas Paszt L., Trzciński P. 2012. Zastosowanie pożytecznych mikroorganizmów glebowych dla
poprawy żyzności gleby oraz wzrostu i plonowania roślin. I Warecka Konferencja
Sadowniczo-Ogrodnicza z cyklu ‘Biologizacja Rolnictwa’ Pożyteczne mikroorganizmy dla
współczesnego rolnictwa. ProBio Emy - wyroby zwiększające żyzność gleby, plonowanie
i konkurencyjność oraz bezpieczeństwo pracy Referat, 24.03.2012 Konary.
Sas Paszt L., Sumorok B., Derkowska E., Trzciński P., Bogumił A., Harbuzov A., Głuszek S.,
Malusa E. 2012. The collection of beneficial soil microorganisms held in the SYMBIO
BANK. Current aspects of european endophyte research, COST Action FA1103:
Endophytes in biology and agriculture, Workshop 28-30 March 2012, Reims, France: 56-57
Rutkowski K., Malusa E., Sas Paszt L. 2012. Development of technologies and products for
the production of organic fruits: A research project. Organic Farming Conference for
MENA Region (OFC), 16-17.05.2012, Amman, Jordan.
Sas Paszt L., Sumorok B., Lisek A., Głuszek S. 2012. Rola pożytecznych mikroorganizmów
w uprawie roślin i poprawie jakości gleb. Posiedzenie Rady Ubezpieczenia społecznego
Rolników (KRUS), 26 czerwca 2012, Teresin.
Sas Paszt L., Sumorok B., Lisek A., Derkowska E., Trzciński P., Bogumił A., Harbuzov A.,
Głuszek S., Malusa E. 2012. SYMBIO BANK – the collection of beneficial soil
microorganisms. 7th International Symbiosis Society Congres ‘The earth’s vast
symbiosphere’ Poster, 22-28.07.2012 Kraków: 300.
Sumorok B., Sas Paszt L., Malusa E., Derkowska E., Głuszek S. 2012. The influence of
bioproducts on root growth and mycorrhizal occurrence in the rhizosphere of
strawberry plants cv. ‘Elsanta’ and ‘Honeoye’. 7th International Symbiosis Society
Congres ‘The earth’s vast symbiosphere’ Poster, 22-28.07.2012 Kraków: 301
Sas Paszt L., Malusa E., Sumorok B., Chałańska A., Meszka B., Ciesielska J. 2012. Effect of
different soil amendments and organic fertilizers on the biological soil quality and
mycorrhization of strawberry crops. 4th International Congress of the europen
confederation of soil science societies (ecsss). EUROSOIL. Soil science for the benefit of
mankind and environment Poster, 2-6.07. 2012 Bari – Italy: S10.01-P-27.
Sas Paszt L., Malusa E., Stępień W., Ciesielska J., Sumorok B. 2012. Use of food by-products
and white rot fungi in the production of brown coal-based compost. 4th International
Congress of the europen confederation of soil science societies (ecsss). EUROSOIL. Soil
science for the benefit of mankind and environment Poster, 2-6.07. 2012 Bari – Italy:
S05.01-P-35, S05.01-P-61.
Klimek A., Chachaj B., Sas Paszt L., Treder W., Błochowicz K. 2012. Występowanie roztoczy
(Acari) glebowych w ściółkowanej uprawie truskawek. Ogólnopolska Konferencja
Naukowa. ‘Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji
ekosystemu glebowego’. BIOREWIT poster, 5-6 lipa 2012 Skierniewice: 42-43.
20
Sas Paszt L. 2012. Opracowanie innowacyjnych produktów i technoilogii dla ekologicznej
uprawy roślin sadowniczych. XIV Dni Ogrodnika. Targi Międzynarodowe 8-9.09.2012
Gołuchów: 46-47.
Bogumił A., Trzciński P., Sas Pasz L. 2012. Wpływ bionawozów na liczebność i różnorodność
grzybów strzępkowych wyizolowanych z gleby rizosferowej roślin truskawki odmiany
‘Honeoye’. Ogólnopolska Konferencja Naukowa ‘Odpady organiczne – problemy
i sposoby zagospodarowania Poster, 20-21 września 2012 Falenty: 28.
Klimek A., Chachaj B., Sas Paszt L., Treser W., Musiał M. 2012. Wstępne badania nad
występowaniem roztoczy (Acari) glebowych w zrębkach, ze szczególnym uwzględnieniem
mechowców (Oribatida). Ogólnopolska Konferencja Naukowa ‘Odpady organiczne – problemy
i sposoby zagospodarowania Poster, 20-21 września 2012 Falenty: 41-42.
Lisek A., Sas Paszt L., Sumorok B. 2012. Wykrywanie grzybów mikoryzowych w korzeniach
roślin truskawki traktowanych bioproduktami organicznymi. Ogólnopolska Konferencja
Naukowa ‘Odpady organiczne – problemy i sposoby zagospodarowania Poster, 20-21
września 2012 Falenty: 45.
Malusa E., Stępień W., Sas Paszt L., Ciesielska J., Renzi G. 2012. Zastosowanie odpadów
organicznych i grzybów ‘białej zgnilizny drewna’ do produkcji kompostów na bazie węgla
brunatnego. Ogólnopolska Konferencja Naukowa ‘Odpady organiczne – problemy
i sposoby zagospodarowania Poster, 20-21 września 2012 Falenty: 49.
Sas Paszt L., Derkowska E., Sumorok B., Stępień W., Malusa E., Głuszek S. 2012. Wpływ
kompostów na bazie węgla brunatnego na wzrost roślin oraz występowanie
arbuskularnych grzybów mikoryzowych w korzeniach truskawki. Ogólnopolska
Konferencja Naukowa ‘Odpady organiczne – problemy i sposoby zagospodarowania
Poster, 20-21 września 2012 Falenty: 59.
Sas Paszt ., Sumorok B., Lisek A., Trzciński P., Harbuzov A., Derkowsdka E., Głuszek S.,
Malusa E., Bogumił A. 2012. SymbioBank – kolekcja pożytecznych mikroorganizmów
glebowych zgromadzonych w Pracowni Rizosfery, Zakładu Agrotechniki, Instytutu
Ogrodnictwa w Skierniewicach. Ogólnopolska Konferencja Naukowa ‘Odpady organiczne
– problemy i sposoby zagospodarowania Poster, 20-21 września 2012 Falenty: 60.
Sas Paszt L., Sumorok B., Lisek A., Głuszek S. 2012. Rola pożytecznych mikroorganizmów
w uprawie roslin i poprawie jakości gleby. Ogólnopolska Konferencja ‘ProBio Emy
narzędziem biologizacji środowiska’ , 24-25.09.2012 Licheń: 37-38.
Sas Paszt L., Malusa E., Grzyb Z. S., Rozpara E., Wawrzyńczak P., Rutkowski K., Nowak D.,
Zmarlicki K., Michalczuk B. 2012. Projekt EkoTechProduktpt. ‘Opracowanie
innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych’ ,
Ogólnopolska Konferencja ‘ProBio Emy narzędziem biologizacji środowiska’ ,
24-25.09.2012 Licheń: 39-40
21
Sas Paszt L., Sumorok B., Stępień W., Ciesielska J. 2012. Effect of brown coal-based
composts produced with the use of white rot fungi on the growth and yield of
strawberry plants.1st Biochar Cost Action Workshop, 24.09.2012 Chania, Crete, Greece: 16.
Rozpara E., Bielicki P., Pąśko M., Sas Paszt L. 2012. Wpływ różnych biopreparatów na wzrost
i owocowanie młodych drzew jabłoni rosnących w warunkach ekologicznego sadu. XIV
Konferencja Międzynarodowa nt. ‘Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy
rozwoju – techniki, technologie, produkcja żywności 3-5.10.2012, Poznań.
Grzyb Z. S., Piotrowski W., Sas Paszt L., Bielicki P. 2012. Ekologiczna produkcja materiału
szkółkarskiego drzew owocowych. V Targi Naturalnej Żywności Natura Food w Centrum
Konferencyjno Wystawienniczym Międzynarodowych Targów Łódzkich – warsztaty pt.
‘Ekologiczna produkcja owoców – wybrane osiągnięcia projektu EkoTechProdukt’
13.10.2012, Łódź.
Sas Paszt L., Sumorok B., Lisek A., Głuszek S., Derkowska E., Trzciński P., Harbuzom A.,
Bogumił A., Malusa E. 2012. Pożyteczne mikroorganizmy w ekologicznej produkcji
owoców. Warsztaty p.t. „Ekologiczna produkcja owoców – wybrane osiągnięcia badań
Projektu EkoTechProdukt” V Targi Naturalnej Żywności NATURA FOOD, 13.10.2012, Łódź.
Sas Paszt L., Głuszek S. 2012. Gleba jako zasób nieodnawialny. I Międzynarodowy Kongres
Bioekonomii Prezentacja, 09.11.2012 Łódź.
Sas Paszt L., Sumorok B., Lisek A., Derkowska E., Trzciński P., Bogumił A., Harbuzov A.,
Głuszek S., Malusa E. 2012. The collection of beneficial soil microorganisms held in the
SYMBIO BANK. Endophytes: from Discovery to Application, COST Action FA1103:
Endophytes in biology and agriculture, 14-16th November 2012, Trento/San Michele,
Italy:
Malusa E., Sas Paszt L., Ciesielska J., Stępień W. 2012. New organic fertilizers and
amendments for strawberry plants. Proc. International Workshop on ‘Good agricultural
practices (Gaps) for greenhouse horticulture in the mediterranean (North African and
Near East Countries) and South Eastern Europe Regions’, 9-12.12.2012, Dead Sea,
Jordan.
Sas Paszt L. 2013. Bionawozy w uprawie wiśni i jabłoni. Targi Sadownictwa i Warzywnictwa,
19-20.02.2013, Warszawa: 32-33.
Filipczak J., Żurawicz E., Sas Paszt L. 2013. Wpływ biostymulatorów na wzrost i plonowanie
dwóch deserowych odmian truskawki. Ogólnopolska Konferencja Truskawkowa Nauka –
Praktyce, Poster 10.04.2013 Skierniewice: 106-107.
Bogumił A., Sas Paszt L., Trzciński P. 2013. Antagonistyczne oddziaływanie promieniowców
wyizolowanych z gleby rizosferowej truskawki przeciwko grzybom patogenicznym
Botrytis cinerea i Verticillium dahliae. Ogólnopolska Konferencja Truskawkowa Nauka –
Praktyce, Poster 10.04.2013 Skierniewice: 108-109.
22
Harbuzov A., Sas Paszt L., Lisek A., Trzciński P. 2013. Inokulacja pędów truskawki bakteriami
rizosferowymi w systemie podwójnych kultur In Vitro. Ogólnopolska Konferencja
Truskawkowa Nauka – Praktyce, Poster 10.04.2013 Skierniewice: 110-111.
Sas Paszt L., Sumorok B., Lisek A., Trzciński P., Bogumił A., Harbuzov A., Derkowska E.,
Głuszek S., Malusa E. 2013. Kolekcja pożytecznych mikroorganizmów glebowych
glebowych zgromadzonych w Symbio Bank-u. Ogólnopolska Konferencja Truskawkowa
Nauka – Praktyce, Poster 10.04.2013 Skierniewice: 112-113.
Trzciński P., Sas Paszt L., Derkowska E., Bogumił A., Lisek A. 2013. Przeżywalność wybranych
izolatów rizobakterii oraz ich wpływ na obecność grzybów AMF w korzeniach roślin
truskawki odmiany ‘Elsanta’. Ogólnopolska Konferencja Truskawkowa Nauka – Praktyce,
Poster 10.04.2013 Skierniewice: 114-115.
Lisek A., Sas Paszt L., Sumorok B. 2013. Wykrywanie grzybów mikoryzowych w korzeniach
roślin truskawki traktowanych bioproduktami organicznymi. Ogólnopolska Konferencja
Truskawkowa Nauka – Praktyce, Poster 10.04.2013 Skierniewice: 116-117.
Derkowska E., Sas Paszt L. 2013. Zasiedlanie przez arbuskularne grzyby mikoryzowe korzeni
truskawki ‘Elsanta’, ‘Elkat’ i ‘Honeoye’ nawożonych biopreparatami. Ogólnopolska
Konferencja Truskawkowa Nauka – Praktyce, Poster 10.04.2013 Skierniewice: 118-119.
Sas Paszt L., Malusa E. 2013. Wpływ biostymulatorów na wzrost i plonowanie truskawek
w uprawie ekologicznej. Prezentacja, 13.04.2013, Jasieniec.
Lisek A., Sas Paszt L., Sumorok B., Bogumił A. 2013. Ocena przydatności starterów do
identyfikacji arbuskularnych grzybów mikoryzowych w korzeniach roślin techniką
zagnieżdżonego PCR. 47 Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Mikroorganizmy – roślina
– środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu’’ Poster, 12-15.05.2013 PuławyLublin: 185.
Lisek A., Sas Paszt L., Bogumił A., Trzciński P. 2013. Ocena zróżnicowania genetycznego
izolatów bakterii rizosferowych przy użyciu techniki rep-PCR. 47 Ogólnopolska
Konferencja Naukowa ,,Mikroorganizmy – roślina – środowisko w warunkach
zmieniającego się klimatu’’ Poster, 12-15.05.2013 Puławy-Lublin: 186.
Sas Paszt L., Sumorok B., Lisek A., Trzciński P., Bogumił A., Harbuzov A., Derkowska E.,
Głuszek S., Malusa E. 2013. SYMBIO BANK – kolekcja pożytecznych mikroorganizmów
glebowych. 47 Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Mikroorganizmy – roślina –
środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu’’ Poster, 12-15.05.2013 PuławyLublin: 230.
Sumorok B., Sas Paszt L., Derkowska E., Głuszek S. 2013. Występowanie arbuskularnych
grzybów mikoryzowych w rizosferze krzewów porzeczki czarnej odmian ‘Tiben’ ‘Ojebyn’.
47 Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Mikroorganizmy – roślina – środowisko
w warunkach zmieniającego się klimatu’’ Poster, 12-15.05.2013 Puławy-Lublin: 246-247.
23
Trzciński P., Malusa E., Sas Paszt L. 2013. Wpływ różnych metod formulacji nośników na
bazie alginianu wapnia na przeżywalność bakterii. 47 Ogólnopolska Konferencja
Naukowa ,,Mikroorganizmy – roślina – środowisko w warunkach zmieniającego się
klimatu’’ Poster, 12-15.05.2013 Puławy-Lublin: 261.
Kowalska J., Remlein-Starosta D., Seidler-Łożykowska K., Sas Paszt L. 2013. Influence of
microbiological plant growth promoter on growth and healthiness of lemon balm
(Melissa officinalis L.) p. 58 in: CTAB-ISOFAR-MOAN Symposium 2013, Poster 14-16 May
in Sousses, Tunisia ,,Crop protection management in Mediterranean Organic
Agriculture’’ pp. 84L.
Sas Paszt L. 2013. Pożyteczne mikroorganizmy szansą na poprawę jakości gleb oraz wzrostu
i plonowania roślin. Prezentacja NIK 23.05.2013 Warszawa.
Sas Paszt L., Sumorok B., Lisek A., Derkowska E., Trzciński P., Bogumił A., Harbuzov A.,
Głuszek S., Malusa E. 2013. The collection of beneficial soil microorganisms held in the
SYMBIO BANK. ‘Endophytes for plant protection: the state of the art’. Proceedings of the
5th International Symposium on Plant Protection and Plant Health in Europe held at the
Faculty of Agriculture and Horticulture (LGF), Poster 26-29 May Humboldt University
Berlin, Germany: 206-207.
Lisek A., Sas Paszt L., Bogumił A., Sumorok B. 2013. Identification of endophytic mycorrhizal
fungi colonizing the roots of wild fruit plants with nested PCR. ‘Endophytes for plant
protection: the state of the art’. Proceedings of the 5 th International Symposium on
Plant Protection and Plant Health in Europe held at the Faculty of Agriculture and
Horticulture (LGF), Poster 26-29 May Humboldt University Berlin, Germany: 208.
Sumorok B., Sas Paszt L., Malusa E., Derkowska E., Głuszek S. 2013. The influence of
bioproducts on root growth and mycorrhizal occurrence in the rhizosphere of
strawberry plants cv. ‘Elsanta’. ‘Endophytes for plant protection: the state of the art’.
Proceedings of the 5th International Symposium on Plant Protection and Plant Health in
Europe held at the Faculty of Agriculture and Horticulture (LGF), Poster 26-29 May
Humboldt University Berlin, Germany: 209.
Trzciński P., Sas Paszt L., Derkowska E., Bogumił A. 2013. Rhizosphere bacteria affecting the
colonization of strawberry roots by arbuscular mycorrhizal fungi. ‘Endophytes for plant
protection: the state of the art’. Proceedings of the 5 th International Symposium on
Plant Protection and Plant Health in Europe held at the Faculty of Agriculture and
Horticulture (LGF), Poster 26-29 May Humboldt University Berlin, Germany: 210.
24
Publikacje popularno-naukowe i prace upowszechnieniowe
Sas L. 1993a. Sadzonki truskawek in vitro w Polsce. Szkółkarstwo 93 (3): 28-30.
Sas L. 1993b. Jak uzyskiwać dobrej jakości sadzonki truskawki? Ogrodnictwo 93 (5): 8-9.
Sas L. 1993c. Sadzonki truskawek in vitro. Hasło Ogrodnicze 93 (7): 9-11.
Sas L. 1993d. Zanieczyszczenie środowiska i jego skutki dla roślin. Owoce, Warzywa, Kwiaty.
93 (12): 13.
Sas L. 1995. Skuteczna metoda produkcji sadzonek truskawek dobrej jakości. Ogrodnictwo
1: 16-17.
Sitarek M., Sas Paszt L. 2006. Co w korzeniu „piszczy”? Szkółkarstwo 6: 51-54.
Sas Paszt L., Malusa E., Ciesielska J. 2009. Nowy projekt w Instytucie Sadownictwa
i Kwiaciarstwa, Sad Nowoczesny 6: 30-31.
Sas Paszt L. 2010. Mikoryza w praktyce sadowniczej. Sad Nowoczesny 8: 20-21.
Sas Paszt L. 2011. Biostymulatory w uprawach sadowniczych. Sad Nowoczesny 5: 13 i 19.
Sas-Paszt L. 2011. Pożyteczne mikroorganizmy w uprawie roślin sadowniczych. Sad
Nowoczesny 8: 52-54.
Lisek J., Sas Paszt L. 2011. Chwasty w ekologicznych uprawach sadowniczych. Sad
Nowoczesny 11:44-46.
Sas Paszt L. 2011. Międzynarodowy Kongres Mikrobiologiczny w Pekinie. Sad Nowoczesny
11: 52-53.
Sas-Paszt L. 2011. Pożyteczne mikroorganizmy szansą na zdrowe owoce. Sad Nowoczesny
12: 19.
Sitarek M., Sas Paszt L. 2012. Czy pianka zastąpi trociny ? Szkółkarstwo 1: 53-57.
Sas Paszt L. 2012. Emy w sadach. Zdrowa-Ziemia 6: 7.
Trzciński P., Sas Paszt L., Treder W. 2013. Mikrobiologiczne przyczyny zapychania się
kroplowników. Hasło Ogrodnicze 2: 7-10.
Grzyb Z.S., Sas Paszt L. 2013. Ekologiczna produkcja materiału szkółkarskiego –
najważniejsze problemy. Szkółkarstwo 2: 60-64.
Sas Paszt L., Grzyb Z.S. 2013. Węgiel brunatny i możliwości jego wykorzystania. Miesięcznik
Praktycznego Sadownictwa SAD 8: 36-41.
25
Download