Katedra Skandynawistyki

advertisement
Katedra Skandynawistyki
UAM
2007/2008
 filologia norweska
 filologia szwedzka
1
Katedra Skandynawistyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Collegium Novum
61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
tel. (061) 829 35 87, tel./fax (061) 853 73 24
e-mail: [email protected]
www.amu.edu.pl oraz www.staff.amu.edu.pl/~skandyn/
KATEDRA SKANDYNAWISTYKI
Informacje ogólne dla kandydatów na studia
O Katedrze
Katedra Skandynawistyki jest jedną z dziewięciu jednostek naukowodydaktycznych Wydziału Neofilologii. Obejmuje:
 Zakład Języków Skandynawskich
 Zakład Historii, Kultury i Literatur Skandynawskich
 Zakład Islandystyki
 Pracownię Nauki Języków Obcych
Kierownikiem Katedry jest prof. UAM dr hab. Eugeniusz Rajnik, a zastępcą
kierownika ds. dydaktyki dr Piotr Zborowski.
Specjalności studiów
Katedra Skandynawistyki UAM prowadzi studia dzienne w zakresie:
 filologii duńskiej
 filologii norweskiej
 filologii szwedzkiej
Od roku akademickiego 2007/2008 studia będą prowadzone w trybie 3 + 2,
czyli – 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) i dwuletnie studia
drugiego stopnia (magisterskie). Planowany jest nabór na filologię norweską
i szwedzką.
Limit miejsc – 18 na każdą z filologii (na filologię norweską i szwedzką po 9 z
językiem angielskim i po 9 z językiem niemieckim).
2
Informacje o warunkach i trybie przyjęć na studia
Zgodnie z § 11 Warunków i trybu przyjęć na I rok studiów w UAM w roku
akademickim 2007/2008 do postępowania kwalifikacyjnego na wszystkich
kierunkach/specjalnościach studiów może być dopuszczona osoba, która:
1) zarejestrowała się w systemie Internetowej Rekrutacji – IR (UWAGA:
rejestracja wyłącznie przez internet),
2) uiściła opłatę rekrutacyjną (indywidualny dla kandydata numer konta
bankowego jest generowany w trakcie rejestracji przez internet),
oraz spełnia wymagania określone w § 1a (pełny tekst Warunków przyjęć…
dostępny na stronie http://www.amu.edu.pl)
UWAGA: rejestracja kandydatów na UAM zakończy się 6 lipca 2007.
Komisja Rekrutacyjna sporządzi listę rankingową kandydatów, korzystając z
wprowadzonych przez nich danych do systemu IR. Wyniki, po ich akceptacji
przez Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, zostaną podane na
tablicy ogłoszeń i stronie domowej Katedry Skandynawistyki. Kandydaci
zakwalifikowani na studia są zobowiązani do złożenia w Komisji Rekrutacyjnej
KS - z zachowaniem 7 dniowego terminu od ogłoszenia wyników (do godz.
15.30) – kompletu następujących dokumentów:
1) wydrukowany i podpisany formularz podania,
2) pisemne oświadczenie o podjęciu studiów na danym kierunku/specjalności
studiów,
3) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
4) zaświadczenie ze szkoły z oczekiwanym wynikiem egzaminu maturalnego
– w przypadku absolwentów szkół należących do Organizacji Matur
Międzynarodowych (IB), którzy nie dysponują w momencie składania
dokumentów świadectwem dojrzałości,
5) oryginał zaświadczenia wydanego przez Komitet Organizacyjny
Olimpiady Języka Angielskiego lub Niemieckiego – dotyczy laureatów i
finlistów wymienionych Olimpiad,
6) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia
studiów na danym kierunku/specjalności studiów,
7) 4 fotografie kolorowe o wymiarze 37 x 52 mm oraz 1 fotografia w formie
cyfrowej o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi zapisana na nośniku
elektronicznym w jednym z formatów: jpg, tif, bmp,
8) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość kandydata.
Osoby, które z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zostały
zakwalifikowane do przyjęcia na studia, a nadal chcą studiować w KS, muszą również w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników - złożyć oświadczenie o
podtrzymaniu chęci studiowania. W przypadku pojawienia się wolnych miejsc
tylko z grupy tych osób będą przyjmowani kolejni kandydaci – z zachowaniem
kolejności zajmowanej na liście rankingowej.
3
Zasady rekrutacji na I rok studiów filologii norweskiej i szwedzkiej
Proporcje naboru: proporcjonalnie do ilości zgłoszeń z nową i starą maturą.
I. z nową maturą
Obowiązujące przedmioty: język angielski lub niemiecki w zakresie
rozszerzonym (egzamin pisemny i ustny) oraz język polski w zakresie
rozszerzonym (egzamin pisemny).
Kryteria: konkurs świadectw (liczy się suma punktów z powyższych
przedmiotów) – przelicza się procentowe wyniki wskazanych egzaminów
maturalnych w następujących proporcjach:
0,5 wyniku procentowego za język angielski lub niemiecki pisemny;
0,2 wyniku procentowego za język angielski lub niemiecki ustny;
0,3 wyniku procentowego za język polski pisemny.
II. ze starą maturą
Obowiązuje egzamin wstępny z języka angielskiego lub niemieckiego (do
wyboru przez kandydata) oraz egzamin z języka polskiego. Wobec ograniczonej
ilości miejsc o przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskana przez kandydata w
toku postępowania kwalifikacyjnego.
Egzamin pisemny z języka angielskiego/niemieckiego odbędzie się 2.07.2007
(poniedziałek) w godz. 9-13 w Collegium Novum, al. Niepodległości 4, blok A,
w sali 205 (j. angielski) i 216 (j. niemiecki).
Egzamin ustny z języka angielskiego/niemieckiego i z języka polskiego
rozpocznie się 3.07.2007 o godz. 9 w sali 205.
Egzamin z języka angielskiego/niemieckiego
Część pisemna obejmuje następujące komponenty:
1. Zrozumienie tekstu czytanego
2. Znajomość gramatyki (sprawdzenie w formie testu wielokrotnego wyboru i
testu z lukami)
3. Znajomość słownictwa i kolokacji słownych (test wielokrotnego wyboru i test
z lukami)
4. Znajomość ogólna języka (testy z lukami, tzw. close tests)
Egzamin ustny z języka angielskiego/niemieckiego ma na celu kontrolę
sprawności mówienia. Obejmuje wypowiedź na zadany temat, a także głośne
czytanie tekstu (po uprzednim przygotowaniu się kandydata).
Egzamin z języka polskiego odbywa się w formie ustnej. Kandydaci muszą
wykazać się znajomością literatury polskiej i obcej, gramatyki języka polskiego,
a także umiejętnością prowadzenia rozmowy na tematy ogólne.
4
Absolwenci szkół dwujęzycznych
1) uwzględnia się wynik egzaminu maturalnego z wymaganego języka obcego
(język angielski lub niemiecki na poziomie dla szkół dwujęzycznych); wynik ten
jest przeliczany w proporcji 4/3;
2) w przypadku języka polskiego uwzględniany jest wynik egzaminu pisemnego
na poziomie rozszerzonym.
Absolwenci szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych
(IB)
wynik egzaminu maturalnego ustala się na podstawie liczby punktów
osiągniętych z wymaganych przedmiotów (j. angielski – poziom rozszerzony, j.
polski – poziom rozszerzony), przeliczanych wg następującej skali:
7 punktów – 100%
6 punktów – 90%
5 punktów – 75%
4 punktów – 50%
3 punktów – 25%
2 punktów – 10%
1 punktów – 0%
Laureaci i finaliści eliminacji centralnych Olimpiad
Laureaci eliminacji centralnych Olimpiady Języka Angielskiego i Olimpiady
Języka Niemieckiego przyjmowani są bez postępowania egzaminacyjnego.
Laureaci i finaliści eliminacji centralnych Olimpiady Literatury i Języka
Polskiego zwolnieni są z egzaminu z języka polskiego.
Finaliści eliminacji centralnych Olimpiady Języka Angielskiego i Olimpiady
Języka Niemieckiego zwolnieni są z egzaminu z języka angielskiego wzgl.
niemieckiego.
Podstawowe wiadomości o studiach
1. Studia filologii norweskiej i szwedzkiej są 3-letnie i kończą się złożeniem
egzaminu licencjackiego.
2. Plan studiów na filologii norweskeij i szwedzkiej obejmuje 2280 godzin
(lekcyjnych) zajęć obowiązkowych, w tym 810 praktycznej nauki języka
norweskiego / szwedzkiego i 480 godzin praktycznej nauki drugiego,
wybranego przez studenta języka – angielskiego lub niemieckiego.
Plan studiów – przedmioty obowiązkowe na I roku filologii norweskeij i
szwedzkiej:
1. Praktyczna nauka języka norweskiego / szwedzkiego – 270 godzin
lekcyjnych
2. Gramatyka opisowa języka norweskiego / szwedzkiego – 30 godz.
3. Praktyczna nauka języka angielskiego / niemieckiego – 180 godz.
5
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Wstęp do językoznawstwa – 60 godz.
Wstęp do literaturoznawstwa – 30 godz.
Historia Skandynawii – 30 godz.
Zarys literatur skandynawskich – 30 godz.
Łacina – 60 godz.
Technologia informacyjna – 30 godz.
Inne przedmioty obowiązkowe w planie studiów II-III roku filologii
norweskiej / szwedzkiej:
-
Literatura norweska / szwedzka
Translatoryka (polsko-norweska / polsko-szwedzka)
Gramatyka opisowa języka norweskiego / szwedzkiego
Gramatyka kontrastywna (polsko-norweska / polsko-szwedzka)
Gramatyka porównawcza języków skandynawskich
Wiedza o Norwegii / Szwecji
Wprowadzenie do historii języków skandynawskich
Historia języka norweskiego / szwedzkiego
Język staroislandzki
Filozofia współczesna
6
Download