Wdrożenie systemu zarządzania zdarzeniami (moduł nadzorczy)

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
12/14
1 Kompleksowe wdrożenie systemu inteligentnego zarządzania
budynkiem
1.1 Wdrożenie systemu zarządzania zużyciem wody (pomiar
temperatury ciepłej wody użytkowej)

rejestracja temperatury ciepłej wody użytkowej (C.W.U.) w 3. lokalizacjach instalacji C.W.U.
wskazanych przez Zamawiającego,

parametry instalacji pomiarowej:
L.p.
1.
Wymaganie
Czujnik pomiaru temperatury wody:
-
2.
instalacja pośrednia (powierzchniowa);
powierzchniowy pomiar temperatury;
zakres pomiaru min. od 0 do 80 stopni C,
stała czasowa pomiaru min. 10 do 20s;
komunikacja np. M-Bus.
Moduł sterujący:
-
odczyt stanu czujnika pomiaru temperatury wody;
bufor rejestracji min. 48 godzin;
komunikacja dla min. 4 czujników np. M-Bus;
przewodowa transmisja danych IEEE 10BASE-T/100BASE-Tx (Ethernet/Fast Ethernet);
połączenie przewodowej transmisji danych według specyfikacji określonej w zadaniu 5.
dla połączeń przewodowej transmisji danych wykorzystujących skrętkę symetryczną.
3.
Dostęp do danych rejestrowanych przez sterownik i konfiguracja sterownika za pomocą
przeglądarki WWW (HTTP).
4.
Minimalny zbiór funkcji:
-
wyświetlanie rejestrowanych danych;
pobranie zarejestrowanych danych;
wyświetlanie informacji o stanie sterownika i obsługiwanych czujników;
aktywacja i deaktywacja rejestracji danych (wszystkie i wskazane rejestry);
zerowanie stanu rejestrów danych;
konfiguracja przewodowej transmisji danych;
zarządzanie dostępem do sterownika.
5.
Uśredniona długość połączeń między sterownikiem i czujnikami wynosi 200mb.
6.
Uśredniona długość połączeń przewodowej transmisji danych wykorzystujących skrętkę
symetryczną dla podłączenia modułu komunikacyjnego wynosi 80mb.
1.2 Wdrożenie systemu zarządzania wentylacją/chłodzeniem

rejestracja parametrów układu wentylacji i chłodzenia w 2. lokalizacjach wskazanych przez
Zamawiającego,

instalacja obiektowych urządzeń automatyki,

parametry instalacji pomiarowej:
1
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
12/14
L.p.
1.
Wymaganie
pomiar temperatury wody lodowej:
-
2.
pomiar temperatury powietrza wentylującego:
-
3.
instalacja pośrednia (powierzchniowa);
powierzchniowy pomiar temperatury;
zakres pomiaru temperatury powietrza min. od 0 do 40 stopni C,
stała czasowa pomiaru min. 10 do 20s;
komunikacja np. M-Bus.
instalacja bezpośrednia (w strumieniu powietrza);
zanurzeniowy pomiar strumienia powietrza;
zakres pomiaru strumienia powietrza min. od 0 do 10m/s,
stała czasowa pomiaru min. 4 do 10s;
komunikacja np. M-Bus.
Moduł sterujący:
-
odczyt stanu czujnika pomiaru temperatury wody;
bufor rejestracji min. 48 godzin;
komunikacja dla min. 4 czujników np. M-Bus;
przewodowa transmisja danych IEEE 10BASE-T/100BASE-Tx (Ethernet/Fast Ethernet);
połączenie przewodowej transmisji danych według specyfikacji określonej w zadaniu 5.
dla połączeń przewodowej transmisji danych wykorzystujących skrętkę symetryczną.
4.
Dostęp do danych rejestrowanych przez sterownik i konfiguracja sterownika za pomocą
przeglądarki WWW (HTTP).
5.
Minimalny zbiór funkcji:
-
wyświetlanie rejestrowanych danych;
pobranie zarejestrowanych danych;
wyświetlanie informacji o stanie sterownika i obsługiwanych czujników;
aktywacja i deaktywacja rejestracji danych (wszystkie i wskazane rejestry);
zerowanie stanu rejestrów danych;
konfiguracja przewodowej transmisji danych;
zarządzanie dostępem do sterownika.
6.
Uśredniona długość połączeń między sterownikiem i czujnikami wynosi 50mb.
7.
Uśredniona długość połączeń przewodowej transmisji danych wykorzystujących skrętkę
symetryczną dla podłączenia modułu sterującego wynosi 80mb.
1.3 Wdrożenie systemu kontroli dostępu

instalacja systemu kontroli dostępu obejmująca 30. przejść w siedzibie Zamawiającego,

parametry instalacji:
L.p.
1.
Wymaganie
Modułowa architektura systemu i jego elastyczność pod względem rozbudowy, dotycząca
zarówno modułów oprogramowania jak i urządzeń oraz użytkowników.
2
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
12/14
2.
Obsługa czytników kart bezstykowych zbliżeniowych w standardzie ISO/IEC 14443A/Mifare
1kB/Mifare 4kB.
3.
Możliwość rozbudowy o inne czytniki np. stykowych procesorowy, linii papilarnych, itp.
4.
Architektura oprogramowania typu klient-serwer umożliwiająca jednoczesną pracę wielu
użytkowników wykonujących równolegle różne zadania.
5.
Rejestracja, przechowywanie i udostępnianie informacji o zdarzeniach systemowych (np.
działanie przejść, konfiguracja uprawnień, autoryzacja dostępu do przejścia, brak uprawnień,
itp.).
6.
Działanie w trybie on-line oraz zapewnienie trybu off-line w przypadku awarii komunikacji.
7.
Uruchamianie i konfigurowanie elementów systemu z poziomu serwera lub stacji roboczej.
8.
Graficzny interfejs użytkownika umożliwiający pełną wizualizacja zdarzeń i komunikatów w czasie
rzeczywistym, także na planach obiektu.
9.
Zarządzanie stanami alarmowymi umożliwiające reagowanie na zdarzenia z jednoczesnym
pełnym zapisem przebiegu działań, możliwe powiadomienie o zdarzeniu określonego operatora
na wiele sposobów (mail, sms, itp.).
10.
Konfigurowalne uprawnienia operatorów systemu na podstawie zbiorów zdarzeń/grupy
uprawnień, integracja w usługach katalogowych środowiska informatycznego Zamawiającego,
umożliwienie zarządzania uprawnieniami delegowanego bezpośrednio do zainteresowanych
jednostek organizacyjnych.
11.
Przechowywanie informacji o użytkowniku, a także dodatkowe, definiowalne przez operatora,
pola informacji skojarzone z użytkownikiem.
12.
Indywidualne lub grupowe nadawanie uprawnień użytkowników.
13.
Funkcja guest (obsługa gościa).
14.
Funkcja anti-pasback dla kart identyfikacyjnych.
15.
Kontrola obchodu wartowniczego.
16.
Możliwość sterowania dostępem do wind.
17.
Możliwość ręcznego sterowania wszystkimi elementami wykonawczymi wykorzystywanymi
w systemie.
18.
Funkcje harmonogramów czasowych:
-
19.
Raporty dotyczące zdarzeń w systemie:
-
20.
możliwość zdefiniowania harmonogramu z dokładnością do minuty,
możliwość zdefiniowania harmonogramu z powtarzalnością w cyklach miesięcznych,
tygodniowych i dziennych,
możliwość zdefiniowania harmonogramu w zadanym okresie czasowym.
predefiniowane raporty obrazujące stan systemu,
możliwe definiowanie raportów przez użytkownika,
raporty dotyczące zarówno konfiguracji jaki i stanu systemu oraz zarejestrowanych
zdarzeń,
możliwe nakładanie filtrów na raporty,
możliwe uzyskiwanie statystyk i podsumowań.
Eksport danych do plików zewnętrznych w formatach min.: TXT, CVS.
3
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
12/14
21.
Możliwość integracji na poziomie monitoringu przejść w technologii serwera OPC z zewnętrznym
systemem informatycznym realizującym funkcje zarządzania obiektem.
22.
Możliwość eksportu danych do zewnętrznych systemów informatycznych/aplikacji z
wykorzystaniem API lub WebAPI.
23.
Możliwość importu danych z zewnętrznych systemów informatycznych/aplikacji z
wykorzystaniem API lub WebAPI.
24.
Nośnik uprawnień w postaci identyfikatora elektronicznego realizowanego przez kartę
elektroniczną z interfejsem bezkontaktowym zgodną ze standardem ISO 14443A - protokół T=CL
oraz emulacja protokołu Mifare, umożliwiającego identyfikację użytkownika na podstawie
numeru seryjnego karty odczytywanego interfejsem bezkontaktowym (CSN).
25.
Możliwość integracji z systemem telewizji dozorowej poprzez interfejs CCTV zapewniająca
obsługę rejestratorów cyfrowych systemu CCTV.
26.
Wyposażenie każdego z przejść w dowolny podzbiór następujących elementów: kontroler
przejścia, czytnik wejściowy, czytnik wyjściowy, przycisk wyjścia, przycisk wyjścia awaryjnego,
kontaktron, elektrozaczep, elektromagnes, zewnętrzny układ sterujący.
27.
Minimalny zbiór funkcji przejść systemu kontroli dostępu:




28.
Minimalny zbiór funkcji kontrolera przejścia:






29.
umożliwia wyjście z pomieszczenia bez konieczności posiadania nośnika uprawnień,
gotowy do podłączenia do kontrolera przejścia.
Minimalny zbiór funkcji przycisku wyjścia awaryjnego:


32.
przystosowany do odczytu nośnika uprawnień,
gotowy do podłączenia do kontrolera przejścia,
możliwość monitorowania i sygnalizacji stanu w systemie kontroli dostępu.
Minimalny zbiór funkcji przycisku wyjścia:


31.
kontrola wszystkich funkcji chronionych przejść,
obsługa czytników wejściowych, wyjściowy, przycisku wyjścia, elektrozaczepu i / lub
elektromagnesu, kontaktronu,
monitorowanie wejść,
min. 3. programowalne wejścia służące do monitorowania pracy systemu np.: drzwiczek
obudowy, przycisku przymusu lub podczerwonych czujek ruchu,
możliwość podłączenia zewnętrznego sygnalizatora,
obsługa zewnętrznego sygnału sterującego np. otwarcie drzwi z domofonu.
Minimalny zbiór funkcji czytnika wejścia/wyjścia:



30.
możliwość grupowania przejść (wszystkie przejścia w grupie funkcjonują tak samo),
krótkotrwałe odblokowanie/zablokowanie przejścia/grupy przejść (czas możliwy do
zdefiniowania),
stałe odblokowanie/zablokowanie przejścia/grupy przejść,
wprowadzanie zależności dotyczących odblokowania/zablokowania innych przejść lub
grupy przejść przy odblokowaniu/zablokowaniu pojedynczego przejścia.
umożliwia wyjście z pomieszczenia bez konieczności posiadania nośnika uprawnień,
działanie przez mechanicznie przerwanie obwodu zasilania elementu blokującego
przejście.
Minimalny zbiór funkcji kontaktronu:


sygnalizacja otwarcia przejścia,
przekaz sygnału do kontrolera przejścia.
4
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
12/14
33.
Minimalny zbiór funkcji elektrozaczepu/elektromagnesu:


34.
Minimalna funkcjonalność przejść niewyposażonych w kontroler przejścia sterowanych z
obiektowego urządzenia wykonawczego:




35.
praca w przypadku braku zasilania w czasie 24. godzin,
autonomiczne źródła podtrzymania zasilania elementów wykonawczych systemu
posiadają lub podłączenie do źródła zasilania gwarantującego zasilanie przez określony
czas.
Minimalne wymagania współpracy z domofonem:

37.
monitorowanie stanu przejścia,
sterowanie elementem blokującym,
sygnalizacja dźwiękowa i/lub wizualna zdarzeń dotyczących przejścia np. otwarcie bez
autoryzacji,
lokalny pulpit sterujący umożliwiający realizację wybranych funkcji.
Minimalne wymagania dotyczące zasilania:


36.
blokada przejścia sterowana przez kontroler,
zwolnienie blokady przejścia sterowane przez kontroler.
sterowanie stanem przejścia z domofonu.
Minimalne wymagania integracji z instalacją sygnalizacji włamania i napadu (alarmową):


podgląd i wizualizacja stanu stref ochrony,
sterowaniu stanem przejść w zależności od stanu strefy ochrony (np. uniemożliwienie
wejścia w przypadku uzbrojenia strefy),
sterowanie stanem strefy.
38.
Minimalne wymagania integracji z systemem zarządzania zdarzeniami (moduł nadzorczy):



przekazywanie informacji i sygnałów o zdarzeniach,
przekazywanie danych i akcjach,
obsługa zleconych akcji.
39.
Uśredniona długość połączeń między sterownikiem i czujnikami wynosi 200mb.
40.
Uśredniona długość połączeń przewodowej transmisji danych wykorzystujących skrętkę
symetryczną dla podłączenia modułu komunikacyjnego wynosi 80mb.
1.4 Wdrożenie systemu zarządzania monitoringiem (monitoring CCTV)

instalacja systemu zarządzania monitoringiem (monitoring CCTV) obejmująca 7. lokalizacji w
siedzibie Zamawiającego,

parametry instalacji:
L.p.
Wymaganie
1.
Umożliwienie obserwacji wybranych obszarów wewnątrz oraz w otoczeniu budynku.
2.
Cyfrowa rejestracja obrazu.
3.
Możliwość obserwacji alarmowej wybranych obszarów w oparciu o definiowane przez
użytkownika zdarzenia, rejestrację obrazu dla tych zdarzeń oraz ich znakowanie.
4.
Modułowa architektura systemu i jego elastyczność pod względem rozbudowy, dotycząca
zarówno modułów oprogramowania jak i urządzeń oraz użytkowników.
5
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
12/14
5.
Obsługa powszechnie stosowanych typów kamer: wewnętrznych, zewnętrznych, kolorowych,
monochromatycznych, analogowych, cyfrowych o różnych rozmiarach matrycy itd.
6.
Architektura oprogramowania typu klient-serwer umożliwiająca jednoczesną pracę wielu
użytkowników wykonujących równolegle różne zadania.
7.
Rejestracja, przechowywanie i udostępnianie informacji o zdarzeniach systemowych (np.
działanie przejść, konfiguracja uprawnień, autoryzacja dostępu do przejścia, brak uprawnień,
itp.).
8.
Działanie w trybie on-line oraz zapewnienie trybu off-line w przypadku awarii komunikacji.
9.
Uruchamianie i konfigurowanie elementów systemu z poziomu serwera lub stacji roboczej.
10.
Graficzny interfejs użytkownika umożliwiający pełną wizualizacja zdarzeń i komunikatów w czasie
rzeczywistym, także na planach obiektu.
11.
Zarządzanie stanami alarmowymi umożliwiające reagowanie na zdarzenia z jednoczesnym
pełnym zapisem przebiegu działań, możliwe powiadomienie o zdarzeniu określonego operatora
na wiele sposobów (mail, sms, itp.).
12.
Możliwość wyszukania zdarzenia w oparciu o parametry czasowe oraz zdarzenia.
13.
Możliwość zapisu (zarchiwizowania) obrazu ciągłego oraz pojedynczych klatek, eksport obrazów
w konfigurowalnej rozdzielczości do plików zewnętrznych w formatach min. .avi, .mpg, jpeg
2000.
14.
Możliwość integracji z zewnętrznym systemem informatycznym realizującym funkcje zarządzania
obiektem.
15.
Pola obserwacji kamer w przedziale 45 – 90 stopni.
16.
Minimalne wymagani dotyczące kamer:













minimalna rozdzielczość matrycy 1920x1080 (tryb video 1080p),
interfejsy:
 min. 1 interfejs sieci lokalnej (LAN) o przepustowości minimum 100Mb/s (Fast
Ethernet) i umożliwiający realizację łączności przy wykorzystaniu protokołu
komunikacyjnego IP,
 min. 1 wejście alarmowe, NO/NC,
 min. 1 wyjście alarmowe, 24 V AC/DC, 1A,
uwierzytelnianie 802.1x,
strumieniowa transmisja danych wizyjnych wg standardów MPEG4, H.264 (dane
cyfrowe) oraz sekwencji obrazów JPEG,
możliwe uzyskanie min. dwóch niezależnych strumieni danych wg CBR/VBR,
możliwe rozdzielczości obrazu: 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 576, 720 x 576, 720 x
480, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 184 (H.264, JPEG)
minimalna prędkość transmisji 25 klatek/s dla H.264, MPEG4 oraz 15 klatek/s dla JPEG
przy zachowaniu rozdzielczości 1920x1080,
obsługiwane protokoły komunikacyjne min.: IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP,
HTTPS, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, SMTP, SNMP (MIB-2),
dynamika obrazu min. 90dB i stabilizacja obrazu,
sygnał/szum min. 50dB,
możliwość kontroli ekspozycji: kompensacja, wzmocnienie, migawka, przesłona, AGC,
obiektywy dobrane indywidualnie do własności pól obserwacji,
automatyczna przysłona obiektywu,
6
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
12/14









17.
Minimalne wymaga dotyczące rejestratora:






18.



obudowa przystosowana do instalacji w szafie montażowej 19”,
zasilacz o mocy min. 500W,
procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych osiągający
osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test (wynik dostępny
http://www.passmark.com/products/pt.htm) min. 9000 punktów PassMark CPU Mark,
pamięć operacyjna min. 8GB,
4 x dysk stały o pojemności min. 3TGB,
napęd optyczny min. DVD +/-RW.
Minimalne wymagania dla stanowiska nadzoru:


20.
możliwość obsługi min. 24 kamer,
jednoczesny zapis obrazu z wszystkich kamer,
możliwość równoczesnego podglądu do 120 klatek/s,
przechowanie zapisów przez okres minimum 14 dni,
szybki dostęp do zapisu w na podstawie etykiety czasowej oraz zdarzenia
zdefiniowanego dla inteligentnej analizy obrazu,
zabezpieczenie niezaprzeczalności zapisu.
Minimalne wymagania dla serwera rejestracji:



19.
inteligentna analiza obrazu polegająca na: zaawansowanej detekcji ruchu (określenie
obszarów, kierunku), zaawansowanym wykrywaniu obrazów (określenie obszarów,
pojawienie się obiektu, zniknięcie obiektu, zliczaniu obiektów o zadanych parametrach),
minimalne oświetlenie (50 IRE):
 kolor: 0.1 lx (F1.2, aktywne AGC, 1/30 s, 30 kl/s)
 mono: 0.07 lx (F1.2, aktywne AGC, 1/30 s, 30 kl/s)
minimalne oświetlenie (30 IRE)
 kolor: 0.06 lx (F1.2, aktywne AGC, 1/30 s, 30 kl/s)
 mono: 0.05 lx (F1.2, aktywne AGC, 1/30 s, 30 kl/s)
możliwość zmiany trybu pracy z dziennej na nocną,
zasilanie w trybie PoE (Power on Ethernet 802.11af) – z połączeń sieci lokalnej,
możliwość zasilania prądem stały i/lub zmiennym przy napięciu nie wyższym niż 24V,
w miejscach niedostatecznego oświetlenia sceny instalacja podświetlania IR,
w miejscach możliwego jest bezpośredniego dostępu obudowa wandaloodporna,
obudowa w miejscu zewnętrznej instalacji odpornej na warunki atmosferyczne (IP66),
zabezpieczenie ciągłości pracy kamer w niskich temperaturach przez zastosowanie
podgrzewanych obudów, przy zasilaniu napięciem nie wyższym niż 24V.
funkcje:
 możliwość monitorowania obiektu w czasie rzeczywistym,
 możliwość reagowania na zdarzenia,
 szybki dostęp do zapisu w na podstawie etykiety czasowej oraz zdarzenia
zdefiniowanego dla inteligentnej analizy obrazu,
komputer PC wyposażony minimalnie w:
 procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych
osiągający osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test (wynik dostępny
http://www.passmark.com/products/pt.htm) min. 7000 punktów PassMark CPU
Mark,
 pamięć operacyjna min. 4GB,
 dysk stały o pojemności min. 500GB,
 napęd optyczny min. DVD +/-RW.
Minimalne wymagania dotyczące zasilania:

praca w przypadku braku zasilania w czasie 48. godzin,
7
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
12/14

autonomiczne źródła podtrzymania zasilania elementów wykonawczych systemu
posiadają lub podłączenie do źródła zasilania gwarantującego zasilanie przez określony
czas.
21.
Okablowanie transmisji danych w wykonaniu jak dla wewnętrznych połączeń transmisji danych w
serwerowni (kat. 6a).
22.
Minimalne wymagania w zakresie integracji z innymi systemami inteligentnego zarządzania
budynkiem:


integracje:
 system kontroli dostępu,
 system sygnalizacji włamania i napadu,
 system zarządzania zdarzeniami (moduł nadzorczy),
zakres integracji:
 przekazanie obrazu z kamery CCTV,
 sterowania kamerą CCTV z systemu kontroli dostępu i z systemu zarządzania
zdarzeniami,
 przyjmowania od innych systemów polecenia oznakowania zapisu znacznikiem
czasowym i zdarzenia.
23.
Liczba niezbędnych rejestratorów obrazu wynosi 1.
24.
Instalacja rejestratora w głównym węźle okablowania.
25.
Liczba przyłączy dla przewodowej transmisji danych z kamer wynosi 7.
26.
Uśredniona długość połączeń przewodowej transmisji danych wykorzystujących skrętkę
symetryczną dla podłączenia kamer wynosi 80mb.
1.5 Wdrożenie systemu zarządzania zużyciem energii elektrycznej
(pomiar stanu licznika)

rejestracja zużycia energii elektrycznej i monitorowanie parametrów pracy rozdzielnicy
elektrycznej w 3. głównych tablicach rozdzielczych wskazanych przez Zamawiającego,

parametry instalacji pomiarowej:
L.p.
1.
Wymaganie
Moduł licznika instalowany na szynie TH35:
-
2.
instalacja na szynie TH35;
min. 1 wyjście impulsowe;
pomiary min.:
 trójfazowy;
 dwutaryfowy,
 bezpośredni do 65A i pośredni przez wbudowany przekładnik prądowy o zakresie
min. 1-1000;
 moc rzeczywista, czynna i bierna;
 napięcie, natężenie i częstotliwość zasilania;
wskazanie kolejności faz oraz nadzór zakresów pomiarów;
bufor rejestracji min. 48 godzin.
Moduł komunikacyjny do licznika:
-
instalacja na szynie TH35;
standard IEEE 10BASE-T/100BASE-Tx (Ethernet/Fast Ethernet);
8
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
12/14
-
połączenie przewodowej transmisji danych według specyfikacji określonej w zadaniu 5.
dla połączeń przewodowej transmisji danych wykorzystujących skrętkę symetryczną;
komunikacja z licznikiem za pomocą protokołu MODBUS/TCP.
3.
Dostęp do danych rejestrowanych przez licznik i konfiguracja licznika za pomocą przeglądarki
WWW (HTTP).
4.
Minimalny zbiór funkcji:
-
5.
wyświetlanie rejestrowanych danych;
pobranie zarejestrowanych danych;
wyświetlanie informacji i stanie modułów;
aktywacja i deaktywacja rejestracji danych (wszystkie i wskazane rejestry);
zerowanie stanu rejestrów danych;
konfiguracja modułu komunikacyjnego;
zarządzanie dostępem do licznika.
Uśredniona długość połączeń przewodowej transmisji danych wykorzystujących skrętkę
symetryczną dla podłączenia modułu komunikacyjnego wynosi 80mb.
1.6 Wdrożenie systemu zarządzania zdarzeniami (moduł nadzorczy)

system zarządzania zdarzeniami (moduł nadzorczy):
L.p.
1.
Wymaganie
Minimalne wymagania w zakresie realizowanych zadań:
-
2.
Minimalne wymagania w zakresie realizowanych funkcji:
-
3.
zarządzanie systemami inteligentnego zarządzania budynkiem,
integracja z systemami:
 kontroli dostępu,
 monitoringu wizyjnego,
komunikacja z integrowanymi systemami,
możliwość rozbudowy części serwerowej oraz podłączania kolejnych stanowisk nadzoru,
obsługa odporna na błędy obsługę - sekwencje prostych operacji prowadzących krok po
kroku pozwalającą na uniknięcie opóźnień poprzez zautomatyzowanie działania obsługi,
zarządzanie użytkownikami (autonomicznie oraz we współpracy z usługami
katalogowymi środowiska informatycznego Zamawiającego),
możliwość definiowania grup użytkowników,
możliwość personalizacji stanowiska pracy na poziomie grupy i użytkownika.
obsługa bieżących zdarzeń,
prezentacja zdarzeń wg kategorii,
prezentacja instrukcji postępowania w przypadku zdarzeń,
możliwość definiowania akcji zawierających działania reakcji na wystąpienie zdarzenia,
rejestracja informacji niezbędnych do późniejszej oceny obsługi zdarzenia,
możliwość definiowania filtrów zdarzeń,
możliwość profilowania dostępu do zdarzeń dla użytkowników i ich grup,
przeglądanie stanu obiektów uwzględniających wszystkie poziomy instalacji,
hierarchiczna nawigacja obiektowa,
nawigacja na mapach graficznych,
raporty zbiorcze, zdarzeń, sytuacji awaryjnych i wymagających pilnej obsługi.
Architektura oprogramowania typu klient-serwer umożliwiająca jednoczesną pracę wielu
użytkowników wykonujących równolegle różne zadania.
9
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
12/14
4.
Rejestracja, przechowywanie i udostępnianie informacji o zdarzeniach systemowych (np.
działanie przejść, konfiguracja uprawnień, autoryzacja dostępu do przejścia, brak uprawnień,
itp.).
5.
Graficzny interfejs użytkownika umożliwiający pełną wizualizacja zdarzeń i komunikatów w czasie
rzeczywistym, także na planach obiektu.
6.
Zarządzanie stanami alarmowymi umożliwiające reagowanie na zdarzenia z jednoczesnym
pełnym zapisem przebiegu działań, możliwe powiadomienie o zdarzeniu określonego operatora
na wiele sposobów (mail, sms, itp.).
7.
Konfigurowalne uprawnienia operatorów systemu na podstawie zbiorów zdarzeń/grupy
uprawnień, integracja w usługach katalogowych środowiska informatycznego Zamawiającego,
umożliwienie zarządzania uprawnieniami delegowanego bezpośrednio do zainteresowanych
jednostek organizacyjnych.
8.
Przechowywanie informacji o użytkowniku, a także dodatkowe, definiowalne przez operatora,
pola informacji skojarzone z użytkownikiem.
9.
Indywidualne lub grupowe nadawanie uprawnień użytkowników.
10.
Eksport danych do plików zewnętrznych w formacie min.: TXT.
11.
Minimalne wymagania dotyczące zasilania:

praca w przypadku braku zasilania w czasie 24. godzin.
1.7 Infrastruktura techniczna dla zarządzania budynkiem
1.7.1 Aktywne urządzenie sieciowe dla obsługi połączeń rdzenia transmisji
danych

dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. aktywnego urządzenia sieciowe dla obsługi
połączeń rdzenia transmisji danych:
L.p.
Wymaganie
1.
Urządzenie z min. 24. portami 10GBase-X SFP+
2.
Interfejsy portów:
- min. 8 interfejsów 1GBase-T SFP,
- min. 4 interfejsy światłowodowe jednomodowe 10GBase-X SFP+,
- min. 4 interfejsy światłowodowe wielomodowe 10GBase-X SFP+.
3.
Min. 1 GB pamięci operacyjnej i min. 1 GB pamięci podręcznej.
4.
Możliwość łączenia urządzeń w stos portami 10G.
5.
Przepustowość zagregowana min. 950Gpps.
6.
Możliwość konfiguracji dwukierunkowych list kontroli dostępu ACL (Access Lists).
7.
Modularny system operacyjny.
8.
Możliwość rozszerzania funkcjonalności po wprowadzeniu dodatkowych licencji.
10
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
12/14
9.
Możliwość bieżącej wewnętrznej analizy zagrożeń w ruchu sieciowym jednocześnie z jego obsługą.
10.
Obsługa standardów m.in.:
- Obsługa EAPS (Ethernet Automatic Protection Switching) RFC 3619 lub mechanizmów
równoważnych, np. ERPS,
- możliwość obsługi MPLS/H-VPLS ,
- możliwość obsługi OSPFv3 ,
- IEEE 80211.ba (Audio Video Bridging - AVB) lub Quality of Service (QoS).
11.
Możliwość wymiany wentylatorów podczas pracy urządzenia.
12.
Min. 2. zasilacze na prąd zmienny o napięciu 230V.
1.7.2 Aktywne urządzenia sieciowe dla obsługi połączeń końcowych i punktów
dostępowych łączności bezprzewodowej

dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 4. aktywnych urządzeń sieciowych dla obsługi
połączeń końcowych i punktów dostępowych łączności bezprzewodowej:
L.p.
Wymaganie
1.
Urządzenie z min. 48. portami 10/100/1000Base-T PoE-plus (IEEE 802.3at) z min. 4.
dodatkowymi portami Gigabit Ethernet SFP i gniazdem na moduł rozszerzenia
o 2 porty 10GBase-X z interfejsami w standardzie SFP+.
2.
Moduł rozszerzenia o 2 porty 10GBase-X z gniazdami w standardzie SFP+.
3.
Interfejsy portów:
-
min. 1 interfejs światłowodowy jednomodowy 10GBase-X SFP+,
-
min. 1 interfejs światłowodowy wielomodowy 1GBase SFP.
4.
Min. 1 GB pamięci operacyjnej i min. 1 GB pamięci podręcznej.
5.
Możliwość łączenia urządzeń w stos portami 10G.
6.
Przepustowość zagregowana min. 328 Gbps.
7.
Możliwość konfiguracji dwukierunkowych list kontroli dostępu ACL (Access Lists).
8.
Wyposażony w modularny system operacyjny.
9.
Możliwość rozszerzania funkcjonalności po wprowadzeniu dodatkowych licencji.
10.
Możliwość bieżącej wewnętrznej analizy zagrożeń w ruchu sieciowym jednocześnie z jego
obsługą.
11.
Możliwość redagowania i wsadowego wykonywania makropoleceń/skryptów.
12.
Obsługa standardów m.in.:
- Obsługa EAPS (Ethernet Automatic Protection Switching) RFC 3619 lub
mechanizmów równoważnych, np. ERPS ,
- MPLS/H-VPLS (po aktywacji odpowiedniej licencji),
- OSPFv3 (po aktywacji odpowiedniej licencji),
- IEEE 80211.ba (Audio Video Bridging -AVB) lub Quality of Service (QoS).
13.
Min. 2. zasilacze na prąd zmienny o napięciu 230V.
11
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
12/14
1.7.3 Kontroler łączności bezprzewodowej

dostawa, rozmieszczenie
bezprzewodowej:
i
zainstalowanie
L.p.
1.
kontrolera
dostępowego
łączności
Wymaganie
1.
Min. 4 interfejsy o przepustowości min. 1Gb/s Combo SFP/ 0/100/1000BASE-T.
2.
Porty kontrolera umożliwiające konfigurację sieci wirtualnych zgodnych ze standardem IEEE
802.1Q.
3.
Obsługa bezprzewodowej transmisji danych w standardzie IEEE 802.11a/b/g/n.
4.
Interfejs przewodowej transmisji danych o przepustowości 1Gb/s w standardzie
10/100/1000BASE-T.
5.
Obsługa do 256. SSID.
6.
Port do zarządzania poza pasmem (out of band management).
7.
Opcjonalne gniazdo USB, Compact Flash lub podobne umożliwiające dołączenie zewnętrznej
pamięci.
8.
Łącze RS-232 do zarządzania urządzenia poprzez konsolę.
9.
Możliwość realizacji redundancji poprzez stworzenie klastra z kilku urządzeń, które zapewnią
obsługę punktów dostępowych w przypadku awarii jednego z kontrolerów, a jednocześnie będą
w stanie zapewnić realizację wyrównania obciążenia (Load Balancing).
10.
Możliwość uruchomienia redundancji w trybie: Aktywny-Pasywny oraz opcjonalnie w trybach:
Aktywny-Aktywny, Aktywny N+1.
11.
Możliwość pracy w trybie grupy (klaster).
12.
Klaster kilku kontrolerów musi być zarządzalny jak jedno urządzenie poprzez jeden adres IP.
13.
Możliwość przechowywania przynajmniej dwóch wersji oprogramowania kontrolera z opcją
przełączania się pomiędzy wersjami oprogramowania.
14.
Możliwość konfiguracji poprzez linię komend CLI z konsoli, telnet i SSH.
15.
Możliwość konfiguracji poprzez przeglądarkę www z SSL.
16.
Kontroler musi umożliwiać konfigurację poprzez SNMP v1/v2/v3.
17.
Możliwość synchronizacji czasu z wykorzystaniem zewnętrznego serwera czasu – np. SNTP.
18.
Możliwość informowania poprzez email o krytycznych zdarzeniach.
19.
Możliwość obsługi min. 100 punktów dostępowych oraz umożliwiać rozbudowę do obsługi do
500 punktów dostępowych bez konieczności rozbudowy sprzętowej – np. poprzez wprowadzenie
dodatkowej licencji.
20.
Możliwość mapowania klientów dołączonych do SSID do przewodowej sieci wirtualnej IEEE
802.1Q.
21.
Możliwość mapowania klientów dołączonych do jednego identyfikatora SSID do różnych sieci
wirtualnych na podstawie informacji uzyskanej podczas autoryzacji z serwera RADIUS;
22.
Obsługa funkcjonalności Proxy ARP.
23.
Funkcjonalność zapory ogniowej dla ruchu po sieci przewodowej oraz bezprzewodowej;
12
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
12/14
24.
ochrona przed IP Spoofing oraz ARP Cache Poisoning lub MAC Spoofing.
25.
Uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem: Pre-shared key PSK, IEEE 802.1x/EAP – TLS
oraz TTLS, EAP(PEAP) , LDAP oraz przez serwer RADIUS.
26.
Realizacja szyfrowania: WEP 40/WEP 128 (RC4) , WPA-TKIP, WPA2-CCMP (AES), WPA2-TKIP.
27.
Obsługa standardu IEEE 802.11w.
28.
Obsługa tuneli VPN i możliwość podłączania punktów dostępowych z wykorzystaniem tuneli VPN
IPSec.
29.
Obsługa gości bezprzewodowych.
30.
Lokalna autoryzacja użytkowników przez stronę www.
31.
Przekierowanie do zewnętrznego systemu autoryzacyjnego.
32.
Interfejs www do zakładania kont dla gości przez niewykwalifikowany personel.
33.
Funkcjonalność IDS/IPS : detekcję obcych punktów dostępowych , „unieszkodliwianie” obcych
punktów dostępowych, wykrywanie sieci Ad-Hoc.
34.
Obsługa ruchu multimedialnego: mapowanie IEEE 802.1p i DSCP do priorytetów w ramach ruchu
bezprzewodowego, obsługę WMM, obsługę WMM Power Save, obsługę TSPEC Admission
Control, obsługę IEEE 802.11k, obsługę IGMP Snooping lub WMM-AC.
35.
Współpraca z zewnętrznymi systemami RTLS.
1.7.4 Adaptacja pomieszczenia na serwerownię
1.7.4.1 Zakres prac

wykonanie adaptacji pomieszczenia na serwerownię obejmująca instalacje:
-
przygotowanie pomieszczenia,
-
sygnalizacji pożarowej,
-
ochrony mienia,
-
klimatyzacji,
-
zasilania energetycznego z zasilaczem awaryjnym,
-
kontroli dostępu,
-
wewnętrznego okablowania transmisji danych,
1.7.4.2 Przygotowanie pomieszczenia

wykonanie 1. adaptacji pomieszczenia na serwerownię o powierzchni bez zawilgoceń,
otwartych dopływów i odpływów wody i instalacji tranzytowych.
L.p.
Wymaganie
1.
uzupełnienie ubytków w ścianach
2.
wykonanie instalacji natynkowej na drabinkach instalacyjnych
3.
Instalacja drzwi wzmocnionych w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwwyważeniowym
13
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
12/14
4.
wykonanie wewnętrznych ścian działowych oddzielającej instalacje tranzytowe
5.
zabezpieczenie stolarki okiennej
1.7.4.3 Instalacja sygnalizacji pożarowej

wykonanie 1. instalacji sygnalizacji pożarowej w pomieszczeniu serwerowni.
L.p.
Wymaganie
1.
modułowa
1
architektura systemu i jego elastyczność pod względem rozbudowy, dotycząca zarówno
modułów oprogramowania jak i urządzeń oraz użytkowników
2.
lokalna obsługa min. 2 czujek p/poż
3.
identyfikacja
2
zdarzeń pożarowych w początkowej fazie ich powstawania na podstawie źródeł ciepła
i zadymienia
4.
sygnalizacja
3
zdarzeń pożarowych lokalnie i zdalnie (np. w recepcji, w pomieszczeniu ochrony, itp.)
5.
wyzwalania
4
lokalnych akcji gaszenia zdarzeń pożarowych jeśli w obiekcie istnieją automatyczne
instalacje przeciwpożarowe
6.
współpraca
5
z systemem kontroli dostępu (uruchomienie programu ewakuacji – otwarcia drzwi)
7.
monitorowanie
6
stanu zasilaczy awaryjnych w serwerowni i ew. innych (awaria, brak zasilania
głównego, brak zasilania rezerwowego)
8.
współpraca
7
z instalacją transmisji alarmu do PSP
9.
integracja
8
z istniejącą instalacją sygnalizacji p/poż POLON 4000 (przekazywanie sygnałów o
zdarzeniach)
10.
lokalne przeglądanie i wydruk raportów zdarzeń
1.7.4.4 Instalacja ochrony mienia

wykonanie 1. instalacji ochrony mienia w pomieszczeniu serwerowni.
L.p.
Wymaganie
1.
modułowa architektura systemu i jego elastyczność pod względem rozbudowy, zarówno sprzętowej
jak i użytkowników, możliwość korzystania z urządzeń bezprzewodowych
2.
Możliwość obsługi wielu rodzajów czujek (czujek podczerwieni, mikrofalowych ruchu,
ultradźwiękowych ruchu, dualnych, zbicia szkła, kontaktronów, sejsmicznych, wibracyjnych, innych)
3.
obsługa przycisków alarmowych, obsługa wielu rodzajów urządzeń sygnalizacji alarmu (wizualnego,
dźwiękowego)
4.
obsługa różnych klawiatur (z/bez wyświetlacza, z czytnikiem kart elektronicznych itp.)
5.
komunikacja centrali z pozostałymi komponentami, niezależna od medium komunikacyjnego,
obsługa wielu rodzajów mediów komunikacyjnych (IP, ISDN, PSTN, GSM, radiowa, inne)
6.
wielostrefowa obsługa wielu linii dozorowych
7.
zdalna synoptyczna sygnalizacja zdarzeń (np. recepcja, pomieszczenie ochrony, itp.)
8.
lokalna rejestracja, przegląd i wyszukiwanie zdarzeń
14
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
12/14
9.
lokalna obsługa min. 1. czujnika, 1. sygnalizatora i 1. klawiatury
1.7.4.5 Instalacja klimatyzacji

wykonanie 1. instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni.
L.p.
Wymaganie
1.
montaż dwóch urządzeń, których jednostkowa wydajność będzie umożliwiała pracę pojedynczego
urządzenia w sytuacji awaryjnej, w której drugie urządzenie ulegnie uszkodzeniu
2.
typ SPLIT
3.
osuszanie powietrza
4.
chłodzenie
5.
zdalne sterowanie min. pilotem
6.
moc min. 7,5kW
7.
Zasilanie z wydzielonego obwodu lokalnej tablicy rozdzielczej serwerowni
1.7.4.6 Instalacja zasilania energetycznego z zasilaczem awaryjnym

wykonanie 1. instalacji zasilania energetycznego o w pomieszczeniu serwerowni z zasilaczem
awaryjnym o mocy 10KW, czasem podtrzymania do 20 minut przy 100% obciążenia
i przystosowanym do współpracy z generatorem.

Lokalna tablica rozdzielcza:
L.p.
1.
Wymaganie
min. 20 pól do zasilenia obwodów zasilania komputerów i min. 12 obwodów zasilania, w tym:
-
min. 4 wydzielone obwody zasilania innych urządzeń (klimatyzatory, itp.),
min. 5 obwodów gotowych do eksploatacji w trybie chronionym przez zasilacz awaryjny w
panelach przystosowanych do montażu 19” wewnątrz szafy montażowej 19”,
min. 1 obwód ogólnego przeznaczenia gotowy do eksploatacji w trybie chronionym
w panelach natynkowych na ścianach pomieszczeń w pobliżu szafy montażowej,
min. 2. obwody zasilania ogólnego przeznaczenia rozprowadzone w pomieszczeniu
naściennie
2.
indywidualne zabezpieczenia obwodów zasilania komputerów (serwery, lokalnie podłączane
stanowiska robocze administratora) i aktywnych urządzeń sieciowych, innych urządzeń i obwodów
ogólnego przeznaczenia
3.
sygnalizacja wizualna stanu pracy tablicy
4.
wyłącznik główny odcinający i wyłączniki grup obwodów
5.
tablicowy licznik energii z możliwością zdalnego odczytu stanu (łączność IP)
6.
montaż naścienny
7.
wydzielona tablica rozdzielcza w pomieszczeniu
8.
zasilenie tablicy w pomieszczeniu z wydzielonego pola budynkowej/strefowej tablicy rozdzielczej
15
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
12/14
9.
jeden obwód zasila maksymalnie do 8. gniazd wtykowych
10.
integracja gniazd chronionych i niechronionych w panelach naściennych
11.
poza szafami montażowymi gniazd zasilania chronionego kodowane kolorem
12.
wszystkie gniazda z uziemieniem

zasilacz awaryjny:
L.p.
Wymaganie
1.
zasilanie pierwotne i wtórne trójfazowe
2.
napięcie nominalne 230V
3.
częstotliwość nominalna 50Hz
4.
kształt napięcia czysta sinusoida
5.
zniekształcenia harmoniczne maksymalnie 3 i 5% odpowiednio dla obciążeń liniowych i nieliniowych
6.
opcja doraźnego przeciążenia od 10 do 25% odpowiednio w okresie do 2 minut i do 5 sekund
7.
technologia podwójnej konwersji
8.
układ DSP sterujący pracą zasilacza
9.
możliwość redundancji (do 2. jednostek)
10.
Wysoki współczynnik mocy (99%)
11.
akumulatory bezobsługowe z czasem ładowania 5-9h
12.
system zarządzania akumulatorami wydłużający ich żywotność
13.
ochrona przeciążeniowa, temperaturowa oraz zwarciowa
14.
lokalny wyświetlacz LCD
15.
tryb oszczędzania energii (ECOMODE)
16.
łączność szeregowa i sieciowa ze zdalnym zarządzaniem SNMP
17.
zdalny dostęp za pomocą przeglądarki w trybie chronionym (SSL)
18.
spełniane standardy:
-
bezpieczeństwa - EN50091-1,
emisji elektromagnetycznej (EMC) - EN50091-2,
sprawności - EN62040-3, EN50091-3,
- ochrony - IP20,
1.7.4.7 Instalacja kontroli dostępu

wykonanie 1. instalacji obejmującej serwerownie i pomieszczenia Sekcji informatyki.
L.p.
Wymaganie
1.
modułowa architektura systemu i jego elastyczność pod względem rozbudowy, dotycząca zarówno
modułów oprogramowania jak i urządzeń oraz użytkowników
2.
obsługa identyfikacji zbliżeniowej w standardzie ISO 14443
16
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
12/14
3.
działanie w trybie on-line oraz zapewnienie trybu off-line w przypadku awarii komunikacji
4.
graficzny interfejs użytkownika umożliwiający wizualizacja zdarzeń i komunikatów w czasie
rzeczywistym, także na planie obiektu
5.
powiadomienie o zdarzeniu określonego operatora na wiele sposobów (mail, sms, itp.)
6.
zarządzanie użytkownikami i współpraca z usługą katalogową
7.
zabezpieczenie przed wielokrotnym użyciem kart
8.
możliwość ręcznego sterowania wszystkimi elementami wykonawczymi wykorzystywanymi w
systemie
9.
możliwość definiowania i stosowania harmonogramów czasowych
10.
raporty zdarzeń w systemie z opcjami wyboru zdarzeń
1.7.4.8 Wewnętrzne okablowanie transmisji danych i wyposażenie w dwie
odpowiednie szafy montażowe 19” z niezbędnym osprzętem

wykonanie 1. instalacji wewnętrznego okablowania transmisji danych w serwerowni,

okablowanie w serwerowni prowadzone wewnątrz szaf montażowych 19”;

podejścia połączeń prowadzonych z zewnątrz do szaf na drabince instalacyjnej,

instalacja obwodów zasilania od tablicy rozdzielczej do szaf na 1. wydzielonej drabince
instalacyjnej,

połączenia sygnałowe innych instalacji wewnątrz serwerowni na 2. wydzielonej drabince
instalacyjnej,

dostawa, rozmieszczenie i instalacja niezbędnego osprzętu wewnętrznego 2. odpowiednich
szaf montażowych 19” w serwerowni,

instalacja szaf montażowych 19” bezpośrednio obok siebie – styk ścianą boczną.
L.p.
1.
2.
Wymaganie
wewnętrzne kablowanie transmisji danych:
-
połączenia wykonane skrętką symetryczną kategorii 6;
-
homologowane gniazda abonenckie;
-
homologowane kable połączeniowe, krosujące i dystansowe,
-
homologowane panele krosujące,
-
interfejs przyłączeniowy RJ-45 z osłoną przeciwkurzową,
-
parametry połączeń potwierdzone tak jak dla połączeń końcowych,
-
oznaczenia połączeń jak dla połączeń końcowych,
-
instalacja z 25. letnią gwarancją producenta osprzętu,
szafa montażowa 19”:
-
3 pary słupów nośnych dla sprzętu 19-calowego o łącznej nośności ponad 500kg
(obciążalność szafy);
-
cokół z wysuwanym elementem przeciwwagi;
17
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
12/14
-
bez drzwi przednich i tylnych (z możliwością ich dokupienia w przyszłości w wersji pełnej
lub perforowanej);
-
ściany boczne pełne z możliwością deinstalacji;
-
komplet wewnętrznych połączeń wyrównawczych zasilania energetycznego;
-
zestaw zaślepek 19-calowych 1U i 2U z śrubami mocującymi (zajmujących łącznie
wysokość 30U);
-
zestaw zaślepek uszczelniających przestrzenie między słupami nośnymi (19”) a bokami
szaf;
-
wysuwana półka-panel dla zainstalowania konsoli (tylko jedna szafa);
-
min. 3. panele z min. 6. gniazdami zasilania w każdej z szaf,
-
panel dystrybucyjny z min. 16 portami światłowodowymi dla połączeń 1Gb/s i min. 8.
portami dla połączeń 10Gb/s w jednej szafie,
-
panel dystrybucyjny z min. 24 portami RJ-45 (skrętka symetryczna kategorii 5E+)
obsługujący połączenia o przepustowości do 1Gb/s,
-
panel dystrybucyjny z min. 24 portami RJ-45 (skrętka symetryczna kategorii 6)
obsługujący połączenia o przepustowości do 10Gb/s,
-
min. 6. jednomodowych światłowodowych kabli krosujących dla połączeń o
przepustowości do 1Gb/s, dł. min. 1m,
-
min. 4. jednomodowe światłowodowe kable dystansowe dla połączeń o przepustowości
do 10Gb/s, dł. min. 2m,
-
min. 2. jednomodowe światłowodowe kable dystansowe dla połączeń o przepustowości
do 10Gb/s, dł. min. 3m,
-
min. 6. wielomodowych światłowodowych kabli krosujących dla połączeń o
przepustowości do 1Gb/s, dł. min. 1m,
-
min. 4. wielomodowe światłowodowe kable dystansowe dla połączeń o przepustowości
do 10Gb/s, dł. min. 2m,
-
min. 10. kabli dystansowych: 2xRJ45, dł. 2,0m kategorii min 6,
-
min. 20 kabli krosujących: 2xRJ45, dł. 0,5 – 1,0m kategorii min. 6.
1.8 Telefonia VoIP

parametry centrali telefonii VoIP:
L.p.
Wymaganie
1.
Niezależne urządzenie fizyczne w obudowie umożliwiającej instalację w szafie montażowej 19”.
2.
Centrala cyfrowo-analogowa z obsługą VoIP mogąca obsłużyć min. 300 abonentów.
3.
Wbudowana brama VoIP.
4.
Rejestracja połączeń (min. etykieta czasowa, kierunek połączenia, abonenci połączenia, długość
trwania połączenia).
5.
Prezentacja numeru CLIP.
6.
Zastrzeganie numeru własnego CLIR.
7.
Obsługa numerów skróconych.
8.
Możliwość ograniczania niepożądanych połączeń.
18
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
12/14
9.
Wielokanałowe nagrywanie rozmów (nagrywaniu mają podlegać kanały w liczbie odpowiadającej
ogólnej liczbie obsługiwanych linii zewnętrznych).
10.
Obsługa łączności faksowej.
11.
Zarządzanie przez przeglądarkę internetową.
12.
Zintegrowana wewnętrzna poczta głosowa dla wszystkich użytkowników.
13.
Zintegrowana bramka telefonii komórkowej GSM na min. 1 kartę SIM (w postaci karty rozszerzeń
lub modułu zewnętrznego).
14.
Zintegrowane min. 2 łącza zewnętrzne ISDN (2 x 30B+D).
15.
Automatyczne lub z dowolnego telefonu sterowanie urządzeniami zewnętrznymi.
16.
Inteligentna Dystrybucja Ruchu – infolinie, dzwonienie do grup abonentów.
17.
Aplikacja do rozliczania kosztów rozmów.
18.
Licencje do obsługi połączeń .
19.
Do centrali musi zostać dołączona odpowiednia ilość portów/paneli krosowych potrzebna do
podłączenia min. 300. abonentów w konfiguracji (analog/cyfra/VoIP) określonej przez
Zamawiającego.
20.
Wymaga konfiguracja wewnętrzna: analog/cyfra/VoIP jest następująca: 110/2
21.
Wymagana obsługa linii zewnętrznych analog/cyfra: 5 ISDN obsługujących 205 numerów
22.
Wymagana obsługa linii wewnętrznych analog/cyfra: 110/2
19
Download