Kobylnica, 2008- 09-05 - Urząd Gminy Kobylnica

advertisement
Kobylnica, 20.03.2009r.
GKI-3410/RB-5/10/2009
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie
przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo
zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na robotę
budowlaną dot. budowy ciągu ulic Kolejowa w Kobylnicy – Grottgera w Słupsku wraz z
inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą i opublikowanego w Biuletynie Zamówień
publicznych Nr 57192-2009 z dnia 10.03.2009 r.
Gmina Kobylnica, jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu na podstawie art. 38
ust. 1, 2 i 4 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 z późń. zm.) zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia, iż złożono następujące pytania dot. treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), które wraz z odpowiedziami zamieszczono
poniżej:
Pytanie 1:
W przedmiarze robót 110 kV brak jest pozycji ujmującej demontaż starych słupów i fundamentów .
Odpowiedź na pytanie 1:
Demontaż starych słupów i fundamentów został uwzględniony w poz. 5 i 2 przedmiaru robót,
dotyczących przebudowy linii 110kV, który stanowi Załącznik do niniejszego pisma.
Pytanie 2:
W przedmiarze robót 110 kV brak jest pozycji dotyczącej stawiania słupów mocnych B2 M3+10 oraz
M3+15.
Odpowiedź na pytanie 2:
Powyższy zakres robót jest ujęty w poz. 5 przedmiaru robót, stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ.
Pytanie 3:
W przedmiarze robót 110 kV brak jest elementów opłat technicznych: utylizacja zdemontowanych
materiałów, geodezja, nadzory ENERGIA, odszkodowania.
Odpowiedź na pytanie 3:
Utylizacja zdemontowanych materiałów - została ujęta w poz. 26 przedmiaru robót, dotyczących
przebudowy linii 110kV, który stanowi Załącznik do niniejszego pisma.
Obsługa geodezyjna robót - została ujęta w poz. 1 przedmiaru robót, dotyczących przebudowy linii
110kV, który stanowi Załącznik do niniejszego pisma.
Nadzór inwestorski zapewnia Zamawiający, zgodnie z § 5 projektu umowy, stanowiącej załącznik Nr 5
do SIWZ.
Wszelkie uzgodnienia branżowe leżą po stronie Wykonawcy robót, zgodnie z § 6 projektu umowy,
stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.
Ewentualne odszkodowania leżą po stronie Wykonawcy robót, zgodnie z § 6 pkt. 4 i 6 projektu umowy,
stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.
Pytanie 4:
W przedmiarze robót 110 kV brak jest informacji o regulacji zwisów, przewodów roboczych i
odgromowych.
Odpowiedź na pytanie 4:
Powyższy zakres robót – został ujęty w pozycji nr 27 przedmiaru robót, dotyczących przebudowy linii
110kV, który stanowi Załącznik do niniejszego pisma.
1
Pytanie 5:
W przedmiarze robót 110 kV ujęto tylko 6 szt. łańcuchów LO-2, powinno być 12 szt.
Odpowiedź na pytanie 5:
Powyższy zakres robót – został ujęty w pozycji nr 6 przedmiaru robót, dotyczących przebudowy linii
110kV, który stanowi Załącznik do niniejszego pisma.
Pytanie 6:
Zgodnie z pkt. 3.7 SIWZ oraz § 2 ust. 7 projektu umowy Wykonawca został obciążony pełna
odpowiedzialnością skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. Prosimy
uprzejmie o podanie podstawy prawnej i faktycznej tak niejednoznacznego zapisu. Wskazujemy na
przepis art. 29 ust. 1 oraz art. 31 ust ustawy prawo zamówień publicznych. Wnosimy o wykreślenie w/w
zapisów.
Odpowiedź na pytanie 6:
Zamawiający utrzymuje bez zmian postanowienia SIWZ zawarte w pkt. 3.7 SIWZ oraz § 2 ust. 7
projektu umowy, wskazując jednocześnie, iż powyższe zapisy nie powinny budzić wątpliwości wśród
wykonawców profesjonalnie ubiegających się i wykonujących zamówienia publiczne na roboty
budowlane. Niemniej jednak Zamawiający wyjaśnia, iż opisał przedmiot zamówienia zgodnie z
przepisami ustawy tj. za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych. Poza opisem przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający zgodnie z
treścią pkt. 3.7 SIWZ zaleca wszystkim Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w
terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.
Powyższe oznacza, iż wizja lokalna jest nieobowiązkowa. Niemniej jednak skutki nie dokonania wizji
lokalnej obciążają Wykonawcę. W takich okolicznościach Wykonawca będąc świadomym uczestnikiem
obrotu gospodarczego, profesjonalnie zajmującym się wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi
pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
Dodać również należy, iż każdy uczestnik przetargu, we własnym szeroko pojętym interesie, powinien
zapoznać się bardzo szczegółowo z przedmiotem niniejszego zamówienia, a w przypadku wątpliwości
skorzystać z prawa do składania pytań do SIWZ, pod rygorem odpowiedzialności za skutki braku lub
mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
Pytanie 7:
Zamawiający w SIWZ odwołuje się do instrukcji DPT – 14 o dokonaniu odbioru robót drogowych i
mostowych z 1989r. Prosimy o załączenie jej do materiałów przetargowych, bądź wskazanie miejsca w
którym Wykonawca mogłyby się z nią zapoznać.
Odpowiedź na pytanie 7:
Powyższa instrukcja, jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Pytanie 8:
W Pkt 6.1.5 SIWZ Zamawiający oczekuje pisemnego zobowiązania podmiotów do udostępnienia osób
zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli w wykazie sporządzonym wg Załącznika nr 4 do SIWZ,
Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. Prosimy o zmianę zapisu, który jest niezgodny
z art. 22 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.
Odpowiedź na pytanie 8:
Zamawiający utrzymuje bez zmian postanowienia SIWZ zawarte w pkt 6.1 ppkt 5. Treść powyższego
pytania wskazuje, iż pytający nie rozróżnia warunków udziału w postępowaniu od dokumentów
potwierdzający ich spełnienie. W pkt 6.1 ppkt 4 i 5 SIWZ wskazane są dokumenty potwierdzające
spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie osób z uprawnieniami, opisanego w pkt 5.1 ppkt
2 SIWZ w oparciu o art. 22 ust.1 pkt.2 ustawy. Powyższe dokumenty są w pełni zgodne z § 1 ust.2 pkt 5
i 5a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. Nr 87, poz. 605 z poźn. zm.)
2
Pytanie 9:
Wnosimy o wykreślenie zapisu § 9 ust. 12 i 13 projektu umowy, które zdaniem Wykonawcy są
bezwzględnie nieuprawnione i zawierają nieuprawniona interpretację przepisu art. 6471 Kc tzw.
solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego,
Odpowiedź na pytanie 9:
Zamawiający utrzymuje bez zmian zapisy § 9 ust. 12 i 13 projektu umowy, jako zapisy w pełni zgodne z
obowiązującym prawem i w sposób należyty zabezpieczający interes publiczny.
Pytanie 10:
Wnosimy o korektę zapisu § 12 ust. 5 projektu umowy poprzez uwagę o zadaniu „oświadczenia”
podwykonawcy potwierdzającego brak zobowiązań Wykonawcy. Prosimy o zajęcie stanowiska w tej
sprawie.
Odpowiedź na pytanie 10:
Zamawiający utrzymuje bez zmian zapis § 12 ust. 5 projektu umowy.
Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem wraz z załącznikiem
opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.kobylnica.tensoft.pl/
w dniu 20.02.2009r. stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.
Na podstawie art. 38 ust.6 ustawy Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert.
Załącznik:
-
przedmiar robót dotyczący
do niniejszego pisma,
przebudowy
linii
110kV,
który
stanowi
Załącznik
Otrzymują:
1. BIP Gminy Kobylnica
2. a/a.
AS/AT
3
Download