Zał. 10 do Zapytania ofertowego nr: 2/2017: SPECYFIKACJA CENY

advertisement
Załącznik nr 10 do Zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 14.06.2017
SPECYFIKACJA CENY ZAMÓWIENIA, WSKAZANEJ W ZAŁĄCZNIKU NR 2
FORMULARZ OFERTY
Komarko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kierbedzia 8
05-850 Ożarów Mazowiecki
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017 z dnia 14.06.2017 w ramach Projektu pt.: „Utworzenie
Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie nowoczesnych form suplementów diety i środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego”.
Nazwa Wykonawcy
.................................................................................................
Adres Wykonawcy
.................................................................................................
Tabela 1. TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
UWAGA! Oferent wypełnia dla celów oferty wyłącznie Kolumnę nr 3!
Lp. Rodzaj robót
1
2
1.
Roboty rozbiórkowe i
ziemne
2.
Fundamenty
3.
Konstrukcja Stalowa
4.
Konstrukcja żelbetowa
5.
Roboty murowe
6.
Dach
7.
Stolarka okienna i
drzwiowa
8.
Elewacja i budowa
ścian
9.
Ścianki działowe i
zabudowy
Wartość
robót wg
oferty
[netto]
3
Zaawansowanie Wartość
robót [%]
robót od
początku
realizacji
[3] * [4]
4
5
Wartość robót
od początku
realizacji wg
poprzedniego
protokołu.
6
Wartość robót w
okresie
rozliczeniowym
[5] - [6]
7
10. Tynki i okładziny ścian
11. Tynki i okładziny
wewnętrzne sufitów
12. Posadzki
13. Ślusarka
1
14. Drobne roboty
wykończeniowe
15. Zagospodarowanie
terenu
16. Wyposażenie (zg. Z
dok. Książką
Pomieszczeń )
17. Instalacja C.O. , C.T
18. Instalacja wody
użytkowej
19. Instalacja wody
oczyszczonej z
ujęciami
20. Instalacja sprężonego
powietrza
21. Wentylacja
mechaniczna i
klimatyzacja z
automatyką RMS ;
BMS
22. Instalacja wod-kan
23. Przyłącze kablowe i
trasa prowadzenia
kabla wlz-tu do
budynku
24. Wewnętrzna instalacja
elektryczna
25. Oświetlenie
wewnętrzne i
zewnętrzne ( w tym
ewakuacyjne)
26. Gniazda 1 i 3 fazowe
27. Tablica główna
elektryczna TG
budynku
28. Instalacja ochrony
przeciwprzepięciowej
29. Instalacja dodatkowej
ochrony
przeciwporażeniowej
30. Instalacja połączeń
wyrównawczych
31. Agregat prądotwórczy
kVa 250
2
32. Instalacja gruntowej
pompy ciepła
33. Instalacja grzewcza
34. Instalacja chłodnicza
35. Instalacja parowa
36. Instalacja gazowa
37. Wewnętrzna instalacja
niskonapięciowa (
system CCTV,system
LAN;system
SSWIN,system kontroli
dostępu)
Wartość łączna **
* Jeżeli Wykonawca w Tabeli elementów scalonych nie wyceni którejkolwiek z pozycji Tabeli, Zamawiający
uzna, że została ona wyceniona w innej pozycji
** Wartość łączna tabeli elementów scalonych winna być równa wartości łącznej ryczałtowej wynikającej z
Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
SKŁADOWE KOSZTÓW CENY RYCZAŁTOWEJ NETTO OFERTY
Tabela nr 2
Składowe kosztów
L.p.
1.
Koszty robocizny (z narzutami)
2.
Koszty materiałów (w tym koszty zakupu)
3.
Koszty wynajmu i pracy sprzętu (z narzutami)
4.
Koszty pośrednie
5.
Zysk
Wartość netto
Wartość łączna*
* Wartość łączna tabeli Składowe kosztów ceny ryczałtowej netto oferty winna być równa wartości łącznej
ryczałtowej wynikającej z Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
………………………
/Miejscowość i data/
…………………………………………………………………………………
/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
3
Download