files/RPO WP 2007 2013 czesc 1

advertisement
Kompleksowe zastosowanie OZE
w Centrum wspólnotowym Stowarzyszenia
"Emaus-Rzeszów" w Przedmieściu Czudeckim
– nr RPPK.02.02.00-18-126/12,
w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna
RPO WP na lata 2007-2013
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
W zakresie objętym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Instalacja fotowoltaiczna
Instalacja CO i CWU na bazie gruntowej pompy ciepła sprzężonej z układem kolektorów
Oświetlenie parkingów i alejek za pomocą hybrydowych lamp autonomicznych
Modyfikacja systemu wentylacji budynku
System zdalnego monitoringu sterowania i zarządzania komponentami instalacji budynku
Instalacja odzyskiwania wody opadowej do celów sanitarnych
Opracowanie projektu uwzględniającego powyższe instalacje
1.
Instalacja fotowoltaiczna
Budowa poletka baterii fotowoltaicznych na wydzielonej działce inwestora, na którym
zostaną zainstalowane 72 panele fotowoltaiczne o mocy 17 kWp o wymiarach 1639x983x42
mm. Uzupełnieniem zestawów paneli fotowoltaicznych będą inwertery SMA dobrane
odpowiednio do ich mocy. Łączna moc inwerterów to 17,1 kW.
2.
Instalacja CO i CWU na bazie gruntowej pompy ciepła sprzężonej z układem
kolektorów
Gazowe absorpcyjne pompy ciepła wykorzystujące jako paliwo gaz ziemny redukując do
minimum wykorzystanie energii elektrycznej.
Wykonanie 9 odwiertów na głębokość 100 m każdy, oraz 1 odwiert na głębokość 30 m.
Łączna długość odwiertów 930 m.
System dystrybucji ciepła jest realizowany poprzez podpodłogowy system grzewczy, co
zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła po całym domu. W pewnych przypadkach
możliwe jest rozprowadzenie ciepła także przez system z wykorzystaniem klimakonwektorów
lub grzejników niskotemperaturowych.
Kolektory słoneczne (cieplne) - Instalacja solarna złożona z 12 płaskich kolektorów
słonecznych na południowej połaci budynku mieszkalnego, systemu montażowego, połączeń,
systemu pomp oraz sterownika.
3.
Oświetlenie parkingów i alejek
Lampy hybrydowe i solarne
a/. Zainstalowanie 15 szt. słupów oświetleniowych z oprawami LED zasilanych z baterii
fotowoltaicznych budynku (z poletka fotowoltaicznego). Zasilanie opraw oświetleniowych z
baterii fotowoltaicznych budynku zapewni bezawaryjna ich prace z ciągłym monitoringiem i
możliwością sterowania nimi z budynku.
b/. 5 szt. lamp hybrydowych
moc turbiny wiatrowej 600 W
napięcie zasilania 12V
pojemność akumulatora 75 - 100 Ah
moc modułu fotowoltaicznego 90 W
okres autonomii systemu przy pracy na akumulatorach 2 -3 dni
Moc energii uzyskanej z wiatru w ciągu roku wyniesie 29,03 GJ/rok
4.
Modyfikacja systemu wentylacji budynku
Wentylacja mechaniczna - Centrala z odzyskiem ciepła projektowana jest na poddaszu
budynku warsztatowego. Modyfikacja systemu wentylacji budynku, zastosowanie wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepła pozwalająca na ograniczenie strat o około 55 %.
Rozprowadzenie wentylacji poprzez przewody wentylacyjne doprowadzające wentylowane
powietrze na poziom suteren poprowadzone będą w przestrzeni izolacji termicznej stropu
parteru. Nawiew i wywiew wykonany będzie z plastikowych przewodów o grubości 6 cm.
Otwory będą służyć jak skrzynki rozprężne, zakończone będą nawiewnikami okrągłymi o
średnicy 160 mm.
Zaprojektowano 6 układów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła o sprawności min. 55% dla
wentylacji zrównoważonej. Centrale wentylacyjne zlokalizowano na poddaszu zarówno
części mieszkalnej jak i usługowej.
Układy zostały podzielone na pomieszczenia o różnym przeznaczeniu.
•
wszystkie kanały nawiewne i wywiewne prowadzone na poddaszu izolować matami o
grubości 50 mm,
•
wszystkie kanały nawiewne i wywiewne prowadzone przez pomieszczenia na
poziomie parteru oraz piętra izolować matami o grubości 30mm,
•
kanały wentylacyjne wywiewne z pomieszczeń sanitarnych na poziomie parteru i
piętra izolować matami o grubości 20mm.
5.
System zdalnego monitoringu sterowania i zarządzania komponentami instalacji
budynku.
Podstawowe elementy systemu monitoringu, sterowania i zarzadzania komponentami
instalacji budynku:
1. centrala zarządzająca systemem
2. czujniki otwarcia drzwi i okien
3. czujniki ruchu
Podstawowe elementy systemu
System monitoringu składa się głównie z centrali zarządzającej systemem - serwerowni oraz
elementów monitorujących budynek i sterujących, podłączonych do instalacji źródeł energii
odnawialnych.
Serwer może być ustawiony w dowolnym miejscu w budynku. Projektowane miejsce
docelowe ustawienia serwera to pomieszczenie biurowe budynku handlowo-usługowego.
Głównymi elementami monitorującymi będą czujniki temperatury, ruchu i czujniki otwarcia
przegród zewnętrznych budynku.
Głównym zadaniem działania systemu jest optymalizacja pracy wszystkich instalacji. W
efekcie system skutecznie ogranicza koszt eksploatacji budynku, tj. ogrzewania, oświetlenia
oraz przedwczesnego zużywania się poszczególnych instalacji.
System jest zintegrowany z urządzeniami projektowanymi w miksie źródeł odnawialnych.
Będzie kontrolował wszystkie elementy sterując nimi i dostosowując je do potrzeb budynku.
6. Instalacja pozyskiwania wody opadowej do celów sanitarnych
Zastosowanie wody opadowej wyłącznie do celów gospodarczych tj. prac porządkowych i
podlewania zieleni. W związku ze zmianą zastosowania wody opadowej instalację do tego
celu ogranicza się tylko do lokalizacji na zewnątrz budynku.
Download