Opis przedmiotu zamówienia

advertisement
Załącznik nr 19 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Obiekt: Instalacja fotowoltaiczna o mocy 30 kWp na dachu Szkoły Podstawowej nr 10
przy ulicy Kulczyńskiego 1A w Słupsku
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 30 kWp
Na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Słupsku przewidziano montaż
instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy znamionowej 30 kWp. Wyprodukowana energia
będzie podłączona do wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku i wykorzystywana
na potrzeby własne szkoły. Na instalację tą składać się będzie 120 sztuk paneli
fotowoltaicznych wykonanych w technologii polikrystalicznych o mocy nominalnej 250 Wp
każdy.
Wykonaną
instalację
należy
podłączyć
do
falownika
trójfazowego
beztransformatorowego o mocy 30 kW, który jest przewidziany dla paneli
fotowoltaicznych. Falownik będzie przekształcał pozyskaną z instalacji energię prądu
stałego na energię prądu zmiennego o parametrach dostosowanych do sieci, do której
będzie podłączony. Należy wykonać konstrukcję systemu mocowania dla paneli
fotowoltaicznych o nachyleniu 30°, dostosowaną do posadowienia na dachu płaskim.
Okablowanie i systemy połączeń dedykowane do instalacji z paneli fotowoltaicznych.
Instalacja będzie wyposażona w skrzynkę przyłączeniową i system zabezpieczeń
elektroenergetycznych
od
strony
AC(przeciwpożarowe
przeciwprzepięciowe,
przeciążeniowe i zwarciowe) i od strony DC(przeciążeniowe i przeciwprzepięciowe).
Należy także wykonać system zdalnego monitoringu produkcji energii elektrycznej
i zamontować licznik dwukierunkowy.
Instalacja paneli fotowoltaicznych należy uziemić zgodnie z obowiązującymi
standardami energetycznymi. Należy także wykonać system ekwipotencjalny składający
się z głównej szyny wyrównania potencjału, do której podłączona będzie konstrukcja
wsporcza paneli fotowoltaicznych oraz skrzynka z ogranicznikami napięć. Ochrona
przeciwpożarowa zostanie zapewniona przez natychmiastowe odcięcie zasilania – odbywać
się to będzie przez wyłącznik główny budynku znajdujący się w skrzynce przyłączeniowej
lub główny wyłącznik przeciwpożarowy, którego włączenie spowoduje zanik napięcia
w instalacji fotowoltaicznej. Elementem wyłączającym zasilanie po stronie DC jest
wyłącznik główny w falowniku.
Wykonawca ma obowiązek przeszkolić użytkownika instalacji w zakresie jej obsługi.
Inne obowiązki wykonawcy określone zostały we wzorze umowy (zał. nr 8 do SIWZ)
Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:
1)
2)
3)
4)
Projekt budowlano – wykonawczy instalacji fotowoltaicznej
Opinia budowlana dociążenia dachu panelami fotowoltaicznymi
Zgłoszenie
STWiOR
–
–
–
załącznik 19-1
załącznik 19-2
załącznik 19-3
załącznik 19-4
Download