Program szkolenia: „Fotowoltaika dla praktyka”

advertisement
Program szkolenia: „Fotowoltaika
08.45 – 09.00
09.00 – 10.15
dla praktyka”
Rejestracja uczestników
Technologie stosowane w elektrowniach fotowoltaicznych
- mgr inż. Wojciech Piątek – Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi
- urządzenia do konwersji energii słonecznej - kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne,
- rodzaje paneli fotowoltaicznych,
- proces produkcyjny paneli fotowoltaicznych,
- sprawności i ceny poszczególnych typów paneli fotowoltaicznych,
- charakterystyki prądowo-napięciowe różnych typów paneli fotowoltaicznych,
- wpływ temperatury na pracę panela fotowoltaicznego,
- wpływ zacienienia na pracę panela fotowoltaicznego,
- konieczność stosowania tropicieli punktu mocy maksymalnej,
- okablowanie DC,
- kryterium doboru falownika,
- rodzaje konstrukcji nośnych dla paneli fotowoltaicznych.
10.15 – 10.25
pytania do prelegenta
10.25 – 11.00
Formalności związane z planowaniem elektrowni PV
– dr inż. Tomasz Cykalewicz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
- przepisy regulujące warunki montażu urządzeń elektrycznych na dachach płaskich i skośnych,
- przepisy określające możliwość montażu instalacji PV na gruntach,
- wpływ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego na możliwość wybudowania gruntowej farmy PV.
11.00 – 11.10
pytania do prelegenta
11.10 – 11.25
Przerwa kawowa
11.25 – 12.00
Wybrane zagadnienia elektryczne istotne podczas planowania elektrowni
fotowoltaicznych i ich przyłączania do sieci elektroenergetycznej
– prof. dr hab. inż. M. Zeńczak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
- sposoby łączenia paneli (szeregowo lub równolegle),
- zasada działania oraz rodzaje falowników:
- falowniki wyspowe,
- falowniki współpracujące z siecią,
- falowniki z transformatorem,
- falowniki bez transformatora,
- falowniki z Reactive Power Control oraz bez RPC,
- przyłączanie instalacji PV do sieci niskiego napięcia,
- przyłączanie instalacji PV do sieci średniego i wysokiego napięcia,
- budowa trafostacji oraz rodzaje transformatorów,
- sposoby rozłączania obwodów DC i obwodów AC,
- ochrona odgromowa instalacji dachowych i instalacji naziemnych,
- możliwości przyłączenia dużych farm PV do sieci elektroenergetycznej w Województwie
Zachodniopomorskim.
12.00 – 12.10
pytania do prelegenta
12.10 – 12.50 Przyłączanie do sieci instalacji fotowoltaicznych – stan obecny i projekt zmian
regulacji w nowej ustawie o OZE
– mgr Marlena Ballak – Uniwersytet Szczeciński
- regulacje prawne związane z przyłączaniem OZE (prawo energetyczne, regulacje UE, projekty zmian
regulacji w ramach "trójpaku energetycznego",
- regulacje w zakresie wniosku o przyłączenie, warunków przyłączenia i umowy przyłączeniowej,
- treść umowy sprzedaży energii oraz zakres umowy o świadczenie usług przesyłania wytworzonej energii,
- regulacje w zakresie koncesjonowania wytwarzania energii, w tym wniosek o udzielnie koncesji, warunki
uzyskania promesy oraz koncesji,
- zasady sprzedaży energii z OZE,
- projekt zmian ustawy - Prawo energetyczne w ramach tzw. "małego trójpaku energetycznego",
- założenia projektów ustaw - Prawo energetyczne i OZE przygotowanych w ramach tzw. "trójpaku
energetycznego".
12.50 – 13.00
pytania do prelegenta
13.00 – 13.45
Lunch
13.45 – 14.30
Uzysk energii elektrycznej oraz ekonomika małych, średnich i dużych elektrowni
fotowoltaicznych
- mgr inż. Wojciech Piątek – Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi
- charakterystyka promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi,
- roczna wielkość napromieniowania jednego metra kwadratowego poziomej powierzchni,
- podział promieniowania słonecznego na bezpośrednie i rozproszone,
- wpływ kąta padania promieni słonecznych na wartość natężenia promieniowania słonecznego,
- roczna wielkość napromieniowania powierzchni o optymalnym kącie nachylenia,
- wielkość produkcji energii elektrycznej z paneli PV, a ilość energii odprowadzonej do sieci,
- koszt wybudowania instalacji PV na dachu, a koszt instalacji gruntowej,
- ekonomika instalacji: 10 kW, 40 kW, 100 kW, 1MW.
14.30 – 14.40
pytania do prelegenta
14.40 – 15.05
Źródła finansowania elektrowni fotowoltaicznych
– mgr Katarzyna Balcerowicz – Bank Ochrony Środowiska
- wsparcie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
- możliwości kredytowania instalacji w BOŚ
15.05 – 15.15
pytania do prelegenta
15.15 – 15.30
Przerwa kawowa
15.30 – 16.45 Kolejność działań inwestora - najważniejsze zagadnienia przygotowania i realizacji
elektrowni fotowoltaicznej.
- mgr inż. Wojciech Piątek – Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi
16.45 – 16.55
pytania do prelegenta
17.00
Zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów.
Download