2.1. Zakres prac w zakresie wykonawstwa

advertisement
Załącznik nr 11 do SIWZ
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wybudowanie dwóch systemów paneli
fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczna na potrzeby dwóch obiektów:
 Oczyszczalni ścieków w Tylmanowej
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tylmanowej
1. Oczyszczalnia ścieków
1.1. Zakres prac w zakresie wykonawstwa
W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie wykonawstwa, Wykonawca wykona prace dla
obiektu Oczyszczalni ścieków w Tylmanowej obejmujące:
● Montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie w optymalnych miejscach wyznaczonych
w fazie projektowania o mocy nominalnej nie mniejszej jak 198,94kWp,
● Montaż falowników fotowoltaicznych, zabezpieczeń oraz skrzynek przyłączeniowych,
● Wykonanie połączeń kablowych DC i AC,
● Wykonanie systemu uziemienia ochronnego,
● Montaż inwerterów wyspowych pracujących w układzie trójfazowym o mocy ciągłej
nie mniejszej niż 70kVA,
● Montaż
banku
baterii
Litowo-Jonowych
(Li-Ion) o
pojemności
min.
90
kWhz możliwością późniejszej rozbudowy,
● Wykonanie zabezpieczeń banku baterii, które działa jako bezpiecznik DC przez
ochronę kabli prądu stałego,
● System monitoringu i zdalnego nadzoru nad instalacją,
● Modernizację i dostosowanie w wymaganym zakresie rozdzielnicy głównej niskiego
napięcia z punktu widzenia: układów pomiarowo – rozliczeniowych, układów
zabezpieczeniowych,
● Podłączenie instalacji fotowoltaicznych do istniejącej instalacji elektrycznej inwestora,
● Wykonanie systemu wizualizacji i pomiarów produkcji energii elektrycznej,
● Wykonanie układu zabezpieczającego przed oddawaniem energii do sieci OSD.
Rozwiązanie należy uzgodnić w TAURON Dystrybucja oddział w Krakowie,
● Wykonanie niwelacji terenu w obrębie instalacji,
● Wykonanie ogrodzenia działki na której będzie zlokalizowana inwestycja naziemna
● Wykonanie utwardzenia terenu płytami ażurowymi żelbetowymi z podbudową
str. 1
zał. nr 1 do siwz
w obrębie miejsc postojowych i dojazdu do instalacji fotowoltaicznej od strony
istniejącego obiektu Oczyszczalni
● Wykonanie prac porządkowych mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu
pierwotnego,
● Przeprowadzenie prób i rozruchu technologicznego oraz przekazanie instalacji
fotowoltaicznych do eksploatacji.
● Przekazanie przyszłym Użytkownikom instalacji fotowoltaicznych, informacji na temat
ich prawidłowej obsługi oraz przeprowadzenie szkolenia.
1.2. Charakterystyka
●
796 szt. paneli fotowoltaicznych wykonanych w technologii polikrystalicznych o
mocy nominalnej min. 250 Wp każdy.
●
Układ falowników
●
Bank baterii Litowo-Jonowych (Li-Ion) o pojemności brutto min. min. 90 kWh
●
System mocowania dla paneli fotowoltaicznych do posadowienia na gruncie.
●
Skrzynki przyłączeniowe i system zabezpieczeń elektroenergetycznych od strony
AC (przeciwporażeniowe, przeciążeniowe i zwarciowe, przepięciowe).
●
Zabezpieczenia od strony DC (przeciążeniowe i przeciwprzepięciowe).
●
Okablowanie i system połączeń,
●
System monitoringu i zdalnego nadzoru nad instalacją
●
Instalacja połączeń wyrównaczwych.
●
Powstały układ energii odnawialnej będzie układem przeznaczonym do zużywania
energii na potrzeby własne i nie przewiduje możliwości oddawania energii do sieci
lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. W związku z tym należy przewidzieć
układ zabezpieczający przed oddawaniem energii do sieci OSD. Rozwiązanie należy
uzgodnić w TAURON Dystrybucja oddział w Krakowie.
2. Zespół Szkolno– Przedszkolny
2.1. Zakres prac w zakresie wykonawstwa
W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie wykonawstwa, Wykonawca wykona prace dla
obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tylmanowej obejmujące:
● Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu w optymalnych miejscach wyznaczonych
w fazie projektowania o mocy nominalnej nie mniejszej jak 22,54kWp
● Montaż falowników fotowoltaicznych, zabezpieczeń oraz skrzynek przyłączeniowych,
● Wykonanie połączeń kablowych DC i AC,
str. 2
zał. nr 1 do siwz
● Wykonanie systemu uziemienia ochronnego
● Dostawa i montaż banku baterii o pojemności brutto min. 9,6kWh
● Wykonanie zabezpieczeń banku baterii, które działa jako bezpiecznik DC przez
ochronę kabli prądu stałego
● Podłączenie instalacji fotowoltaicznych do istniejącej instalacji elektrycznej inwestora,
● Wykonanie układu zabezpieczającego przed oddawaniem energii do sieci OSD.
Rozwiązanie należy uzgodnić w TAURON Dystrybucja oddział w Krakowie.
● Wykonanie instalacji opartej na systemie fotowoltaicznym a służącej wspomaganiu
ogrzewania budynku oraz ogrzewaniu ciepłej wody użytkowej Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego
● Wykonanie prac porządkowych mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu
pierwotnego,
● Powstały układ energii odnawialnej będzie układem przeznaczonym do zużywania
energii na potrzeby własne i nie przewiduje możliwości oddawania energii do sieci
lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. W związku z tym należy przewidzieć
układ zabezpieczający przed oddawaniem energii do sieci OSD. Rozwiązanie należy
uzgodnić w TAURON Dystrybucja oddział w Krakowie.
2.2. Charakterystyka
●
90 szt. paneli fotowoltaicznych wykonanych w technologii polikrystalicznej o mocy
nominalnej min. 250 Wp każdy.
●
Falownik umożliwiający pracę wyspową (off-grid)
●
Bank baterii o pojemności brutto min. 9,6kWh
●
System mocowań dla paneli PV do dachu pokrytego blachą stalowo powlekaną
w systemie na rąbek stojący.
●
Skrzynki przyłączeniowe i system zabezpieczeń elektroenergetycznych od strony
AC (przeciwporażeniowe, przeciążeniowe i zwarciowe, przepięciowe).
●
Zabezpieczenia od strony DC (przeciążeniowe i przeciwprzepięciowe).
●
Okablowanie systemu połączeń,
●
System monitoringu i zdalnego nadzoru nad instalacją
●
Instalacja połączeń wyrównaczwych.
● Powstały układ energii odnawialnej będzie układem przeznaczonym do zużywania
energii na potrzeby własne i nie przewiduje możliwości oddawania energii do sieci
elektroenergetycznej lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
str. 3
zał. nr 1 do siwz
Na potrzeby tego zadania przewiduje się wydzielenie części instalacji fotowoltaicznej
i poprzez regulatory oraz grzałki zastąpienie lub wspomaganie pracującej aktualnie instalacji
CWU oraz CO.
3. Opis stanu docelowego
Wykonanie poszczególnych instalacji należy poprzedzić niezbędnymi ekspertyzami
i obliczeniami. W każdej instalacji należy wykonać rozdzielnice na potrzeby odbioru
i monitoringu parametrów energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne zwane
skrzynkami pomiaru energii brutto. Należy wykonać modernizację rozdzielnic głównych
budynków dla celów odbioru energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Energia
elektryczna wyprodukowana przez instalacje fotowoltaiczne będzie zużywana na potrzeby
własne budynków oraz urządzeń. Inwestycja przewiduje brak możliwości oddawania
nadmiaru energii do sieci lokalnego Operatora Sieci Dystrybucyjnej.
Zamówieniem objęty jest cały zakres prac niezbędnych do wykonania i odbioru robót
montażowych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego kompletnych instalacji
fotowoltaicznych wraz z przekazaniem do eksploatacji. Wykonane instalacje fotowoltaiczne
powinny charakteryzować się wysokim poziomem technicznym i technologicznym oraz
bezawaryjnością pracy.
4. Wymagania w zakresie objętym zamówieniem
4.1. Panele fotowoltaiczne
W instalacji fotowoltaicznej zastosowano polikrystaliczne panele fotowoltaiczne o mocy
nominalnej minimum 250Wp każdy. Panele fotowoltaiczne powinny być trwałe, wydajne
i wolne
od
korozji. Zastosowane
panele
fotowoltaiczne
powinny
zapewnić
uzyski
energetyczne zarówno w bezpośrednim świetle słonecznym, jak również w świetle
rozproszonym. Panele powinny posiadać minimum 3 diody bocznikujące.
Zastosowane panele słoneczne mają solidną i trwałą konstrukcję, odporne na znaczne
obciążenia mechaniczne. Panele fotowoltaiczne muszą cechować się następującymi
gwarancjami i certyfikatami:
●
Min. 10 lat gwarancji na produkt.
●
Min. 25 lat gwarancji na liniowy spadek mocy
●
Certyfikaty jakości: ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, ISO17025: 2005
●
Testowane wg norm: UL1703, IEC 61215, IEC 61730
str. 4
zał. nr 1 do siwz
Tab. 1 Minimalne podstawowe parametry paneli fotowoltaicznych
Charakterystyki elektryczne
STC Moc P mp (Wp)
250
Napięcie jałowe V oc (V)
37,10
Prąd zwarcia I sc (A)
8,92
Max. napięcie zasilania V tt (V)
30.20
Max. prąd I tt (A)
8,35
Sprawność panel [%]
15,4
Tolerancja mocy [W]
-0/+5
Maksymalne napięcie systemu V max (V)
1000
Współczynniki temperatury
Współczynnik temperaturowy I sc
+0,08%/C
Współczynnik temperaturowy V oc
-0,32%/C
Współczynnik temperaturowy P mp
-0,39%/C
4.2. Falowniki fotowoltaiczne DC/AC (Oczyszczalnia)
W instalacjach należy zastosować trójfazowe beztransformatorowe falowniki fotowoltaiczne
o mocy nie mniej niż 25 kVA na wyjściu AC. Przekształcenie wyprodukowanej energii
elektrycznej prądu stałego na energię prądu przemiennego odbywa się w inwerterze DC/AC
(falowniku). Falownik należy połączyć ze skrzynką pomiaru energii brutto kablem
energetycznym wzdłuż wcześniej wyznaczonej trasy kablowej. Parametry wyprodukowanej
energii po stronie prądu przemiennego (AC) inwertera muszą być zgodne z parametrami
jakościowymi zawartymi w IRiIESD lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
Zastosowany falownik powinien być wyposażony w podwójny moduł MPPT. Niezależne
moduły MPPT gwarantują maksymalną elastyczność instalacji, umożliwiając optymalne
wytwarzanie energii i osiąganie wysokiej sprawności przetwarzania energii elektrycznej.
Podwójne sekcje wejściowe z funkcją niezależnego śledzenia MPP umożliwiają optymalne
pozyskiwanie energii z dwóch podzbiorów paneli ustawionych w rożnych kierunkach.
Falowniki powinny mieć możliwość pracy w systemie off-grid (wyspowym) Falownik powinien
być wyposażony w kompaktową kartę rozszerzeń, umożliwiającą dostęp do rejestratora
danych za pomocą interfejsem Ethernet - monitorowanie parametrów zarówno lokalnie
(dzięki zintegrowanemu serwerowi internetowemu) lub zdalnie (z portalu internetowego) za
pośrednictwem połączenia sieci LAN. Obudowa falownika powinna umożliwiać montaż
zewnętrzny (IP65). Falownik powinien być wyposażony w rozłącznik DC oraz ogranicznik
przepięć DC.
str. 5
zał. nr 1 do siwz
Tab. 2 Podstawowe minimalne parametry techniczne falownika on-grid
Parametry
Wejście DC
Znamionowa moc wejściowa DC
25550 W
Napięcie maksymalne
1000 V
Zakres napięcia PV, MPPT
390-800 V
Maks. prąd wejściowy wejście A/ wejście B
33/33 A
Liczba niezależnych MPPT
2
Wyjście AC
Maksymalna moc pozorna AC
2 5000 VA
Zakres napięcia AC
160-280 V
Znamionowe napięcie sieci AC
230/400 V
Maksymalny prąd wyjściowy
36,2 A
Zakres częstotliwości wyjściowej
44-55 Hz
Sprawność
Maksymalna sprawność
98,3 %
Euro ETA
98,1 %
Zabezpieczenia
Ochrona przed odwrotną polaryzacją DC
Kontrola uziemienia / kontrola sieci
Monitoring prądu uszkodzenia
Zabezpieczenie antywyspowe
Inne
Zakres temperatur pracy
-25oC do +60 oC
Pobór mocy w stanie czuwania
1W
AS 4777, BDEW 2008, C10/11, CE, CEI 0-16, CEI 021, EN 504381, G59/3, IEC61727, IEC 62109-1/2,
Certyfikaty i normy
NEN EN 50438, NRS 097-2-1, PPC, RD 1699, RD
661/2007, SI4777, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1,
VDE-AR-N 4105, VFR 2014
Falowniki umożliwiające pracę systemu w trybie Off-grid (praca w systemie wyspowym):
●
●
●
●
●
●
Falowniki muszą mieć możliwość współpracy z bateriami FLA, VRLA i litowojonowymi,
Wbudowany soft-start i system przekaźnikowego uruchamiania agregatu
prądotwórczego,
Czujnik temperatury baterii wraz z kablem połączeniowym,
Należy wyposażyć system w oprzewodowanie łączące z bankiem baterii,
Falownik musi posiadać port RS485,
Pomiar prądu ładowania banku baterii,
str. 6
zał. nr 1 do siwz
●
●
●
Układ przekaźnikowego odłączania obciążeń
Falownik musi posiadać możliwość pracy w systemach off-grid,
Gwarancja na falownik nie może być krótsza niż 5 lat.
Tab. 3 Podstawowe parametry techniczne falownika off-grid (oczyszczalnia)
Parametry
Wyjście AC
Moc znamionowa
6000 W
Moc AC przy 25 st. C / 30 min.
8000 W
Napięcie znamionowe sieci
230 V
Zakres napięcia AC
202-253 V
Prąd znamionowy
26 A
Maksymalny prąd wyjściowy
120 A
Częśtotliwość znamionowa
50 Hz
Wejście AC
Napięcie znamionowe wejściowe
230 V
Zakres napięcia AC
172,5-264,5 V
Maksymalny prąd wyjściowy
50 A
Zakres częstotliwości wyjściowej
47…53 Hz
Maksymalna moc wejściowa AC
11,5 kW
Wejście akumulatora DC
Znamionowe napięcie wejściowe
48 V
Zakres napięcia DC
41 - 63 V
Znamionowy prąd ładowania
115 A
Maksymalny pradłądowania
140 A
Sprawność
Maksymalna sprawność
95 %
Zabezpieczenia
Przed zwarciem i przeciązeniem AC
Przed przegrzaniem i głębokim rozładowaniem akumulatora
Inne
Zakres temperatur pracy
-25oC do +60 oC
Pobór mocy w stanie czuwania
<4W
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN
61000-6-3:2007 + A1:2011, EN 61000-6-4:2007
Certyfikaty i normy
+ A1:2011, EN 61000-3-11:2000, EN 61000-312:2011, EN 62109-1:2010, EN 62109-2:2011,
4.3. Falowniki DC/AC (Szkoła)
W instalacjach należy zastosować falownik fotowoltaiczny o mocy nie mniej niż 5 kVA na
wyjściu AC. Przekształcenie wyprodukowanej energii elektrycznej prądu stałego na energię
str. 7
zał. nr 1 do siwz
prądu przemiennego odbywa się w inwerterze DC/AC (falowniku). Falownik należy połączyć
ze skrzynką pomiaru energii brutto kablem energetycznym wzdłuż wcześniej wyznaczonej
trasy kablowej. Parametry wyprodukowanej energii po stronie prądu przemiennego (AC)
inwertera muszą być zgodne z parametrami jakościowymi zawartymi w IRiIESD lokalnego
Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
Zastosowany falownik powinien być wyposażony w podwójny moduł MPPT. Niezależne
moduły MPPT gwarantują maksymalną elastyczność instalacji, umożliwiając optymalne
wytwarzanie energii i osiąganie wysokiej sprawności przetwarzania energii elektrycznej.
Podwójne sekcje wejściowe z funkcją niezależnego śledzenia MPP umożliwiają optymalne
pozyskiwanie energii z dwóch podzbiorów paneli ustawionych w rożnych kierunkach.
Falowniki musi mieć możliwość pracy w systemie off-grid (wyspowym) bez możliwości
oddawanie nadwyżek energii do sieci lokalnego Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Falownik
powinien być wyposażony w kartę rozszerzeń, umożliwiającą dostęp do rejestratora danych
za pomocą interfejsu Ethernet - monitorowanie parametrów zarówno lokalnie (dzięki
zintegrowanemu serwerowi internetowemu) lub zdalnie (z portalu internetowego) za
pośrednictwem połączenia sieci LAN.
Tab. 3 Podstawowe parametry techniczne falownika off-grid
Parametry
Wyjście AC
Moc znamionowa
Moc AC przy 25 st. C / 30 min.
Napięcie znamionowe sieci
Zakres napięcia AC
Prąd znamionowy
Częśtotliwość znamionowa
Wejście AC
Napięcie znamionowe wejściowe
Zakres napięcia AC
Maksymalny prąd wyjściowy
Zakres częstotliwości wyjściowej
Maksymalna moc wejściowa AC
Wejście akumulatora DC
Znamionowe napięcie wejściowe
Zakres napięcia DC
Znamionowy prąd ładowania
Sprawność
Maksymalna sprawność
5000 W
6000 W
230 V
202-253 V
25 A
50 Hz
230 V
172,5-264,5 V
50 A
47…53 Hz
7,5 kW
24 V
21 – 31
155 A
94 %
str. 8
zał. nr 1 do siwz
Zabezpieczenia
Przed zwarciem i przeciązeniem AC
Przed przegrzaniem i głębokim rozładowaniem akumulatora
Inne
Zakres temperatur pracy
-10oC do +50 oC
Certyfikaty i normy
●
●
●
●
CE, VDE-AR-N 4105:2011-08, RCM VDE
0126.1.1, EEG 2012, G83/2; G59/3 (UK), CEI
0-21(IT) RD1699/2011(ESP)
Falownik musi mieć możliwość współpracy z bateriami FLA, VRLA, GEL
Czujnik temperatury baterii wraz z kablem połączeniowym,
Należy wyposażyć system w odpowiednie okablowanie łączące z bankiem baterii,
Gwarancja na falownik nie może być krótsza niż 5 lat.
4.4. System do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz wspomagający system
centralnego ogrzewania (szkoła)
Na potrzeby tego zadania przewiduje się wydzielenie części instalacji fotowoltaicznej (max
20kWp) i poprzez regulatory oraz grzałki zastąpienie lub wspomaganie pracującej aktualnie
instalacji CWU oraz CO.
Tab. 4 Podstawowe parametry techniczne regulatorów do podgrzewania wody
Parametry
Wyjście
Moc sumaryczna znamionowa
Zakres napięcia
Prąd znamionowy
Sprawność
Maksymalna sprawność
Zabezpieczenia
Przed zwarciem i przeciążeniem
Przed przegrzaniem wody
Inne
Zakres temperatur pracy
●
●
●
●
20 000 W
200-400 V
32 A
99 %
-10oC do +50 oC
System należy wyposażyć w odpowiednie okablowanie łączące generator PV
z regulatorami,
Regulator musi posiadać mechanizm MPPT w celu optymalizacji pracy generatora
Grzałki muszą być dobrane do parametrów regulatorów
Gwarancja na sterownik nie może być krótsza niż 5 lat.
4.5. System magazynowania (Szkoła)
str. 9
zał. nr 1 do siwz
System musi zapewniać pracę wyspową gromadząc nadwyżki energii w banku baterii a po
ustaniu produkcji generatora PV (noc) wykorzystując ją na potrzeby szkoły. Proces ten musi
mieć charakter cykliczny (codziennie). Bank baterii o pojemności brutto min. 9,6kWh.
4.6. Konstrukcja montażowa (Oczyszczalnia)
Projektowana konstrukcja montażowa jednopodporową wbijaną do gruntu złożona ze stołów
montażowych będzie wykonana zgodnie z normami określającymi wpływ czynników
zewnętrznych dla III strefy obciążenia opadami śniegu oraz III strefy obciążenia wiatrem.
Konstrukcja nośna stołów montażowych połączona jest z podporami w sposób rozłączny za
pomocą połączenia śrubowego. Konstrukcja wolnostojąca dla paneli fotowoltaicznych składa
się z fundamentów stalowych wbijanych do ziemi na głębokość 1,5 m,
poziomych
i pionowych profili nośnych oraz elementów mocujących (elementów łączących).Konstrukcja
montażowa dopuszczona do zamontowania na miejscu inwestycji poddana jest na etapie
produkcji statystycznemu sprawdzeniu jej parametrów (m.in. wytrzymałości) zgodnie
z europejską normą DIN. Dzięki czemu spełnia zarówno polskie jak i europejskie wymogi
i standardy dotyczące produkcji tej konstrukcji i jej eksploatacji.
Profile montażowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 10346:2011.
4.7. Konstrukcja montażowa (Szkoła)
Projektowana konstrukcja montażowa będzie wykonana z aluminium oraz stali nierdzewnej,
zgodnie z normami określającymi wpływ czynników zewnętrznych dla III strefy obciążenia
opadami śniegu oraz III strefy obciążenia wiatrem. Konstrukcja nośna pod panele PV
połączona jest z dachem w sposób rozłączny za pomocą mocowania do rąbka stojącego bez
uszkadzania
powierzchni
dachu
poprzez
jej
dziurawienie.Konstrukcja
montażowa
dopuszczona do zamontowania na miejscu inwestycji poddana jest na etapie produkcji
statystycznemu sprawdzeniu jej parametrów (m.in. wytrzymałości) zgodnie z europejską
normą DIN. Dzięki czemu spełnia zarówno polskie jak i europejskie wymogi i standardy
dotyczące produkcji tej konstrukcji i jej eksploatacji.
4.8. Okablowanie AC i DC
Kabel stałoprądowy należy prowadzić w pod panelami łącząc jeden z drugim, a następnie
grupy paneli podłączyć na poszczególne wejścia inwertera DC/AC. Połączenie pomiędzy
poszczególnymi panelami w rzędach należy wykonać za pomocą kabli DC dołączonych do
skrzynki przyłączeniowej każdego panelu fotowoltaicznego. Połączenie pomiędzy skrajnymi
str. 10
zał. nr 1 do siwz
końcami łańcuchów (stringów) a falownikiem fotowoltaicznym oraz połączenia pomiędzy
poszczególnymi
rzędami
paneli
fotowoltaicznych,
należy
wykonać
za
pomocą
dedykowanego kabla solarnego o przekroju 1x6mm2. Zakończenia przewodów zostanie
wykonane za pomocą konektorów solarnych MC-4. Kable powinny być odporne na
promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Kable energetyczne YKYżo z wyjścia
inwerterów fotowoltaicznych należy połączyć z rozdzielnicą główną instalacji fotowoltaicznej.
4.9. Elementy monitorujące pracę elektrowni fotowoltaicznej
Podstawową formą prezentacji danych dotyczących wielkości produkcji i pracy instalacji
powinien być wyświetlacz graficzny inwertera lub system prezentacji danych lokalny/zdalny
na którym na bieżąco lub też wstecz istnieje możliwość analizowania i przeglądania danych
oraz wyświetlane są również błędy pracy urządzeń. Wielkość wytworzonej energii
elektrycznej z instalacji od chwili jej montażu powinien rejestrować licznik pomiaru energii
brutto. Falownik powinien posiadać możliwość podłączenia z modemem/routerem. Dzięki
połączeniu z Internetem oraz platformie do prezentacji danych, powinien być możliwy
natychmiastowy podgląd produkcji energii elektrycznej za pośrednictwem interfejsu
użytkownika w przeglądarce internetowej lub specjalistycznej aplikacji.
4.10.
Wymagania techniczne w zakresie instalacji elektrycznych
Wykonane prace powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75. poz. 690) z późniejszymi zmianami.
Ochrona przed porażeniem elektrycznym, przed przepięciami i ochrona odgromowa powinny
spełniać wymagania norm przywołanych w w/w Rozporządzeniu.
Między innymi norm:
 PN-HD 60364-4-41: Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
 PN-HD 60364-4-43: Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
 PN-IEC 60364-4-443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia
bezpieczeństwa.
Ochrona
przed
przepięciami.
Ochrona
przed
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
Instalację fotowoltaiczną należy wyposażyć w ograniczniki przepięć po stronie DC i AC.
str. 11
zał. nr 1 do siwz
Jako uzupełnienie ochrony przy uszkodzeniu realizowanej przez samoczynne wyłączenie
zasilania oraz ochrony przed przepięciami należy zastosować połączenia wyrównawcze
ochronne.
Ochronę przeciwpożarową należy zapewnić przez główny wyłącznik przeciwpożarowy
instalacji fotowoltaiczne, zlokalizowany w rozdzielnicy głównej AC instalacji. Przycisk do
cewki wyzwalającej wyłącznik należy umieścić w miejscu wcześniej uzgodnionym
z inwestorem.
4.11. Ogrodzenie, zagospodarowanie i utwardzenie terenu (Oczyszczalnia)
Zakres robót związanych z zagospodarowaniem terenu obejmuje:
● Wykonanie niwelacji terenu w obrębie działki na której będzie zlokalizowana
inwestycja naziemna (panele fotowoltaiczne), w tym:
- usunięcie warstwy humusu o gr. 20 cm na całej powierzchni działki (około 5000m2),
- wywóz i zhałdowanie części humusu (około 500m3) w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego - w odległości do 10 km od miejsca wykonywania robót,
- mechaniczne zniwelowanie i wyrównanie powierzchni działki (około 5000m2),
- rozścielenie usuniętego wcześniej humusu w obrębie działki (po wykonaniu robót
instalacyjnych i ogrodzeniu działki) - warstwa grubości około 10 cm, posianie trawy,
wyrównanie i zawalcowanie całego terenu działki (około 4850m2),
- pielęgnacja trawnika w obrębie działki do pierwszego koszenia (łącznie z pierwszym
koszeniem - około 4850m2),
● Wykonanie ogrodzenia działki na której będzie zlokalizowana inwestycja naziemna, w
tym:
- wykonanie ogrodzenia (406 m.b.) wysokości 1,8 m systemowe - z paneli siatkowych
2D z drutów stalowych powlekanych (grubość prętów pionowych - min. 5mm, rozstaw
prętów poziomych - max. 5cm, grubość elementów poziomych - min. 6mm, kolor
powłoki zielony), mocowanych pomiędzy słupkami panelowymi (rozstaw słupków:
max.2,6m, wysokość słupków: min. 1,8m, przekrój słupków: min.60x40x2mm),
- dostawa i montaż bram wjazdowych na teren działki (2 sztuki) - bramy przesuwne o
wymiarach 4,5mx1,80m, z wypełnieniem w systemie analogicznym jak ogrodzenie;
- dostawa i montaż furtek wejściowych na teren działki (3 sztuki) - furtki o wymiarach
1,1mx1,8m, z wypełnieniem w systemie analogicznym jak ogrodzenie;
● Wykonanie utwardzenia terenu płytami ażurowymi żelbetowymi z podbudową w
obrębie miejsc postojowych i dojazdu do instalacji fotowoltaicznej od strony
istniejącego obiektu Oczyszczalni (powierzchnia utwardzanego terenu łącznie około
str. 12
zał. nr 1 do siwz
460m2), w tym:
- mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy podbudowy;
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubości 30 cm z kruszywa naturalnego,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 20 cm z kruszywa łamanego,
- wykonanie nawierzchni płytami betonowymi zbrojonymi ażurowymi grubości 12 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem kruszywem łamanym.
str. 13
zał. nr 1 do siwz
Download