Name of presentation

advertisement
Katastrofy techniczne
• Gwałtowne, nieprzewidziane
uszkodzenia lub zniszczenia
obiektów budowlanych,
urządzeń technicznych lub
systemu urządzeń powodujące
przerwę w ich użytkowaniu, a
nawet utratę ich właściwości.
Do zagrożeń technicznych zaliczamy:
pożary
awarie
energetyczne
katastrofy
budowlane
awarie sieci
wodociągowej
zagrożenia
chemiczne
(radiacyjne)
katastrofy
komunikacyjne
Katastrofy komunikacyjne
To zderzenia dotyczące ruchu wszystkich
pojazdów, w tym np. samochodów, pociągów,
statków albo samolotów,
które powoduje
poważne
zniszczenia mienia
oraz prowadzi do
zagrożenia życia i
zdrowia wielu osób.
Przyczyny
• Niekorzystne warunki pogodowe:
Mgłą, opady, ekstremalne temperatury.
• Błąd ludzki:
Przemęczenie, pojazd i jego stan techniczny, brak
odpowiednich umiejętności i kwalifikacji,
uczestniczenie w ruchu drogowym po spożyciu
alkoholu lub narkotyków.
• Stan techniczny dróg
Rodzaje katastrof komunikacyjnych
• Drogowe
• Morskie
• Kolejowe
• Lotnicze
Postępowanie ratownicze
• zabezpieczyć miejsce wypadku
• dokonać oceny stanu poszkodowanych
(segregacja rannych)
• wezwać pogotowie ratunkowe i policję
• przystąpić do udzielenia pierwszej
pomocy
• przygotować poszkodowanego do
transportu
 Wypadek drogowy
• Jeden lub wiecej uczestników ruchu drogowego bierze
udzial w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik ruchu
drogowego zostal ranny lub doszlo do jego smierci. Zgodnie
z Prawem o ruchu drogowym wypadkiem jest zdarzenie
drogowe, niezaleznie od tego, czy ktos zostal ranny lub
poniósl smierc.
Katastrofa drogowa w Gdańsku 1994
W autobusie podróżowało 75 osób:
Zginęło 32, rannych 43
Jest to wypadek drogowy
z największą liczbą ofiar
śmiertelnych.
 Katastrofa lotnicza
• Rodzaj katastrofy z udziałem jednego lub
więcej samolotów.
• Przyczyny:
Złe warunki pogodowe.
Zły stan techniczny maszyn.
Błąd ludzki.
 Wypadek Morski
• każde zdarzenie dotyczące jednostki pływającej po
morzu oraz przebywających na niej osób
(pasażerów lub załogi), w wyniku którego doszło do
strat materialnych przewyższających określoną
wartość albo do uszkodzenia ciała, utraty zdrowia
lub śmierci.
Wypadek kolejowy
• niezamierzone nagłe zdarzenie lub ciąg takich
zdarzeń z udziałem pojazdu kolejowego
powodujące negatywne konsekwencje dla
zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska.
Zagrożenia wywołane infrastrukturą
komunalną
• Związane są z występowaniem na terenie
różnego rodzaju urządzeń i instalacji, takich
jak: gazowe, energetyczne, wodociągowe oraz
kanalizacyjne, umiejscowione pod ciągami
komunikacyjnymi.
Awarie instalacji i sieci
energetycznych
• Uszkodzenia, złamania słupów
podtrzymujących linie wysokiego, średniego
lub niskiego napięcia, przerwanie kabli i sieci
itd. grozi bezpośrednim porażeniem prądem
elektrycznym. Jest ryzyko wystąpienia
pożarów kompleksów leśnych i zadrzewień
oraz porażenia prądem.
Awarie techniczne linii przesyłowych
gazu
• Awarie te mogą spowodować rozszczelnienie
przewodów i wydobywanie się lub ulatnianie
gazu, co wiąże się z przedostawaniem substancji
toksycznych do wód i gleb oraz powietrza.
Ulatnianie się gazu w pomieszczeniach
zamkniętych i nie wietrzonych grozi wzrostem
stężenia gazów w powietrzu i zatruciami. W
krytycznych sytuacjach zatrucie może prowadzić
do zgonu. Ponadto grozi wybuch gazu i
zniszczenie całych instalacji, uszkodzenia
budynków itd.
Rozszczelnienie magistrali wodnych
• Awaria ta może oznaczać miejscowe
podtopienia oraz przedostanie się do wody
pitnej niebezpiecznych substancji. Bardzo
groźne w skutkach może być skażenie
biologiczne lub chemiczne wody pitnej
dostarczanej i doprowadzanej do
mieszkańców systemem rurociągów. Skażona
woda może wywoływać wiele chorób i
zachorowań.
Uszkodzenia przewodów
kanalizacyjnych.
• Wszystkie uszkodzenia przewodów
kanalizacyjnych można podzielić na sześć grup:
•
•
•
•
•
•
nieszczelności,
przeszkody przy przepływie,
uszkodzenia korozyjne wewnątrz kanału,
ścieralność ścian,
odchylenia położenia,
odkształcenia oraz uszkodzenia mechaniczne.
Uszkodzenia sieci i rowów
odwadniających
• Starzejące się i ulegające degradacji w wyniku
zaniedbań eksploatacyjnych sieci
odwadniające, zatory rowów, liczne przemiany
urbanistycznema wpływ na występowanie
lokalnych podtopień i powodzi, podczas
intensywnych opadów i roztopów.
Awaria sieci telekomunikacyjnych
• Uszkodzenie sieci powoduje przerwy w
łączności. W obecnych czasach, gdzie
dominującą rolę odgrywa niezakłócony
przepływ informacji i danych, nawet
krótkotrwałe przerwy w łączności
przewodowej lub bezprzewodowej mogą
okazać się tragiczne w skutkach.
Wadliwa instalacja grzewcza
• Jest ona częstą przyczyną zatruciem tlenkiem
węgla. Gaz ten nie posiada smaku, zapachu,
barwy, przez co jest trudny do wykrycia bez
specjalistycznego oprzyrządowania. Łatwo
przenika przez ściany, stropy i warstwy ziemi.
Przekroczenie dopuszczalnej dawki CO oznacza
śmierć.
• Do wtórnych skutków wymienionych wyżej
zdarzeń należy zaliczyć: brak wody pitnej,
zakażenia wody, zakażenia ludzi i zwierząt,
uszkodzenia nawierzchni dróg w stopniu nie
nadającym się do użytkowania,wstrzymanie
dostaw energii elektrycznej, przerwania
połączeń telefonicznych i światłowodów,
pożary.
Katastrofy budowlane
• niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu
budowlanego lub jego części, a także
konstrukcyjnych elementów rusztowań,
elementów urządzeń formujących, ścianek
szczelnych i obudowy wykopów.
Główne przyczyny
-wady konstrukcyjne i technologiczne,
-wybuch gazu,
- podmycie elementów konstrukcyjnych w
budownictwie wodnym,
- zdarzenia losowe (powódź, trzęsienia ziemi, wiatr,
deszcz, śnieg, pożar i inne),
- techniczne starzenie się obiektów,
- błędy wykonawcze, (także przy wykonywaniu
robot rozbiórkowych),
- brak zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad
wykonywaniem robót budowlanych, -terroryzm.
Zagrożenia od instalacji i sieci
• instalacja elektryczna – może powodować
porażenie ofiar lub ratowników, dodatkowo
może inicjować zapalenie się materiałów, a w
połączeniu z utleniającym się gazem wybuchy.
• instalacja wodociągowa – stwarza zagrożenie
zatopienia ofiar katastrofy.
• instalacja kanalizacyjna –stwarza mniejsze
zagrożenie niż inne instalacje, gdyż w przekrojach
przewodu nie występuje ciągły przepływ
• instalacja gazowa – jest jedną z najbardziej
niebezpiecznych, gdyż jej rozszczelnienie i
uszkodzenie bezpośrednio stwarza zagrożenie
wybuchu lokalnego oraz może powodować
zatrucie ofiar.
• instalacja ciepłownicza – stwarza zagrożenie
podobnie jak instalacje wodne, szczególnie w
okresach grzewczych.
Postępowanie ratownicze
• niezwłocznie powiadomić straż pożarną
• Opuszczając dom lub mieszkanie(Gdy nie
masz możliwości- wywieś w oknie dobrze
widoczną białą tkaninę)
• Gdy jesteś unieruchomiony (przysypany):
 oszczędzaj siły i zachowaj spokój.
 jeżeli masz telefon komórkowy - użyj go w
celu wezwania pomocy,
 stukaj w elementy metalowe dając znać
ratownikom o swojej obecności i położeniu
instalacja elektryczna
• Może ona stwarzać realne zagrożenie utraty
zdrowia czy też nawet życia zarówno dla ofiar
katastrofy jak i oczywiście dla ratowników,
którzy mogą ulec porażeniu prądem. Co więcej
instalacja elektryczna może także powodować
zaistnienie pożarów poprzez zapalenie się
materiałów w pobliżu kabli, a także może ona
powodować wybuchy, jeżeli prąd będzie miał
styczność z ulatniającym się gazem
instalacja wodociągowa
• układ połączonych przewodów, armatury i
urządzeń, służący do zaopatrywania budynku
w zimną i ciepłą wodę, spełniający wymagania
jakościowe (określone w przepisach)
warunków, jakim powinna odpowiadać woda
do spożycia przez ludzi.
instalacja kanalizacyjna
• Katastrofami kanalizacyjnymi określa się
zdarzenia polegające na zapadaniu się gruntu
nad kanałem wraz z nawierzchnią uliczną lub
terenem o innym zagospodarowaniu w
kierunku konstrukcji kanału, niekiedy wraz z
ludźmi lub pojazdami znajdującymi się w
momencie katastrofy na powierzchni terenu.
instalacja gazowa
• Ulatniający się gaz będzie gromadził się w
pomieszczeniu, w przypadku nagromadzenia
się dużej ilości gazu w nawet najmniejsza iskra
może spowodować wybuch.
instalacja ciepłownicza
• sieci cieplne (sieci ciepłowniczej)
rozumie się system techniczny
służący tylko do transportu ciepła
od źródła ciepła do miejsca
odbioru.
Download