Temat pracy - Kolegium Towaroznawstwa

advertisement
Kolegium Towaroznawstwa
TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 2015/2016
Lp
Kierunek i rodzaj
Specjalność
studiów
1.
Towaroznawstwo
2.
Towaroznawstwo
3.
Towaroznawstwo
Wydział
Opiekun
Temat pracy
Streszczenie tematu pracy
Słowa kluczowe
Współczesne
W-3
produkty
chemiczne
Instytut
i farmaceutyczne Technologii
Polimerów i
Barwników
Współczesne
W-3
produkty
chemiczne
Instytut
i farmaceutyczne Chemii
Ogólnej i
Ekologicznej
Dr inż. Anna
Masek
Zastosowanie polifenoli
jako naturalnych
substancji
przeciwstarzeniowych
do materiałów
opakowaniowych
Celem pracy będzie zastosowanie
naturalnych substancji
przeciwstarzeniowych z grupy polifenoli
do stabilizacji i barwienia materiałów
polimerowych.
Polimery, polifenole,
materiały
opakowaniowe,
utlenianie
Dr inż.
Joanna
Bojarska
Badania rentgenowskie
barwników
nieorganicznych
stosowanych w
przemyśle ceramicznym
Barwniki ceramiczne,
XRD, dyfrakcja
proszkowa
Współczesne
W-3
produkty
chemiczne
Instytut
i farmaceutyczne Chemii
Ogólnej i
Ekologicznej
Dr inż.
Joanna
Bojarska
Zastosowanie metody
XRD
w
ocenie
produktów
farmaceutycznych
na
przykładzie
nowego
leku iwabradyny
Praca teoretyczno-eksperymentalna.
Przeprowadzenie przeglądu
literaturowego dotyczącego stosowanej
metody badawczej oraz charakterystyki
barwników stos. W przemyśle
ceramicznym. Wykonanie analiz
dyfraktometrycznych wybranych
barwników.
Wnikliwy przegląd literatury dot.
zastosowania rentgenowskiej
dyfraktometrii proszkowej w badaniach
produktów farmaceutycznych i opisu
iwabradyny, nowego leku stosowanego
w chorobie niedokrwiennej serca.
Przeprowadzenie badań oceny jakości i
czystości polimorficznej różnych serii
produkcyjnych chlorowodorku i
wabradyny.
produkty
farmaceutyczne, lek
iwabradyna,
polimorfizm
4.
Towaroznawstwo
W-3
Współczesne
produkty
Instytut
chemiczne
Technologii
i farmaceutyczne Polimerów i
Barwników
Dr inż.
Magdalena
Lipińska
Wyroby o
kontrolowanym czasie
starzenia. Wpływ
dodatków na okres
użytkowania produktu.
Właściwości zwulkanizowanych
elastomerów (gumy) zmieniają się w
zależności od rodzaju kauczuku
zastosowanego do otrzymywania
mieszanki gumowej oraz ilości i rodzaju
pozostałych składników (substancji
sieciujących, napełniaczy, substancji
pomocniczych). Wpływ na właściwości
gumy ma sposób jej przygotowania oraz
warunki wulkanizacji. Praktycznie więc
dobierając odpowiednio składniki
mieszanki i stosując różne parametry
technologiczne można otrzymać wyroby
gumowe o bardzo zróżnicowanych
właściwościach. Wyroby gumowe
ulegają w warunkach pracy lub
przechowywania tzw. starzeniu, jest to
pogorszenie własności fizycznych
gumy, zwłaszcza właściwości
mechanicznych
Guma ulega starzeniu pod wpływem
tlenu, ozonu, światła, promieniowania
jonizującego. Odporność gumy
podwyższa się dodając do wyrobu
substancje przeciwstarzeniowe, także
pochodzenia naturalnego. W ramach
pracy zbadany zostanie wpływ
różnorodnych dodatków do wyrobu
gumowego na okres użytkowania
produktu.
Guma, elastomery,
wulkanizacja, środki
przeciwstarzeniowe,
okres użytkowania
wyrobu
5.
Towaroznawstwo
6.
Towaroznawstwo
7.
Towaroznawstwo
Współczesne
produkty
chemiczne
i farmaceutyczne
W3
Instytut
Chemii
Organicznej
Dr hab. Beata
Kolesińska,
prof. PŁ
Chemiczne modyfikacje
biomateriałów
polisacharydowych
(alginianów) za pomocą
wybranych substancji
aktywnych
farmaceutycznie
Współczesne
W3
produkty
chemiczne
Instytut
i farmaceutyczne Chemii
Organicznej
Dr hab. Beata
Kolesińska,
prof. PŁ
Badanie procesu
uwalniania wybranych
farmaceutyków ze
stałych matryc
Współczesne
W3
produkty
chemiczne
Instytut
i farmaceutyczne Chemii
Organicznej
Prof. dr hab.
Zbigniew J.
Kamiński
W ramach pracy planowane jest
opracowanie selektywnych metod
funkcjonalizacji alginianów.
Selektywność uzyskana zostanie
poprzez modyfikacje funkcji
karboksylowych biomateriałów.
Planowane jest otrzymanie pochodnych
estrowych oraz amidowych
immobilizowanych na matrycy stałej.
W ramach pracy planowane jest
zbadanie czynników wpływających na
stabilność chemicznie związanego ze
stałą matrycą wybranego farmaceutyku.
Zbadany zostanie wpływ pH,
temperatury oraz wilgotności.
Dodatkowo zbadane zostaną wybrane
parametry płynów fizjologicznych
wpływające na uwalnianie leku.
Chemiczne modyfikacje W ramach pracy planowane jest
celulozy za pomocą
opracowanie selektywnych metod
wybranych substancji
funkcjonalizacji celulozy za pomocą
aktywnych
wybranych substancji aktywnych
farmaceutycznie
farmaceutycznie. Selektywność
uzyskana zostanie poprzez modyfikacje
pierwszorzędowych grup
hydroksylowych matrycy celulozowej.
Planowane jest zastosowanie dwóch
rodzajów łączników, o zróżnicowanej
wrażliwości na odszczepianie
wbudowanych farmaceutyków.
Alginiany, odczynnik
kondensujący,
opracowanie
warunków
wytwarzania
pochodnych kwasów
alginowych,
stabilność
funkcjonalizowanych
biomateriałów
Kinetyka uwalniania
leków związanych ze
stałą matrycą,
czynniki wpływające
na uwalnianie
substancji aktywnej
celuloza, odczynnik
kondensujący,
opracowanie
warunków
wytwarzania
związków
immobilizowanych na
celulozie, stabilność
funkcjonalizowanych
biomateriałów,
łączniki
Towaroznawstwo
Współczesne
W3
produkty
chemiczne
Instytut
i farmaceutyczne Chemii
Organicznej
Dr inż.
Justyna
Frączyk
Celuloza modyfikowana
peptydami jako nowe
narzędzie w
bezinwazyjnej
diagnostyce medycznej
Towaroznawstwo
Współczesne
W3
produkty
chemiczne
Instytut
i farmaceutyczne Chemii
Organicznej
Dr inż.
Justyna
Frączyk
Organokatalizatory
immobilizowane na
nierorganicznych
nośnikach stałych
Towaroznawstwo
Współczesne
W3
produkty
chemiczne
Instytut
i farmaceutyczne Chemii
Organicznej
Dr hab. Beata
Kolesińska,
prof. PŁ
Furfural z biomasy jako
substrat z syntezie
wybranych produktów
chemicznych
8.
9
10.
W ramach pracy planowana jest
automatyczna synteza macierzy
peptydowej techniką SPOT. Uzyskana
macierz zastosowana zostanie w
selektywnym wiązaniu wybranych
farmaceutyków i ich pochodnych .
Uzyskane profile wiązania puli
związków o jednakowym rdzeniu
farmakoforowym stanowić będą
podstawę do zaprojektowania macierzy
do selektywnego wiązania naturalnych
ligandów (biomarkerów) o strukturze
zbliżonej do testowanych
farmaceutyków.
W ramach niniejszej pracy planowane
jest opracowanie efektywnych metod
osadzania organokatalizatorów na
stałych nośnikach nieorganicznych i ich
wykorzystanie w wybranych
przemianach katalitycznych. Jako stałe
nośnik zastosowane zostaną związki
nieorganiczne posiadające na
powierzchni grupy hydroksylowe
podatne na funkcjonalizację.
W ramach pracy planowane jest
opracowanie ścieżek syntetycznych dla
wybranych związków chemicznych o
wysokim potencjale aplikacyjnym.
Uzyskane związki stanowić będą
biodegradowalne zamienniki kwasu
tereftalowego stosowanego jako
komponent w wytwarzaniu poliestrów
Macierze peptydowe
osadzone na
sfunkcjonalizowanej
celulozie, metabolity,
profil wiązania
metabolitów
Stałe nośniki
nieorganiczne,
funkcjonalizaowanie
powierzchni
związków
nieorganicznych,
immobilizowanie
organokatalizatorów
na nośnikach,
przemiany
katalityczne
Biomasa, furfural,
przemiany furfuralu,
metody wytwarzania
wybranych związków
o wysokim potencjale
aplikacyjnym
Towaroznawstwo
Współczesne
W-3
produkty
chemiczne
Instytut
i farmaceutyczne Technologii
Polimerów i
Barwników
dr inż.
Zygmunt
Boruszczak
Towaroznawstwo
Współczesne
W-3
produkty
chemiczne
Instytut
i farmaceutyczne Technologii
Polimerów i
Barwników
dr inż.
Próby
Joanna
mikrokapsułkowania
Paluszkiewicz barwników
przeznaczonych do
zastosowania w farbach
wodorozcieńczalnych.
Towaroznawstwo
Współczesne
W-3
produkty
chemiczne
Instytut
i farmaceutyczne Technologii
Polimerów i
Barwników
dr inż.
Agnieszka
Szymczak
11.
12.
13.
Annato - Ocena
Przydatności
farbiarskiej
Ochrona tworzyw
sztucznych przed
degradującym
działaniem
drobnoustrojów.
Annato jest barwnikiem pozyskiwanym Annato, karotenoidy,
z krzewu Bixa orellana – stosowanym
barwienie naturalne.
do barwienia żywności. Celem pracy
jest określenie przydatności tego
surowca do barwienia tekstyliów
wełnianych, bawełnianych i
poliamidowych.
Celem pracy będzie wytworzenie
barwniki
mikrokapsułek barwników
fluoryzujące,
fluoryzujących w rozpuszczalnym w
mikrokapsułkowanie,
wodzie polimerze a następnie
farby
wykorzystanie ich do zabarwienia białej wodorozcieńczalne,
lub bezbarwnej farby
odporność na
wodorozcieńczalnej oraz wykonanie
działanie światła.
wymalowań otrzymanymi farbami.
Przeprowadzone zostaną również
badania odporności otrzymanych
wymalowań.
Celem pracy jest synteza związków o
potencjalnych
właściwościach
antymikrobiologicznych, zdolnych do
reakcji kopolimeryzacji, służących do
efektywnej
ochrony
powłok
polimerowych, narażonych na tworzenie
się
warstwy
biofilmu
na
ich
powierzchniach.
biofilm, powłoki
polimerowe,
barwniki
antybakteryjne,
biocydy
dr inż.
Kazimierz
Blus
Cyjanurowe barwniki
bezpośrednie.
Towaroznawstwo
Współczesne
W-3
produkty
chemiczne
Instytut
i farmaceutyczne Technologii
Polimerów i
Barwników
Cyjanurowe barwniki bezpośrednie
należą do nowej generacji
barwników służących do barwienia
włókien celulozowych. Badania będą
dotyczyć wpływu podstawnika
(moderatora - aminy) przyłączonego
do chlorku cyjanuru na właściwości
aplikacyjno-użytkowe wybarwień na
włóknach celulozowych.
Cyjanurowe
barwniki
bezpośrednie,
barwienie włókien
celulozowych,
barwniki do
papieru, barwniki
do bawełny.
Towaroznawstwo
Współczesne
W-3
produkty
chemiczne
Instytut
i farmaceutyczne Chemii
Ogólnej i
Ekologicznej
dr inż.
Elżbieta
Szubiakiewic
z
Modyfikacja organiczna
powierzchni
nośnikowych
katalizatorów
metalicznych
Nośnikowe
katalizatory, poliestry,
poliamidy
Współczesne
W-3
produkty
chemiczne
Instytut
i farmaceutyczne Chemii
Ogólnej i
Ekologicznej
Współczesne
W-3
produkty
chemiczne
Instytut
i farmaceutyczne Chemii
Ogólnej i
Ekologicznej
Dr inż.
Elżbieta
Szubiakiewic
z
Polepszenie
właściwości odpadu
hutniczego
wykorzystywanego do
produkcji betonu typu II
Praca będzie miała na celu
zmodyfikowanie powierzchni
krzemionki lub tlenku tytanu(IV)
poprzez naniesienie na powierzchnię
cienkiej warstwy polimerowej, która ma
na celu równomierne i silne
rozproszenie metalu (Pt, Pd, Ru, Rh) na
powierzchni nośnika.
Modyfikacja odpadu hutniczego
tlenkiem i /lub wodorotlenkiem wapnia,
przed procesem hydratacji i wiązania.
dr inż. M.
Szczesio
Analiza strukturalna
pochodnej
arylopiperazyny i
porównanie z bazą CSD
Długołańcuchowe pochodne
arylopiperazyny są potencjalnymi
lekami przeciwdepresyjnymi. Celem
pracy będzie wykrystalizowanie i
określenie struktury metodą analizy
rentgenowskiej monokryształu oraz
porównanie jej z bazą krystalograficzną
CSD.
Struktura,
arylopiperazyny,
bazaCSD,
antydepresant
14.
15.
16.
Towaroznawstwo
17.
Towaroznawstwo
Odpad hutniczy,
beton typu II,
cynkany i żelaziany
wapnia
18.
Towaroznawstwo
19.
Towaroznawstwo
20.
Towaroznawstwo
Współczesne
W-3
produkty
chemiczne
Instytut
i farmaceutyczne Chemii
Ogólnej i
Ekologicznej
dr inż.
Małgorzata
Szczesio
Arylohydrazydowa
pochodna kwasu
ditionowego jako
potencjalnego
tuberkulostatyk.
W-3
Współczesne
produkty
Instytut
chemiczne
Chemii
i farmaceutyczne Ogólnej i
Ekologicznej
Dr inż.
Anna Turek
Surowce zielarskie
Współczesne
W-3
produkty
chemiczne
Instytut
i farmaceutyczne Chemii
Ogólnej i
Ekologicznej
dr inż.
Jakub
Wojciechows
-ki
Kokrystalizacja
prostych kwasów
aminofosfonowych z
niesteroidowy lekiem
przeciwzapalnym naproksenem
Określenie struktury arylohydrazydowej
pochodnej kwasu ditionowego metodą
analizy rentgenowskiej monokryształu
oraz porównanie jej z bazą
krystalograficzną CSD. Związku o
potencjalnym działaniu
przeciwgruźliczym.
Praca obejmuje omówienie aspektów
prawnych oraz wymagań uprawowych i
jakościowych dotyczących produkcji i
przetwórstwa surowców zielarskich. W
części doświadczalnej zostaną
oznaczone wybrane parametry
jakościowe próbek roślin o
właściwościach leczniczych.
Celem projektu jest przeprowadzeniem
kokrystalizacji substancji aktywnej
wchodzących w skład niesteroidowych
leków przeciwzapalnych z prostymi
kwasami aminofosfonowymi. Proste
kwasy aminofosfonowe stanowią
ciekawą alternatywę do aminokwasów
wykorzystywanych rutynowo w testach
przesiewowych podczas poszukiwań
nowych form stałych substancji
aktywnych. Najważniejszą różnicą jest
występowanie w kwasach
aminofosfonowych tetrahedralnej grupy
fosfonowej, co w założeniu powinno
ułatwić tworzenie się soli i
kokryształów.
Arylohydrazydowa
pochodna kwasu
ditionowego,
struktura,
tuberkulostatyk
Surowce zielarskie
Uprawa ziół
Zanieczyszczenia
roślin
niesteroidowy lek
przeciwzapalny,
kokryształ, nowe
formy stałe leku,
kokrystalizacja
Towaroznawstwo
Współczesne
W-3
produkty
chemiczne
Instytut
i farmaceutyczne Chemii
Ogólnej i
Ekologicznej
dr inż. Jakub
Wojciechows
ki
Kokrystalizacja
prostych kwasów
aminofosfonowych z
niesteroidowy lekiem
przeciwzapalnym –
ketoprofenem
Towaroznawstwo
Współczesne
W-3
produkty
chemiczne
Instytut
i farmaceutyczne Chemii
Ogólnej i
Ekologicznej
dr inż. Jakub
Wojciechows
ki
Kokrystalizacja
prostych kwasów
aminofosfonowych z
niesteroidowy lekiem
przeciwzapalnym diklofenakiem
21.
22.
Celem projektu jest przeprowadzeniem
kokrystalizacji substancji aktywnej
wchodzących w skład niesteroidowych
leków przeciwzapalnych z prostymi
kwasami aminofosfonowymi. Proste
kwasy aminofosfonowe stanowią
ciekawą alternatywę do aminokwasów
wykorzystywanych rutynowo w testach
przesiewowych podczas poszukiwań
nowych form stałych substancji
aktywnych. Najważniejszą różnicą jest
występowanie w kwasach
aminofosfonowych tetrahedralnej grupy
fosfonowej, co w założeniu powinno
ułatwić tworzenie się soli i
kokryształów.
Celem projektu jest przeprowadzeniem
kokrystalizacji substancji aktywnej
wchodzących w skład niesteroidowych
leków przeciwzapalnych z prostymi
kwasami aminofosfonowymi. Proste
kwasy aminofosfonowe stanowią
ciekawą alternatywę do aminokwasów
wykorzystywanych rutynowo w testach
przesiewowych podczas poszukiwań
nowych form stałych substancji
aktywnych. Najważniejszą różnicą jest
występowanie w kwasach
aminofosfonowych tetrahedralnej grupy
fosfonowej, co w założeniu powinno
ułatwić tworzenie się soli i
kokryształów.
niesteroidowy lek
przeciwzapalny,
kokryształ, nowe
formy stałe leku,
kokrystalizacja
niesteroidowy lek
przeciwzapalny,
kokryształ, nowe
formy stałe leku,
kokrystalizacja
23. Towaroznawstwo
Współczesne
W-3
produkty
chemiczne
Instytut
i farmaceutyczne Techniki
Radiacyjnej
Dr inż. Piotr
Szajerski
24. Towaroznawstwo
Współczesne
W-3
produkty
chemiczne
Instytut
i farmaceutyczne Techniki
Radiacyjnej
Dr inż. Piotr
Szajerski
25. Towaroznawstwo
Współczesne
W-3
produkty
chemiczne
Instytut
i farmaceutyczne Techniki
Radiacyjnej
Dr inż. Piotr
Szajerski
26
Współczesne
W-3
produkty
chemiczne
Instytut
i farmaceutyczne Techniki
Radiacyjnej
Prof. dr hab.
Wpływ promieniowania
Janusz Rosiak gamma na właściwości
mechaniczne siatek
polipropylenowych do
zastosowań
medycznych
Towaroznawstwo
Badania zawartości
radionuklidów w
materiałach
odpadowych
stosowanych jako
wypełniacze w
kompozytach siarkowomineralnych
Ocena potencjału
siarkobetonów jako
materiałów do
zabezpieczania
odpadów
promieniotwórczych
Badania szybkości
ekshalacji Rn-222 z
siarkobetonów
Praca ma na celu określenie zawartości
naturalnych izotopów
promieniotwórczych (NORM) w
materiałach odpadowych z przemysłu
chemiczneo i energetycznego, które
mogą mieć potencjalne zastosowanie
jako wypełniacze w siarkobetonach.
NORM, TENORM,
fosfogips, żużle,
popioły, siarkobeton,
narażenie
radiologiczne
W pracy zbadane zostaną możliwości
zastosowania siarkobetonów jako
materiałów barierowych do
zabezpieczania odpadów
niebezpiecznych. Określona zostanie
szybkość dyfuzji kluczowych
radionuklidów powstających w sektorze
energetyki jądrowej przez kompozyty
siarkowo-mineralne
Zbadane zostaną szybkości ekshalacji
Rn-222 z odpadów przemysłowych
stosowanych jako wypełniacze w
siarkobetonach i w wytworzonych z ich
wykorzystaniem kompozytów siarkowomineralnych
Odpady
promieniotwórcze,
dyfuzja
radionuklidów,
kompozyty
polimerowomineralne, narażenie
radiologiczne
Odpady NORM i
TENORM, ekshalacja
radonu, siarkobeton,
narażenie
radiologiczne
27.
Towaroznawstwo
28.
Towaroznawstwo
29.
Towaroznawstwo
30.
Towaroznawstwo
Współczesne
W-3
produkty
chemiczne
Instytut
i farmaceutyczne Techniki
Radiacyjnej
Prof. dr hab.
Wpływ napromieniania
Janusz Rosiak wiązką przyspieszonych
elektronów na
właściwości
mechaniczne siatek
polipropylenowych do
zastosowań
medycznych
dr inż.
Analiza rynku
Sławomir
materiałów
Kadłubowski opatrunkowych w
Polsce, ze szczególnym
uwzględnieniem
opatrunków
hydrożelowych.
Współczesne
produkty
chemiczne
i farmaceutyczne
W-3
Instytut
Techniki
Radiacyjnej
Współczesne
produkty
chemiczne
i farmaceutyczne
W-3
Instytut
Techniki
Radiacyjnej
dr hab. inż.
Marian
Wolszczak
Badanie oddziaływania
związków
farmaceutycznych:
koraliny i berberyny z
osoczem krwi ludzkiej
Współczesne
produkty
chemiczne
i farmaceutyczne
W-3
Instytut
Techniki
Radiacyjnej
dr hab. inż.
Beata
BrożekPłuska
Analiza składu
farmaceutyków z
zastosowaniem
konfokalnej
mikroskopii Ramana
Z wykorzystaniem konfokalnej
spektroskopii Ramana dokonana
zostanie analiza składu różnych leków i
suplementów diety pod kątem
zawartości substancji czynnych.
Określony zostanie także rozkład
przestrzenny składników.
Analiza jakościowa i
ilościowa
farmaceutyków,
mapowanie Ramana,
spektroskopia
Ramana.
Towaroznawstwo
Współczesne
W3
produkty
chemiczne
Instytut
i farmaceutyczne Chemii
Organicznej
32. Towaroznawstwo
Współczesne
W3
produkty
chemiczne
Instytut
i farmaceutyczne Chemii
Organicznej
33. Towaroznawstwo
Współczesne
W3
produkty
chemiczne
Instytut
i farmaceutyczne Chemii
Organicznej
34.
W-3
Współczesne
produkty
Instytut
chemiczne
Chemii
i farmaceutyczne Ogólnej i
Ekologicznej
31.
Towaroznawstwo
Dr Katarzyna Synteza produktów
Błażewska
chemicznych jako
prekursorów sond
molekularnych do
badania właściwości
enzymów
W ramach pracy planowane jest
opracowanie syntezy prekursorów sond
molekularnych modyfikowanych
grupami bioortogonalnymi i
fotolabilnymi (aktywowanymi przez
światło). Modyfikacje te umożliwią
badanie enzymu w środowisku komórki.
Dr hab.
Asymetryczna
W ramach pracy podjęte zostaną
Łukasz
organokataliza w
badania nad stereokontrolowaną syntezą
Albrecht
syntezie farmaceutyków związków o określonej lub potencjalnej
i związków biologicznie aktywności biologicznej. Selektywność i
ważnych
pożądana konfiguracja absolutna
produktu zostanie uzyskana poprzez
dobór odpowiedniego chiralnego
katalizatora w kluczowym etapie
syntezy. Przeprowadzone zostaną
badania optymalizacyjne mające na celu
identyfikację kluczowych parametrów
wpływających na efektywność procesu
stereoindukcji.
Prof. dr hab.
Otrzymywanie
W pracy planowana jest synteza
Tomasz
półproduktów do
fosforylowanych heterocykli służących
Janecki
syntezy związków o
do otrzymywania -alkilidenolaktonów
potencjalnych
lub -alkilidenolaktamów o potencjalnej
właściwościach
aktywności cytotoksycznej.
leczniczych
Dr inż.
Jakość generycznych
Dla wybranej aktywnej substancji
Waldemar
produktów
farmaceutycznej (API) porównana
Maniukiewicz farmaceutycznych
zostanie jakość dostępnych na rynku
leków generycznych i oryginalnych. W
tym celu zastosowane zostaną
różnorodne techniki analityczne tj. np.
IR, XRD
chemia
bioortogonalna, grupy
fotolabilne, badanie
aktywności enzymu
Organokataliza,
synteza asymetryczna,
związki biologicznie
ważne
Fosforylowane
heterocykle,
-alkilidenolaktony,
-alkilidenolaktamy
Jakość leków
Leki generyczne
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards