WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY z ODDZIAŁEM ANALITYKI

advertisement
Wydział Farmacji
Jednostka organizacyjna
Liczba miejsc
1.
Katedra i Zakład Biochemii
Farmaceutycznej
2
2.
Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
1
Tytuł zawodowy
kandydata
mgr farmacji,
biotechnologii,
analityki medycznej,
biologii
mgr farmacji, chemii,
biotechnologii
3.
Katedra i Zakład Farmakognozji
2
mgr farmacji, chemii,
biologii, biotechnologii,
analityki medycznej
4.
Katedra i Zakład Chemii
Nieorganicznej
1
mgr chemii, farmacji,
analityki medycznej,
biochemii
Temat pracy/badań
1.
2.
Inhibitory protez cysteinowych jako potencjalne leki
Diagnostyka przewlekłych chorób wątroby
1.
Zastosowanie wybranych metod fizykochemicznych w badaniach
preformulacyjnych nowych preparatów farmaceutycznych
1.
Przeciwdrobnoustrojowe i przeciwutleniające właściwości związków
naturalnych
Poszukiwanie nowych związków naturalnych o potencjale
antyglikooksydacyjnym i hipoglikemizującym
2.
1. Wpływ jonów metali na strukturę i właściwości biocząsteczek
1.
5.
6.
Katedra i Zakład Biomedycznych
Analiz Środowiskowych
3
mgr farmacji, analityki
medycznej,
biotechnologii, chemii
2.
Oddziaływania między białkami , białko-metal. Badania in vitro i in
vivo.
Zaangażowanie wybranych antyoksydantów w radioterapii
u pacjentów z rakiem płuc
Czynniki modyfikujące profil lipidowy I ich wpływ na aktywności
paraoksonazy
Funkcjonalizacja pochodnych izoksazolu w kierunku poszukiwania
substancji aktywnych immunotropowo
Synteza i biologiczne aktywności pochodnych pirymidyny
1.
Interakcje Leków oraz metali z biopolimerami
1.
Poszukiwania Inhibitorów roslinnych oksygenaz w grupie pochodnych
Pirydo-I Benzotiazyny-1.2
2.
3.
1.
Katedra i Zakład Chemii
Organicznej
2
7.
Katedra i Zakład Chemii Leków
1
mgr farmacji
8.
Katedra i Zakład Chemii Leków
oraz Katedra i Zakład Biologii i
Botaniki Farmaceutycznej
1
mgr farmacji
mgr farmacji
9.
Katedra i Zakład Toksykologii
1
mgr farmacji, analityki
medycznej
mgr farmacji
10. Katedra i Zakład Podstaw Nauk
Medycznych
2
1.
2.
Chemiczna karcynogeneza, markery diagnostyczne w raku pęcherza
Glikooksydacja w chorobach pęcherza
1.
Odległe nastepstwa leczenia onkologicznego i osobnicze
predyspozycje do takich odległych następstw leczenia
1.
Badania skuteczności nanocząsteczkowych postaci leków
przeciwnowotworowych w hodowlach komórkowych
Analiza właściwości subpopulacji SP (subpopulacja wzbogacona
w nowotworowe komórki macierzyste) w hodowlach linii komórek
nowotworowych w aspekcie skutecznej eliminacji nowotworowych
komórek macierzystych
Badania kinetyki i mechanizmów reakcji oderwania atomów wodoru
wlotnych związkach organicznych
Teoretyczne badanie mechanizmów reakcji w oparciu o zmiany
gęstości elektronowej
Ocena zdolności miejscowo działających środków
przeciwdrobnoustrojowych do eradykacji biofilmu z powierzchni
hydroksyapatytu
mgr analityki
medycznej, farmacji
11. Katedra i Zakład Chemii
Analitycznej
12. Zakład Mikrobiologii
Farmaceutycznej i Parazytologii
2
mgr chemii ,fizyki,
mgr biotechnologii lub
chemii teoretycznej
1.
2.
1.
1
mgr farmacji
Download