Wydział Lekarski

advertisement
REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE
ROK AKADEMICKI 2016/2017
Wydział Lekarski
Jednostka organizacyjna
1. Katedra i Zakład
Patomorfologii
2. Katedra i Klinika
Reumatologii i Chorób
Wewnętrznych
Tytuł zawodowy
kandydata
Zakres materiału na egzamin kierunkowy

Patomorfologia ogólna nowotworów złośliwych (powstawanie nowotworów, zmiany
biochemiczne w komórkach nowotworowych, przerzutowanie , wrażliwość/oporność na
leczenie)
Reumatoidalne zapalenie stawów – obraz kliniczny, diagnostyka, różnicowanie.
Powikłania narządowe w reumatoidalny zapaleniu stawów.
Narzędzia oceny aktywności choroby w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
Leki biologiczne w reumatologii.
Leki biopodobne w reumatologii.
Zmiany narządowe w układowych chorobach tkanki łącznej.
Diagnostyka obrazowa spondyloartropii.
Zmiany pozastawowe w przebiegu spondyloartropii.
Możliwości farmakoterapii dny moczanowej.
Osteoporoza – czynniki ryzyka, rozpoznanie.
Osteoporoza – możliwości farmakoterapii.
Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – postacie kliniczne.
lekarz
lekarz












1.
3. Katedra i Zakład
Biofizyki
4. II Katedra i Klinika
Ginekologii i
mgr fizyki, mgr
chemii, mgr
biotechnologii
lekarz
2.
3.


Budowa błon komórkowych, modele błon biologicznych, rodzaje oddziaływań pomiędzy
składnikami błon. Właściwości błon lipidowych.
Procesy transportu przez błony, transport bierny i aktywny. Rodzaje i rola kanałów
jonowych błon komórkowych. Rodzaje receptorów.
Metody biofizyczne stosowane w badaniach błon modelowych i komórkowych (metody
spektroskopowe, kalorymetria, metody mikroskopowe, metody elektrofizjologiczne).
Przebieg ciąży fizjologicznej.
Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii.
Położnictwa
5. Katedra i Zakład
Patofizjologii
6. Katedra i Zakład Higieny
7. Zakład Technik
Molekularnych Katedry
Medycyny Sądowej
8. Katedra i Zakład
Medycyny Sądowej
lekarz
lekarz, mgr
pielęgniarstwa, mgr
zdrowia publicznego,
mgr analityki
medycznej
biotechnologii mgr
chemii i pokrewne

Patologia łożyska.

Elektrofizjologiczne podstawy badań ośrodkowego układu nerwowego.

Zdrowie środowiskowe definicja, zadania

Główne problemy zdrowia środowiskowego w Polsce , Europie i na świecie

Środowiskowe zaburzenia zdrowia

Środowiskowe czynniki ryzyka w Polsce , w Europie i na świecie

Zdrowie środowiskowe a zdrowie publiczne , zdrowie pracujących

Główne problemy zdrowotne ludności w Polsce

Narodowy Program Zdrowia

Wpływ środowiska na zdrowie

Wpływ energetyki na zdrowie

Środowiskowe zagrożenia zdrowia związane z żywnością

Środowiskowe zaburzenia zdrowia związane z wodą


SKRYPTY:
1. Szczerkowska Z., Pawłowski R. "Podstawy genetyki sądowej" 2002 - dostępny w Internecie
2. Żaba Cz. "Wybrane zagadnienia z medycyny sądowej" 2014 - dostępny w Internecie
KSIĄŻKI:
1. Branicki W., Kupiec T., Wolańska-Nowak P.: Badania DNA dla celów sądowych.
/Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych/, Kraków 2008.
2.Kozioł P.: Analiza DNA w genetyce sądowej. Rozdział XIII.1 w: Biologia molekularna w
medycynie – Elementy genetyki klinicznej. Red. nauk. J. Bal, /PWN/, Warszawa 2011: 349 374.
Zasady techniki chromatografii gazowej i cieczowej.
Przygotowanie próbek do odznaczania chromatograficznego.
mgr analityki
medycznej
mgr diagnostyki
laboratoryjnej





Metabolizm ksenobiotyków.
Mechanizmy działania toksycznego ksenobiotyków.
Toksykologia wybranych substancji toksycznych (amfetamina i pochodne, kokaina, opiaty,
tetrahydrokannabinol, benzodiazepiny).
Specyfika analityczna materiału biologicznego pobieranego w czasie sekcji zwłok.
Zasady doboru materiału biologicznego do badań toksykologicznych

Choroby wewnętrzne.







Budowa komórki bakteryjnej.
Charakterystyka drobnoustrojów z rodzaju Helicobacter.
Podstawy chorobotwórczości, zakażenia Helicobacter pylorii i innych gatunków z rodzaju
Helicobacter.
Diagnostyka Helicobacter pylori.
Metody odznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki.
Mechanizmy działania i oporności bakterii na antybiotyki.
Metody genetyczne najczęściej stosowane w diagnostyce drobnoustrojów
lekarz

Chirurgia ogólna.
lekarz

Anatomia okresu przedurodzeniowego.
13.I Katedra i Klinika
Ginekologii i
Położnictwa
lekarz



Fizjologia i patologia ciąży i porodu,
Ginekologia onkologiczna,
Endometrioza jako problem interdyscyplinarny
14.Katedra i Zakład
Farmakologii
lekarz

Zagadnienia związane z farmakoterapią i patofizjologią chorób wątroby, w tym po
transplantacji oraz z wpływem różnych leków i trucizn na wątrobę.



Receptory komórkowe.
Sygnalizacja komórkowa.
Cząsteczki adhezyjne.
9. Katedra i Klinika Chorób
Wewnętrznych,
Zawodowych i
Nadciśnienia Tętniczego
10.Katedra i Zakład
Mikrobiologii
11.I Katedra i Klinika
Chirurgii Ogólnej,
Gastroenterologicznej i
Endokrynologicznej
12.Katedra i Zakład
Anatomii Prawidłowej
15.Katedra i Zakład
Histologii i Embriologii
lekarz
mgr biotechnologii,
analityki medycznej
lub biologii
lekarz, mgr biologii,
biotechnologii
farmacji, analityki
medycznej

















16.Samodzielna Pracownia
Biofizyki Układu
Nerwowego
mgr biologii,
biotechnologii fizyki
lub chemii







17.Katedra Anestezjologii i
Intensywnej Terapii
lekarz
Immunocytochemia.
Elektroforeza białek i kwasów nukleinowych.
Łańcuchowa reakcja polimerazowa (PGR).
Model błony komórkowej.
Transmisja synaptyczna pobudzająca i hamująca.
Mechanizmy pobudliwości techniki elektrofizjologiczne (EKG,EEG).
Metody pomiaru potencjałów błonowych i zewnątrzkomórkowych.
Cykl komórkowy.
Apoptaza.
Błony biologiczne.
Cytoszkielet.
Receptory.
Kancerogeneza.
Hybrydyzacja in situ.
Budowa błon biologicznych, podstawowe elementy strukturalne i ich funkcje, model błony
Singera i Nicholsona.
Budowa i funkcje komórek nerwowych. Mechanizmy przekazu sygnałów w obrębie neuronu i
pomiędzy neuronami.
Mechanizmy transportu materii przez błony biologiczne i sztuczne (na przykładzie transportu
glukozy i jonów metali). Metody pomiaru zjawisk transportu.
Podstawowe techniki elektrofizjologiczne (EMG, EKG, EEG, metody mikroelektrodowe).
Kanały jonowe – podział w zależności od czynnika aktywującego i selektywności jonowej.
Omówić rolę poszczególnych kanałów jonowych w zjawisku potencjału czynnościowego,
transmisji nerwowo-mięśniowej i czynności elektrycznej serca.
Klasyfikacja, budowa i podstawowe funkcje receptorów jonotropowych w synapsach
ośrodkowego układu nerwowego.
Transmisja synaptyczna w neuronach: synapsy GABAergiczne i glutaminianergiczne; rola i
struktura interneuronów GABAergicznych oraz komórek głównych glutaminianergicznych.
Omówić patomechanizm miastenii gravis, miotonii i mukowiscydozy w nawiązaniu do roli
odpowiednich kanałów jonowych.
Co to są zjawiska plastyczności synaptycznej ? Przykłady zjawisk plastyczności synaptycznej i
ich roli fizjologicznej. Związek z uczeniem się i zapamiętywaniem.
Podręczniki:
- „Anestezjologia” Larson, Urban&Partner 2013
- „Intensywna Terapia” P.L. Marino, Urban&Partner Wrocaw 2003

18.Katedra i Zakład
Immunologii Klinicznej
19.Katedra i Zakład
Fizjologii
lekarz, mgr
lekarz,
mgr biotechnologii,
chemii organicznej
Dla absolwentów wydziału lekarskiego:
- choroby wewnętrzne, immunologia,
 Dla absolwentów innych kierunków studiów:
- biologia, immunologia, analityka medyczna
 Fizjologia wyższych funkcji mózgowych.
 Fizjologia układu limbicznego.
 Patomachanizm i objawy kliniczne zaburzeń lękowych.
 Patomechanizm i objawy kliniczne depresji.Diagnosyka uczuleń in vivo.
 Patomechanizmy degranulacji bazofila.
 Patomechanizmy i objawy pyłkowicy.
 Podstawy działania cytometru przepływowego.

Regulacja czynności układu krążenia
Metody badania układu autonomicznego
Regulacja oddychania
Zespół metaboliczny
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards