Zarządzanie celami organizacji i planowanie Planowanie Funkcje

advertisement
Zarządzanie celami organizacji
i planowanie
Planowanie
to ustalanie celów, ich rodzaju, pożądanego poziomu
oraz czasu i miejsca ich osiągania, a także dobór
metod ich realizacji;
to pierwsza funkcja kierownicza (zarządzania);
to proces tworzenia planu.
Plan
to projekt przyszłego, przewidywanego funkcjonowania
organizacji, ujęty w postaci zbioru przyszłych działań
rozłożonych w czasie.
Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności.
Funkcje planowania:



pozwala przedsiębiorstwu wpływać (do pewnego
stopnia) na kształt przyszłości, zamiast biernej
akceptacji tego, co czas przyniesie;
pozwala jasno określić cele i kierunki rozwoju
przedsiębiorstwa;
reguluje poziom niepewności w działaniu
przedsiębiorstwa;
Funkcje planowania (cd):


skupia uwagę na oszczędnym gospodarowaniu
zasobami krytycznymi, harmonizuje działalność
przedsiębiorstwa;
ułatwia pracownikom orientacje w celach
przedsiębiorstwa, ich hierarchii i powiązaniach;
umożliwia przedsiębiorstwu przygotowanie się do
przetrwania ewentualnych kryzysów.
Rys 1. Proces planowania
Cel jest to określony przedmiotowo i podmiotowo
przyszły pożądany stan lub rezultat działania, możliwy i
przewidywany do osiągnięcia w krótszym lub dłuższym
horyzoncie czasu.
Te z nich, które sformułowane są ogólnie i całościowo,
określa się mianem misji.
Źródło: R.W. Griffin, Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności.
Misja to ogólny cel organizacji oparty na
przesłankach
planistycznych,
uzasadniający
istnienie organizacji.
Pełne określenie misji obejmuje:
 opis podstawowych wyrobów czy usług;
 funkcje, które będzie wypełniała;
 rynki czy klientów, których będzie obsługiwała.
Przykłady misji
Przedsiębiorstwo przemysłu spożywczego
Będziemy produkowali i rozprowadzali wysokiej
jakości pakowane przetwory spożywcze dla
ogólnokrajowych
przedsiębiorstw
handlu
detalicznego.
Szpital
Będziemy świadczyli nieodpłatne usługi zdrowotne
mieszkańcom najbliższej okolicy.
• Rodzaje celów



cele strategiczne
Cele ustalone na najwyższym szczeblu i dla najwyższego
kierownictwa organizacji. Koncentrują się one na szerokich, ogólnych
problemach.
cele taktyczne
Cele ustalone na średnim szczeblu i dla menedżerów średniego
szczebla organizacji. Koncentrują się one na sposobie
operacjonalizacji działań niezbędnych do osiągnięcia celów
strategicznych.
cele operacyjne
Cele ustalone na niższym szczeblu i dla menedżerów niższego
szczebla organizacji. Dotyczą one krótkookresowych problemów
związanych z celami taktycznymi.
Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności.
PRZYKŁADOWE CELE
dla przedsiębiorstwa przemysłowego:
 Zdobycie 15 % rynku krajowego dla naszego produktu w
przyszłym roku.
dla wydziału produkcji tego samego przedsiębiorstwa:
 Wytworzenie 200 tys. sztuk wyrobu w najbliższym roku;
 Obniżenie kosztów produkcji o 7 % w najbliższym roku.
dla działu zaopatrzenia:
 Zmniejszenie kosztów składowania o 15 %;
 Zmniejszenie kosztów surowców o 3 %.
Rys 3. Relacje pomiędzy celami organizacji i
planami działania
Planowanie w organizacji

Rodzaje planów organizacji

Plan strategiczny. Ogólny plan zawierający decyzje
dotyczące alokacji zasobów, priorytetów i działań
niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych.
Plan taktyczny
Plan skierowany na osiągnięcie celów taktycznych,
opracowany
dla
realizacji
elementów
planu
strategicznego.
Plan operacyjny
Plan nastawiony na wykonanie planów taktycznych dla
osiągnięcia celów operacyjnych.


Źródło: B. Olszewska, Podstawy zarządzania. Przedsiębiorczość na progu XXI wieku,
Wydawnictwo ekonomiczne, Wrocław 2004.
Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności.
Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności.
Download