Jednostka organizacyjna Tytuł zawodowy kandydata Zakres

advertisement
REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE
ROK AKADEMICKI 2017/2018
Wydział Lekarski
Jednostka organizacyjna
1. Katedra i Zakład
Patomorfologii
2. Katedra i Klinika
Reumatologii i Chorób
Wewnętrznych
3. Katedra i Zakład
Biofizyki
Tytuł zawodowy
kandydata
lekarz
lekarz
mgr fizyki, mgr
chemii, mgr
biotechnologii
Zakres materiału na egzamin kierunkowy

























PDT, terapia fotodynamiczna nowotworów – mechanizm jej działania
PDT – fotouczulacze stosowane w terapii
Zastosowania kliniczne PDT w onkologii
Zastosowania kliniczne PDT w specjalnościach innych niż onkologia
Chłoniaki złośliwe – nowa klasyfikacja
Chłoniaki złośliwe – metody i rozpoznawania
Chłoniaki złośliwe – metody ich leczenia
Reumatoidalne zapalenie stawów – obraz kliniczny, diagnostyka, różnicowanie.
Układowe choroby tkanki łącznej – obraz kliniczny, diagnostyka, różnicowanie.
Powikłania narządowe w reumatoidalny zapaleniu stawów.
Narzędzia oceny aktywności choroby w reumatoidalnym zapaleniu stawów i
spondyloartropatiach.
Leki biologiczne w reumatologii.
Leki biopodobne w reumatologii.
Zmiany narządowe w układowych chorobach tkanki łącznej.
Diagnostyka obrazowa spondyloartropii.
Zmiany pozastawowe w przebiegu spondyloartropii.
Możliwości farmakoterapii dny moczanowej.
Osteoporoza – czynniki ryzyka, rozpoznanie.
Osteoporoza – możliwości farmakoterapii.
Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – postacie kliniczne.
Błony komórkowe – modele budowy, struktura, funkcje
Rodzaje transportu przez błony komórkowe
Właściwości elektryczne błon komórkowych. Potencjał spoczynkowy i potencjał czynnościowy.
Kanały jonowe – ich struktura i funkcja
Metody fizyczne badania układów biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem błon
komórkowych
4. II Katedra i Klinika
Ginekologii i
Położnictwa
lekarz

Fizjologia przebiegu ciąży i porodu
5. Katedra Patofizjologii
lekarz

Patofizjologia - Elektrokardiografia

















Definicja atopii, alergicznych nieżytów nosa, astmy oskrzelowej
Symptomatologia astmy wysiłkowej
Zasady diagnozowania i leczenia chorób alergicznych
Znajomość współczesnych poglądów na temat patofizjologii astmy wysiłkowej
Podstawy spirometrii
Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu chorób alergicznych
Techniki izolacji DNA i RNA
Podstawowe zagadnienia z genetyki, epigenetyki oraz biologii molekularnej
Podstawowe techniki biologii molekularnej (PCR, odwrotna transkrypcja, Real-Time, PCR,
enzymy restrykcyjne)
Zaawansowane techniki do analiz epigenetycznych (techniki stosowane do analizy metylacji
DNA, techniki stosowane do analizy modyfikacji histonów)
Teoretyczne podstawy modyfikacji epigenetycznych oraz ich rola w regulacji ekspresji genów
Wpływ czynników genetycznych oraz środowiskowych na modyfikacje epigenetyczne
Podstawy teoretyczne z hodowli komórkowej, różnice pomiędzy hodowlą pierwotną a linią
komórkową, pasażowanie komórek
Insulinoodporność i zmiany metaboliczne zachodzące w otyłości
Tkanka tłuszczowa jako organ endokrynny
Szlaki metaboliczne stymulowane/regulowane przez insulinę
Podstawy chirurgii dziecięcej
Podstawy intensywnej terapii dzieci
Podstawowa i zaawansowana resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci
Zasady organizacji systemu ratownictwa medycznego w Polsce
Sposób prowadzenia i zadanie Triage’u

Choroby wewnętrzne.
6. Katedra i Klinika Chorób
Wewnętrznych i
Alergologii
lekarz

7. Zakład Technik
Molekularnych Katedry
Medycyny Sądowej
mgr analityki
medycznej, biologii,
biotechnologii
8. Zakład Traumatologii i
Medycyny Ratunkowej
Wieku Rozwojowego
lekarz
9. Katedra i Klinika Chorób
Wewnętrznych,
Zawodowych i
Nadciśnienia Tętniczego
i Onkologii Klinicznej
lekarz








Badania cytogenetyczne:
o Zasady pobierania, transportu i przechowywania materiału do badań
cytogenetycznych. Badania cytogenetyczne. Klasyczne metody barwienia
chromosomów (G, C, R, Q, T). Klasyfikacja ISCN – zapis cytogenetyczny. Badanie
fibroblastów skóry, komórek trofoblastu, aminocytów
Cytogenetyka molekularna:
o Metody cytogenetyki molekularnej (FISH, aCGH), rodzaje sond – interpretacja
wyników
Badania molekularne:
o Enzymy restrykcyjne, PCR, elektroforeza żelowa i kapilarna. Poszukiwanie mutacji.
Test metylacyjny. SSCP. Mutacja a polimorfizm. RFLP. SNP. Southern blotting,
northern blotting, western blotting. Sekwencjonowanie NGS, Badania mutacji genu
BRCA1, BRCA2, MSH, MLH i innych w diagnostyce nowotworów dziedzicznych.
Badania niestabilności genetycznej i narażania na związki mutagenne: SCE, CA, MN
Zespoły dysmorficzne
Choroby monogenowe
Choroby uwarunkowane aberracjami chromosowymi
lekarz

Chirurgia ogólna.
magister


Podstawowe i zaawansowane czynności resucytacyjne
Aktualne zalecenia Europejskiej Rady Resuscytacji 2015r
lekarz

Choroby wewnętrzne - Geriatria





Epidemiologia schorzeń alergicznych wieku dziecięcego.
Genetyczne uwarunkowania nadwrażliwości typu I.
„Higieniczna” teoria astmy i alergii.
Udział sieci cytokinowej w rozwoju „pro-atopowej” odpowiedzi immunologicznej.
Współczesne poglądy na rolę komórek Treg oraz Toll-like receptorów w prezentacji
antygenowej.
Farmakogenetyka astmy oskrzelowej ze szczególnym uwzględnieniem polimorfizmów
receptora β-adrenergicznego.
„Marsz alergiczny” i możliwości prewencji pierwotnej i wtórnej alergicznych schorzeń wieku
dziecięcego.

10.Katedra i Zakład
Genetyki
11.I Katedra i Klinika
Chirurgii Ogólnej,
Gastroenterologicznej i
Endokrynologicznej
12.Katedra Medycyny
Ratunkowej
13.Katedra i Klinika Geriatrii
14.I Katedra i Klinika
Pediatrii, Alergologii i
Kardiologii
magister, lekarz
lekarz



15.Katedra i Zakład
Histologii i Embriologii
lekarz, mgr biologii,
biotechnologii
farmacji, analityki
medycznej



Miejsce kortykosteroidoterapii wziewnej w leczeniu niemowlęcej astmy oskrzelowej/
Rola biologii molekularnej w poszukiwaniu nowych kierunków terapii schorzeń atopowych.
Markery nadreaktywności drzewa oskrzelowego w powietrzu wydychanym.







Receptory komórkowe.
Sygnalizacja komórkowa.
Cząsteczki adhezyjne.
Immunocytochemia.
Elektroforeza białek i kwasów nukleinowych.
Łańcuchowa reakcja polimerazowa (PGR).
Model błony komórkowej.

16.Samodzielna Pracownia
Biofizyki Układu
Nerwowego Katedry
Biofizyki
mgr biologii,
biotechnologii, fizyki,
chemii lub
pokrewnych dziedzin
Budowa błon biologicznych, podstawowe elementy strukturalne i ich funkcje, model błony
Singera i Nicholsona.
 Budowa i funkcje komórek nerwowych. Mechanizmy przekazu sygnałów w obrębie neuronu i
pomiędzy neuronami.
 Mechanizmy transportu materii przez błony biologiczne i sztuczne (na przykładzie transportu
glukozy i jonów metali). Metody pomiaru zjawisk transportu.
 Podstawowe techniki elektrofizjologiczne (EMG, EKG, EEG, metody mikroelektrodowe).
 Kanały jonowe – podział w zależności od czynnika aktywującego i selektywności jonowej.
 Omówić rolę poszczególnych kanałów jonowych w zjawisku potencjału czynnościowego,
transmisji nerwowo-mięśniowej i czynności elektrycznej serca.
 Klasyfikacja, budowa i podstawowe funkcje receptorów jonotropowych w synapsach
ośrodkowego układu nerwowego.
 Transmisja synaptyczna w neuronach: synapsy GABAergiczne i glutaminianergiczne; rola i
struktura interneuronów GABAergicznych oraz komórek głównych glutaminianergicznych.
 Omówić patomechanizm miastenii gravis, miotonii i mukowiscydozy w nawiązaniu do roli
odpowiednich kanałów jonowych.
 Co to są zjawiska plastyczności synaptycznej ? Przykłady zjawisk plastyczności synaptycznej i
ich roli fizjologicznej. Związek z uczeniem się i zapamiętywaniem.
Proponowana literatura:
„Wybrane zagadnienia z Biofizyki” S.Miękisz, A.Hendrich, Volumed
„Biofizyka” F.Jaroszyk, PZWL 2001
„Biochemia” L.Streyer, PWN 1997
„Podstawy biofizyki” A.Pilawski, PZWL 1985
„Neurobiologia” G.G. Matthews PZWL 2000
„Principles of Neural Sciences” 2013, 5th edition, McGrow
17.Katedra i Klinika
Neonatologii
18.Katedra i Zakład
Immunologii Klinicznej
lekarz
lekarz, mgr















19.Katedra i Zakład
Biochemii Lekarskiej
lekarz, mgr


Fizjologia okresu płodowego oraz adaptacja pourodzeniowa
Badania przesiewowe i szczepienia w okresie noworodkowym
Żółtaczki noworodkowe: różnicowanie, leczenie
Mała urodzinowa masa ciała noworodka – diagnostyka różnicowanie, postępowanie, leczenie
Zakażenia wewnątrzmaciczne bakteryjne i wirusowe
Noworodek matki chorej na cukrzyce
Zaburzenia oddychania: diagnostyka różnicowa, postępowanie
Żywienie noworodków, karmienie piersią, żywienie parenatalne
Resuscytacja noworodka
Wrodzone wady rozwojowe
Trójstopniowa opieka perinatalna – zasady organizacji
Dla absolwentów wydziału lekarskiego:
o choroby wewnętrzne, immunologia,
Dla absolwentów innych kierunków studiów:
o biologia, immunologia, analityka medyczna
Badania produktów zaawansowanej glikacji jako biochemicznego markera hipoglikemii.
o Glikacja i glikozylacja, budowa i funkcje węglowodanów i glikokoniugatów.
o Stres oksydacyjny, mechanizmy pro- i antyoksydacyjne.
o Budowa i funkcje białek, przeciwciał, epitopy, potranslacyjne modyfikacje białek.
Badania działania fotouczulaczy w warunkach indukowanej elektroporacji w ludzkich
komórkach nowotworowych in vitro
o Stres oksydacyjny, mechanizmy pro- i antyoksydacyjne.
o Rodzaje śmierci komórki i mechanizm ze szczególnym uwzględnieniem apoptozy.
o Regulacja cyklu komórkowego.
Analiza triterpenów Genoderma luciola pod względem efektów komórkowych in vitro
o Mechanizmy zaprogramowanej śmierci komórki, w szczególności apoptozy.
o Enzymy, inhibicja enzymatyczna, proteasomy.
o Hodowle komórkowe, transformacja nowotworowa.
Ocena przydatności enolazy jako potencjalnego markera diagnostycznego w kardiomiopatii
o Glikoliza i glukoneogeneza; nieenzymatyczne funkcje enolazy
o Białka i enzymy, budowa i funkcje, potranslacyjne modyfikacje białek.
o Markery biochemiczne, wykorzystanie enzymów w diagnostyce medycznej


20.Katedra i Zakład Chemii i
Immunochemi
mgr/mgr inż.
biotechnologii,
analityki medycznej,
biologii, chemii,
farmacji, dietetyki


21. I katedra i Klinika
Ginekologii i
Położnictwa
lekarz

Analiza zmian glikozylacji surowiczej immunoglobuliny G w kontekście rozwoju endometriozy
o Glikokoniugaty – ogólne właściwości, klasyfikacja
o Zmiany glikozylacji immunoglobuliny G jako marker niektórych schorzeń – dane z
piśmiennictwa
o Metody badania białek wykorzystywane w proteomice
o Metody immunochemiczne stosowane w biologii medycznej
Zmiany glikozylacji wybranych glikoprotein ludzkiej plazmy nasienia jako potencjalny
biomarker obniżonej płodności mężczyzn
o Glikokoniugaty – ogólne właściwości, klasyfikacja
o Znaczenie fizjologiczne glikozylacji białek: kierowanie białek do miejsc docelowych,
znaczenie glikozylacji dla prawidłowego fałdowania białka, szlaki sygnałowe
o Metody badania białek wykorzystywane w proteomice
o Metody immunochemiczne stosowane w biologii medycznej
Wpływ okołoporodowych czynników ryzyka na sjalizacje glikokoniugatów mleka ludzkiego
o Glikokoniugaty – klasyfikacja, budowa
o Glikozylacja białek w fizjopatologii
o Metody immunochemiczne stosowane w biologii medycznej
Wpływ diety i stylu życia na profil sjalizacji i fukozylacji
o Glikokoniugaty – klasyfikacja, budowa
o Glikozylacja białek w fizjopatologii
o Metody immunochemiczne stosowane w biologii medycznej
Informacja w jednostce
Download