KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu 12.9-3RM-F1

advertisement
KARTA PRZEDMIOTU
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu w
języku
12.9-3RM-F1-04-MEDCZYRATWNEO
Medyczne czynności ratunkowe w neonatologii
polskim
angielskim
1.USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW
1.1. Kierunek studiów
Ratownictwo medyczne
studia stacjonarne /studia niestacjonarne
1.2. Forma studiów
studia pierwszego stopnia licencjackie
1.3. Poziom studiów
1.4. Profil studiów
1.5. Specjalność
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot
1.9. Kontakt
praktyczny
Instytut Zdrowia Publicznego
dr n. med. Dariusz Skawiński
dr n. med. Dariusz Skawiński
2.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
F – fakultatywny
2.1. Przynależność do modułu
2.2. Status przedmiotu
2.3. Język wykładowy
2.4. Semestry, na których realizowany jest przedmiot
2.5 Wymagania wstępne
obowiązkowy
Język polski
Semestr V, VI
Pierwsza pomoc, Kwalifikowana pierwsza pomoc,
Podstawowe zabiegi medyczne, Medycyna
ratunkowa, Medyczne czynności ratunkowe,
Pediatria
3.FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ
3.1. Formy zajęć
Nazwa grupy
Forma
zajęć
C- ćwiczeniowa
3.2.Sposób realizacji zajęć
3.3.Sposób zaliczenia zajęć
3.4.Metody dydaktyczne
3.5.Wykaz
literatury
podstawowa
ćwiczenia
Liczba
studentów
w grupie
25- 30
Liczba godzin
Liczba godzin ogółem: 200
Semestr V: 100 godz.
Semestr VI: 100 godz.
(studia stacjonarne i
niestacjonarne)
1) zajęcia tradycyjne w pomieszczeniu dydaktycznym UJK,
2) zajęcia w terenie
Zaliczenie z oceną.
METODY PODAJĄCE
Ćwiczenia: praca ze źródłem drukowanym, opis, objaśnienie, instruktaż.
METODY PROBLEMOWE
Ćwiczenia: dyskusja wielokrotna (grupowa), analiza problemów, przypadków,
metoda symulacyjna.
1. Jakubaszko J. Ratownik medyczny. Górnicki Wydawnictwo Medyczne.
Wrocław 2003.
2. Neil S. Morton, Jane m. Peutrell. Anestezjologia i intensywna terapia u
dzieci. Wyd. Urban & Partner. Wrocław 2007.
3. Kamiński B, Kubler A. Anestezjologia i intensywna terapia. Podręcznik dla
studentów. Wyd. PZWL. Warszawa 2000.
4. Kuczkowski K.M, Drobnik L. Anestezjologia w położnictwie i medycynie
perinatalnej. Zasady i praktyka. Wyd. MediPage. Warszawa 2009.
uzupełniająca
1. Durek G. Praktyczna płynoterapia okołooperacyjna. Wyd. MediPage.
Warszawa 2011.
2. Sefrin P,Schua R,Rybicki Z. Postępowanie w nagłych przypadkach. Wyd.
Urban &Partner. Wrocław 2002.
3. Szreter T. Anestezjologia dziecięca. Wyd. PZWL. Warszawa 1999.
4.CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA
4.1.Cele przedmiotu
C-1 (wiedza) – poznanie przez studentów zasad rozpoznawania oraz algorytmów postępowania (u dorosłych jak i u
dziecka) w nagłych stanach bezpośredniego zagrożenia życia na podstawie aktualnych wytycznych Polskiej i
Europejskiej Rady Resuscytacji.
C-2 (umiejętności) – nabycie przez studentów umiejętności stosowania kryteriów kwalifikacji chorych do leczenia w
zakresie intensywnej terapii.
C-3 (kompetencje społeczne) – kształtowanie postawy w rozważnym podejmowaniu decyzji odnośnie czynności
podejmowanych wobec pacjenta wymagającego opieki paliatywnej.
4.2.Treści programowe
Lp.
Tematy ćwiczeń
C1
Nadmierna, uogólniona reakcja zapalna (SIRS) jako odpowiedź organizmu
uruchamiania w następstwie urazu, wstrząsu, sepsy. Podstawy wentylacji
mechanicznej w niewydolności oddechowej. Monitorowanie czynności
oddechowej. Rodzaje wentylacji mechanicznej. Odzwyczajanie pacjenta od
respiratora.
Interpretacja gazometrii krwi tętniczej, żylnej, włośniczkowej. Fizjoterapia
oddechowa. Ostra niewydolność oddechowa- rozpoznanie, przyczyny, leczenie
objawowe i przyczynowe. Niewydolność układu krążenia- rozpoznanie, objawy,
leczenie. Wspomaganie czynności układu krążenia. Monitorowanie układu krążenia
i układu oddechowego u chorych w stanie krytycznym.
Kaniulacja naczyń tętniczych i żylnych - centralnych i obwodowych.
Patomechanizm wstrząsu. Gospodarka tlenem. Diagnostyka, rozpoznanie i leczenie
ciężkiej sepsy. Ostre koagulopatie. Ciężkie obrażenia czaszkowo- mózgowe. Ocena
głębokości śpiączki. Chory nieprzytomny.
Monitorowanie ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Leczenie obrzęku mózgu.
Neuroprotekcja. Ostra niewydolność nerek. Zaburzenia równowagi kwasowozasadowej.
Żywienie enteralne i parenteralne chorych leczonych w intensywnej terapii.
Profilaktyka krwawień z przewodu pokarmowego.
Intensywna terapia w leczeniu zatruć. Śmierć mózgu - definicja, rozpoznawanie.
Resuscytacja w warunkach oddziału intensywnej terapii. Leki stosowane w
resuscytacji. Choroba poresuscytacyjna - leczenie.
Razem
C2
C3
C4
C5
C6
Liczba godzin
Studia stacjonarne i
niestacjonarne
35
35
35
35
30
30
200
kod
4.3.Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów)
W01
Stopień
Odniesienie do efektów
nasycenia efektu
kształcenia
przedmiotowego1
[+] [++] [+++]
w zakresie WIEDZY:
dla
dla
kierunku
obszaru
Zna etyczne i prawne uwarunkowania zawodu ratownika
RM1_W03 M1_W08
medycznego oraz miejsce ratownictwa medycznego w obszarze
M1_W09
Student, który zaliczył przedmiot
nauk o zdrowiu.
Posiada znajomość zaburzeń w strukturach komórkowych,
tkankowych, narządowych i układowych wywołanych chorobą
lub urazem.
Zna i rozumie mechanizmy prowadzące do nagłych zagrożeń
zdrowia i życia.
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:
Posiada umiejętności techniczne i manualne, specjalistyczne
ruchowe konieczne do wykonywania zawodu ratownika
medycznego.
M1_W10
RM1_W09 M1_W03
U02
Potrafi posługiwać się dodatkowym sprzętem i aparaturą
wykorzystywanymi w obszarze ratownictwa medycznego.
RM1_U39
U03
Potrafi skutecznie komunikować się i współdziałać (w tym
również błędy i zaniedbania) ze współpracownikami i
pracownikami służb publicznych powołanych do niesienia
pomocy w różnych sytuacjach.
RM1_U41
U04
Potrafi ocenić stan pacjenta/ pacjentów w różnych grupach
wiekowych, rozpoznać stan/ stany zagrożenia zdrowia i życia
oraz podejmować właściwe działania.
RM1_U42
W02
W03
U01
K01
K02
K03
K04
RM1_W10 M1_W03
RM1_U01
w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Posiada świadomość własnych kompetencji w wykonywaniu
zadań zawodowych oraz wie kiedy i do kogo zwrócić się o
pomoc.
Prezentuje postawę wskazującą na konieczność permanentnego
doskonalenia zawodowego.
Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i
przestrzegania zasad etyki zawodowej.
Wykazuje właściwą postawę wobec problemów z jednoczesnym
ustalaniem
działań
priorytetowych
w
zakresie
ich
rozwiązywania.
M1_U01
M1_U02
M1_U06
M1_U11
M1_U01
M1_U02
M1_U05
M1_U03
M1_U04
M1_U05
M1_U06
M1_U07
M1_U09
M1_U10
M1_W01
M1_W02
M1_U04
M1_U05
M1_U09
M1_U10
RM1_K01
M1_K02
RM1_K04
M1_K01
RM1_K06
M1_K08
RM1_K08
M1_K04
M1_K05
M1_K06
M1_K08
a.4.4. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć
na ocenę 3
C (ZO) 50-59%
na ocenę 3,5
C (ZO) 60-69%
na ocenę 4
C (ZO) 70-79%
na ocenę 4,5
C (ZO) 80-89%
na ocenę 5
C (ZO) 90-100%
4.5.Metody oceny dla każdej formy zajęć
Egzamin
ustny
Egzamin
pisemny
Projekt
Kolokwium
X
3
Należy wpisać rodzaj metody.
Zadania
domowe
X
Referat
Sprawozdania
X
Dyskusje
Inne
X
kompleksowa
ocena
wykonywa
wyko zabiegów/
procedur w
oddziale
szpitalnym
4.
BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA
Kategoria
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY
BEZPOŚREDNIM UDZIALE NAUCZYCIELA
/GODZINY KONTAKTOWE/
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach...
itd.
Udział w konsultacjach
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp.
Inne
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY
NIEKONTAKTOWE/
Przygotowanie do wykładu
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium
itp.
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa
Opracowanie prezentacji multimedialnej
Przygotowanie hasła do wikipedii
Inne
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN
PUNKTY ECTS za przedmiot
Przyjmuję do realizacji
Obciążenie studenta
Studia
Studia
stacjonarne
niestacjonarne
80
20
–
–
80
20
–
–
–
–
–
–
120
180
–
–
120
180
–
–
–
–
–
200
8
–
–
–
–
–
200
8
(data i podpisy osób prowadzących przedmiot w danym roku akademickim)
……………………………………………………………………………………………………………………
Download