Postępowanie resuscytacyjne u noworodków a.d.2005

advertisement
Resuscytacja
A.D. 2008
Międzynarodowy Komitet
ds. Resuscytacji (ILCOR)
Wytyczne 2000 i 2005
Resuscitation 1999;2:71-8
Resuscitation 2005;67, S1 - 2
Asystole lub bradykardia
u DZIECI

Przede wszystkim z powodu
niewydolności oddechowej

Brak nagłej śmierci sercowej
4
Warunki powodzenia resuscytacji

Prawidłowy przepływ informacji pozwala
przewidzieć większość stanów
wymagających resuscytacji

Czynniki ryzyka – znane

Szkolenie personelu medycznego

Sprawny i dostępny sprzęt i leki resuscytacyjne
5
Personel medyczny


Szkolenie całego personelu należy powtarzać
przynajmniej raz do roku
W czasie każdego porodu obecna musi być
przynajmniej 1 wyszkolona osoba
6
Trzy podstawowe zasady
1.
Myśl pozytywnie
2.
Działaj spokojnie
3.
Działaj szybko
Pierwsza pomoc

Udrożnienie dróg oddechowych

Zabezpieczenie wymiany gazowej

Ułożenie w pozycji bezpiecznej

Wstępne rozpoznanie

Wezwanie pomocy

Podstawowe zabiegi lecznicze
Udrożnienie dróg
oddechowych



Usunąć protezy, wydzielinę, wymioty
Unieść żuchwę tak, aby dolne zęby
zachodziły za przednie
Upewnić się, czy pacjent oddycha
Zabezpieczenie wymiany gazowej
Oddycha?
Tak
Nie
 Poprawić drożność
dróg oddechowych
 Założyć rurkę ustnogardłową
Pozycja bezpieczna
 Ew sztuczne
oddychanie
Rurka ustno-gardłowa (Geudel, Mayo)
Sztuczne oddychanie
SEKWENCJA RESUSCYTACJI
A - Airway
B - Breathing
C - Circulation
D - Drugs
13
Prawidłowe ułożenie
14
Nieprawidłowe ułożenie
Zalecenia ILCOR dla noworodków

Rozpocząć wentylację płuc, gdy pomimo
stymulacji brak oddechu, lub gdy akcja
serca jest poniżej 100/min

Masaż serca, gdy pomimo wentylacji
(30 sek) akcja serca jest poniżej 60/min
Sztuczne oddychanie
Wentylacja workiem i maską

Podstawowa umiejętność do opanowania

Zwykła ruchomość klatki piersiowej

Możliwe długotrwałe prowadzenie

Korzystne zastosowanie PEEP (?)
20
Jeżeli wentylacja przedłuża się,
należy założyć sondę do żołądka
Maska krtaniowa
Intubacja
Objawy zatrzymania krążenia:
•
Brak oddechu
•
Brak tętna, ew bradykardia
< 60/min
Zalecenia ILCOR - c.d.


Masaż serca / wentylacja - 1:3 ,
tzn. na 3 uciśnięcia mostka
przypada 1 wdech
Na minutę przypada 30 wdechów
i 90 ucisków na mostek
25
Masaż serca – metoda kciuków
27
Metoda alternatywna
28
Wentylacja + masaż serca
1 oddech
3 uciski
Podanie adrenaliny

Gdy pomimo wentylacji i masażu serca
przez 30 sek. HR < 60/min

Dawka 0.01 - 0.03 mg/kg

Brak reakcji - odma ?, zła wentylacja ?
Dotchawicza podaż adrenaliny

Dawka wyższa – 0,1 mg/kg

Efekt utrzymuje się dłużej
Płyny

Izotoniczne krystaloidy (0,9% NaCl)

Nie - glukoza

Nie - albuminy
Cztery podstawowe badania
1.
Gazometria
2.
Poziom glikemii
3.
Jonogram z Ca
4.
Htk
++
Kiedy NaHCO3 , calcium ?
1. NaHCO3 (4.2%) - gdy brak
efektu drugiej dawki adrenaliny
2. Calcium - przy hipokalcemii ,
hiperkaliemii, hipermagnezemii
34

Skuteczna wentylacja znacznie lepiej
wyrównuje kwasicę niż podanie wodorowęglanu sodu
Podaż leków w CPR

DOŻYLNA

DOTCHAWICZA

ew. DOSZPIKOWA
Żyła szyjna zewnętrzna
Podaż doszpikowa leków
Ellemunter H i wsp. Arch Dis Child 1999;80:F7475
Niewskazane w resuscytacji:

Atropina

Izoprenalina

Steroidy

Glukoza
ILCOR nie zaleca:

Resuscytacji z użyciem 21% tlenu

Podawania dużych dawek adrenaliny
Dylemat

Powietrze czy 100 % tlen ?
Tan A, Schulze A, i wsp. Air versus oxygen for resuscitation
of infants at birth (Cochrane Review). The Cochrane Library,
Issue 3, 2004. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.

Jaka temperatura ?
Hipotermia po resuscytacji

Przez 12-24 godzin u dorosłych
i donoszonych noworodków
(prawdopodobnie także dzieci)
należy stosować hipotermię (34-35o C)
Nie podejmowanie resuscytacji

Wiek płodowy < 23 tygodnie

Masa ciała < 400 g

Stwierdzona trisomia 13 lub 18

Bezmózgowie
Zaprzestanie resuscytacji - po 10 minutach
gdy brak jest krążeni pomimo prawidłowego działania
Resuscytacja dzieci
Pacjent pediatryczny

Noworodek: od urodzenia do 1 miesiąca życia

Niemowlę: od 1 miesiąca życia do 1 roku życia

Dziecko: od 1 roku życia do okresu pokwitania

Nie jest ważne ścisłe określenie wieku dziecka,
jeśli ratownik uważa że poszkodowany jest
dzieckiem, należy użyć algorytmów dla
pacjentów pediatrycznych.
BLS wykonywany przez
ratowników przedmedycznych

Po stwierdzeniu zatrzymania krążenia
należy wykonać 5 oddechów ratowniczych
a następnie rozpocząć resuscytację w
stosunku 30 uciśnięć klatki piersiowej do
2 oddechów ratowniczych.
BLS wykonywany przez
personel medyczny


W przypadku stwierdzenia NZK stosunek
uciśnięć do wentylacji wynosi 15:2.
Samotny ratownik może prowadzić
resuscytację używając stosunku 30:2.
Resuscytacja
dzieci
NIE REAGUJE
Wołaj o pomoc
Udrożnij drogi oddechowe
NIE ODDYCHA PRAWIDŁOWO
5 oddechów ratowniczych
15 uciśnięć klatki piersiowej
2 oddechów ratowniczych
15 uciśnięć klatki piersiowej
Po 1 minucie RKO zadzwoń 112 lub narodowy numer ratunkowy 997 (przyp. tłum.)
Uciski klatki persiowej = masaż serca
Defibrylacja u dzieci


VF/ VT w NZK u dzieci występuje rzadko
(3,8-19%)
Zaleca się stosowanie defibrylacji energią
4J/kg zarówno w przypadku defibrylatorów
jedno- jak i dwufazowych.
Położenie elektrod
Circulation 2000;102:I-60-I-76
Copyright ©2000 American Heart Association
AED (Automated External
Defibrillator)
AED (Automated External
Defibrillator)

Programy wczesnej defibrylacji i publicznego dostępu
do niej zwiększają częstość
podejmowania resuscytacji
i defibrylacji przez świadków
Defibrylator półautomatyczny
Ocena– lek – defibrylacja –
resuscytacja (RKO)
RKO
RKO
RKO
RKO
RKO
VF
Adrenalina
1mg
Amiodaron
300mg
Adrenalina
1mg
Defibrylacja

Jest jedną z kilku interwencji o udowodnionym
naukowo pozytywnym wpływie na przeżywalność
pacjentów z NZK w mechanizmie VF/VT.
RKO przed defibrylacją

Jest sensowne aby personel medyczny
prowadził przed defibrylacją RKO przez
około 2 minuty (5 cykli 30:2) w
przypadkach kiedy pacjent przez długi
czas był nieprzytomny a nikt nie podjął
wcześniej resuscytacji.
1 czy 3 defibrylacje


Zaleca się wykonywanie
pojedynczych defibrylacji w
odstępach 2 minutowych.
Brak dowodów
potwierdzających większą
skuteczność jednego
kształtu fali dwufazowej lub
defibrylatora nad innymi.
Leczenie zadławienia
u dzieci
efektywny kaszel
nieefektywny kaszel
Przytomny
Nieprzytomny
Udrożnij dr. oddechowe
5 oddechów
ratowniczych
Rozpocznij RKO
5 uderzeń w okolicę
międzyłopatkową
5 uciśnięć
(kl piersiowej u niemowląt)
(nadbrzusza u dzieci
>1 roku życia)
Zachęcaj do kaszlu
Kontynuuj ocenę do
momentu pogorszenia
się stanu
poszkodowanego i
wystąpienia
nieefektywnego kaszlu
lub usunięcia ciała
obcego
Dziękuję za uwagę
Download