Szpiczak mnogi

advertisement
LECZENIE SZPICZAKA MNOGIEGO
Piotr Boguradzki
Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób
Wewnętrznych
Akademii Medycznej w Warszawie
SZPICZAK PLAZMOCYTOWY
 Istota choroby-klonalny, nowotworowy rozrost
plazmocytów syntetyzujących nadmierne ilości
nieprawidłowych immunoglobulin lub ich fragmentów
 Wiek, >60 lat, mediana 65lat, M:K=3:2, zachorowalność
4/100000/rok
 Etiologia:-czynniki fizyczne (promieniowanie),
- chemiczne (azbest, kadm, ołów, benzen),
- biologiczne (przewlekłe zakażenia, stymulacja
antygenowa)
 Anomalie chromosomowe-35%-65%
- chromosomy-14,1,6
Diagnostyka
Cele:
1. Określenie stadium zaawansowania choroby
2. Wykrycie sytuacji wymagających szybkiej
interwencji
• hiperkalcemia
• zespół nadlepkości
• ciężka niewydolność nerek
• zagrażające złamania patologiczne
Diagnostyka
•
•
•
•
β2-microglobulina, LDH, CRP
Wapń w surowicy (30% hiperkalcemia)
Biopsja szpiku kostnego
Zdjęcia RTG – czaszka, kręgosłup, żebra, k. ramienia
i staw łokciowy, miednica, k. Udowe
i staw kolanowy
• Dobowa Zbiórka Moczu – oznaczenie wydalanego
białka, wapnia i fosforanów
• Immunoglobuliny
Zmiany osteolityczne
Diagnostyka
• Proteinogram – elektroforeza (krew i mocz)
Alb α1 α2 β γ
Alb α1 α2 β γ
Prawidłowy
„Szpiczakowy”
Rozpoznanie
Kryteria duże
• Obecność plazmocytów w biopsji
tkankowej
• Plazmocyty w szpiku  30%
• Białko monoklonalne:
 3 500 mg% IgG
 2 000 mg% IgA
 1,0 g/24 h łańcuchy lekkie w
moczu
1 kryterium duże + 1 kryterium małe
Rozpoznanie
Kryteria małe
• Plazmocyty w szpiku 10-30%*
• Białko monoklonalne w niższym stężeniu
niż w kategoriach dużych*
• Ogniska osteolityczne w kościach
• IgM  50 mg% IgA  100 mg%
IgG  600 mg%
3 kryteria małe
Kliniczne zaawansowanie choroby
wg Durie i Salmona
Stadium I
Stadium III
>10g/dl
Hb
<8,5 g/dl
normalny
Wapń
podwyższony
Szkielet
mnogie zmiany
ostelityczne
bez zmian lub z
pojedynczą zmianą
IgG < 5g/dl
IgA < 3g/dl
Łańcuchy lekkie w
moczu < 4g/24h
<0,6 x 1012/m2
IgG > 7g/dl
Białko
IgA > 5g/dl
monoklonalne Łańcuchy lekkie w
moczu > 12g/24h
Masa
nowotworu
>1,2 x 1012/m2
ISS
(Internatilal staging system)
(the International Myeloma Working Group 2003)
Stadium
β2-microglobulina
albuminy
Średnie
przeżycie
-miesiące
I
<3.5
>=3,5
62
II
<3.5
lub 3.5 do 5.5
<3.5
44
III
>=5.5
29
Leczenie
• Leczenie choroby podstawowej (MM)
• Leczenie wspomagające - powikłań choroby
Okresy choroby w zależności
od leczenia
indukcja remisji
faza stacjonarna “plateau”
progresja choroby
faza niekontrolowanego wzrostu
Kryteria remisji choroby
wg zasady Myeloma Task Force
Remisja całkowita:
całkowite zniknięcie białka monklonalnego w surowicy i
w moczu przez co najmniej 6 tyg.
< 5% pazmocytów w biopsji szpiku
stacjonarna faza choroby kostnej
zniknięcie guzów odosobnionych pozakostnych
Kryteria remisji choroby
wg zasady Myeloma Task Force
Remisja częsciowa
 zmniejszenie o co najmniej 50% odsetka
plazmocytów w szpiku przez co najmniej 6 tyg.
 zmniejszenie o co najmniej 50% stężenia białka
M
i/lub zmniejszenie o 50% białka
monoklonalnego w moczu przez co najmniej 6
tyg.
 normalizacja stężenia białka całkowitego w
surowicy krwi,
 zmniejszenie≥ 50% rozmiarów guzów
odosobnionych pozakostnych
 normalizacja obrazu krwi,
 stacjonarna faza choroby kostnej
Kryteria progresji choroby:
 progresywny wzrost stężenia białka M w
surowicy krwi, o co najmniej 10g/l w stosunku
do wartości przed leczeniem
 zwiększenie ilości łańcucha lekkiego
immunoglobulin
w moczu o 100% w stosunku do wartości przed
leczeniem
 wystąpienie hiperkalcemii ( powyżej 2,75mmol/l)
mimo leczenia przeciwnowotworowego.
Kryteria progresji choroby
 progresywny wzrost stężenia białka M w surowicy
krwi, o co najmniej 10g/l w stosunku do wartości
przed leczeniem
 zwiększenie ilości łańcucha lekkiego
immunoglobulin
w moczu o 100% w stosunku do wartości przed
leczeniem
 wystąpienie hiperkalcemii( powyżej
2,75mmol/l)
mimo leczenia
przeciwnowotworowego.
Negatywne czynniki rokownicze
w szpiczaku plazmocytowym
zły stan ogólny chorego przed leczeniem
niewydolność nerek
zmniejszona liczba krwinek białych i
płytkowych
typ A lub/i lambda białka monoklonalnego
obecność białka Bence-Jonesa
III stadium kliniczne
wiek ≥ 65 r.ż
Negatywne czynniki rokownicze
w szpiczaku plazmocytowym
Genetyczne:
–delecja 13q,
- delecja 17p,
- t(11:14) (q13;q32)
- hipodiploidia DNA
- zwiększona ekspresja onkogenu H-ras
- mutacje onkogenu N/K-ras
Negatywne czynniki rokownicze
w szpiczaku plazmocytowym
Biochemiczne
podwyższony stężenie 2 mikroglobuliny
>6 mg/l
 podwyższony stężenie IL6(>6 mg/l)
 podwyższone stężenie CRP (>6 mg/l)
 podwyższone stężenie LDH
 duże stężenie rozpuszczalnej formy
CD56 (sCD56) w surowicy
Negatywne czynniki rokownicze
w szpiczaku plazmocytowym
Histopatologiczne
 Plazmoblastyczny i niedojrzały typ rozrostu
 Zajęcie szpiku kostnego w postaci „litego”
nacieku
Określenie celu terapii
Całkowita remisja-wyleczenie- przeszczepienie allogenicznych komórek
krwiotwórczych u chorych poniżej 60 roku
życia mających zgodnego dawcę w układzie HLA,
Długotrwała remisja- przeszczepienie autologicznych komórek
krwiotwórczych szpiku u chorych powyżej 65 roku
życia lub tych ,którzy nie mają zgodnego
dawcy
- klasyczna chemioterapia
Rodzaj terapii
• Leczenie indukcyjne I-Melfalan
• Leczenie indukcyjne II-VAD + PBSCT
•
Leczenie indukcyjne III-klasyczna
chemioterapia
• Leczenie postaci opornych IV
Leczenie indukcyjne I
Melfalan wg programu M1
 I stopień zaawansowania klinicznego wg D-S
z dobrymi czynnikami rokowniczym
 Chorzy powyżej 70rż
Leczenie indukujące
wg schematu M - 1
Lek
Dawkowanie dzienna,
Dni stosowania
droga podawania
Alkeran
0,15 mg/kg m.c. p.o.
Uwagi
1-7 dni
Przerwa między
kuracjami wynosi
Ewentualnie
+ Enkorton
1mg/kg wagi m.c. p.o.
4 tygodnie.
1-7 dni
Leczenie indukcyjne
wg schematu M - 1
Po 6 kuracjach tego typu, w przypadku uzyskania
regresji zmian chorobowych, wydłużamy przerwy
między kuracjami do 8 tygodni, leczenie
kontynuujemy do 12 – 18 miesięcy,
W przypadku uzyskania stabilnej fazy “plateau”
choroby zaprzestajemy leczenia cytostatycznego
U pacjentów z tendencją do przedłużającej się
cytopenii stosuje się duże dawki sterydów:
 Metylprednizolon w dawce 2g i.v. 3 x w tygodniu przez 4 tygodnie,
 a następnie po uzyskaniu poprawy: 2g i.v. 1 x w
tygodniu a la longue.
Wysokodawkowane kortykosterydy
Plusy
• Łatwość podania
• Brak znaczącego toksycznego wpływu na szpik
• Można stosować u osób starszych
• Ominięcie alkilujących chemioterapeutyków – można je
lepiej użyć w innym momencie.
• Polecane u chorych z niewydolnością nerek (DEX)
• Odpowiedź na takie leczenie w 60%-70% nieleczonych
dotąd przypadków (taka jak w przypadku chemioterapii
VAD) – II etap badań klinicznych
Leczenie indukcyjne II
Wysokodawkowa polichemioterapia indukcyjna
z przeszczepianiem komórek krwiotwórczych
 poniżej do 70 r.ż
 w III okresie zaawansowania klinicznego
choroby z dużą masą nowotworową, z
wybitnym rozrostem plazmocytów w szpiku
stanowiącym 70-100% komórek jądrzastych, o
dużej aktywności proliferacyjnej z
dominującymi komórkami w fazie syntezy DNA,
Leczenie indukcyjne II
 a także z zaburzeniami chromosomalnymi
[del13,del 13q, 11q,t(4;14)]
 z rozsiano-guzkową postacią rozrostu
 z typem plazmoblastycznym rozrostu
 chorzy z czynnikami złego rokowania (dużego
ryzyka), a zwłaszcza z głęboką
niedokrwistością uzależnioną od rozrostu
nowotworowego oraz hiperkalcemią,
Leczenie indukcyjne II c.d.
•
z bardzo wysokim stężeniem białka
monoklonalnego w surowicy powodującym
żelifikację surowicy i związane z tym objawy
kliniczne (IgG powyżej 70g/l lub IgA powyżej
50g/l)
• poronną postacią szpiczaka plazmocytowego
typu lambda,
• ze stężeniem beta2-mikroglobuliny w surowicy
krwi powyżej 6 mg/l.
Leczenie indukcyjne II
.
Lek
Dawkowanie
Dni
dzienna, droga
stosowania
Uwagi
podawania
W ciągłej 24 h infuzji
VCR
(winkrystyna)
0,5 mg i.v.
1-4 dzień
W ciągłej 24 h infuzji
ADM
(adriblastyna)
9mg/m2 i.v.
DX
40mg/24 h p.o.
(deksametazon)
lub i.v.
1-4 dzień
9-12 dzień,
1-4 dzień
17-20 dzień
Leczenie indukcyjne II
Zmodyfikowany schemat zakłada podawanie DX
tylko pierwsze cztery dni w cyklu
 przerwa między kuracjami wynosi 3- 4 tygodnie,
 po 3 kuracjach VAD dokonujemy oceny wyników
dotychczasowego leczenia i w przypadku
uzyskania remisji kwalifikujemy chorego do
zabiegu transplantacji komórek krwi lub szpiku,
Leczenie indukcyjne II
w przypadku oporności na VAD, po 2-3
cyklach można dodać cyklosporynę A
(Neoral)-2x100mg przez 5 dni rozpoczynając jeden dzień przed podaniem
kuracji VAD,
w przypadku przeciwwskazań do
stosowania antracyklin (choroby serca,
przebyty zawał) można stosować preparat
o mniejszej kariotoksyczności (np.
idarubicynę, liposomalna doxorubicyna)
lub podawać antracykliny z osłoną
dekstrazoxanu.
Leczenie indukcyjne II
•
•
•
•
•
•
Schematy alternatywne do VAD
VAMP (VCR, DOX, Methylprednisolon)
C-VAMP (CTX,VCR,DOX,Methylprednisolon)
DVD (DOXIL,VCR,DEX)
Z-DEX (IDARUBICYNA,DEX)
MOD (MITOXANTRON,VCR,DEX)
Autotransplantacja-PBSCT-
po podaniu submieloablacyjnej chemioterapii
Melfalanem(MEL200)
• Leczenie wstępne-3x VAD-redukcja masy
nowotworu
• Mobilizacja lecząca- wysokie dawki CTX-4g/m2 2x/24h+ forsowana diureza-3l/m2
lub Mesna 4g/m2 w 5 podzielonych dawkach
•
•
GM-CSF 250mikrogramów/m2
Pobieranie komórek macierzystych (drogą
aferezy z krwi, gdy leukocytoza>2tyś./microL tj.
zwykle ok. 10 dni po podaniu CTX) i
przeszczepianie(3 zabiegi po co najmniej 2 x 10
6/kg CD34+ komórek) poprzedzone trzykrotnym
podaniem Melfalanu 200mg/m2.
• (MEL100mg/m2, MEL140mg/m2)
Leczenie indukcyjne III
wg. schematu M- 2
 II i III stopień zaawansowania
klinicznego MM wg D-S ; z dobrymi
czynnikami rokowniczymi
 Chorzy powyżej 70rż lub młodsi z
obciążeniami kardiologicznymi
Leczenie indukcyjne III
wg. schematu M- 2
BCNU
1mg/kg m.c. iv.
1 dnia kuracji
w 250ml 0,9%
Lub zamiennie
NaCl
w
30-60
min.
wlewie
Lomustyna
75mg/m2 p.o.
CPA (cyklofosfamid)
10 mg/kg m.c. i.v.
1 dnia kuracji
1dnia kuracji
w 500ml 0,9% NaCl
Anti-Uron
250mg/m2 i.v.
(MESNA)
Przed- i po- CPA i.v.
Enkorton
1mg/kg m.c. p.o.
1dnia kuracji
1-5 lub 7 dni
Leczenie indukcyjne M2
W przypadku braku oczekiwanego efektu po 6
kursach leczenia schematem M-2, przy braku
progresji choroby, przeprowadzamy jeszcze 3 kursy
leczenia tym samym schematem z dodatkiem
werapamilu (Isoptin) 3x80mg/dz lub cyclosporyny A.
Werapamil stosujemy w celu przełamania
wielolekowej oporności na cytostatyki (MDRMultiDrug Resistance), z jednodniowym
wyprzedzeniem w stosunku do chemioterapii i przez
cały okres chemioterapii.
Leczenie indukcyjne M2
W przypadku remisji uzyskanej za pomocą
schematu M-2 rozpoczynamy leczenie
podtrzymujące samym interferonem alfa w
dawce 3mln j. trzy razy w tygodniu podskórnie,
lub zaprzestajemy chemioterapii stosując u
pacjenta bisfosfoniany
Leczenie progresji choroby
• DCEP (Dex, CTX, VP-16,cisplatin)
• DT-PACE
(Dex, Thal,cisplatin,adriamycin,CTX,VP-16)
• BLT-D (clarytromycyna, Thal-małe dawki,Dex)
Nowe metody leczenia
1. Związki antyangiogenne - Thalidomid i jego
analogi Revimid i Actimid
2. Ihibitory proteasomów – Bortezomib
3. Trójtlenek arsenu
Thalidomid
• Mechanizm działania:
• Zwiększa odsetek komórek MM w fazie G1 i
powoduje ich appoptozę
• Zmniejsza wiązanie komórek MM z
podścieliskiem szpiku
• Zmniejsza aktywność i produkcję cytokin(Il-6,
TNF-alfa)
• Zmniejsza angiogenezę (VEGF)
• Zwiększa odpowiedź immunologiczną chorego
przeciw MM (IL-2, INF-gamma, CD8+,NK)
Thalidomid
• Dawkowanie: 50-100mg/d p.o (200-800mg/d
p.os.)
• Łączony z dexamethasonem (2x200mg i.v 1-4
dnia) daje 70-80% remisji u nieleczonych
uprzednio chorych
• Brak oceny długotrwałej takiego leczenia
• Brak randomizowanych dużych badań
klinicznych
• Częste efekty uboczne: spowolnienie,
zaparcia, neuropatia obwodowa i zakrzepica
żylna
Bortezomib (Velcade)
Proteasom
Rysunek zaadoptowany z Millennium Pharmaceuticals, Inc
Białko
Rozłożone białka Bortezomib
Bortezomib (Velcade)
• U chorych którzy są oporni na inne leczenie –
35% odpowiedzi (badania kliniczne II fazy)
przy stosowaniu dawki 1,3mg/m2 i.v
1,4,8,11d ; cykle co 28 dni
• Działania nieporządane:
• Nudności
• Toksyczność dla szpiku (małopły tkowość,
leukopenia)
• Polineuropatia obwodowa
• Ortostatyczne spadki ciśnienia
• Wzrost męczliwości
Trójtlenek arsenu
• Punkt działania:
aktywacja apoptozy w komórkach
szpiczaka,
mechanizm działania taki jak
Thalidomidu
• Wskazania:
przypadki w których nie ma już
innych opcji terapeutycznych
• Skuteczność:
brak oceny długotrwałej takiego
leczenia
brak randomizowanych dużych badań
klinicznych
Trójtlenek arsenu (As2O3)Trisenox
• Dawkowanie:
• As2O3 0,15 – 0,25mg/kg/dz. Iv 1-5, 8-12
dzień (dwa tygodnie przerwy)
• Vit. C 1000mg/dz 1-5, 8-12 dzień(30 min. Po
As2O3, cykle powtórzyć 5-6 razy
Przeciwciała przeciwko VEGF
• Punkt działania
Przerywanie interakcji komórek szpiczka z
podścieliskiem szpiku (dodatnie sprzężenie zwrotne
Il6 - VEGF)
• Dawkowanie
• Wskazania
• Zalety
• Efekty uboczne
Leczenie wspomagające
Zapobieganie niewydolności nerek :
 odpowiednie nawodnienie pacjenta
 zapewnienie diurezy ok.2 l/dz przez
infuzję 0,9%NaCl
 unikanie antybiotyków nefrotoksycznych
zwłaszcza aminoglikozydów
 stosowanie inhibitorów oksydazy
ksantynowej przed i w czasie kuracji
cytostatycznej (preparat Milurit
3x1tabl/dz doustnie).
Leczenie wspomagające
Leki hamujące resorpcję kostną:
Pamidronat (Aredia) 90mg i.v. w 500ml
0,9% Na Cl w 4 godzinnym wlewie co 4
tygodnie,
Klodronat (Bonefos) 1600-2400mg/dz p.o.
a la longue
Leczenie wspomagające
Stymulacja tworzenia kości:
(stosowanie łącznie 4 leków)
 Fluossen 3-6 tabl. a` 15mg/dz w czasie
posiłków,
 Calcium carbonicum 4 g/dobę
 Vit D3 300 000 j raz na 2-3 tygodnie
 Nerobolil (preparat anaboliczny) 50mg 1 raz
w tygodniu domięśniowo ( u chorych bez
zmian kostnych) lub 2 razy w tygodniu a`
50mg domięśniowo (u osób ze zmianami
kostnymi).
Leczenie wspomagające
Leczenie niedokrwistości:
Jeżeli poziom Hb jest mniejszy niż 11g/dl
wskazane jest zastosowanie
erytropoetyny w dawce 150 IU/kg 3 x w
tygodniu podskórnie przez okres 4-6
tygodni.
Leczenie wspomagające
Hb<11g/dl
L:Epo150IU/kg 3x/tydz.-2 tyg.
Epo end.<100mU/ml
wzrost Hb>0.5g/dl
L:Epo jw
wzrost: Hb<1g/dl
L:Epo 300IU/tydz.
>100mU/ml
<0.5g/dl
przerywamy leczenie
>1g/dl
>3g/dl
Hb c.>14g/dl Hb c.>12g/dl
Epo jw..
Zmniejszyć
przerwa do
nie leczymy
dawkę o 25%
<12g/dl
Leczenie wspomagające
Zwalczanie hiperkalcemii:
 wymuszanie diurezy przez podawanie
furosemidu po uprzednim nawodnieniu
0,9%NaCl
 podawanie sterydów - Dexaven 2 - 3 amp/dz
i.v.
 podawanie bisfosfonianów Bonefos 300mg (1 amp/dz i.v.)
w jednogodzinnym wlewie przez 5 dni lub
 Kalcytonina łososiowa (Miacalcic, Calsynar,
Calcihexal) 100j s.c. 1 - 2 razy dziennie
 Hemodializa
Leczenie wspomagające
Zmniejszenie hiperproteinemii i objawów
nabytej koagulopatii
Plazmafereza powtarzana w miarę potrzeby
Leczenie wspomagające
Radioterapia:
miejscowa: w celu zmniejszenia
bólów opornych na farmakoterapię i
zabezpieczenia przed złamaniem
zagrożonych odcinków kości lub w
wypadku niebezpiecznego dla życia
ucisku tkanek przez masy
nowotworowe
ograniczone zmiany kostne radioterapia miejscowa 2000-3000
radów
Leczenie wspomagające
 uogólnione bóle kostne i oporna na leczenie
hiperkalcemia - stosujemy napromienianie dawką
6 - 8 Gy (600-800radów) na każdą połowę ciała w
odstępach 4-6 tygodni
 zajęcie centralnego układu nerwowego jest
wskazaniem do stosowania dokanałowego
metotreksatu 10-15 mg i prednisolonu 25 mg 1 x
w tygodniu, ale skuteczne jest też napromienianie
czaszki i kręgosłupa.
Wysokodawkowana chemioterapia z
przeszczepieniem szpiku
• Wysokie dawki chemioterapeutyków
• Przeczepienie komórek krwiotwórczych
autologicznych (PBSC - częste) lub
allogenicznych
• W przypadku autologicznego przeszczepienia
szpiku – znaczna redukcja ryzyka powikłań
Konwencjonalna chemioterapia
• VAD
• Melfalan
Statyny
•
•
•
•
•
Punkt działania
Dawkowanie
Wskazania
Zalety
Efekty uboczne
Download