Załączniki 1-3 w wersji edytowalnej

advertisement
Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym – system do zarządzania utrzymaniem taboru kolejowego
Działając w imieniu ………………………………………………………………………..………………………………………………………………….
w odpowiedzi na ogłoszenie o dialogu technicznym (nr sprawy PZP1-25-111/2017), organizowanym przez
"Przewozy Regionalne" sp. z o.o. (zwane dalej „Zamawiającym”), zwanym dalej „Dialogiem" składam niniejszym
zgłoszenie udziału w Dialogu.
Zgłaszający:
Nazwa ……………………………..………………………………………………………………..….
Adres ……………………………………………...……………………………………………….….
Tel. …………………….…… e-mail……...……………………..
Dane osoby upoważnionej przez Zgłaszającego do kontaktów:
Imię i nazwisko ……………………………………..…………………………………………………..
Funkcja ………………………………………………………..………………………………………...
Tel. ………………….…… e-mail………………………………..
W związku ze Zgłoszeniem do udziału w Dialogu, działając w imieniu Zgłaszającego, oświadczam, iż:
1)
Jestem/ jesteśmy należycie umocowany/a/i do reprezentowania Zgłaszającego na dowód czego
przedkładam/y dokument potwierdzający moje/nasze umocowanie;
2)
Zgłaszający zapoznał się z Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego, opublikowanego na
stronie internetowej Zamawiającego i w całości akceptuje jego postanowienia;
3)
Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Zamawiającego informacji zawartych
w niniejszym Zgłoszeniu dla celów Dialogu lub postępowania o udzielenie zamówienia;
4)
Zgłaszający udziela bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w toku Dialogu,
w tym również informacji stanowiących przedmiot praw autorskich Zgłaszającego, na potrzeby
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w tym w szczególności do oszacowania wartości
zamówienia i przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (opisu przedmiotu zamówienia,
warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, warunków umowy ws. zamówienia),
z zastrzeżeniem § 6 ust. 10 Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego;
5)
Zgłaszający zobowiązuje się każdorazowo do poinformowania Zamawiającego, które z informacji
przekazanych przez Zgłaszającego mają charakter informacji poufnych i stanowią
tajemnicę
przedsiębiorstwa Zgłaszającego w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503). W przypadku braku
zastrzeżenia nieujawniania informacji w trakcie Dialogu ani po jego zakończeniu przyjmuje się, iż
przekazane informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Zgłaszającego.
W imieniu Zgłaszającego
DIALOG TECHNICZNY
SYSTEM DO ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM TABORU KOLEJOWEGO
Oświadczenie o zachowaniu poufności
Zgłaszający, ………………………………………………………………………………. (nazwa i siedziba podmiotu) oświadcza
i uznaje, że wszelkie informacje udostępniane przez Zamawiającego w związku z dialogiem technicznym mają
charakter tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego ("Informacje Poufne").
Zgłaszający zobowiązuje się do zachowania w całkowitej poufności wszelkich Informacji Poufnych, bez względu
na sposób i formę otrzymania takich informacji (w szczególności w formie papierowej, ustnej, elektronicznej,
wizualnej).
Zgłaszający zabezpieczy Informacje Poufne przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione, z najwyższą
starannością wymaganą przy zabezpieczaniu tego typu informacji, mając na uwadze konieczność zapobieżenia
przypadkom utraty kontroli (w szczególności rozpowszechnieniu, uzyskaniu dostępu przez osoby trzecie) nad
Informacjami Poufnymi.
Zgłaszający oświadcza, iż ma świadomość, że Informacje Poufne obejmują w szczególności informacje
dotyczące Spółki odnoszące się do:
1) zasad funkcjonowania,
2) strategii marketingowej i korporacyjnej, planów rozwoju działalności, biznes planów, raportów sprzedaży,
wyników przeprowadzanych badań,
3) stosowanych zabezpieczeń informatycznych i systemowych,
4) stosowanych metod i procedur, informacji technicznych oraz know-how, tajemnic handlowych, strategii
biznesowych, planów marketingowych,
5) kontaktów handlowych, baz danych klientów, spisów klientów i kontrahentów oraz szczegółów umów
z nimi zawartych, a także informacji na temat pracowników oraz współpracowników,
6) budżetu, rachunkowości, sprawozdań handlowych, raportów wymaganych przepisami prawa i innych
raportów finansowych, a takie pozostałych spraw finansowych, oraz
7) innych informacji i dokumentów oznaczonych klauzulą "poufne", "zastrzeżone", "tajne" lub inną klauzulą
o podobnej treści.
W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do charakteru poufnego danej informacji, Zgłaszający niezwłocznie
zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o określenie charakteru takiej informacji. Zgłaszający zobowiązuje się
do zwrotu lub zniszczenia wszelkich nośników Informacji Poufnych na żądanie Zamawiającego, a takie do
nierozpowszechniania lub nieodwoływania się do pozyskanych Informacji Poufnych w jakichkolwiek
materiałach, prasie, promocjach lub prezentacjach bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym oświadczeniu dotyczy także osób i podmiotów
ze Zgłaszającym współpracujących.
Zgłaszający zobowiązuje się spowodować, iż każda osoba, której Zgłaszający zamierza ujawnić Informacje
Poufne, zostanie powiadomiona, z wyprzedzeniem, o treści przedmiotowego oświadczenia, oraz zobowiązuje
się dołożyć wszelkich starań celem zapewnienia, że każda taka osoba będzie przestrzegać jego postanowień.
W tym celu w szczególności Zgłaszający przed ujawnieniem informacji Poufnych poinformuje Zamawiającego
o osobie której zamierza przekazać takie informacje oraz odbierze od tej osoby Oświadczenie o zachowaniu
w Poufności o treści zgodnej z treścią niniejszego oświadczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie
wyrażenia zgody na przekazanie informacji Poufnych osobom wskazanym przez Zgłaszającego.
W imieniu Zgłaszającego
2|S t r o n a
DIALOG TECHNICZNY
SYSTEM DO ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM TABORU KOLEJOWEGO
Działając w imieniu ………………………………………………………………………..………………………………………………………………….
Składamy wykaz usług, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1 Ogłoszenia o Dialogu technicznym – system
do zarządzania utrzymaniem taboru kolejowego (nr sprawy PZP1-25-111/2017).
Przedmiot zamówienia
Lp.
Data realizacji zamówienia
Nazwa podmiotu, na rzecz którego
zamówienie zostało wykonane
1
W imieniu Zgłaszającego
3|S t r o n a
Download