Szkolny program edukacji kulturalnej

advertisement
SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA NR 292 W
WARSZAWIE.
I. Podstawy prawne
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r. Nr 977).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów
nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r. Nr 752).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych
planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. Nr 204).
5. Program Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013 – 2020.
6. Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020.
Założenia.
7. Warszawski Program Edukacji Kulturalnej.
8. Statut Przedszkola nr 292 w Warszawie.
9. Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny Przedszkola nr 292 w Warszawie.
10. Przedszkolny zestaw programów nauczania.
II. Diagnoza.
Przedszkole. Charakterystyka środowiska.
Przedszkole Nr 292 to placówka z ponad 40 letnim doświadczeniem w dziedzinie
wychowania i nauczania.
Zlokalizowana jest w willowej części Saskiej Kępy przy ul.
Walecznych 4/6.
Mieści się w budynku administrowanym przez Liceum Francuskie i zajmuje jedno piętro.
Przedszkole zostało utworzone 01.09.1973 w budynku Miejskiego Domu Kultury.
Saska Kępa jest miejscem kultywującym tradycje kulturalne i artystyczne.
Zamieszkiwało tu i zamieszkuje wielu wybitnych twórców kultury. Saska Kępa jest miejscem
wielu spotkań wybitnych artystów. W związku z tym rodzice, którzy zapisują dzieci do
naszego przedszkola mają wysokie oczekiwania związane z udziałem przedszkolaków w
działaniach kulturalno - artystycznych.
Rodzice. Oczekiwania i współpraca.
Na podstawie wcześniejszych analiz oczekiwań rodziców, placówka tworząc
Misje Przedszkola, uwzględniła ich potrzeby dotyczące aktywnego udziału przedszkolaków w
działaniach kulturalnych. Jeden z punktów Misji, który został zatytułowany „ Działania w
zakresie edukacji kulturalnej”, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców i tworzy bogatą
ofertę zajęć edukacji kulturalnej, która jest systematycznie realizowana i poszerzana.
Dodatkowym źródłem informacji o oczekiwaniach rodziców względem działań kulturalnych
przedszkolaków są zebrania grupowe. W czasie tych spotkań rodzice wraz z nauczycielami
ustalają i zatwierdzają harmonogram imprez, wycieczek oraz wyjazdów do kin, teatrów i
muzeów.
Nauczyciele ustalają z rodzicami organizację akcji i konkursów rodzinnych takich jak: „ Cała
Polska Czyta Dzieciom”, Teatr Rodziców.
W ramach współpracy rodziców z ich przedstawicielami, czyli Radą Rodziców, został
dopisany do Misji przedszkola, punkt „ Moi rodzice mają ciekawe zawody”. Realizacja
powyższego pomysłu rodziców polega na czynnym udziale w zajęciach przedszkolnychprezentacji ciekawych zawodów takich jak:
górnik, architekt, żołnierz, ratownik medyczny, pracownik naukowy ( dzieci wykonywały
różne ćwiczenia chemiczne z lodem ) pracownik zajezdni autobusowej ( wycieczka dzieci do
zajezdni autobusowej) . Dzieci miały też możliwość poznania tajników jogi.
Zasoby
Przedszkole od wielu lat czynnie uczestniczy w działaniach związanych z edukacją
kulturalną. Bierzemy udział w konkursach, plenerach, przeglądach, warsztatach, festiwalach
organizowanych na terenie Dzielnicy Praga Południe
oraz Warszawy.
Zdobyliśmy szereg nagród:





I miejsce ex- aequo w konkursie „ Dzień kota” organizowanym przez Teatr Małego
Widza w roku 2012
Wyróżnienie w konkursie DINO- Ktoś” Film organizowanym przez Teatr Małego
Widza w roku szkolnym 2013
W konkursach plastycznych Rozwiń Talent organizowanych przez Centrum
Promocji Kultury w Dzielnicy
Praga- Południe m. st. Warszawy:
1. III miejsce dla 2 dzieci w 2011r.
2. II i III miejsce w 2012 r.
3. II miejsce w 2013r.
4. I miejsce w 2014r.
5. II miejsce w 2015r.
Wyróżnienie w konkursie plastycznym na kartkę świąteczną „ Ubogi Jezus w
Betlejem nadzieją dla ubogich „ Znak Nadziei” w ramach akcji „ Pola Nadziei
organizowanym przez Ośrodek Hospicjum Domowe
1. Wyróżnienie 2009/2010 r.
2. Wyróżnienie 2011/12 r.
3. Wyróżnienie 2012/13
4. Wyróżnienie 2013/14
I miejsce w konkursie plastycznym „ Warszawa nasza stolica 2010r. organizowanym
przez Przedszkole Nr 14 pod patronatem m. st. Warszawy















II miejsce w konkursie plastycznym Straż Pożarna i Policja – na ratunek!
Organizowany przez Policję Warszawa VII 2015r.
Wyróżnienie w konkursie plastycznym „ Kartka wielkanocna” organizowanym przez
Przedszkole Niepubliczne „ Słoneczny Domek”2010r.
Udział dzieci w warsztatach „Wycinanka Ludowa” oraz „ Wieś tańczy i śpiewa” w
ramach Dziecięcego Festiwalu Kultury Ludowej „ Jędrzejowa Nuta” 2011r.
Uczestniczyliśmy w projekcie „ Mali Odkrywcy” realizowanym przez Fundację
Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego i współfinansowanym przez Miasto
Stołeczne Warszawa
Współpracujemy z Fundacją Nowa Orkiestra Kameralna „ Filharmonia
Przedszkolaka” – uczestnictwo w programie edukacji muzycznej przy udziale
finansowym Biura Kultury m. st. Warszawy
Prowadzimy od lat na terenie placówki akcję „ Cała Polska Czyta Dzieciom” w której
biorą udział Rodzice
Funkcjonuje „ Biblioteka Przedszkolaka”- dzieci mogą wypożyczać książki do domu
oraz przekazywać do biblioteki książki z których już „ wyrosły”.
W placówce działa od lat Teatr Rodziców.
Organizowane są spotkania z artystami
Organizujemy konkursy malarskie „ Rodzinne”
Organizujemy Rodzinny konkurs literacki „ My też umiemy pisać bajki”
Od wielu lat w naszym przedszkolu organizujemy Dzielnicowe Przeglądy
Teatrzyków Kukiełkowych dla Dzielnicy Praga Południe. Głównym celem powstania
przeglądów było przywrócenie kukiełkom należnego miejsca w przedszkolach.
Współpracujemy z Liceum Francuskim przy Ambasadzie Francuskiej – w czasie
współpracy przybliżamy kulturę Francji oraz prowadzimy zajęcia integracyjne
Współpracujemy z Dziennym Domem Pomocy Społecznej – organizujemy spotkania
z okazji różnych świąt i imprez, prezentujemy programy artystyczne oraz mamy
przyjemność oklaskiwać programy kulturalne przygotowane dla przedszkolaków
przez seniorów.
Systematycznie przygotowujemy i prezentujemy program artystyczny z okazji Święta
Saskiej Kępy.
Certyfikaty:



„ Zdrowo Jemy, Zdrowo Rośniemy”
Certyfikat Nr 14 „ Chronimy Dzieci”
Nasze przedszkole otrzymało Tytuł „ Przyjaciela Pól Nadziei za szerzenie idei
Hospicjalnej . Tytuł wręczył Ośrodek Hospicjum Domowego 2015r.
III. Cele.
1. Kształtowanie i rozwijanie postaw prokulturowych.
2. Podnoszenie kompetencji kulturowych- znajomości kultury polskiej i światowej.
3. Przygotowanie przedszkolaków do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
4. Tworzenie warunków i bodźców do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
5. Kształtowanie i wzmacnianie tożsamości warszawskiej.
IV. Zadania.
1. Tworzenie warunków do zdobywania wiedzy o kulturze, rozumienie jej, świadomego
korzystania z jej zasobów oraz jej współtworzenia.
 Realizacja treści zawartych w podstawie programowej, rozszerzanych w
ramach zajęć dydaktycznych i zajęć dodatkowych
 Zapoznanie z kulturą krajów anglojęzycznych
 Udział przedszkolaków w zajęciach otwartych organizowanych i
realizowanych na terenie przedszkola przez nauczycieli (zajęcia plastyczne,
warsztaty kulinarne, „Czarny Teatr”, koncerty organizowane w przedszkolu:
„Cymbały” Ani Brody, Filharmonia; teatrzyki: „Mała Królewna”, „Kolorowy
Świat Cyrkowy”, „Magiczny płatek śniegu”, „Królewna Śnieżka”, „Zając
Wiercipięta”, „Mądry miś po szkodzie”, „Bajka, bajeczka”,)
 Udział przedszkolaków w zajęciach, warsztatach i lekcjach organizowanych
przez instytucje zewnętrzne (edukacja filmowa w kinie Praha- Teatr Lektur
szkolnych, Kinotece; edukacja teatralna w Teatrze Piwnica na Wójtowskiejfilia Staromiejskiego Domu Kultury, Guliwerze; wyjścia do Biblioteki
Publicznej, Muzeum Narodowego, Państwowego Muzeum Etnograficznego)
 Spotkanie autorskie z Barbarą Ciemską „Bezpieczny świat” – autorką książek
dla dzieci.
 Organizowanie VII Dzielnicowego Przeglądu Teatrzyków Kukiełkowych dla
chętnych przedszkoli z Dzielnicy Praga Południe Przygotowanie programu artystycznego i występy na scenie w Jordanku, w
uroczystości związanej z obchodami Święta Saskiej Kępy.
 „ Poznaj mój kraj” – udział dzieci w spotkaniach poznawczych: Ukraina,
Słowacja, Tajlandia, Mongolia, Francja, Anglia, Kazachstan.
 Systematyczna współpraca z Dziennym Domem Pomocy- spotkania z okazji
Świąt, Dnia Babci, Pikników- organizowanie z obydwu stron przedstawień,
teatrzyków, wspólne zabawy.
 Współpraca z Liceum Francuskim przy Ambasadzie Francuskiej w Polsce –
w ramach współpracy Przedszkola z Liceum organizowanie działań
artystycznych obydwu grup.
 Systematyczne zapraszanie rodziców przedszkolaków w ramach akcji „ Cała
Polska Czyta Dzieciom”.
 Udział rodziców przedszkolaków w przybliżaniu dzieciom ciekawych
zawodów:
 Stałe działanie na terenie przedszkola „ Biblioteki Dziecięcej”- wymiana i
wypożyczanie książek do domu

2.




3.
4.
5.
6.
Teatr rodziców- przygotowywanie i wystawianie
teatrzyków dla
przedszkolaków.
 Udział przedszkolaków w konkursie plastycznym i teatralnym w ramach
Festiwalu „ Rozwiń talent” organizowanym przez Dzielnicowe Centrum
Promocji Kultury w Dzielnicy Praga- Południe m. st. Warszawy
 Udział przedszkolaków w przygotowaniu i prezentacji spektakli i części
artystycznych uroczystości przedszkolnych
 Współpraca z Muzeum Warszawskim oddział Muzeum Warszawskiej Pragikoordynator współpracy Magdalena Magdziak: lekcje muzealne – Muzeum
drukarstwa,
Kształcenie potrzeb i nawyków uczestnictwa w kulturze:
Cykl zajęć: Pochodzenie i historia starych przedmiotów, Stare zawody rzemieślnicze
w Warszawie, Sztuka, gwara, muzyka regionów Polski
Warsztaty i przedstawienia teatralne
Wprowadzenie elementów literatury brytyjskiej poprzez czytanie bajek w języku
angielskim
Gazetka przedszkolna
Stwarzanie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci:
 Udział w konkursach plastycznych, zewnętrznych: m. in.: „Słoneczniki”,
„Barwy jesieni”, „Jesienne skrzaty, elfy, trolle i krasnale”, „Pieski małe
dwa”…
Wewnętrznych- rodzinnych: „ Słoneczniki na drewnianych łyżkach, „ Choinka
z szyszki”,
 Przedszkolny konkurs przyrodniczy (Średniaki, Starszaki)
 Rodzinny Konkurs literacki „My też umiemy pisać bajki”
 Redagowanie gazetki przedszkolnej
 Wystawy tematyczne, gazetki okolicznościowe, gazetki ścienne
Kształtowanie i wzmacnianie tożsamości kulturowej, obywatelskiej i warszawskiej:
 Konkurs fotograficzny „Warszawa, moje miasto”
Działania antydyskryminacyjne:
 Wycieczka do Laboratorium Ciemności, Praca z książką „ Tęczuś ” Doroty
Iwanickiej - Wdowiak, współpraca z Fundacją Verba, której celem jest
edukacja służąca przełamywaniu stereotypów funkcjonujących w odniesieniu
do osób niepełnosprawnych, pogadanka na temat podjazdów dla wózków
nowo wybudowanych, comiesięczne planowanie i prowadzenie zajęć o
tematyce antydyskryminacyjnej np. Podróże „ Bruno” –Włochy wizyta u
Riccardo, chłopca, który ma 6 lat i jest niepełnosprawny. Po otrzymaniu listu
od Riccardo, dzieci brały udział w zabawach ruchowych, które pozwalały
doświadczyć niepełnosprawności – uczenie empatii.
Doskonalenie kadry nauczycielskiej (WCIES), inspirowanie nauczycieli do
aktywnego udziału w kulturze, wspólne wyjścia do teatru.
V. Adresat programu.
Program edukacji kulturalnej w naszym przedszkolu daje możliwość uczestnictwa w
działaniach kulturalnych wszystkim podopiecznym. Wspiera ich w poszukiwaniu i rozwoju
zainteresowań i uzdolnień. Włącza do aktywnego uczestnictwa zarówno nauczycieli, jak i
rodziców.
VI. Realizatorzy.
W programie biorą udział wszyscy nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu. Zgodnie z
założeniami Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej został powołany koordynator
edukacji kulturalnej. Jest on współautorem Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej oraz
koordynatorem konkretnych działań, w ramach jego realizacji.
VII. Spodziewane efekty.
1. Kształtowanie nawyku alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
2. Aktywność przedszkolaków w życiu kulturalnym Warszawy. Zwiększenie
częstotliwości chodzenia do teatrów, kina, muzeów.
3. Wypracowanie skutecznego systemu komunikacji- przekazywania informacji o
programach edukacji kulturalnej oraz konkretnych działaniach do konkretnych
adresatów w przedszkolu.
4. Koordynacja konkursów przedszkolnych.
5. Nawiązanie współpracy z różnymi instytucjami kultury w celu podniesienia jakości
oferty kulturalnej przedszkola.
6. Zaangażowanie osobiste rodziców.
Program zatwierdzony do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu:
Opracowanie:
Download