Poradnik logopedyczny

advertisement
Opracowała: logopeda PG w Przytyku
Agnieszka Piotrowska
Zaburzenia i wady wymowy a niepowodzenia szkolne
Zaburzenia i wady wymowy są jednym z czynników prowadzących do
niepowodzeń szkolnych. Przede wszystkim są bardziej zauważalne, a ściślej - słyszalne,
przez co przyciągają uwagę otoczenia w negatywnym znaczeniu. Wszyscy wokół
wiedzą, że dziecko ma problemy z mową, bo przecież rozmawia z kolegami na
przerwie, w klasie jest pytane przez nauczyciela, w domu też z reguły jego problemy są
widoczne.
Prawidłowy rozwój mowy jest jednym z elementów dojrzałości szkolnej. Od
dziecka, które przychodzi do szkoły wymaga się swobodnych wypowiedzi, opisów,
powtarzania, recytacji, śpiewu, i w tym przypadku dziecko, które ma trudności
z komunikacją, od razu skazane jest na niepowodzenia albo w najlepszym przypadku na trudności w nauce szkolnej.
O wadach wymowy mówimy wtedy, gdy wymowa odbiega od normy
fonetycznej ogólnie przyjętej w danym języku. Wady obejmują szeroką gamę odchyleń
od tej normy. Zaliczają się do nich zarówno drobne nieprawidłowości w realizacji
poszczególnych głosek, jak i ciężkie wady, które utrudniają kontakt z otoczeniem,
powodując szereg trudności w życiu społecznym i emocjonalnym.
Do najczęściej spotykanych form zaburzeń wymowy należy nieprawidłowa
artykulacja, spowodowana najrozmaitszymi czynnikami. Zaburzenia te określa się jako
"dyslalię". Dyslalia obejmuje trzy grupy niewłaściwej realizacji głosek: opuszczanie,
podstawianie lub zaniekształcenia.
Ze względu na znieksztalcone dźwięki wyróżniamy tu: Reranie (nieprawidłową
realizację dźwięku [r], seplenienie i szeplenienie (wadliwa wymowa głosek
szumiących i syczących), kappacyzm (nieprawidłowa wymowa [k]), bezdźwięczność
oraz nosowanie - czyli wymawianie głosek nosowych jako ustne i odwrotnie. Skrajnym
przypadkiem może być dyslalia całkowita - wówczas wszystkie głoski są
zniekształcone.
Oprócz objawowego podziału zaburzeń stosuje się podział ze względu na
pochodzenie słuchowe, ruchowo - kinestetyczne lub obwodowe i ośrodkowe.
Zaburzenia pochodzenia obwodowego to takie, których przyczyną jest
nieprawidłowa budowa aparatu artykulacyjnego lub zaburzenia receptora słuchowego,
natomiast zaburzenia pochodzenia ośrodkowego mają związek z zakłóceniami budowy
oraz funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Te ostatnie zaburzenia uniemożliwiają
prawidłowe kinestetyczne różnicowanie oraz wykonywanie ruchów artykulacyjnych, co
związane jest z zaburzeniami czucia ruchu - tzw. gorszym różnicowaniem
kinestetycznym w obrębie mięśni artykulacyjnych.
Seplenienie i szeplenienie to nieprawidłowa wymowa głosek szeregu
szumiącego [sz,ż,cz,dż] oraz syczącego [s,z,c,dz]. Mają one one niewątpliwie swój
oddźwięk w pismie, jeśli jest to zaburzenie o charakterze substytucji. Zarówno więc
pisanie ze słuchu, jak i z pamięci będzie w tym przypadku przysparzało problemów
dziecku. Również samodzielne pisemne prace dziecka będą zawierały błędy.
Problemem zapewne będą też wypowiedzi dziecka, szczególnie w początkowym
okresie terapii, kiedy brak jeszcze automatyzacji w posługiwaniu się dźwiękiem.
Nagromadzenie tych problemów prowadzi do zaburzeń wtórnych emocjonalnych, powoduje bowiem lęk przed mówieniem (logofobię) oraz
niepowodzenia szkolne - wycofywanie się z różnych zadań w związku z przewidywana
porażką, utrudnione kontakty z rówieśnikami.
Seplenienie o charakterze deformacji, tj. międzyzębowe, boczne, przyzębowe,
Wargowo - zębowe najczęściej nie ma odzwierciedlenia w piśmie.
Jedną z przyczyn wad wymowy może być zaburzona percepcja słuchowa, która
wpływa też na trudności z nauką czytania (utrzymujące się głoskowanie).
Trudności te powstają w wyniku zaburzeń procesu różnicowania dźwięków (słuchu
fonematycznego), jak i ich analizy i syntezy na poziomie korowym.
Zaburzenia słuchu fonematycznego powodują, iż dziecko może wymawiać
głoski dźwięczne bezdźwięcznie, wobec tego jak mówi, tak pisze. Dziecko z tego typu
zaburzeniem nie różnicuje dźwięków, które brzmią podobnie: p-b, k-g,t-d, sz - ż itd.
Najbardziej wymierną i zauważalną cechą mowy bezdźwięcznej jest brak rozumienia
dziecka w kontakcie bezpośrednim, szczególnie gdy zaburzone są wszystkie głoski
dźwięczne. Przyczyną mowy bezdźwięcznej mogą też być zakłócenia koordynacji
mięśni przywodzących wiązadła głosowe.
Oprócz mowy bezdźwięcznej zaburzony lub niedokształcony słuch
fonematyczny może być przyczyną seplenienia prostego, czyli zamiany głosek
szumiących [sz,ż,cz,dż] na syczące [s,z,c,dz] lub odwrotnie. Zaburzenia tego typu
powodują też zamienne stosowanie opozycji, tzn. w miejscu głosek syczących szumiące
lub odwrotnie.
Niedokształcony słuch fonematyczny lub jego zaburzenia mogą też być
przyczyną pararotacyzmu - zamiany głoski [r[ na [l] lub [j]. Dziecko z deficytami
receptora słuchowego, oprócz trudności w pisaniu i czytaniu będzie też miało problemy
z uczeniem się materiału na pamięć, co wiąże się zazwyczaj ze słabszą pamięcią
słuchową. Uczenie się przez te dzieci wierszy na pamięć, reguł ortograficznych,
tabliczki mnożenia czy języka obcego jest nie lada wyczynem, często przekraczającym
ich możliwości. Trudności te naturalnie przeniesione będą na wszystkie przedmioty
wymagające sprawnej pamięci słuchowej.
Zaburzenia percepcji słuchowej są zauważalne dla nauczyciela polonisty
poprzez charakterystyczne cechy, tj.:
- łączenie przyimków z rzeczownikiem,
- opuszczanie liter,sylab,
- dodawanie liter, sylab,
- opuszczanie końcowek w zbitkach spółgłoskowych,
- zamiana głosek dźwięcznych na bezdźwięczne,
- wadliwe różnicowanie głosek [i] - [j],
- trudności ze zmiękczeniami,
- trudności z głoskami nosowymi,
- niechęć do recytacji, śpiewu.
Inną przyczyną trudności szkolnych może być opóźniony rozwój mowy, który
przejawiać się może w ubóstwie słownika czynnego i biernego, w dłuższym
utrzymywaniu się agramatyzmów, w wadliwym wymawianiu różnych dźwięków.
Mały zasób słów powoduje, że dziecko nie jest w stanie poradzić sobie
z sytuacjami, które czekają na niego w klasie - odpowiedzi na pytania, samodzielne
budowanie zdań, samodzielne wypowiedzi pisemne. Jeśli równocześnie opóźniony
rozwój mowy wiąże się z nieprawidłową wymową głosek - problem rośnie i nawarstwia
się.
Nosowanie polega na wymowie głosek ustnych jako nosowe lub odwrotnie.
Może być ono spowodowane niedrożnością jamy nosowo -gardłowej na skutek np.
ostrych katarów, przerostu trzeciego migdałka, skrzywienia przegrody nosa lub
skutkiem rozszczepu podniebienia albo nieprawidłowej pracy pierścienia gardłowego.
Konsekwencją tego zaburzenia jest oczywiście brak zrozumienia mowy z powodu
silnego poszumu nosowego i nieprzyjemny głos. Mogą też towarzyszyć współruchy
typu: marszczenie brwi, unoszenie górnej wargi.
Co może zrobić nauczyciel dla ucznia z wadami wymowy?
- Przede wszystkim mieć świadomość tego, że dla dziecka jest to problem,
- Podkreślać jego drobne sukcesy,
- Ograniczać odpytywanie na forum klasy,
- Cierpliwie wysłuchać dziecka,
- Odwoływać się do innych zdolności dziecka,
- Współpracować z logopedą.
Inną problematyczną grupę stanowią dzieci jąkające się. W jąkaniu można
wyróżnić wielokrotne powtarzanie tej samej sylaby lub głoski tzw. jąkanie kloniczne)
lub zatrzymywanie wypowiedzi przy równoczesnym wysiłku głosowym, mięśniowym
i emocjonalnym (tzw. jąkanie toniczne). Przyjmuje się, że mechanizm jąkania polega na
wadliwej koordynacji wszystkich układów biorących udział w mówieniu, tj. układu
artykulacyjnego, fonacyjnego i oddechowego. W literaturze spotkać można podział na
jąkanie czynnościowe i organiczne, które jest rezultatem uszkodzenia mózgu, podczas
gdy to pierwsze stanowi wynik funkcjonalnych zaburzeń, przy nieuszkodzonej
strukturze. Zaburzenie to powstaje na skutek dysfunkcji jąder podkorowych lub
uszkodzenia podkorowych ośrodków motorycznych, regulujących współpracę mięśni
oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych.
Za najważniejsze przyczyny jąkania przyjmuje się:
- przestawianie dziecka z ręki lewej na prawą,
- czynniki dziedziczne,
- uszkodzenia mózgu, choroby,
- zaburzenia emocjonalne,
- naśladownictwo,
- nerwowość,
- brak koordynacji między myśleniem a mową,
- niekorzystną sytuacją rodzinną.
Problemem tych dzieci jest w głównej mierze zaburzona komunikacja, która
uniemożliwia im prezentowanie swoich możliwości na terenie klasy i szkoły, co
powodować może otrzymywanie gorszych stopni.
Wystąpienia publiczne powodują u nich lęk, agresję, poczucie mniejszej
wartości. Stwierdzono, że zaburzenia mowy występują o wiele częściej u dzieci
doznających niepowodzeń w nauce, niż w ogólnej populacji szkolnej.
Związek zaburzeń z trudnościami w nauce jest dwustronny - z jednej strony
wady wymowy powodują niepowodzenia szkolne, z drugiej - przedłużające się
niepowodzenia w nauce powodują powstanie zaburzeń wymowy, mają też wpływ na
kształtowanie się osobowości dziecka. Im więcej przeżywa ono porażek i niepowodzeń,
tym większe zaburzenia powstają w jego rozwoju emocjonalnym. U dziecka takiego
rodzą się coraz silniejsze emocje, tj. wstyd, niepokój, lęk. Dlatego tak ważne jest, żeby
jak najwcześniej zdiagnozować i zlikwidować wady wymowy oraz pozwolić dziecku
przeżyć sukces i odbudować jego wiarę w swoje możliwości.
Wpływ wad wymowy na trudności w nauce uczniów klas
gimnazjalnych
Na całokształt rozwoju dziecka i jego powodzenia w szkole w dużej mierze
wpływa mowa. Jest ona atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje
możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji,
pozwala na wyrażenie własnych sądów, uczuć i upodobań. Zaburzenia i wady wymowy
w znacznym stopniu utrudniają osiąganie sukcesów w szkole.
Rozwój mowy nie przebiega u wszystkich dzieci jednakowo. Jest
uwarunkowany genetycznie i zależy od wrodzonych właściwości organizmu człowieka.
Jest to proces, w którym współgrają czynniki biologiczne i społeczne. Z tego powodu
u niektórych dzieci mowa jest nieprawidłowa.
O nieprawidłowości mowy mówimy wówczas, gdy różni się ona od tej, która
jest w użyciu danej grupy społecznej. To stwierdzenie odnosi się do mowy już
ukształtowanej.
Zaburzenia mowy przejawiają się w różny sposób. Mogą dotyczyć artykulacji
tylko niektórych głosek, jak w przypadku seplenienia, rerania lub wszystkich głosek, co
powoduje brak rozumienia mowy.
Pod nieprawidłowościami mowy mogą się kryć różne pojęcia, zarówno
zaburzenia mowy, wady mowy jak i wady wymowy.
Zaburzenia mowy polegają na tym, że nie potrafimy właściwie zbudować
wypowiedzi. Wypowiedź w całości lub w jakiejś części, w różnym stopniu ulega
zniekształceniu.
Wada mowy jest terminem węższym, o mniejszym zakresie znaczeniowym niż
zaburzenie mowy. Zaburzenie mowy może być wywołane zarówno czynnikiem
biologicznym jak i psychospołecznym, natomiast wada mowy jest spowodowana
wyłącznie czynnikiem biologicznym. W praktyce jednak nie przestrzega się tego
rozróżnienia i terminy te są używane zamiennie.
Termin wada wymowy jest najwęższy, stosowany do określenia wadliwych
realizacji fonemów, odbiegających od ustalonej przez tradycję normy. Wady wymowy
mogą przejawiać się zniekształcaniem głosek (ich deformacją - dyslalia właściwa),
zastępowaniem głosek (substytucją - paralalia), bądź ich opuszczaniem (elizją mogilalia).
Istnieje wiele podziałów zaburzeń mowy. Innych używają językoznawcy,
innymi posługują się lekarze. Rozróżnia się klasyfikacje objawowe, przyczynowe
i mieszane (objawowo - przyczynowe).
Objawowy podział zaburzeń mowy polega na tym, iż dźwięki mowy,
w określonym porządku ulegają zniekształceniu ze względu na patomechanizm leżący
u podstaw tego zniekształcenia.
Ze względu na zniekształcone dźwięki mowy, rozróżnia się:
- reranie
- seplenienie
- szeplenienie
- kappacyzm
W logopedii stosuje się również podział zaburzeń wymowy wyodrębniający
zaburzenia pochodzenia słuchowego, ruchowo - kinestetycznego a także pochodzenia
obwodowego i ośrodkowego.
Zaburzenia pochodzenia obwodowego to takie, których przyczyną jest
nieprawidłowa budowa aparatu artykulacyjnego lub defekty w obrębie receptora
słuchowego, natomiast zaburzenia pochodzenia ośrodkowego - to takie zaburzenia
wymowy dziecka, u podstaw których leżą zakłócenia struktury oraz funkcji
ośrodkowego układu nerwowego.
Zaburzenia rozwoju mowy stanowią częste zjawisko, a jego statystycznie
znacząco większa częstotliwość występowania wśród uczniów doznających trudności
w nauce czytania i pisania, sugeruje istnienie związku przyczynowego między tymi
zjawiskami.
Wśród wszystkich trudności, w edukacji szkolnej, na czoło wysuwają się
problemy w czytaniu i pisaniu. Trudności te mogą występować u uczniów o normie
intelektualnej i dobrych ogólnych zdolnościach do nauki.
Wpływ na trudności w nauce mają zaburzenia mowy. Związki zaburzeń mowy
z niepowodzeniami w nauce ma charakter dwustronny. Z jednej strony zaburzenia
mowy są przyczyną powstawania trudności w nauce, z drugiej strony natomiast,
przedłużające się niepowodzenia w nauce, powodują powstawanie zaburzeń mowy.
Trudności w nauce występują w przedmiotach, które wymagają od ucznia poprawnego
pisania, czytania i wypowiadania się. Uczniowie z wadami artykulacyjnymi popełniają
błędy w czytaniu i pisaniu a potem w mowie spontanicznej.
Wyniki badań wykazują, że o trudnościach szkolnych uczniów ujawniających
zaburzenia mowy, decydują przede wszystkim deficyty funkcji, które leżą u podstaw
tych zaburzeń.
Zaburzenia mowy u uczniów są najczęściej spowodowane deficytami w zakresie
funkcji słuchowych i kinestetyczno - ruchowych, zakłóceniami procesu lateralizacji
oraz zaburzeniami uczuciowymi. Równocześnie te same zaburzenia stanowią
o trudnościach uczniów w nauce. Uczniowie wadliwie mówiący, źle piszą
i nieprawidłowo czytają. Wszelkie zaburzenia działają ujemnie na ich psychikę.
W szkole uczeń wstydzi się swojej wady. Zacina się przed trudnymi dla niego
wyrazami, odczuwa strach przed odpowiedzialnością. Jest milczący, woli udawać swoje
nieprzygotowanie do lekcji niż demonstrować swoją wadę. Zdobywa złe oceny,
pogłębia się jego frustracja.
Wśród prac dotyczących zagadnienia wpływu wad wymowy dziecka na jego
pracę szkolną, stosunkowo najwięcej uwagi poświęca się wpływowi bełkotania na
czytanie i pisanie. Uczniowie z wadami artykulacyjnymi mają trudności w omawianiu
lektur. Nie czytają książek w ogóle lub czytają bardzo powierzchownie. Nie lubią
wypowiadać się na temat książkowych bohaterów.
W miarę upływu lat nauki szkolnej powstaje coraz większa różnica w zasobie
pojęciowym między uczniami z wadami wymowy a ich rówieśnikami. W grupie
rówieśników z niepowodzeniami, zaburzenia mowy występują najczęściej
w powiązaniu z innymi, niekorzystnymi dla szkolnej nauki dziecka, deficytami
rozwojowymi. Deficyty te są jednak znacznie mniej widoczne niż objawy zaburzeń
mowy i dlatego pozostają często niezauważalne. Prawidłowy rozwój mowy jest
niezmiernie ważnym elementem dojrzałości szkolnej dziecka.
Pod pojęciem "prawidłowy rozwój mowy" należy rozumieć zdolność jednostki
do posługiwania się mową, odpowiedni zasób słownikowy a także umiejętność
poprawnej wymowy wszystkich głosek języka polskiego.
Do najczęściej spotykanych wad wymowy, u uczniów, zalicza się dyslalię
i jąkanie.Badania wykazują, iż w grupie uczniów doświadczających trudności
szkolnych, dzieci z wadami wymowy jest 30 - 38%. Większa częstotliwość
występowania uczniów z wadami wymowy wśród tych, którzy przeżywają
niepowodzenia szkolne, świadczy o istniejącej między tymi zjawiskami zależności.
Wady wymowy, występujące u uczniów, wpływają niekorzystnie na naukę
szkolną i przyczyniają się do powstawania niepowodzeń szkolnych, opóźniają rozwój
umysłowy, utrudniają naukę a niekiedy wręcz ją uniemożliwiają. Ograniczają także
możliwość wyboru zawodu. Są źródłem trudności szkolnych. Objawiają się głównie na
lekcjach języka polskiego, ale także na innych przedmiotach (historia, geografia, języki
obce). Uczeń nieprawidłowo wymawiający poszczególne głoski w mowie
spontanicznej, będzie popełniał takie same błędy artykulacyjne przy czytaniu i pisaniu.
Zdarza się, iż u uczniów z wadami wymowy mogą występować błędy
hiperpoprawności, które polegają na tym, że dodaje trudne dla siebie artykulacyjnie
głoski w miejscach, w których one w ogóle nie występują.
Uczeń z wadami wymowy będzie miał trudności w opanowaniu materiału
proponowanego z poszczególnych przedmiotów. Będzie się zachowywał inaczej.
Zamknięty w sobie, nieśmiały, lękliwy, trudno mu będzie nawiązać kontakt z grupą
rówieśniczą, wykazać się swoimi umiejętnościami w czasie lekcji.
Największą trudność w nawiązywaniu kontaktu z otoczeniem mają dzieci
jąkające się. Odczuwają silny lęk przed mówieniem. Na lekcji są bierne i "pasywne".
Na zadane przez nauczyciela pytanie, po dłuższym namyśle odpowiadają najczęściej:
"nie wiem".
Uczniowie jąkający się są z reguły nadwrażliwi i przeżywają trudności
emocjonalne, są nieodpornymi na stres. Boją się ośmieszenia i drwin kolegów.
Stresująca jest dla nich każda sytuacja wymagająca mówienia, a napięcie emocjonalne,
które ze sobą dana sytuacja niesie, pogłębia jąkanie. Tak więc wiele zależy od
atmosfery w klasie, cierpliwości, życzliwości i właściwego podejścia nauczyciela.
Z powyższego wynika, iż sytuacja ucznia jąkającego się jest bardzo trudna
i skomplikowana. Przy braku akceptacji ze strony otoczenia, jąkanie będzie się
pogłębiać. Uczeń staje się lękliwy, zahamowany, agresywny.
Podsumowując, należy stwierdzić, iż wady wymowy mają negatywny wpływ na
naukę szkolną, ponieważ:
- utrudniają porozumiewanie się słowne z otoczeniem
- opóźniają i obniżają kształtowanie się poziomu myślenia pojęciowego
- powodują zubożenie słownictwa a także trudności w wypowiadaniu się, formułowaniu
myśli
- są przyczyną trudności w czytaniu i pisaniu
- przyczyniają się do występowania ogromnej ilości błędów ortograficznych
- wpływają negatywnie na nawiązywanie kontaktów z grupą rówieśniczą (są przyczyną
docinków i drwin ze strony otoczenia)
- utrudniają powstawanie i tworzenie się poczucia własnej wartości oraz budowanie
pozytywnego obrazu siebie
- są przyczyną powstawania zaburzeń emocjonalnych
- powodują zamykanie się w sobie, lękliwość, nieśmiałość
Wady wymowy utrudniają naukę szkolną i wraz z innymi czynnikami
(zaburzenia procesu lateralizacji, zaburzenia funkcji słuchowych, zaburzenia
emocjonalno - uczuciowe, zaburzenia sprawności motorycznej), są przyczyną trudności
szkolnych dziecka.
Niepowodzenia w nauce oddziałują na osobowość ucznia. Długotrwały brak
sukcesów szkolnych wpływa ujemnie na rozwój emocjonalny i społeczny jednostki.
Dziecko czuje żal do otoczenia za zaistniałą sytuację. Czasami prosi o kontakt
indywidualny z nauczycielem, aby nie wypowiadać się i nie kompromitować na forum
klasy.
Często, czynnikiem zakłócającym proces prawidłowego rozwoju jest sytuacja
domowa ucznia. Rodzice nie przywiązują wagi do prawidłowego mówienia, toteż dzieci
nie mają poprawnych wzorców językowych i artykulacyjnych.
Większość zaburzeń, w mniejszym lub większym stopniu, wpływa ujemnie na
wyniki w nauce. Do trudności szkolnych przyczyniają się również wady wymowy,
które utrudniają pełne funkcjonowanie ucznia w społeczności szkolnej.
Sytuacja szkolna dzieci z zaburzeniami mowy
Zaburzenia mowy mocno przyciągają uwagę otoczenia. Dlatego o problemach z mową
dziecka od początku pobytu w szkole wie nauczyciel i cała klasa. Zdarza się, że już
pierwsze wypowiedzi wywołują w klasie śmiech, a czasem przedrzeźnianie i złośliwe
przydomki.
1. Dziecko źle wymawia poznawane głoski, źle nazywa i zapisuje litery, a potem
źle je odczytuje. Kiedy materiał szkolny nie jest jeszcze zbyt obszerny,
w wyrazach i prostych zdaniach dziecko zastępuje jedne głoski drugimi. Wolniej
niż u innych dzieci rozwija się słownictwo i nie zawsze bywa właściwie
zastosowane.
2. Dzieci, u których podłożem zaburzeń mowy są trudności z analizą i syntezą
słuchową przy nauce czytania uporczywie literują, mają kłopoty z łączeniem
liter i głosek w wyrazy, a potem z przejściem do czytania sylabami.
3. W czytaniu opuszczają, przestawiają lub dodają różne głoski i sylaby, zmieniają
wyrazy o podobnym brzmieniu, powodując zniekształcenia ich treści. Gubią
przy tym intonację i akcent. W rezultacie treść przestaje być zrozumiała i dla
słuchającego i dla dziecka.
4. Gorsza pamięć słuchowa może powodować brak zrozumienia instrukcji
podawanych przez nauczyciela (najjaskrawiej uwidacznia się to w pisaniu
dyktand).
5. Dzieci z zaburzeniami mowy funkcjonują w szkole zazwyczaj poniżej swoich
możliwości. Świadome zaburzenia, cały swój wysiłek kierują na przebrnięcie
przez wypowiedzi, upraszczając ich treść.
6. Błędy popełnione w pisaniu kwalifikują ich prace do niższych ocen.
7. Wykpiwane i ośmieszane dzieci przejawiają z czasem niechęć do rówieśników
i szkoły. Zwykle nie są typowane przez nauczyciela do publicznych występów,
nie udzielają się też społecznie, rzadko są akceptowane w zespołach
rówieśniczych. Przykre doświadczenia wytwarzają poczucie mniejszej wartości,
skłaniają raczej do unikania mówienia, wywołują lęk przed wypowiadaniem się
(logofobia).
Jak nauczyciel może pomóc dziecku z zaburzeniami mowy
1. Znajomość problemu oraz troska o los dziecka z pewnością wzmocnią przekonanie
nauczyciela, że:
 zaburzenia mowy nie mogą być powodem obniżanie ocen
 do czasu wyrównania niedoborów można stosować w pewnych sytuacjach
liberalne oceny, a odpowiedzi ustne oceniać za treść, nie za formę
 dostrzeżone w pracach pisemnych błędy wynikające z zaburzeń mowy należy
poprawiać, nie wystawiając ocen negatywnych do momentu wyrównania
niedoborów
 przy odpowiedziach ustnych trzeba dawać więcej czasu na podjęcie wątku,
ponieważ dzieci z zaburzeniami mowy wolniej myślą i wolniej odpowiadają na
pytania
 korzystniejsza dla nich jest odpowiedź z ławki niż przy tablicy
 lepiej odpowiadają nie ponaglane
 nie powinny być pytane jako pierwsze w klasie
 odpowiedzi nie mogą być przerywane zwracaniem uwagi na potknięcia
wynikające z zaburzeń mowy
 takie dziecko lepiej funkcjonuje , jeśli dostrzega się jego wysiłki zmierzające do
łagodzenia zaburzenia i nagradza je
 jeśli w pracach klasowych otrzyma zadania, które będzie mogło wykonywać
dobrze
i zostać za nie publicznie pochwalone - zostanie włączone w zespół klasowy
 znając problemy dziecka o zaburzonej mowie, należy czuwać nad atmosferą
w klasie, by nie dopuścić do sytuacji upokarzających je.
U dzieci z wadami wymowy możemy często obserwować zjawisko tzw.
superpoprawności. Nowo poznany dźwięk pojawia się z mocnym akcentem, zarówno
we właściwym miejscu, jak i niewłaściwym. Na przykład dziecko po opanowaniu
głoski r wymawianej dotychczasowo jako l - teraz mówi rower rarka (lalka), sierdzę
(siedzę), krersło (krzesło), ruron (rulon). Sytuację tę należy traktować jako przejściową
i tolerować do czasu, aż dziecko „nacieszy się” i dokona procesu różnicowania
dźwięków.
 Uczeń objęty logoterapią, posiada zeszyt dokumentujący i zwierający aktualne
ćwiczenia. Można go wykorzystać do pracy szkolnej poprzez:
 zwrócenie uwagi na poprawność wymowy ćwiczonej głoski
 włączenie wiersza wyuczonego na zajęciach do repertuaru występu klasowego
 przygotowanie dziecka wspólnie z logopedą do występu publicznego itp.

Download