filozofia wschodu

advertisement
FILOZOFIA WSCHODU semestr letni 2011/2012
PODRĘCZNIKI (korzystanie z podręczników jest nieodzowne do zaliczenia kursu!):
Kierunek: Filozofia, SUM I rok
1. Hamilton Sue, Filozofia indyjska. Wprowadzenie, Kraków 2010.
Dr Marzenna Jakubczak, IFiS UP
2. Filozofia Wschodu, red. B. Szymańska, Kraków 2001.
Kontakt: [email protected]
3. Radhakrishnan S., Filozofia indyjska, t. I-II, Warszawa 1958-60.
SYLLABUS
FORMA ZAJĘĆ: 30 g. wykład + 30 g. ćwiczenia
OPIS KURSU: Głównym celem kursu jest przedstawienie w zarysie historii,
terminologii i problematyki dociekań filozoficznych prowadzonych w obrębie
największych pozaeuropejskich kręgów cywilizacyjnych – indyjskiego i chińskiego.
Kurs pozwala studentom zetknąć się z odmienną kategoryzacją rzeczywistości i
systemami myślenia typowymi dla innych kultur.
EFEKTY KSZTAŁCENIA: Znajomość głównych założeń metodologii badań
interkulturowych w obrębie filozofii (m.in. zagadnienie europocentryzmu, orientalizmu i filozofii
porównawczej). Ogólna wiedza z zakresu historii filozofii indyjskiej obejmująca m.in. fazy
rozwoju indyjskiej literatury filozoficznej, problematykę upaniszad, główne zagadnienia
ontologiczne, epistemologiczne oraz etyczne rozważane przez sześć klasycznych systemów
filozofii bramińskiej (sankhja, joga, njaja, waiśeszika, mimansa i wedanta), a także przez
heterodoksyjne nurty filozofii indyjskiej, takie jak buddyzm (szkoła sautrantika, sarwastiwada,
madhjamaka, jogaczara) oraz dżinizm i tradycję czarwaków. Zapoznanie się z założeniami etyki
konfucjańskiej oraz podstawowymi ideami taoizmu, a także z japońską tradycją buddyzmu zen.
Celem zajęć jest ponadto rozwinięcie umiejętności krytycznej analizy i interpretacji tekstów
filozoficznych dyskutowanych w trakcie ćwiczeń (lista lektur podana zostanie na początkowych
zajęciach; kopie tekstów udostępniane będą sukcesywnie, przeważnie w formie elektronicznej).
Udział w zajęciach wymaga systematycznego konspektowania omawianych teksów źródłowych
oraz korzystania na bieżąco z dostępnych podręczników i opracowań.
FORMA WERYFIKACJI WIEDZY:
 przegląd konspektów z tekstów źródłowych (co tydzień)
 pisemne sprawdziany podczas ćwiczeń (dwa mini-kolokwia) weryfikujące
znajomość analizowanych lektur i terminologii używanej podczas wykładów
 końcowy egzamin pisemny – wszechstronny sprawdzian wiedzy obejmujący
materiał z ćwiczeń, wykładów i zalecanych podręczników
KRYTERIA OCENY:
Na ostateczną ocenę z kursu złożą się łącznie następujące kryteria:
 regularny udział w ćwiczeniach i wykładach (dopuszczalne dwie nieobecności
w semestrze)
 systematyczne okazywanie konspektów (samodzielnie sporządzone notatki z
przeczytanych lektur należy składać tuż po ćwiczeniach, w dniu zakończenia
analizy tekstu) (10% oceny końcowej)
 aktywny udział w dyskusji podczas zajęć (10%)
 wyniki mini-kolokwiów (20%)
 wynik końcowego egzaminu pisemnego (60%)
4. Frauwallner E., Historia filozofii indyjskiej, t. I-II, Warszawa 1990.
5. Feng Youlan, Krótka historia filozofii chińskiej, Warszawa 2001.
PODSTAWOWE TEKSTY ŹRÓDŁOWE:





Bhagawadgita czyli Pieśń Pana, tłum. J. Sachse, Wrocław 1988.
Filozofia Wschodu. Wybór tekstów, red. M. Kudelska, Kraków 2002.
Hymny Rigwedy, tłum. F. Michalski, Warszawa 1972.
Klasyczna joga indyjska, tłum. i oprac. L. Cyboran, Warszawa 1986.
Upaniszady, tłum. M. Kudelska, Kraków 2004.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Balcerowicz P., Historia klasycznej filozofii indyjskiej. Początki, nurty analityczne i
filozofia przyrody, Warszawa 2003.
Basham A.L., Indie, Warszawa 1973.
Brockington J., Święta nić hinduizmu, Warszawa 1990.
Carrithers M., Budda, Warszawa 1999.
Chethimattan J., Nurty myśli indyjskiej, Warszawa 1974.
Copleston F.C., Filozofie i kultury, Warszawa 1986.
Eliade M., Joga. Nieśmiertelność i wolność, Warszawa 1984.
Flood G., Hinduizm, Kraków 2008.
Gethin R., Podstawy buddyzmu, Kraków 2010.
Halbfass W., Indie i Europa. Próba porozumienia na gruncie filozoficznym, Warszawa
2008.
Hiryanna M., The Essentials of Indian Philosophy, Delhi 1995.
Jakubczak M., Sankhja i joga. Podstawy filozofii Patańdżalego, Kraków 1999.
- Poznanie wyzwalające. Filozofia jogi klasycznej, Kraków 1999.
King R., Indian Philosophy. An Introduction to Hindu and Buddhist Thought, Edinburgh
1999.
Knott K., Hinduizm, Warszawa 2000.
Kosior K., Droga środkowa w Nikajach, Lublin 1999
Kudelska M., Karman i dharma. Wizja świata w filozoficznej mysli Indii, Kraków 2003.
- Upaniszady – zaranie myśli indyjskiej, Kraków 1996.
Mejor M., Buddyzm. Zarys historii buddyzmu w Indiach, Warszawa 2001.
Między wiarą a gnozą. Doświadczenie mistyczne w tradycjach Orientu, red. M.
Jakubczak i M. Sacha-Piekło, Kraków 2003.
Nakamura H., Systemy myślenia ludów Wschodu: Indie, Chiny, Tybet, Japonia, Kraków
2005.
Sachse J., Ze studiów nad Bhagawadgitą, Wrocław 1988.
Said E., Orientalizm, Poznań 2005.
Schayer S., O filozofowaniu Hindusów, Warszawa 1988.
Tokarz F., Z filozofii indyjskiej kwestie wybrane, t. I-II, Lublin 1985-1990.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards