Syllabus

advertisement
Zajęcia monograficzne:
Kultura Indii
Wykładowca: dr Marzenna Jakubczak, IFiS UP
kontakt: [email protected]
semestr zimowy 2011/2012, Filozofia II r., 30 g.
Syllabus
Celem zajęd jest zapoznanie studentów z okresami rozwoju cywilizacji indyjskiej, przemianami w strukturze
społeczeostwa indyjskiego, formami organizacji władzy politycznej, różnymi postaciami indyjskiej religijności i
duchowości, a także reprezentatywnymi przykładami kultury materialnej i intelektualnej. Omówiona zostanie
także kwestia recepcji kultury indyjskiej na Zachodzie.
Tematyka zajęd obejmuje następujące zagadnienia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Recepcja kultury indyjskiej na Zachodzie.
Podstawowe informacje nt. geografii, demografii i historii kultury Indii.
Cywilizacja doliny Indusu.
Kultura wedyjska – wczesny okres cywilizacji aryjskiej w Indiach. Organizacja władzy i społeczeostwa w
okresie kultury wedyjskiej.
Sanskryt – elementy wiedzy o języku i piśmie dewanagari.
Przemiany społeczne i światopoglądowe w koocowym okresie kultury wedyjskiej. Rozwój ascetyzmu,
popularyzacja praktyk jogi i heterodoksyjnych tradycji religijnych – dżinizm i buddyzm.
Podstawy hinduizmu. Klasyczna bramioska koncepcja celów i okresów życia ludzkiego. Główne bóstwa
hinduskiego panteonu.
Kształtowanie się klasowej i kastowej struktury społeczeostwa indyjskiego.
Podstawowe założenia estetyki indyjskiej.
Klasyczne i współczesne modele kobiecości. Żeoskie wyobrażenie boskości.
Przemiany w strukturze władzy i kulturze materialnej w okresie dominacji islamu w Indiach.
Europejski kolonializm w Indiach.
Renesans Bengalski i droga Indii do niepodległości.
Specyfika indyjskiej demokracji. Komunalizm i fundamentalizm we współczesnych Indiach.
Literatura:
 Basham A. L., Indie, Warszawa 1973.
 Boginie, prządki, wiedźmy i tancerki. Wizerunki kobiety w kulturze Indii, red. M. Jakubczak, Kraków 2005.
 Dębnicki K., Konflikt i przemoc w systemie politycznym niepodległych Indii, Warszawa 2000.
 Knott K., Hinduizm, Warszawa 2000.
 Manu Swajambhuwa, Manusmryti, czyli Traktat o zacności, tłum. M.K. Byrski, Warszawa 1985.
 Orędzia króla Asioki, tłum. J. Makowiecka, Warszawa 1964.
 Praktyki religijne w Indiach. Antologia tekstów, red. D. S. Lopez, Warszawa 2001.
 Sachse J., Megasthenes o Indiach, Wrocław 1981.
 Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, red. M. Mejor, Warszawa 2007.
 Tokarski S. i Surender Bhutani, Nowoczesne Indie. Wyzwania rozwoju, Warszawa 2007.
 Waterstone R., Indie: Religie i rytuały, bogowie i kosmologia, medytacja i sztuka jogi, Warszawa 1996.
 Watsjajana Mallanaga, Kamasutra, czyli traktat o miłowaniu, tłum. M.K. Byrski, Warszawa 1985.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na podstawie pisemnego testu i aktywnego udziału w zajęciach.
Download