Obieg ciepła w atmosferze - Klimat

advertisement
Klimat – fizyczna zagadka!
Obieg ciepła w atmosferze
Uczniowie Gimnazjum nr 3 w
Czeladzi:
Weronika Patrzyńska
Karolina Chechelska
Marlena Majda
Piotr Bednarczyk
Łukasz Mikłuszka
1z9
Klimat
•
•
•
•
Charakterystyczny przebieg zjawisk pogodowych na danym obszarze
w okresie wieloletnim (30-50 lat). Ustalony jest na podstawie wieloletnich
obserwacji normalnego przebiegu pogody, zarówno jej stanów jak i
poszczególnych jej składników.
Klimat na Ziemi kształtują trzy podstawowe procesy klimatotwórcze:
obieg ciepła,
obieg wody,
krążenie powietrza,
czynniki geograficzne: układ lądów i oceanów, wysokość n.p.m., odległość
od morza (oceanu)
Klimat jest jednym z czynników ekologicznych wpływających na
występowanie i życie organizmów.
2z9
Ciepło Ziemi
Ziemia, jak każda inna planeta, otoczona jest próżnią i dlatego wymiana
energii cieplnej z otoczeniem odbywa się wyłącznie poprzez promieniowanie
elektromagnetyczne. Jedyną znaczącą ilościowo energią docierającą do Ziemi jest
energia światła słonecznego. Ziemia nie tylko otrzymuje, ale też oddaje energię
cieplną w postaci promieniowania cieplnego, którego ilość zależy od temperatury
planety.
Promieniowanie elektromagnetyczne , którego źródłem jest Słońce:
Promieniowanie ultrafioletowe, choć niewidzialne, ma silne działanie fotochemiczne - przy długości fali poniże
300 nm wywołuje już jonizację i jest zabójcze dla organizmów żywych. Bierze udział w produkcji witaminy D .
Ziemię chroni przed nim warstwa ozonowa, a także powietrze.
Promieniowanie świetlne, ta część promieniowania elektromagnetycznego, na którą reaguje siatkówka oka
w procesie widzenia. Dla człowieka promieniowanie to zawiera się w przybliżeniu w zakresie długości fal 380780 nm (co najmniej), dla zwierząt zakres ten bywa inny, aczkolwiek o zbliżonych wartościach.
Promieniowanie cieplne, promieniowanie termiczne, strumień energii fal elektromagnetycznych
emitowanych przez ciało znajdujące się w temperaturze większej od zera bezwzględnego.
W zależności od temperatury ciała w promieniowaniu cieplnym dominować może promieniowanie o różnej
długości fal.
3z9
Promieniowanie
Słońce dostarcza na powierzchnię Ziemi najwięcej energii. Dzieje się tak z
powodu niewielkiej odległości, jaka dzieli oba te ciała niebieskie. Wynosi ona
bowiem średnio 149,6 miliona kilometrów, podczas gdy dystans do najbliższego
innego źródła energii, gwiazdy Proxima Centauri, jest przeszło 282 tysiące razy
większy, równy w przybliżeniu 4,3 roku świetlnego, czyli prawie 40,5 biliona
kilometrów.
Dla przeciętnego mieszkańca Ziemi, żyjącego w
umiarkowanych warunkach klimatycznych,
promieniowanie słoneczne ma również istotne
znaczenie. Umożliwia bowiem produkcję
witaminy D. Bez niej organizm ludzki nie jest w
stanie rozwijać się prawidłowo.
Brak słońca może także wpływać na obniżenie
nastroju, stąd odnotowuje się częstsze depresje u
ludzi późną jesienią i zimą.
4z9
Obieg ciepła
Pomiędzy podłożem a atmosferą odbywa się stała wymiana ciepła.
Przyczyniają się do niej przemiany fazowe wody (parowanie, skraplanie), a
także przewodnictwo i konwekcja oraz promieniowanie.
Przewodnictwo cieplne
Przewodzenie ciepła polega na bezpośrednim przekazywaniu energii
kinetycznej jednej cząstki innej cząstce, a więc jest możliwe tylko wówczas gdy
występuje bezpośredni kontakt między molekułami
Cząstki znajdujące się w cieplejszych
miejscach ciała są obdarzone większą
energią niż pozostałe i część swej energii
oddają bezpośrednio cząstkom sąsiednim,
należącym do chłodniejszej części ciała.
Proces ten trwa dopóty, dopóki nie nastąpi
równomierny rozkład prędkości cząsteczek w
całym ciele, ewentualnie w całej przestrzeni.
5z9
Konwekcja
Proces przenoszenia ciepła wynikający z ruchu
materii w objętości dowolnej substancji
(powietrza, wody)
Ciepło może być przenoszone na duże
wysokości wyniku ruchów wznoszących, czyli
prądów konwekcyjnych. Ciepłe powietrze
cechuje się mniejszą gęstością od powietrza
otaczającego, dlatego unosi się do góry.
Widocznym przejawem tych ruchów są silnie
rozbudowane w pionie chmury kłębiaste. Ten
sposób wymiany ciepła między ziemią a
atmosferą jest najbardziej wydajny.
6z9
Promieniowanie cieplne
to transport ciepła między obszarami o różnych temperaturach, zachodzący bez
udziału cząsteczek ośrodka dzielącego te obszary na drodze emisji fal
podczerwonych
Ciepło jest oddawane przez Ziemię, chmury i
składniki atmosfery.
Wypromieniowanie odbywa się we wszystkich
kierunkach równomiernie: w stronę
przestrzeni kosmicznej, a z chmur i z warstw
atmosfery - również w stronę Ziemi. Dzięki
temu obiekty na Ziemi i w dolnych warstwach
atmosfery są wtórnie ogrzewane.
W przeciwieństwie do promieniowania
słonecznego długofalowe promieniowanie
ziemskie jest pochłaniane przez niektóre
składniki atmosfery (m. in. parę wodną i
dwutlenek węgla), a następnie powtórnie
wypromieniowane przez te składniki
równomiernie we wszystkich kierunkach - w
przestrzeń kosmiczną i z powrotem w stronę
Ziemi.
7 7z 9
Bilans cieplny
Głównym źródłem ciepła na Ziemi jest krótkofalowe promieniowanie słoneczne, które przechodząc przez
atmosferę, ulega osłabieniu tak, że do powierzchni Ziemi dociera niewiele ponad jego połowę, tj. 52%.
Pozostała część promieniowania jest pochłaniana przez ozon i chmury (15%) oraz odbijana od chmur i
rozproszona przez aerozole (33%).
Promieniowanie słoneczne docierające
do powierzchni Ziemi jest od niej
odbijane w 5% natomiast pozostałe
47% ulega pochłonięciu przez podłoże i
przetworzeniu na ciepło, które Ziemia
oddaje atmosferze w postaci
promieniowania długofalowego.
Wypromieniowane przez Ziemię ciepło
ogrzewa powietrze atmosferyczne.
Znaczna część promieniowania
długofalowego Ziemi pochłaniana jest
przez parę wodną i CO2. Dolne warstwy
atmosfery, zatrzymując znaczną część
promieniowania długo-falowego, chronią
Ziemię przed nadmierną utratą ciepła.
W sumie Ziemia oddaje tyle samo
ciepła, ile otrzymuje. Gwarantuje to
utrzymanie stałej średniej temperatury
powierzchni Ziemi 15°C. Jest to tzw.
równowaga cieplna Ziemi. Bez
atmosfery Ziemia miałaby średnią
8 8z 9
temperaturę około -18°C.
Źródła
 www.wikipedia.pl
 www.sciaga.pl
 www.wiem.pl
 www.ekologika.pl
 www.edu.pgi.gov.pl
 www.fuw.edu.pl
 B. Modzelewska, E. Piełowska:
Podstawy geografii fizycznej
9 9z 9
Download