Gospodarka swiatowa

advertisement
Rozwój - to proces zmian jakościowych, strukturalnych w gosp. poprzez innowacje,
postęp technologiczny inwestycje w kapitał ludzki prowadzące do wzrostu produkcji,
zatrudnienia, zarobków. Wzrost - jest określany w kategoriach ilościowych; jest to
powiększanie zagregowanych wielkości ekonomicznych tj. dochodu, inwestycji,
zatrudnienia, produkcji, spożycia w jakimś czasie. Za teorię wzrostu uważa się tą
część ekonomii, która dotyczy determinant stopy, wg której gosp. będzie wzrastać w
czasie. Wzrost ujmowany jest najczęściej we wzory matematyczne i modele
geometryczne. Proces ten wiąże się ze zmianami strukturalnymi i je determinuje.
Jeżeli zmiany te są hamowane np. z powodów społecznych to wzrost zostanie
zastopowany. Struktura popytu stwarzająca impulsy wzrostu zmienia się wraz ze
wzrostem zarobków i zmianami w międzynarodowym podziale pracy. Przeszkody w
zmianach strukturalnych ujawniają się w spadku zmian tempa gosp., co znajduje
wyraz w spadku stopy wzrostu.Gospodarka światowa - to zjawisko uniwersalne,
włączające kraje o różnych ustrojach i na różnych poziomach rozwoju
cywilizacyjnego w ogólnoświatowy proces produkcji i handlu. W gosp. światowej
naczelną zasadą jest stworzenie optymalnych warunków dla czynników produkcji.
Współcześnie uważa się, że liberalizacja to najlepsza droga ku temu celowi. Innym
podejściem może być interwencjonizm (pomoc krajów bogatych krajom
biedniejszym). Gospodarkę światową można definiować na 3 sposoby:- w ujęciu
tradycyjnym to spontaniczna wymiana dóbr, usług i transakcje kapitałowe między
wielką ilością firm i gospodarstw domowych z łagodną interwencją rządu w formie
taryf- jest to jednostka centralnie koordynowana jak: firma czy kartel- to rządowa
współpraca w podtrzymywaniu mechanizmów rynkowychGospodarka światowa w
ujęciu 4 - aspektowym:- w wymiarze geograficznym: obejmuje granice, centra gosp.
światowej i przylegające do nich bliższe i dalsze strefy; granice określają jej
przestrzeń.- w wymiarze ekonomicznym: uwzględnia się interakcje wynikające z
warunków produkcji, naturalnych i technologicznych w handlu, transporcie,
ubezpieczeniach.- w wymiarze systemowym: jest systemem społecznym, w którym
występuje wielość [].- w wymiarze czasowym uwzględnia się zmienność wszystkich
tych elementów: zmieniają się granice gospodarek świata, następują zmiany
jakościowe.F. Braundel twierdzi, że świat został podzielony na strefy ekonomiczne
mniej lub bardziej scentralizowane tzn. że istnieje wiele gosp.
światowych.STRUKTURA - to rozmieszczenie elementów składowych i zespół relacji
między nimi charakterystyczny dla danego układu jako całości; struktura
charakteryzuje się właściwym stopniem zaawansowania np.: struktura prosta,
skomplikowana. Rodzaje struktur gospodarki światowej:- geograficzna- towarowa:
relacje wymienne grup towarów w poszczególnych krajach- instytucjonalna: banki,
korporacje trans - narodowe, przedsiębiorstwa transportowe, logistyczne,
ubezpieczeniowe, które wspomagają rozwój gosp. światowejGłównymi czynnikami
zmian strukturalnych są: rozwój techniki i nauki, wzrost zasobów danego kraju,
ewolucja gustów konsumentów, zewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne i
polityczno - gosp. danego kraju. Wyróżniamy 4 źródła zmian strukturalnych:
wprowadzanie nowych technologii; wzrost światowego handlu; oddziaływanie państw
na procesy zmian; restrukturyzacja, głównie zasobów intelektualnych;ANALIZA
KRAŃCOWA W MAKROEKONOMIIKrańcowa zmiana to mały przyrost lub spadek w
stosunku do ogólnej ilości pewnej zmiany. Analiza krańcowa jest analizą relacji
między tymi zmianami w odniesieniu do zmiennej ekonomicznej.Koszty krańcowe to
zmiany w ogólnych kosztach produkcji na skutek jej zmiany o jednostkę lub o koszt
do uniknięcia przy wyprodukowaniu dodatkowej jednostki. Wyróżniamy:-
krótkookresowe koszty krańcowe: przy wzroście kosztów produkcji w wyniku wzrostu
produkcji- długookresowe kosztu krańcowe: przy zmianie kosztów wynikającej ze
zmiany produkcjiKrańcowa skłonność do konsumpcji to proporcja małego przyrostu
dochodu, która zostanie przeznaczona na zwiększenie wydatków konsumpcyjnych.
Oznacza to, że wzrost dochodu prowadzi do mniejszego wzrostu wydatków
konsumpcyjnych, a różnica będzie stanowić oszczędności.Krańcowa skłonność do
oszczędności to proporcja to proporcja wzrostu dochodów przeznaczona na
oszczędności. Wzrasta wraz ze wzrostem dochodu. Model Hamoda - Donana: to
synteza badań tych 2 uczonych; była to jedna z 1 analiz wzrostu gosp. Model składał
się z firm i gospodarstw. Stwierdzili oni, że jeśli suma oszczędności równa jest sumie
inwestycji w każdym okresie to gosp. będzie miała tendencje do wzrostu w tempie
określonym przez krańcową stopę oszczędności; nastąpi też wzrost współczynnika
kapitałochłonności, czyli relacji inwestycji netto do zmian w produkcji. Dla danego
wzrostu produkcji wielkość zmian w zasobie kapitału będzie określana przez zmiany
technologii i względne ceny.Współczynnik konwergencji: w krajach słabo
rozwiniętych kapitał jest drogi, tzn. wysoka jest stopa procentowa od udzielanych
kredytów i wkładów terminowych; zachęca to inwestorów zagranicznych do
lokowania kapitału, ponieważ przynosi to wysokie zwroty z tytułu odsetek. Mnożnik
handlu zagranicznegoW teoriach handlu zagranicznego przyjmowano automatyczne
wyrównywanie się bilansu handlowego. Neomerkantyliści zaczęli argumentować na
rzecz uzyskiwania nadwyżek handlowych stymulujących zyski, oszczędności,
inwestycje, a w konsekwencji wzrost . Cele uzupełniające dla zagranicznej polityki
państwa to: - dążenie do osiągnięcia nadwyżki handlowej- zdobywanie
konkurencyjnego szczytu w handlu międzynarodowym np. przez markowe produkty;
szczyty takie przez stymulowanie eksportu są wystarczające w kraju do wywołania
prawidłowego cyklu wzrostuMnożnik handlu zagranicznego nazywa się mnożnikiem
otwartej gosp. Import jest tu negatywny, ponieważ oznacza przekazywanie dochodu
za granicę. Tylko import służący rozwojowi eksportu jest pożądany. Ponieważ z
punktu widzenia inwestycji wzrost wywozu stymuluje wzrost krajowego dochodu,
którego wielkość jest zdeterminowana przez krańcową skłonność do oszczędności i
importu.Wzrost eksportu lub spadek krańcowej skłonności do importu (polityki
stosowane przy osiąganiu nadwyżek handlowych) tworzy prawidłowe cykle wzrostu.
Spadek eksportu lub wzrost krańcowej skłonności do importu może inicjować
nieprawidłowe, zaklęte cykle wzrostu, które ciągną gosp. w dół. Cyklami tymi można
manipulować poprzez zmiany mnożnika inwestycyjnego. W krajach rozwiniętych
manipulacja taka prowadzi do prawidłowego cyklu wzrostu, a w krajach słabo
rozwiniętych - odwrotnie.Wg Burbridgea z punktu widzenia 1 kraju eksport prowadzi
do wzrostu zatrudnienia, produkcji, oszczędności, zysków, a import do spadku tych
wielkości. Zyski dobrobytu z importu są statyczne, a z eksportu dynamiczne i
kumulatywne. Wyższy poziom zysków dostarcza środków finansowych na
rozszerzenie zdolności produkcyjnych, innowacje w wyposażeniu, co prowadzi do
silniejszej pozycji konkurencyjnej. Zmianie struktury i unowocześnieniu produktów w
kraju powinny służyć zagraniczne inwestycje bezpośrednie. W tym celu powinien on
prowadzić politykę zachęcającą obcy kapitał do inwestowania na jego terenie,
powinien bronić się przed kapitałem spekulacyjnym. MerkantylizmWczesny
merkantylizm dążył do zwiększenia ilości kruszców w kraju.W 17 w. można mówić o
rzeczywistym systemie światowym, o międzynarodowym podziale pracy i organizacji
wymiany, które utrwalały stosunki dominacji i zależności. Był to okres wojen i
podbojów, a skutki tych działań obserwujemy w gosp. do dziś. Przez traktowanie
rozwoju przemysłu i handlu powstał zasadniczy zwrot w charakterze struktury gosp.
światowej. Wiele krajów przekształciło się z feudalno - rolniczych, w przemysłowo rolnicze i przemysłowo - usługowe.Merkantylizm zostanie omówiony:- z punktu
widzenia teorii socjo - psychologicznej i przyczynowej: rozumowanie warunkował tu
stan ówczesnych nauk społecznych np. humanistycznych. Nowe zagadnienia
etyczne to: przesunięcie rozważań teologiczno - metafizycznych na kwestie
społeczne i ekonomiczne. Problemy socjalne ujmowano na wzór działania maszyn
np. mechanizmu zegarowego, który posłużył za koncepcje funkcjonowania
mechanizmu społecznego. Mechanizm ludzkiego krwiobiegu zainspirował
merkantylistów do rozwijania koncepcji dynamicznej roli ruchu pieniądza. Nie
traktowano świata społeczno - ekonomicznego i jego problemów jako danych
niezmiennych. Byli przekonani, że państwo to czynnik zmian społeczno ekonomicznych. Podkreślali potrzebę siły wolnej gry rynkowej, aby producenci mogli
być konkurencyjni. Ludzkie nawyki powinny również podlegać grze, ale
uwzględniając interes społeczny. Subiektywny standard życiowy robotników uważali
merkantyliści za stały, a ceny dóbr światowych za dane, zalecali spadek
wynagrodzeń i wzrost wydajności pracy (do poł. 18 w.). Pod koniec 18 w. zauważono
potrzebę wzrostu płac robotniczych w kontekście zwiększania popytu na rynku na
produkowane dobra.- z punktu widzenia mechanizmów alokacyjnych: kładziono
nacisk na system cen, ich alokacyjno - dystrybucyjną rolę i sztywność. Na początku
18 w. przydawano konkurencji znaczenie rywalizacji gatunków, a nie cen. To ona
decydowała o miejscu danej gałęzi na rynku. Propagowano wysiłki na rzecz
przyjaznego środowiska społecznego i ekonomicznego dla przemysłu i handlu.- z
punktu widzenia struktury zawodowej: odrzucono starą hierarchię, w której takie
zajęcia jak feudał, czy duchowny były notowane wyżej niż handlowiec czy
przemysłowiec. Handel i przemysł stały się dynamicznymi i strategicznymi sektorami
gosp., źródłami zmian strukturalnych i rozwiązywania bieżących problemów
ekonomicznych. Rolnictwo jest zależne od rozwoju handlu i przemysłu. Wg
czołowego merkantylisty W. Pittego dochód z przemysłu na 1 mieszkańca jest
większy od dochodu z innych rodzajów działalności. Należy więc dążyć do transferu
robotników z nisko dochodowych działalności do przemysłu i handlu, w celu
zapewnienia wysokiego wzrostu dochodu i dobrobytu kraju. Honor i inne symbole
estemy społecznej powinny przynależeć kupcom i przemysłowcom. Rolnictwo jest
ważne, ale nie strategiczne i nie jest źródłem dynamicznego ekonomicznego zrywu,
dostarcza surowców dla rozwoju handlu. Rynek na wyroby przemysłowe jest bardziej
chłonny od rynku surowców i wyrobów rolniczych.- z punktu widzenia czynników
produkcji, ich podaży i stopnia zużycia: na 1 miejscu jest praca, następnie ziemia i
kapitał; wzrost produkcji wiązał się ze wzrostem siły roboczej. Globalna produkcja
rośnie, gdy wzrasta siła robocza. Nie wiedziano jednak, że wzrost liczby ludności i
kondycji produkcyjnych mógł tworzyć względny spadek produkcji. Szczególne zajęcia
w określonych przemysłach mogą wymagać techników z zagranicy, imigracja była 1
ze sposobów rozwiązania tego problemu. Imigranci przywozili ze sobą nowy kapitał,
pomysły. Preferowano imigrację specjalistów wysoko wykwalifikowanych.
Opowiadano się za polityką pro - ludnościową, polegającą na przedsięwzięciach
prowadzących do spadku ilości zgonów, popieraniu zawierania małżeństw,
ograniczeniu emigracji, popieraniu imigracji. Ziemia to źródło produkcji surowców dla
przemysłu. Im lepsze jest użytkowanie ziemi, tym koszty produkcji innych dóbr są
niższe, surowce mogą być efektywniej wykorzystane. Podobnie traktowano zasoby
morza. Kapitał - doceniano jego znaczenie, ale nie poświęcano mu tyle uwagi co
pracy. Nie rozróżniano rodzajów kapitału. Stopę % traktowano jak zależną od podaży
pieniądza, bardziej niż od sumy dostępnego kapitału. Nie wyodrębniono usług jako
czynnika skoordynowanego z pracą, ziemią i kapitałem. - z punktu widzenia roli
pieniądza: pieniądz odgrywał najważniejszą rolę w rozwoju gosp. Aby rozwój był
efektywny, a produkcja na rynkach światowych konkurencyjna, stopa % powinna być
niska. Nie można było dopuścić do deflacji, czyli do spadku cen, ponieważ nie
sprzyja to rozwojowi. Merkantyliści opowiadali się za umiarkowaną inflacją.- z punktu
widzenia zewnętrznych stosunków ekonomicznych: krajowe środowiska
ekonomiczne może być siłą rozszerzone, bądź przez rozwój normalnych stosunków
handlowych na zasadach partnerskich. Handel miał dostarczać surowców i
materiałów dla rozwoju stosunków handlowych z nowymi kontrahentami.
Przykładano dużą wagę do bilansu handlowego i płatniczego. Kraj powinien więcej
eksportować niż importować. Merkantyliści to zwolennicy protekcjonizmu, ochrony
własnych rynków. W drugiej poł. 16 w. nie mówiono o ekspansji w skali europejskiej,
a 1 kolonistami byli Portugalczycy. Pod koniec 17 w. w Brazylii rozwinęła się na
szeroką skalę uprawa plantacyjna trzciny cukrowej, gdzie pracowali niewolnicy
kolonialni. Z wybrzeża gwinejskiego wywożono wtedy ok. 40 tyś. Niewolników
rocznie. Proceder był silnym bodźcem zmian strukturalnych w gosp. światowej.
Hiszpanie walczyli na granicy Chile w kierunku Teksasu i Kalifornii. Holandia na
przełomie 18/19 w. ze swoją tanią i potężną flotą wypierała wszystkich konkurentów
ze swoich faktorii. Ponadto Holendrzy utrzymywali handel (korzenny) z Japonią.
Francja koncentrowała się na kolonizacji dorzeczy rzeki św. Wawrzyńca z uwagi na
handel futrami. W 16/17 w. powstają kampanie do handlu z Indiami. W 1600 r.
powstaje kampania Wschodnio - indyjska. Pod koniec 17 w. nastąpiła zmiana
charakteru kampanii, będących zrzeszeniami kupców i handlowców. Zastąpiono je
wprowadzając spółki akcyjne, co poprawiło znacznie funkcjonowanie i sens giełd;
powstał ostateczny profil międzynarodowego podziału pracy i specjalizacji.- z punktu
widzenia roli państwa i innych instytucji: opowiadano się za interwencją państwa w
celu ochrony gosp. i rodzimych rynków danego kraju. Państwo nie powinno
ograniczać się do interwencji pośrednich, czyli subwencjonowania, udzielania
pożyczek, budowy infrastruktury, ale powinno działać bezpośrednio w zakresie
rozwoju takich instytucji i spraw jak: policja, wojsko, ochrona dróg, kształcenie kadr.z punktu widzenia roli innych czynników: nauka i wykształcenie społeczeństwa były
ważnymi czynnikami przyszłego rozwoju. Inwestycje w kapitał ludzki jako pierwsi
docenili Anglicy. Wychodzono z założenia, że osiągnięcia naukowo - badawcze
powinny być szybko wprowadzane do gosp. Wprowadzono ochronę patentową
wynalazków. W wyniku postępu technicznego wzrósł popyt na kapitał stały.
Opowiadano się za tworzeniem uniwersytetów, wyższych szkół technicznych.
Ekonomia klasyczna i jej poglądyTeorię merkantylistyczną upatrującą korzyści w
dodatnim bilansie handlowym jako jedyny podważył Adam Smith (18 w.). Stworzył on
teorię kosztów komparatywnych. O wartości danego towaru miała decydować praca
ludzka przeznaczona na wyprodukowanie danego dobra. Podział pracy i
specjalizacja w produkcji miały poprawić umiejętności wytwarzania i ułatwić
ekspansję na inne rynki.Rolnictwo z uwagi na geograficzną dyspersję, psucie się
produktów, sezonowość jest mniej podatne na podział pracy niż przemysł.Proces
rozwoju ekonomicznego wg Smitha powinien zakładać, że: - przy obfitości zasobów
pracy, odzież i mieszkania są jedynymi wolnymi dobrami - w miarę wzrostu liczby
ludności dobra te stawały się dobrami rzadkimi i rodziły rentę- powodowało to
ulepszenia techniczne, które rozciągano na rolnictwo- potrzebowano zatem mniej siły
roboczej przy produkcji żywności, a większa część rolników mogła być zatrudniona w
przemyśle, gdyż jest ono bardziej produktywne niż rolnictwo, a jego rozwój znosił
przeszkody dla rozwoju całej gosp.Bogate narody przewyższały swoich sąsiadów
rozwojem rolnictwa, ale to co odróżniało ich od biedniejszych to rozwój przemysłu.
Smith opowiadał się za wprowadzeniem 4 wolności:1. zniesienie wszelkich
przeszkód w wyborze zajęci (zawodu)2. wprowadzenie wolnego handlu ziemią3.
wprowadzenie wolnego handlu wewnętrznego4. wprowadzenie wolnego handlu
zagranicznegoSmith popierał potrzebę ograniczania działalności rządu w gosp. do
rozwijania prac publicznych, oświaty i higieny, ochrony patentowej odkryć, ceł,
podatków. Państwo nie powinno wtrącać się do działalności gospodarczej.
Preferował wysiłek na rzecz dobra wspólnego, a kierować ma tym niewidzialna ręka
rynku. Odciął się od stanowiska fizjokratów, atakował kolonializm. Twierdził, że tylko
handel kraju macierzystego z koloniami może prowadzić do spadku zagregowanego
poziomu dochodu narodowego. Proponował utworzenie federacji do handlu z
koloniami, które miałyby swoich przedstawicieli w parlamencie. Poglądy
Ricarda:We wczesnym stadium rozwoju gosp. liczba ludności jest relatywnie niska w
stosunku do zasobów naturalnych, co w rezultacie daje wysoką stopę zysku,
akumulacji i płacy. Wysoka akumulacja sprzyja wzrostowi produkcji i utrzymaniu się
popytu płacę. Prowadzi to do wzrostu liczby ludności. Ponieważ z punktu widzenia
jakości ilość ziemi jest ograniczona, następuje ograniczenie dochodu z jednostki
pracy w produkcji. Dalszy wzrost liczby ludności prowadzi do pochłaniania przez
płacę większej ilości globalnego produktu redukując zysk. Spada skłonność do
inwestycji, płace zostają zduszone do poziomu zapewnienia egzystencji (Spiżowe
prawo płac), uważał, że w młodszych krajach zasobnych w żyzne gleby tzw.
nadwyżka ludnościowa jest rezultatem, a nie przyczyną rozwoju. Anglia może
pozwolić sobie na wzrost kapitału większy niż wzrost ludności i korzystać z
dobrobytu. Można to osiągnąć, gdy dystrybucja dochodu przechyla się na korzyść
kapitału. Wzrost zysku generuje oszczędności na inwestycje. Stały wzrost postępu
technicznego zapewnia wysoką produktywność pracy, ale postęp techniczny jest
praco oszczędny i może prowadzić do przejściowego wzrostu bezrobocia. Ricardo
nie wierzył w długotrwałe bezrobocie, był zwolennikiem wolnego handlu. Twierdził, że
kraje nie mają skłonności rozwojowych, nadwyżki żywnościowe są marnowane przez
rządy i przedsiębiorców. W sprzyjających warunkach liczba ludności w rajach
podwaja się co 20 lat, a zwiększenie produkcji w tym tempie jest bardzo trudne.
Na skutek działania międzynarodowego podziału pracy koszty produkcji i tendencja
do jednostkowego zużycia maleją. Zdaniem Milla nauka odgrywa podwójną rolę:
poszerza zdolności techniczne i stymuluje mentalny postęp człowieka. Mill dzielił
kooperacje pracy na prostą i złożoną. Możliwości oddziaływania państwa na gosp. są
ograniczone. W krajach słabo rozwiniętych państwo powinno ingerować w gosp. Mill
podkreślał zasadę "infant industry" - jest to przemysł zaszczepiany na danym
terenie, który nie ma doświadczeń, by konkurować z podobnymi przemysłami za
granicą. Jest to przemysł zasługujący na odstępstwa od zasady wolnego handlu.
Teoria rozwoju gosp. Milla nie różni się od dzisiejszych ujęć tego problemu. Zmiany
produkcji zależą od wzrostu kapitału i ludności oraz wzrostu poziomu rozwoju
intelektualnego społeczeństwa.Teorie stadiów wzrostu gospodarczegoNeoklasycy: rozpatrują ewolucje na życie organiczne. Od zainicjowania wzrostu gosp. osiąga on
dojrzałość i schyłek- szkoła niemiecka traktuje rozwój ekonomiczny jako aspekt
ogólnych trendów i postępu cywilizacji- wzrost gosp. realizowany jest sukcesywnie do
coraz wyższych stadiów ekonomicznej organizacjiF. List wymienia 5 stadiów
rozwojowych: dzikości, pasterskie, rolnicze, rolniczo - przemysłowe, przemysłowo handlowe. Wszystkie kraje przeszły przez wszystkie stadia rozwoju. Tylko kraje strefy
umiarkowanej mogą rozwijać przemysł; charakteryzują się gęstym zaludnieniem,
wysokim poziomem rolnictwa, dysponują zasobami, a dalszy rozwój mogą osiągnąć
na drodze industrializacji. Można to realizować wprowadzając wolny handel, gdy inne
narody zaangażowane w proces uprzemysłowienia będą na tym samym poziomie
cywilizacji i postępu, bądź też gdy niektóre kraje będą wyprzedzały inne w rozwoju
handlu przez wprowadzenie protekcjonizmu przemysłowego. Kraj rozwinąwszy
przemysły przetwórcze może stopniowo rezygnować z ich ochrony, lecz nie wolno
mu stosować protekcjonizmu rolnego.Wg teorii Fischera są 3 stadia i sektory
rozwojowe: - w pierwszym wysiłek kładzie się na rozwój 1 - SZEGO SEKTORA
(rolnictwo, pasterstwo itp.)- stadium drugie: dominuje rozwój produkcji przemysłowej i
towarzyszących jej działalności- trzecie stadium: wzrasta zaangażowanie środków w
rozwój 3 - CIEGO SEKTORA - usługi, sztuka, rozrywkaSiłą napędową przechodzenia
z 1 stadium do 2 jest rozwój wiedzy, nauki i technologii.
Teorie K. Büchena.
Wyodrębnia on 3 stadia rozwoju:- stadium niezależnej gosp. domowej: brak
wymiany, produkcja wyłącznie na własne potrzeby- stadium gosp. miejskiej:
charakteryzuje się ograniczoną od producenta do konsumenta wymianą; jest to okres
rozwoju miast w średniowieczu- stadium gosp. narodowej: rozwijanie masowej
produkcji na rynek, na którym ani konsumenci ani producenci nie znają się
nawzajem, a towar przechodzi przez wiele rąk, zanim dotrze do konsumenta
finalnego (okres współczesny)Wg Schmollera jest 5 stadiów rozwoju gosp.: - gosp.
wiejska- miejska- terytorialna- narodowa- międzynarodowa Współczesne teorie
wzrostu gospodarczegoPrawo nierównomiernego rozwoju: Marksiści dowodzili, że w
wielu wypadkach dochodzi do likwidacji zainwestowanego kapitału w starych
gałęziach, do długookresowych stagnacji w jednych dziedzinach i rozwoju innych.
Marnotrawstwo i zahamowanie gosp. ogranicza średnie tempo wzrostu w gosp.
światowej, a wobec zakończonego już podziału świata między panujące mocarstwa
może dochodzić do prób obalenia tego porządku i wprowadzenia nowych granic
łącznie z podbiciem nowych rynków zbytu i źródeł surowców. Doprowadziło to do
wybuchu dwóch wojen. Teoria marksistowska wzywała do likwidacji imperializmu i
wprowadzenia socjalizmu, co miało doprowadzić do końca wszelkich konfliktów i
zapoczątkować dobrobyt.Nowe teorie nawiązują do rozwoju stadiów i sektorów w
kierunku usług.Wielu łączy procesy zmian strukturalnych z industrializacją. W miarę
wzrostu dochodu narodowego zmieniają się proporcje między głównymi działami
gosp. Udział rolnictwa spada, wzrasta udział przemysłu i usług. Następnie udział
przemysłu spada bądź stabilizuje się, a udział usług nadal rośnie. 2% to wartość
graniczna poniżej której produkcja i zatrudnienie w rolnictwie nie mogą spaść,
ponieważ stanowiłoby to zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego. Analiza
zmian doprowadziła do podziału rozwoju na 3 stadia:- stadium społeczeństwa przed
przemysłowego- stadium społeczeństwa przemysłowego- stadium społeczeństwa po
przemysłowego Społeczeństwo postindustrialne to społeczeństwo informatyczne. W
etapie industrializacji wyróżnia się 3 fazy: - startu: bardzo szybki wzrost zatrudnienia
w przemyśle- ekspansji: maksimum zatrudnienia w przemyśle- dopełnienia:
stabilizacja i spadek zatrudnienia w przemyśle, wzrost zatrudnienia w usługachW
epoce postindustrialnej główna rola przypada TRZECIEMU SEKTOROWI, który
zatrudnia do 70% siły roboczej. Za kryterium podziału na 3 sektory przyjmuje się
czynniki ograniczające wzrost produkcji. Do 1 - szego sektora zalicza się gałęzie,
których wzrost ograniczony jest przez warunki naturalne; drugi sektor tworzą gałęzie
determinowanie przez czynniki techniczne, a trzeci przez wydajność pracy.W epoce
postindustrialnej mamy do czynienia z procesem de - industrializacji, czyli
uprzemysłowienia.Najważniejsze wnioski płynące z teorii kosztów komparatywnych:łączna produkcja na świecie na skutek podziału pracy i specjalizacji
międzynarodowej wzrasta w porównaniu ze stanem autarkii - każdy kraj ma
możliwość realizacji swoich towarów za granicą wg relacji korzystniejszych niż na
własnym rynku- wszystkie kraje biorące udział w handlu zagranicznym, realizują
korzyści komparatywne poprzez ten handel, ale korzyści te są dla krajów nierówne,
większe są dla krajów wysokorozwiniętych , mniejsze przypadają krajom słabo
rozwiniętymWSKAŹNIK PRZETWORZENIAWskaźnik przetworzenia: to relacja
wartości dodanej do nakładów intelektualnych do wyników materialnych (WD:N). W
liczniku są - praca, innowacyjność i menedżment, które estymują się przez płacę,
amortyzację i zysk. W mianowniku mamy koszty własne produkcji, wydatki na
surowce, materiały, energię, koszt ogólno fabryczne; w zależności od jakości
parametrów licznika zmieniają się parametry czynników mianownika w skutek czego
zmienia się wielkość i jakość wskaźnika przetworzenia, ponieważ praca wysoko
wykwalifikowana tworzy więcej wartości niż praca prosta w tym samym czasie. Popyt
na pracę wykwalifikowaną jest nieograniczony, a możliwości p. prostej limitowane.
Dlatego elastyczność dochodowa popytu, czyli stosunek % zmiany wolumenu popytu
do procentowej zmiany dochodu, na dobra produkowane przy użyciu pracy
wykwalifikowanej jest większa od 1; popyt na produkty wykonane pracą prostą jest
sztywny 0 lub względnie prosty 1.
Są 3 grupy krajów z różnymi wskaźnikami
przetworzenia:WP>1 - wyroby zaawansowane technologicznie np. samolotyWP=1 wyroby standardowe np. telewizoryWP<1 - surowce naturalneProdukty
nieprzetworzone napotykają barierę popytu, a wysoko przetworzone na bariery
handlowe. Elastyczność dochodowa popytu na dobra high - tech jest wysoka, lecz na
ich sprzedaż bardziej wpływa elastyczność cenowa podaży. Wskaźnik przetworzenia
na rynku międzynarodowym realizuje się tylko pośrednio poprzez Terms of
Trade.Praca: im wyższa płaca tym bardziej wykwalifikowana praca; praca wiąże się
z kapitałem ludzkim. Wg Beckera ludzie wydają na siebie na różne sposoby nie na
rzecz bieżącego lepszego zadowolenia lecz na przyszłe osiągnięcia pieniężne. Są to
wydatki na naukę, zdrowie, zatrudnienie, koszty migracji, doskonalenie zawodowe.
Nie są to wydatki konsumpcyjne lecz inwestycje. Ważne jest rozróżnianie między
ekonomiczną treścią kształcenia ogólnego (podnoszącego poziom ogólnych
umiejętności osoby a przez to krańcową zdolność produkcyjną wielu dziedzinach;
pracodawca nie finansuje tego kształcenia ponieważ byłoby to finansowanie dóbr
publicznych) i kształcenia specjalistycznego ( daje to pracodawcy możliwość zwrotu
nakładów poniesionych na kształcenie pracownika i jest on tym zainteresowany).
Nadwyżka tempa wzrostu inwestycji w kapitał ludzki większa niż w kapitał rzeczowy
jest niezbędna dla stabilnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Obniżenie
tempa wzrostu nakładów na człowieka poniżej tempa wzrostu dochodu na głowę
spycha kraj do stanu równowagi stagnacyjnej o zerowym tempie wzrostu dochodu na
1 mieszkańca osiąganym po okresie ujemnego wzrostu dochodu na
głowę.Technologia: jest domeną krajów bogatych, bo tylko one mają środki na rozwój
techniki i nauki oraz potrafią z wyników tych badań zrobić użytek. Współczesny
rozwój gosp. światowej toczy się pod dyktando rewolucji technicznej, decyduje o
udziale w korzyściach komparatywnych, o skróceniu cyklu życia produktu, o szybkim
starzeniu się środków produkcji, o ruchliwości czynników produkcji.Teoria Varmona o
cyklu życia produktu - fazy:- zainicjowanie - wczesny wzrost- późny wzrost: pojawia
się nowy produkt, konkurencyjne- dojrzałość- schyłek
Postęp technologiczny
wyznacza nowe kierunki w rozwoju nauki i techniki w produkcji dóbr i usług. Żaden
kraj nie jest w stanie rozwijać wszystkich dziedzin naukowych w pełnym wymiarze.
Kraje dzielą się na: innowacyjne, naśladowcze, kraje pustyni technologicznej( w
których nie ma warunków do wykorzystania nowych technologii). Wyścig
technologiczny to przyczyna nierównomiernego rozwoju sektorów gosp. i krajów,
dzieli świat na bogatych i biednych. Uczestnicy postępu technologicznego to też kraje
słabiej rozwinięte. Nie ponoszą one wielkich nakładów na badania podstawowe, ale
polepszają badania aplikacyjne, wykorzystują cudzą myśl techniczną i rozwijają
ją.Badania dzielimy na 3 grupy:- podstawowe: technologie generujące postęp w
wielu dziedzinach życia gosp.;- stosowane: technologie we wstępnym stadium
rozwoju nakierowane na konkretne dziedziny wzrostu gosp., czy rozwoju przemysłu,
usług, rolnictwa;- rozwój eksperymentalny: technologie przed konkurencyjne
spotykane w parkach technologicznych, gdzie prezentuje się funkcjonowanie maszyn
czy urządzeńTechnologia to wiedza przetransformowana w niemal namacalną
własność przez nabycie uprawnień ustawowych.Zastosowanie wiedzy dla tworzenia
rozwiązań satysfakcjonujących ludzkie potrzeby. Technika to materialna część
technologii, a umiejętność zastosowania techniki to niematerialna część technologii,
czyli Know How. Nagromadzenie się wiedzy i doświadczeń w procesie uczenia się
prowadzi do przyspieszenia tego procesu w wyższych kręgach przy zwiększonym
wykorzystaniu struktury.Konsekwencje postępu technicznego:- nowa technologia
niszczy zatrudnienie w starych dziedzinach produkcji, dlatego nowe dziedziny
powinny dać zatrudnienie powstałej nadwyżce siły roboczej i tworzyć nowe rynki
zbytu- obniżenie zużycia surowców, energii, zasobów ekologicznych, oszczędność
czasu pracy- obniżka cen towarów, wzrost wydajności- zwiększenie siły nabywczej
społeczeństwaManagement: to źródło efektywności "X" określający ogólną
efektywność menedżerską i techniczną. Jest to efektywność z jaką firma zdobywa
nakłady, rozwiązuje problemy, podejmuje wszystkie rodzaje działalności przy
minimalnych kosztach. Przedsiębiorca nie zawsze musi być dobrym administratorem
, planistą, szefem wykonawczym. Manager musi być natomiast dobrym
przedsiębiorcą. Cechy: preferuje własne decyzje, ceni ryzyko, chce widzieć rezultaty
tego co robi, oczekuje konstruktywnej krytyki i pochwały, bierze aktywny udział w
biznesie i dlatego czuje się lepiej w mniejszych organizacjach, lubi rozwój, rozkwita w
warunkach ekspansji i otoczenia zorientowanego biznesowo, stawia wielkie
wymagania, nie znosi braku postępu, stagnacji, biurokracji, planowania, dyplomacji,
uwagę i energie kieruje na osiągnięcie celu, jest samoukiem, przywiązuje wagą do
stosunków międzyludzkich, jest otwarty, ciekawy, zdecydowany, wzbudza zaufanie,
elastyczny, spokojny.AZJAAZJA: żyje tam 60% ludności świata. Azja południowo wschodnia to najbardziej i najszybciej rozwijające się kraje po 2 wojnie. Warunki
klimatyczne są tam niesprzyjające rozwojowi. Większość krajów azjatyckich miało
system autorytarny. W latach 60 - 80 średni wzrost Azji płd. - wsch.(Singapur,
Tajwan, Filipiny, Tajlandia, Malezja, Korea - Płd., Hongkong) to 6% w skali roku.
Najwłaściwsza miara wzrostu gosp. to przeliczenie PKB na 1 mieszkańca. W krajach
Ameryki Łacińskiej 2,4%. Wpływa na to m.in. korupcja, populistyczne rządy, które
spowodowały brak dyscypliny, nie wywiązywanie się polityków z programów
wyborczych, niegospodarność, marnotrawstwo. Azja zachodnia rozwija się podobnie
jak reszta świata.
Aspekty wzrostu gospodarczego w Azji:- wpływ politykirola inwestycji zagranicznych i eksportu: powodowały rozkręcanie całej gosp. Rząd
powinien promować dobre sektory; orientacja eksportowa jest przyczyną postępu
technicznego, a postęp wpływa na orientację eksportową - był to tzw. rozwój
ciągniony eksportowo - warunki wyjściowe: były to kraje zacofane, panowała zimna
wojna Stanów Zjednoczonych z komunizmem i budowanie zapor przeciw
komunizmowi, brak zbrojeń i przeznaczenia dochodu narodowego na cele
nieproduktywne, skarb chiński został przewieziony na Tajwan, stworzono tym krajom
zbywanie ich produktów na rynkach wolnodewizowych Rozwój gosp. Azji Płd. Wsch. był intensywny, oparty na wzroście pracy, kapitału i technologii. Szczególna
rola przypada na badania podstawowe, rozwinięto inwestycje w kapitał ludzki
(uniwersytety, politechniki, uczelnie). Tradycyjna matematyczna formuła wzrostu
gosp. sugeruje, że tylko rozwój technologiczny zapewnia wzrost gosp. w długim
okresie. Wzrost pracy czy kapitału nie rokuje szybkiego wzrostu gosp., ale w
połączeniu tych czynników z technologią zapewnia zdumiewający wzrost gosp.
Wzrost 4 tygrysów określono mianem skokowego. Jego powodzenie zależało w
dużej mierze od dyscypliny wśród społeczeństwa, systemu autorytarnego. Skokowy
rozwój polega nie na stwierdzeniu przyspieszonego rozwoju, ale na omijaniu
pewnych etapów rozwoju. Punktem wyjścia były zmiany oszczędności i inwestycji
przy określonych współczynnikach kapitałochłonności. Chodzi tu o realizację zadań
wyższego etapu rozwoju bez powtarzania prowadzących do nich dróg, nawet w
przyspieszonym tempie. Jest to zatem rozwój dysproporcjonalny. Aby skok był udany
to dysproporcje nie mogą hamować wzrostu gosp.. Jest możliwe rozwijanie
gospodarki w sposób dysproporcjonalny, ale musi dopływać z zagranicy nowa
technologia, kapitał, nowe wzorce organizacyjne, musi być zbyt za granicą na nowo
powstałe produkty. Warunki zewnętrzne zapewniają tu równowagę i chronią gosp.
przed załamaniem. Było to możliwe w okresie zimnej wojny i walki USA z
komunizmem na świecie. Na rozwój skokowy wpływają:- zewnętrzne czynniki: (mają
dwojaki sens) impulsów płynących z zewnątrz i inicjatyw dostarczenia wzorców
organizacyjnych i jeśli jest to wsparte kapitałami, nowymi technologiami to powoduje
kominową strukturę rozwoju gosp.- instytucjonalne: ponieważ siłą sprawczą tego
rozwoju nie była grą sił rynkowych, ale instytucje państwowe, które stwarzały zachęty
do rozwoju nowoczesnych dziedzin produkcji. Szkoły myślenia: 1. polityka wolnego
rynku: rozwój gosp. zależy od dostępności zasobów fizycznych i nowych technologii.
Jest to wiara w klasyczny liberalizm. Rząd powinien ograniczać się do dostarczania
dóbr publicznych, unikać ingerencji w gosp., wysokich podatków, kontroli cen
zapewnić warunki dla spadku inflacji, unikać deficytu budżetowego, zapewnić
liberalne warunki dal rozwoju systemu bankowego, prowadzić realny kurs
walutowy.2. selektywna interwencja państwa: jej przeciwnicy sądzą, że w krajach
słabo rozwiniętych rynek nie działa poprawnie, ma miejsce niszczenie środowiska
naturalnego, bezrobocie, wysokie stopy %. Rząd powinien wspomagać rozwój przez
nabywanie nowych technologii, powinien inicjować start do industrializacji przez
szybszą transformację struktury niż byłoby to możliwe w warunkach wolnej
przedsiębiorczości. Zwolennicy selektywnej interwencji państwa dopuszczają użyci
polityki podatkowej dla promowania pewnych dziedzin produkcji, traktują manipulacje
cen relatywnych, jeżeli da to spodziewany efekt. Ingerowano za pomocą
subsydiowania kredytów dla wybranych przemysłów, niskich stóp depozytów i stóp
kredytowych, importowej ochrony krajowych substytutów, subsydiowanie przemysłów
schyłkowych, tworzenia i wspierania banków państwowych, publicznych inwestycji w
badania stosowane, popieranie celów eksportowych, rozwijanie informacji o
technologii, rynkach, zbytu.3. agnostyczna: wysuwa wątpliwości do obu szkół
myślenia; sukces ma 1000 ojców, a niepowodzenie to sierota. Sukces Azji jest
niewątpliwy a interwencje rządowe nie potwierdzają szybkiego wzrostu. Nie sposób
dowieść jak szybko rozwijałaby się gosp. Azji gdyby była nie było systemu
autorytarnego. Polityka publiczna, która wspierała wzrost gosp. jest daleka od
jednorodności. Niektórzy zwracają uwagę na interwencjonizm Japonii czy Korei, a
inni na brak interwencjonizmu w Hong Kongu czy Tajlandii. Łatwo jest rządowi
utrzymywać zdrową pozycję finansową, gdy jest wzrost gosp.ChinyW 92 r. udział
Chin w światowym PKB wynosił 2,9%, w ostatnich latach 12%. Chinom nie grozi
kryzys taki jak w Azji, ponieważ dopływa tam kapitał w formie inwestycji, a
krótkoterminowych kapitałów spekulacyjnych jest niewiele. Waluta Chin nie jest
wymienialna jeśli chodzi o rachunki kapitałowe. W 97 r. Chiny dysponowały 140mld.
$ jako rezerwy, co stanowiło równowartość ich rocznego importu. Chiny są w okresie
rewolucji strukturalno - ekonomicznej. Jest to typ rozwoju podwójnej drogi: obok
sektora publicznego buduje się sektor prywatny. Zlikwidowano komunę ludową,
wydzierżawiono ziemię chłopom z możliwością wykupu, nie rozbito aparatu
partyjnego i aparatu przemocy, który gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo rozwoju
gosp., równocześnie w Rosji zlikwidowano partię i władzę została przejęta przez
mafię. W Chinach buduje się socjalizm rynkowy i gdyby ten model udał się to
zaprzeczyłby tezie SOLIDARNOŚCI, która twierdzi, że socjalizm jest
niereformowalny.AfrykaAfryka rozwija się najwolniej na świecie. Przyczyny:spuścizna pokolonialna: sztuczne granice, konfliktogenne, powodujące nieprzyjazny
polityczny klimat- warunki klimatyczne nie sprzyjają wydajnej pracy, rodzą się tam
bakterie, wirusy- zacofanie cywilizacyjne, gosp. i społeczne- brak stabilności
politycznej i nieumiejętne rządzenie- słabe powiązania ze strukturami państwowymiwojny plemienne- klęski żywiołowe (susze i potopy)- niedożywienie, głód, choroby
wpływające na wydajność pracy (55% ludności żyje w skrajnej nędzy)- brak
infrastruktury ekonomicznej, technicznej, niedorozwój portów, lotnisk, dróg, stare
systemy informacyjne- niedorozwój infrastruktury intelektualnej: brak szkół, uczelnibrak kapitału i wykwalifikowanej siły roboczej- uzależnienie rozwoju gosp. od pomocy
zagranicznej, wydobycia bogactw naturalnych i sprzedaży produktów rolnych;handlowo ograniczony rozwój: niski potencjał eksportowy; niekorzystne Terms of
Trade- wysokie zadłużenie zagraniczne ok. 330mld. $Kategorie krajów afrykańskich:Ghana i Uganda - w 90 latach miały 5% wzrost gospodarczy- Angola, Etiopia, Benin,
Bostwana, Le Sotho, Nigeria, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gwinea Równikowa,
Gwinea Bossa, Mauritius, Togo- ok. 20 państw o rocznym PKB podzielonym przez
liczbę ludności równym zero: Niger, Sudan, Kenia, Czad, Tanzania - stagnacja- RPA,
Kongo, Burundi, Komory (12 państw): ujemny wzrost PKBOrganizacje nielukratywne
- non profit organizations: służą rozwojowi gosp. światowej, ale nie są nastawione na
zysk: WTO, OECD. Ich zadanie to badanie potrzeb gosp. światowej, organizowanie
środków i sił na rozwiązywanie problemów.Organizacje integracyjne NAFTA (USA,
Meksyk, Kanada) i UE.Organizacje nieintegracyjne:- Europejski Obszar Gospodarczy
(1.1.1993) zrzesza 15 krajów UE i pozostałe kraje EFTA (Szwajcaria, Norwegia,
Islandia, Lichtenstein)- Środkowo Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu
CEFTA (Polska, Węgry, Czechy, Słowacja)- Forum Współpracy Gospodarczej Azji i
Pacyfiku APEC ( 2mld ludności, Australia, Brunei, Chile, Filipiny, Hong Kong,
Indonezja, Japonia, Chiny, Kanada, Korea Płd., Malezja, Meksyk, Nowa Zelandia,
Papua, Singapur, USA, Tajlandia, Tajwan)- Rada Współpracy Zatoki Perskiej (23mln
ludności, Bombaj, Katar, Kuwejt, Oman, Arabia Saudyjska, Emiraty Arabskie)Wspólnota Rozwoju Płd. - Afryki (11 krajów, 126mln ludności, Angola, Bostwana, Le
Sotho, Malibi, Mozambik, Tanzania, Namibia, RPA, Suazi, Zambia, Zimbabwe)-
Wspólnota Gospodarcza Afryki Zach. ECOWAS (16 krajów, 191mln ludności,
Burkina Faso, Gambia, Genua, Benin, Gwinea, Liberia, Muretania, Niger, Nigeria,
Senegal, Sierra Leone, Togo)- Mercosul (4 kraje, 195mln ludności Argentyna,
Brazylia, Paragwaj)- Pakt Andyjski (94mln ludności, Boliwia, Ekwador, Kolumbia,
Peru, Wenezuela)
TEORIA ASYMPTOTYCZNEJ STAGNACJIOstatnie 25 lat
przyniosło generalny spadek zatrudnienia w przemyśle, czyli deindustrializację
zarówno w Europie, USA jaki i w Azji Płd. - Wsch. (4 tygrysy azjatyckie). W 23
największych krajach Europy zatrudnienie w przemyśle spadło od końca lat 60 - tych
28% do 18% w 1994 r. Najwcześniej zjawisko to uwidoczniło się w USA w 67 r.Ze
spadkiem zatrudnienia w przemyśle rosło zatrudnienie w usługach (w USA z 56% r
60 r. Do 73% w 94 r. Wielu badaczy uważało, że przyczyną tego zjawiska jest
globalizacja, inni twierdzili, że zasadniczą rolę odegrał rozwój handlu Płn. - Płd. Wg
tych interpretacji wzrost zatrudnienia w przemysłach pracochłonnych powodował
spadek zatrudnienia w innych.Deindustrializacja to wynik wyższej wydajności pracy w
przemyśle niż w usługach. Tempo rozwoju usług dyktuje tempo rozwoju gosp.Prawo
Engla: w miarę wzrostu dochodu ludności, udział wydatków na żywność maleje.
Szybki wzrost produktywności w rolnictwie (postęp techniczny) umożliwia produkcję
większej ilości żywności przy mniejszym zatrudnieniu. Ogółem zatrudnienie w
rolnictwie w krajach wysoko rozwiniętych spadło z 40% do 11%. Obecnie
zatrudnienie przesuwa się z przemysłu do usług.Produktywność pracy w przemyśle
rośnie szybciej niż w usługach, przemysł w przeciwieństwie do usług łatwo podlega
standaryzacji. Jeśli siła robocza będzie kierowana do usług to postęp w usługach
będzie wyznaczał tempo rozwoju gospodarczego. Z czasem średnie tempo wzrostu
gosp. będzie wyznaczane przez najsłabszy wzrost, albo przez wzrost sektora, który
rozwija się najwolniej np. jeżeli produkcja komputerów jest technologicznie
progresywna, a produkcja oprogramowania będzie mniej progresywna to z czasem
cały przemysł komputerowy stanie się asymptotycznie stagnacyjny, nawet jeżeli
możliwości technologiczne produkcji komputerów byłyby nieograniczone.Jeżeli
przemysł jest technologicznie progresywny, a usługi mniej progresywne to stopa
wzrostu gosp. w długim okresie będzie określana przez wzrost produktywności w
usługach, czyli będzie słabsza. (dotyczy to krajów wysokorozwiniętych). Kraje
trzeciego świata znajdują się na etapie industrializacji, rozwijają się szybciej niż kraje
wysoko uprzemysłowione.WNIOSKI:1. Deindustrializacja nie jest zjawiskiem
negatywnym lecz naturalną konsekwencją rozwoju krajów wysoko rozwiniętych.2.
Głównym powodem deidustrializacji jest szybszy wzrost produktywności pracy w
przemyśle niż w usługach.3. Handel Płn. - Płd. Odegrał znikomą rolę w
deidustrializacji.4. Przyszły wzrost krajów rozwiniętych coraz bardziej zależy od
rozwoju usług.5. Handel między krajami uprzemysłowionymi, a nie między nimi a
między rozwijającymi się wpływa na zróżnicowanie struktury zatrudnienia w krajach
wysoko rozwiniętych.6. Usługi są mniej podatne na rozwój, działalność związków
zawodowych i scentralizowane negocjacje płacowe.Dlaczego Europa rozwija się
wolniej niż USA:- europejskie zagraniczne inwestycje bezpośrednie koncentrują się
na rynkach sąsiednich bądź dojrzałych, co wpływa hamująco na eksport- w Europie
wyższe są koszty usług podstawowych (zaopatrzenie w energię, wodę, komunikacja,
transport)- wyższe koszty europejskiej siły roboczej nie są kompensowane wyższa
wydajnością pracy- wysokie koszty siły roboczej w Europie wiążą się z
zastępowaniem siły roboczej kapitałem- Europa mniej wydaje na badania
podstawowe i rozwój niż USA- Europa jest w tyle jeśli chodzi o rozwijanie nowej
gospodarki- europejskie produkty są gorsze jakościowo, ponieważ gorsze jest
zarządzanie jakością - postęp liberalizacji dostępu do rynków w Europie jest za
wolny- niedostateczna jest mobilność siły roboczej w Europie- Europa za mało
inwestuje w kapitał ludzki, co jest przeszkodą w poprawieniu konkurencyjności
produkcji- Europa musi nadrobić dystans w zakresie ITNowa gospodarkaNowa gsop.
ma zwolenników i wrogów. Jej cechy to:- technologia- konkurencja- nowe metody
zarządzania gospodarkąNarodziny nowej gosp. sięgają lat 50 - tych, nie została ona
nigdzie zdefiniowana, ale wiąże się z tendencjami do globalizacji i upowszechniania
się technologii informatycznej. Pojęcie globalizacji zostało tu uproszczone do
rozpowszechniania się kapitalizmu na całym świecie. Oznacza to zasadniczy zwrot w
handlu zagranicznym. Upowszechnienie się technologii idzie w parze z cyfryzacją:
tekstów, obrazów, danych liczbowych; wzrostem szybkości przepływu informacji i
braku zniekształceń w przesyle. Informatyka wpływa na wydajność innych
branż.Globalizacja i informatyka wymuszają na firmach restrukturyzację i zachęcają
do szybkiego podejmowania decyzji. Suma tych działań przyczynia się do kreowania
nowych miejsc pracy, podnoszenia standardu życia bez obawy o spowodowanie
inflacji.Zwolennicy nowej gosp. twierdzą, że stopa wzrostu gosp. w USA może
wynieść 3% - 4% i można pozwolić sobie na zignorowanie zasady płynącej z
wykresu krzywej Philipsa (wzrost bezrobocia powoduje wzrost inflacji). Od 10 lat
bezrobocie w USA spadło o 10%, a inflacja o 1,4%. Sceptycy twierdzą, że obecne
zmiany w gosp. świadczą o jej przegrzaniu i niedługim załamaniu. Na poziom inflacji
w USA wpłynęło zmniejszenie kosztów leczenia, co pozwoliło firmom na większe
inwestycje. Obawy pracowników o utratę pracy pozwoliło utrzymać płace na
minimalnym poziomie przy wzroście cen. Niskie bezrobocie może spowodować
inflację płacową. Mocny Dolar to przyczyna kryzysu azjatyckiego i przypływ kapitałów
spekulacyjnych do USA. Gdy zła sytuacja się skończy kapitał spekulacyjny wróci da
Azji. Manipulacja stopami procentowymi daje ograniczone efekty nie powodujące
bodźców rozwojowych. USA znajdują się przed kryzysem
gosp.MegatrendyMegatrendy wg Naisbitta:- od społeczeństwa industrialnego do
społ. Informacyjnego- od forsownej (automatyzacja) technologii do high tech i high
tuch (wysoka precyzja)- od gosp. narodowej do globalnej- od krótkich (sprawy
krótkie) do długich (sprawy strategiczne) terminów- od centralizacji do decentralizacjiod pomocy instytucjonalnej do samopomocy- od demokracji reprezentatywnej do
demokracji uczestnictwa- od hierarchii do sieci- z Płn. Na Płd.- od albo, albo do
wielości opcjiMegatrendy 2000 (poprawione) wg Naisbitta:- globalny BOOM
ekonomiczny lat 90 - tych- renesans w sztukach- pojawienie się socjalizmu
wolnorynkowego (Chiny)- globalizacja stylu życia i kultury nacjonalizmuprywatyzacja państwa dobrobytu- wzrost sfery Pacyfiku- lata 90 - te dekadą
przywództwa kobiet- era biologii- odrodzenie się religii 3 - ciego Milenium - tryumf
indywidualizmu
Gospodarka światowa23
Download