praca licencjacka Historia myśli ekonomicznej

advertisement
1. ZAKRES ZAINTERESOWAŃ HISTORII
MYŚLI
EKONOMICZNEJ JAKO DYSCYPLINY
NAUKOWEJ
Historia ME jako dyscyplina naukowa bada
przeszłość myśli ekonomicznej i poszukuje
prawidłowości w jej rozwoju. Jest więc nauką,
która weryfikuje procesy narodzin, kształtowania
się oraz wzajemnego przenikania poglądów,
koncepcji i teorii dotyczących życia gospodarczego
na przestrzeni dziejów. „Dyscyplina Naukowa" to
względnie samodzielna gałąź nauki mająca
określony obiekt badania i cel badawczy, co tak
pojmowana HME jako obiekt badania, przyjmuje
przeszłość
ME,
jako
cel
poszukiwania
prawidłowości jej rozwoju.
Zakres dociekań HME wynikasz miejsca, jakie
zajmuje ta dyscyplina w ogólnej klasyfikacji nauk.
HME jest z jednej strony odcinkiem HM ludzkiej w
ogóle stąd podążania z myślą filozoficzną,
społeczną czy polityczną. Z drugiej jednak strony
ME jest ściśle sprzężona z historią gospodarczą,
ekonomią polityczną, polityką gospodarczą i
ekonomikami szczegółowymi.
2.
METODOLOGIA
HISTORII
MYŚLI
KONOMICZNEJ HME dokonuje świadomej selekcji
materiału pod kątem widzenia kolejnych szczebli w
poznawaniu kategorii i praw ekonomicznych oraz
sposobów
diagnozy
i
prognozy
Zjawisk
ekonomicznych. Selekcja materiału historycznoteoretycznego musi wiec iść w kierunku poznania z
czym
borykała
się
ME,
dlaczego
umiała
rozwiązywać jedne zagadnienia, nie potrafiąc
rozwiązać innych, jakie pozostawiła nam wreszcie
problemy badawcze otwarte do dzisiaj. Pojawienie
się nauk społecznych, a wśród nich nauk ekonomicznych, stało się możliwe jednak dopiero
wówczas, gdy grunt do badań naukowych zostać
przygotowany przez inne dyscypliny naukowa.
Dociekania nad filozoficznym aspektami badań
ekonomicznych, są więc wstępem do zrozumienia
waloru teoriopoznawczego teorii ekonomicznych, a
także do oceny stosowanych przez te teorie metod
badań
i
prezentacji
osiąganych
wyników.
Uświadomienie sobie, jak rodzą się kategorie
prawa-ekonomiczne, jaki jest związek analizy
logicznej i historycznej, zrozumienie w jakim
stopniu odkrywa możliwość przeobraża się w
konieczność, w jaki sposób nauki ekonomiczne
dokonują diagnoz i prognoz, jak więc na podstawie
nauk ekonomicznych podejmowane są decyzje
gospodarcze - wszystko to zahacza wyraźnie o
problemy teoriopoznawcze i metodologiczne .
3. MYŚL EKONOMICZNA A PRAKTYKA
Myśl ekonomiczna stanowi fragment ludzkiej myśli
w ogóle. Wyrosła ona zarówno na tle praktyki
gospodarczej, jak i postępującej umiejętności
myśli kategorialnego. Naukowa ME opisuje życie
gospodarcze
jako
zespól
stosunków
międzyludzkich zachodzących w procesie produkcji
i realizacji przedmiotów materialnych służących do
zaspokojenia powstałych potrzeb społecznych i
indywidualnych. Tłumaczy zjawiska, pokazuje
przyczyny, skutki i mechanizmy, weryfikuje
skuteczność teorii, stara się wyjaśnić jaką rolę
odegrały poszczególne koncepcje, ocenia ich
wartość i skuteczność. ME stanowi fragment
ludzkiej myśli w ogóle. ME formuje również prawa
i kategorie ekonomiczne. Usiłuje również ustalić
funkcje społeczno polityczne, jakie spełniają
poszczególne koncepcje i teorie rozszerzały zakres
poznania ekonomicznego za jakim go zwężały. Na
podstawie wniosków z przeszłości
stara się
formułować
kierunki
nowych
poszukiwań,
podpowiada co odrzucać a co kontynuować. HME
może przyczyniać się więc do udzielania
odpowiedzi na cały szereg pytań. Pytań o
kapitalnym znaczeniu dla zrozumienia klimatu
ideologicznego danej epoki, może wskazać podłoże
powiązań ideowych, a przede wszystkim wskazać
jak przejawiał się układ sił społecznych jakie było
natężenia sprzeczności społecznej.
4. KSENOFONT JAKO AUTOR „KSIĘGI O
GOSPODARCE".
Problematyka
ekonomiczna
w
antycznej Grecji była podporządkowana sprawom
polityki i moralności. Nie oznacza to jednak, iż
odnoszono się obojętnie do znaczenia czynnika
ekonomicznego w życiu społeczeństwa. K. w swej
„Księdze o gospodarce" bez zastrzeżeń popiera
dążenie do bogactwa, które traktuje jako
podstawa pozycji prawdziwego obywatela. K.
sprzeciwiał się, był niezadowolony z istniejącej
rzeczywistości historycznej. Dlatego opracowuje
wraz z Platonem i Arystotelesem model państwa
idealnego. Ksenofont podobnie Jak Platon i
Arystoteles podkreślać wagę gospodarki naturalnej
nad pieniężną. Za najważniejszą sferę działalności,
gospodarczej uważali rolnictwo, traktując je jako
podstawę bogactwa każdego kraju. Gdzie rozkwita
rolnictwo- stwierdza Ksenofont tam kwitną inne
zawody, podnosi się rzemiosło i handel. Nie broni
właścicielom ziemskim zajmować się handlem.
Dopuszcza również gromadzenie bogactwa w
formie-pieniężnej.
Przyznaje
absolutne
pierwszeństwa gospodarki naturalnej, ale me
potępia stosunków towarowo- pieniężnych. K.
problem podziału pracy ujmuje przede wszystkim
z pkt. widzenia wartości uzyskowej. Jedynie
specyfikacja zapewni uzyskanie produkcji lepszej
jakości. Niemożliwe jest aby człowiek uprawiający
różne rzemiosła był w stanie wykonać wszystkie
jednakowo dobrze. Uważał, że podział pracy
rozwija się szczególnie w dużych miastach. Według
K. wartość maja jedynie rzeczy użyteczne tj.
zaspokajające określoną potrzebę. Dla ludzi
trudniących się handlem mają one wartość jedynie
wtedy, gdy umieją się nimi posługiwać. Natomiast
dla kupca przedstawiają wartość nawet wówczas
jeśli umiejętność używania ich jest mu obca.
Posiada również wartość i pieniądz (srebro) ale
tylko w odniesieniu do tych osób które potrafią go
w sposób właściwy wykorzystać. Ksenofont
dostrzega sprzeczność między wartością użytkową
i wartością wymienną, które rozważają się w
obrocie towarowo-pieniężnym, ale nie "próbuje
zgłębić tego zagadnienia. Ksenofont popiera
gromadzenie pieniędzy.
5.
PLATON
I
ARYSTOTELES
WOBEC
GOSPODARKI
I
BOGACTWA MATERIALNEGO .
Platon (427-347 r.p.n.e.), Arystoteles (384-322
r.p.n.e.) ustosunkowują się negatywnie do nadmiernego gromadzenia bogactwa. Uznają
jednak konieczność posiadania zasobów przez
państwo w takim zakresie, w jakim jest to
niezbędne do realizacji w dziedzinie politycznej i
moralne;. Gospodarowania zaś ma właśnie służyć
umiejętnemu administrowaniu bogactwami, uczyć
właściwego rządzenia własnym majątkiem. Platon
uważa, że ,(.,Rzeczpospolita i Prawo") szczęście
społeczeństwa zapewnić ma nic dobrobyt obywateli, lecz ich doskonałość. Wartości moralne cenić
bowiem należy najwyżej. Głosi uniwersalizm i
totalizm państwowy. Zakłada interwencjonalizm
państwowy we wszystkich dziedzinach życia,
dotyczy
to
również
gospodarki.
Regulacja
stosunków gospodarczych odbywać się ma zgodnie
z ustalonym planem w oparciu o ustalone przez
państwo prawa pozytywne. Platon i Arystoteles
byli konsekwentnymi zwolennikami gospodarki
naturalnej. Dostrzegali oni w prawdzie konieczność
istnienia wymiany wewnętrznej i zagranicznej. lecz
chcieliby ją ograniczyć do minimum. Odrzucają
wszystko co godzi w niezawisłość ekonomiczną
państwa oraz samowystarczalność poszczególnych
gospodarstw
domowych.
Trudnienie
się
rzemiosłem i handlem pozostawili wyłącznie
niewolnikom
i
cudzoziemcom.
Są
bezkompromisowymi
wrogami
bogactwa
pieniężnego,
zwłaszcza
zaś
przekształcenie
pieniądza w narzędzie akumulacji. Platon domaga
się formalnego zakazania gromadzenia pieniędzy.
Postuluje aby w obiegu znajdowała się tylko laka
ilość, Jaka jest niezbędnie potrzebna do opłacenia
robotników, rzemieślników i służby. Arystoteles
odróżnia bogactwo naturalne występujące w
postaci
wartości
użytkowej
od
bogactwa
pieniężnego. Pierwsze związane jest z gospodarką
naturalną i powstaje w wyniku działalności
gospodarstwa domowego. Celem tej działalności
jest zgodne z naturą zdobywania środków
utrzymania,
zaspokajanie
potrzeb
konsumpcyjnych a nic osiąganie zysku. Drugi
rodzaj bogactwa wiąże się z gospodarką towarową
i powstaje w rezultacie działalności gospodarstw
zarobkowych. Ich jedynym celem jest osiąganie
zysków sprzeczne z naturą gromadzenia bogactwa
pieniężnego poprzez wymianę, handel. Początkiem
i koncern wymiany wartości użytkowych jest
pieniądz. Gospodarka zarobkowa w którym
wymiana służy zdobywaniu pieniędzy zasługuje na
potępienie opiera się bowiem na wyzysku.
Dążenie
do
maksymalizacji
zysku
i
nieograniczonego
pomnażania
bogactwa
pieniężnego doprowadzi do dehumanizacji życia
wyzwolenia się największych instynktów eliminacji
jakichkolwiek norm etycznych. Każde dobro może
służyć do zaspokojenia własnych potrzeb, albo być
przeznaczę n&, do wymiany. Wymiana stanowi
podstawę stosunków między ludźmi i dlatego musi
opierać się na zasadach etycznych.
6. 0BRAZ GOSPODARKI HOMERA-EPOKA
STAROŻYTNOŚCI: bogata kultura, gospodarka.
Starożytność ma swoją gospodarkę, której
towarzyszy
myśl
gospodarcza,
refleksja,
spojrzenie. To nie jest dojrzale, jest na marginesie
procesów gospodarczych. Refleksja jest powierzchniowa wynika to z tego, że gospodarka jest
gospodarką, w której dominuje reprodukcja prosta
nastawiona na odtworzenie zużytego, nie jest to
więc gospodarka dynamiczna. Gospodarka ta ma
bardzo ograniczone cele. Gospodarka starożytna
to gospodarka stagnacyjna charakteryzuje ją
powolność zmian procesy dokonują się w krótkim
okresie, który dla tej gospo-darki jest okresem
długim. Taki charakter gospodarki nie sprzyja
refleksji,
nie
sprzyja
uogólnieniom
myśli
ekonomicznej. Pewne myśli pojawiają się w tej
epoce na temat gospodarki- zalążki HME. Co to są
za poglądy?
Myśl ekonomiczna ma podłoże filozoficzne.
Rozważania myślicieli starożytności mają charakter
teoretyczny, jest to wolna refleksja -jest to suma
powierzchownych spostrzeżeń na temat procesów
gospodarczych. Dostrzegano znaczenie gospodarki
w życiu społeczeństwa. Grecki myśliciel Ksenofont
napisał traktat pt „Księga o gospodarce" w którym
opowiada, że celem jednostki i społeczeństwa
winno być dążenie do bogactwa. Traktuje on
bogactwo jako bardzo ważny wyznacznik pozycji
społecznej
obywatela,
Poglądy
myślicieli
starożytnej Grecji są bardzo zróżnicowane. Inni
myśliciele Platon, Arystoteles głoszą zupełnie co
innego. Mają oni negatywny stosunek do bogactw,
zwłaszcza zaś do bogactwa w nadmiernym
wymiarze. Czym się kierują? Kierują się
przesłankami:
 Etyka zabrania być bogatym, bo bogactwo to
zło.
 Państwocentryzm- państwo wszystko może i
powinno być ono bogate, a jak bogate, to i
sprawiedliwe, wszechstronne.
Są oni zdania, że wszelkie zasoby, które są
potrzebne do egzystencji społeczeństwa powinno
gromadzić państwo, a ono dopiero ma moralny, i
społeczny obowiązek zabezpieczyć byt społeczny
ciążą na nim dwa obowiązki z tego tytułu:
 Umiejętność administrowania bogactwem,
 Uczenie się właściwego rządzenia majątkiem.
U podstaw spojrzenia na problemy gospodarcze
starożytności leżą problemy etyczne. Woluntaryzm
- spojrzenia na gospo-darkę to takie myślenie, że
państwo w gospodarce wszystko może i jest
wszechstronne( wszechmocne). Myśliciele starożytni uważają że wszystko co się dzieje w
gospodarce,
musi
mieścić
się
w ramach
stanowionych norm państwowych. Dominuje w tej
myśli przekonanie o przymiocie państwa w
gospodarce. Potem przechodzi epoka od XII do
VIII w p.n. epoka ta nosi nazwę HOMERA i jego,
działań. W epoce tej dokonuje się przejście od tzw.
Ustroju ugodowego do ustroju państwowego.
Towarzyszy
temu
(ustrojowi
państwowemu)
dominacja niewolnictwa w gospodarce. Głównym
źródłem wiedzy jest „Iliada i Odysea"
* Narastają bardzo ostre przeciwieństwa klasowe.
* Rośnie w potęgę arystokracja,
* Społeczeństwo silnie rozwarstwia się l
polaryzuje,
pojawia
się
warstwa
rolników,
rzemieślników, kupców. Wytwarza się to, co
socjologowie nazywają stratyfikację czyli przekrojem społeczeństwem. Zaczątki produkcji typu
niewolniczego.
Jakie poglądy ekonomiczne wyraża Homer w
początkach swej twórczości?
Uważa on, że działalność produkcyjną za godną
człowieka wolnego, praca nie przynosi człowiekowi
wolnemu ujmy"'
Zbliża się wiek VII p.n.e przeciwieństwa klasowe
narastają, system niewolniczy rozwija się. System
ten zaczyna zagrażać klasom niższym, ludowi,
chłopstwu, mogą oni w każdej chwili stać się
niewolnikami HEZJOD z ASKEY pisze dzieło p.t.
„Prace i dnie” i powiada, że najważniejsze
znaczenie dla gospodarki ma praca niewolnika,
praca
samodzielna,
praca
jako
podstawa
bogactwa, jest to apologia(wywyższenie) rolnictwa
jako naturalnego bogactwa. To rozwarstwienie ma
określone skutki gospodarcze- biedni popadają w
długi u bogatych.
Zestawienie
problemów
gospodarczych
poruszanych w różnym stopniu w greckiej
literaturze epicznej jest skromne. Obejmuje także
zagadnienia gospodarcze wojny, jak utrzymanie
wojska, gromadzenie łupów i ściąganie haraczy.
Odmienny pkt. widzenia tych samych spraw
znajdujemy u Hezjoda, poety żyjącego na
przełomie VLL[ i VII wieku p.n.e. Pochodził on ze
wsi i dostrzegał sprzeczność z interesami
arystokratów. W eposie „Prace i dnie” głosi
pochwałę pracy w haśle „praca, nie hańbi, hańbi
próżnowanie"
i
rozsnuwa
sielankę
życia
wiejskiego. Walkę arystokracji z demosem
przedstawia w bajkowej formie walki jastrzębia ze
słowikiem, ale daleki jest od wzywania do
czynnego oporu. Zaleca raczej uległość i
przystosowanie do warunków.
7. SOLON JAKO REFORMATOR GOSPODARKI.
:
Na przełomie VII i. VI w. p.n.e. stosunki
niewolnictwa utrwaliły się jednocześnie wystąpiły
wszystkie sprzeczności tego ustroju- Łagodzenie
tych sprzeczności, w imię utrwalenia władzy
właścicieli niewolników było treścią poczynań
różnych reformatorów. Myśl ekonomiczna tego
okresu odzwierciedlała się najlepiej y^ reformach
Solona (ok.635-$60-r. p.n.e.) ateńskiego męża
stanu prawodawcy i poety, kupca z arystokratycznego rodu. Reformy zmierzały do usunięcia
nabrzmiałego problemu, zagrażającego trwałości
ustroju. Chodziło o radykalne zahamowanie
pauperyzacji wolnej ludności ateńskiej, będącej
następstwem rosnącego zadłużenia. Nowi kupcy to
najczęściej kupcy i lichwiarze. Solon doprowadził,
do integracji państwa (polis) w stosunku między
wierzycielem i dłużnikiem, określając między
innymi zasadę, że wolny człowiek nie może być
zabezpieczeniem pożyczki i nie może z tego tytułu
stać się niewolnikiem. W interesie warstw średnich
reformy popierały rozwój rzemiosła i handlu oraz
określiły górną granicę obszaru wielkiej własności.
Interesy państwa były zagrożone, ponieważ
istniejące stosunki prowadziły do kurczenia się
rezerw społecznych stanowiących o potencjale
obronnym kraju- Kolejnym skutkiem rozwoju
sytuacji jest pojawienie się takich reformatorów
jak Solon; on to 594 r. p.n.e. realizuje reformę
skierowaną przeciwko wielkiej własności ziemskiej,
pisze, traktat „SEJ SACHTEJA" (co oznacza
poprawa). Postuluje:
 Oddłużenie
niewolników.tych
drobnych
zależnych, w epoce lej grozi niewolnictwo "za
długi;
 Poprawa sytuacji niewolników przez szerokie
reformy, ale najważniejszą reformą jest
oddłużenie.
Przychodzi V wek p.n.e. a jest to apogeum w
rozwoju gospodarki. Apogeum to wyraża się w
rozwoju gospodarczym miast- państw greckich.
Pojawienie się znamiennych postulatów: „Dla
rozwoju miast - państw greckich należy w
racjonalny sposób, w maksymalny sposób
wykorzystywać niewolnictwo, które staje się
panaceum". Niewolnictwo to środek (panaceum )
na rzecz rozwoju handlu, rozbudowy miast i
ekspansywnej greckiej ' kolonizacji.
8. ISTOTA CHREMATYSTYKI.
Arystoteles rozróżnia dwa rodzaje bogactwa:
- Bogactwo naturalne w postaci wartości
użytkowych- kultury materialnej od bogactwa
pieniężnego. Powiada on, że bogactwo naturalne
powstaje w toku gospodarki naturalnej, jest
potrzebne w gospodarstwie domowym, człowiek
musi mieć ubranie.. żywność, ciepło. Natomiast
potępia gromadzenie zysków w postaci bogactwa
pieniężnego. Mówi, że organizowaniem gospodarki
domowej powinna się zajmować dziedzina, która
on nazywa ekonomią (w wolnym przykładzie zarządzanie gospodarstwem domowym).
 Drugi rodzaj wiąże się z gospodarką towarową.
Powstaje w wyniku działalności gospodarstw
zarobkowych, a ich jedynym celem (celem
haniebnym) jest zysk t sprzeczne z naturą
ludzką gromadzenie bogactw zwłaszcza w
postaci pieniędzy. Proces ten nazywa się
hrematystyką,
tzn.
procesem
mnożenia
bogactwa pieniężnego przez handel, wymianę i
pieniądz. Powiada, że gospodarstwo zarobkowe
i
gromadzenie
pieniędzy
zasługują
na
potępienie. Jego działanie jest nieetyczne, bo
opiera się wyzysku. Bogactwo naturalne, czyli
kultura materialna ma granicę zakreśloną
przez potrzeby spożycia, a gromadzenie
pieniędzy cię zna granic. Prowadzi do braku
etyki, dehumanizacji życia wyzwala najniższe
instynkty, eliminuje normy etyczne.
Chrematystyka (od chremata- pieniądz),' tj.
sztuka gromadzenia pieniędzy. Chrematystyka
wiąże się z procesem wymiany, ale jeżeli drobny
handel
zamienny
uważać
trzeba
za
usprawiedliwiony, to potępić należy handel
uprawiany dla zdobycia zysku pieniężnego.
Arystoteles traktuje pieniądz jako wyraz umowy
społecznej, zrodzonej-pod wpływem potrzeb
wymiany dóbr. Każda rzecz, np. sandały może być
użyta dwojako, do zaspokojenia potrzeb i do
wymiany na inne dobro którego nie posiadamy.
9.
MYŚL
EKONOMICZNA
ANTYCZNEGO
RZYMU.
Okres początkowy historii Rzymu związany jest
likwidacją
instytucji
wspólnoty
pierwotnej.
Rzymska myśl społeczna nic mogła jak w Grecji
usprawiedliwić niewolnictwa z moralnego punktu
widzenia.
Większość
niewolników
rzymskich
urodziła się jako ludzie wolni i tylko przegrana
wojna odmieniła ich los. Zamiast etyki najbliższym
otoczeniem myśli ekonomicznej stał się system
prawa w którym za niekwestionowaną zasadę
uznano twarde prawo zwycięscy. Istotny wpływ na
rozwój myśli ekonomicznej wywiera instytucja
państwa rzymskiego. Grecja – niewolnik jest
człowiekicm. Rzym - stagnacja(inżynierowie).
Mniej filozofii to pragmatyzm, wszystko służy
merkantylizmowi i potędze Rzymu, niewolnik nie
jest
człowiekiem(prawnie).
Społeczeństwo
rzymskie
jest
rozwiniętym
społeczeństwem
niewolniczym. Rodzi się zapotrzebowanie na
koncepcje uzasadniające istnienie państwa typu
uniwersalnego i rodzi się potrzeba stałego
umacniania obszaru centralnego imperium, a więc
Rzymu jako stolicy oraz Italii jako najbliższego i
jej obszaru. Patrz jeszcze pyt 10,11,12,13,14.
10.. PRAGMATYZM KATONA W STAROŻYTNYM
RZYMIE A GOSPODARKA.
Prawie legendarny wzór Rzymskich cnót i
surowości, wybitny mąż stanu Republiki Katon
(ok.234-149p.n.e.),wstawił się także jednym z
pierwszych w świecie traktatów poświeconych
ekonomice rolnictwa. Troska o racjonalność
dyktuje tak surowe zalecenia, jak zakuwane
niewolników
przy
pracach
stwarzających
możliwość ucieczki. Chorym niewolnikom, należy
dawać mniej pożywienia, a słabych i starych co
prędzej sprzedawać. Okrutnie brzmi w tym
zestawieniu zbiór porad Katona odnoszących się
do pielęgnacji worów roboczych. Czytając jego
rady w sprawie żywienia, przydziału odzieży i
traktowania niewolników przez ich nadzór podczas
pracy, nie trudno dostrzec, że ten surowy
moralista nie troszczył się zupełnie o proces
reprodukcji siły roboczej. Wycisnąć jak najwięcej
trudu z niewolnika w okresie jego największych
możliwości fizycznych. W jego zaleceniach
znajdujemy
sporo
myśli
o
prowadzeniu
gospodarstwa wysoko opłacalnego. Katon widzi
np. znaczne korzyści wynikającej lokalizacji
gospodarstwa w pobliżu dobrych dróg, portów
morskich lub miast. Trzeba sprzedawać, wszystkie
nadwyżki produktów nie wzdragając się nawet
przed oszukiwaniem nabywcy. Interesujące są
również konkretne porady Katona na temat
uprawy roli, nawożenia wyposażenia w narzędzia,
organizacji przetwórstwa i ochrony roślin- Katon wielki właściciel ziemski i prawodawca (III i IV w
p.n.e.). „Księga o rolnictwie"- typowy przykład
pragmatyzmu w gospodarce. Mówi, że ideałem
jest
gospodarstwo,
którego
celem
Jest
zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych. Głównym
celem
gospodarstwa
rolnego
powinna być
produktywność i wydajność. Na sprzedaż jednak
należy przeznaczyć tylko nadwyżki, a nabywca
może tylko to, czego nie można wytworzyć we
własnym gospodarstwie formułuje zasadę mało
kupować,
dużo
sprzedawać. Występuje tu
sprzeczność między etyką a pragmatyzmem.
Potępia chciwość i zysk, ale jest racjonalistą,
proponuje bogacenie się. Właściciele ziemi (mówi
o wydajności) zachęca do produktywności,
nawołuje do rozwoju, hodowli. Mówi o rentowności
rolnictwa i racjonalizuje, tę myśl: „aby rolnictwo
było rentowne, to gospodarstwa muszą być obok
wielkich miast i, w pobliżu dróg i spławnych rzek".
Trzeba budować magazyny, mówi Katon, w
oczekiwaniu
korzystniejsze
cele.
To
jest
ultragmatyzm
wysublimowany
racjonalizm.
Pracować mają niewolnicy, narzędzia do pracy
mają być proste, bo o skomplikowane niewolnicy
nie będą dbać. Gospodarstwa mają być średnich
rozmiarów, intensywne. II w. p.n.e. -podstawą
produkcji rolnej są. Katon mówi o tym, że powinny
być średnie. Latyfundia są ekspansywne, na wielką
skalę wykorzystuje się niewolników, ciągle
rozwarstwione społeczeństwo, niewolników jest
coraz większe (wojny, zadłużenia-zasada niewoli
za długi). Coraz więcej ludzi staje się plebsem, a z
plebejuszy-niewolnikami.
11.
LATYTUNDIA
I
KOLONAT
W
STAROŻYTNYM
RZYMIE
Zmiany
w
podłożu
społecznym
stanowiły
praprzyczynę
ewolucji
zapotrzebowania
na
dociekania ekonomiczne. Po zlikwidowaniu resztek
ustroju rodowego i zdobyciu olbrzymich obszarów
klasa właścicieli niewolników rozwarstwia się. W
samym Rzymie i na terenie Italii występuje
wyraźny podział na bogaczy (stara arystokracja
wzbogaceni plebejusze-plutokraci) i. biednych.
Rzym- ogarnia walka między –patrycjatem i
plebstwem. Patrycjusze to warstwa sprawująca
władze polityczną. Plebejusze to mieszkańcy miast
i wsi. Obie warstwy w różnych okresach osiągają
znaczne sukcesy w zależności od układu sił. W
miarę utrwalania się potęgi Rzymu następował
rozwój
wielkich
posiadłości
ziemskich
LATYFUND1Ó,
zatrudniających
tysiące
niewolników. Zubożali chłopi ciągnęli do Rzymu,
gdzie mieszali się z plebstwem. Była to warstwa
ludzi wolnych, ale utrzymujących się z jałmużny
państwowej lub prywatnej. W starożytnym Rzymie
ogromny wpływ . na kształtowanie stosunków
społecznych,
gospodarczych
t
politycznych
wywierały wojny. Dzięki nim zapewniano dopływ
niewolników i łupów co umożliwiło m. in. utrzymanie lumpcnproletariatu i łagodzenie sprzeczności
między
drobnymi
posiadaczami
ziemi
i
właścicielami latyfundiów. Ograbienie podbitych
prowincji i możliwości kolonizacji bogatych
obszarów stanowiło przez długi czas „wentyl"
bezpieczeństwa społecznego.
Od drugiego wieku aż po upadek Rzymu trwa
okres przebudowy stosunków społecznych na
podstawie nowej instytucji społecznej -KOLANATU
(w praktyce po części wolni). Oni mają
wydźwignąć rolnictwo z upadku a tym samym i
całą gospodarkę. Kolanaty będą oparte o system
dzierżawy. Zaczęły wysychać militarne źródła
dopływu niewolników. Na czoło potrzeb wysunęła
się
konieczność
zapewnienia
rozszerzonej
reprodukcji niewolniczej lub półniewolniczej siły
roboczej. Myśl ekonomiczna podjęła więc nowe
zadania -wyjaśniania sensu przemian i pobudzania
nowych kierunków działań. Kolanat przyczynił się
do upadku niewolnictwa (l w. n.e. powstanie
Spartakusa). Pojawiła się nowa forma feudalna.
12. REFORMY BRACI GRAKCHÓW
Zaostrzenie się sprzeczności między właścicielami
latyfundiów i patrycjuszami -z jednej strony, a
drobnymi właścicielami i plebejuszami, z drugiej
legł u podstaw reformatorskich poczynań braci
GRAKCHÓW (ruch Grakchów). Ruch ten zmierza
do reformy w rolnictwie w interesie drobnej i
średniej własności. To jest ruch obrony przed deklasacją. Nie przynosi to jednak wielkich efektów,
nadal
dominują
wielkie
latyfundia.
Bracia
Grakchowie wysunęli radykalny program odebrania
zagarniętych ager publicum i ograniczenia,
dopuszczalnej powierzchni posiadłości do ok.250
ha, Z odrębnej ziemi państwo mogłoby nadzielić
biedotę, a zwłaszcza byłych legionistów. W ten
sposób chroniono potencjał obronno - gospodarczy
państwa. Dostrzegano także postępujące niebezpieczeństwo ciasnego obniżania się wydajności
pracy niewolników. Reformy agrarne braci nie
doczekały się za ich życia realizacji. Chodzi o to,
że pragnąc poparcia plebsu w walce o władzę
Gajusz przeforsował także prawo o sprzedawaniu
taniej
żywności
i
rozdawnictwie
zboża
lumpenproletariatowi. Nie dały także zamierzonych
skutków reformy postulujące tworzenie koloni
rzymskich na terenach podbitych i pobudzała
handlu oraz rzemiosł. Opór latyfundiów był tak
duży, iż nie dostrzegali oni powolnego słabnięcia
samych podstaw ich władzy.
13.
WARRON
O
ROLNICTWIE
W
STAROŻYTNYM
RZYMIE
Ewolucja w stosunkach społecznych, która
nastąpiła w ciągu stu lat od działalności Katona,
znalazła odbicie w kolejnym trakcie poświęconym
gospodarce rolnej. Chodzi, o dzieło Warona (l1627 p.n.c.) „Zasady nauki o rolnictwie", w którym
znowu oprócz praktycznych porad znalazły się
szersze rozważania na temat niewolnictwa,
przeżywającego strukturalny kryzys. Eksploatacja
niewolników w gospodarstwie rolnym powinna, wg
Warrona opierać się nie tylko na bezpośrednim
przymusie, lecz także na bodźcach moralnych.
Przy pewnych rodzajach prac lepiej jest korzystać
z
robotników
najemnych.
Aby
wzbudzić
zainteresowanie pracą, należy stworzyć im lepsze
warunki egzystencji, dawać obfitsze żywienie,
zapewnić im lepsze ubranie, obdarzyć funkcją
dozorcy itp. Warron postuluje nawet przydzielanie
zasłużonym niewolnikom małych działek ziemi. W
traktacie Warrona można także dostrzec zalążki
myślenia kategoriami bilansu nakładów i wyników.
Najbardziej wydajne są wielkie majątki, ale ich
produkcja musi być towarowa (na sprzedaż).
Zaleca, ona uprawę zbóż i roślin dających duże
zyski. Mówi, że główną przyczyną niskiej
wydajności
rolnictwa-niska
wydajność
niewolników.
Warron
potępia
pogoń
za
bogaceniem się drogą uprawiania lichwy.
14.
KOLUMELA
O
ROLNICTWIE
W
STAROŻYTNYM
RZYMIE
I w. p.n.e. myśliciel Kolumela jest autorem
traktatu „O ziemi". Kolumela krytykuje koncepcje
Warona i mówi. że podstawowe gospodarstwa
powinny być średniej wielkości, a nawet drobne.
Columela stawia kropkę nad i latylundia i
niewolnicy doprowadzają rolnictwo do katastrofy,
ujemne skutki, brak zainteresowania. Formułuje
program wyjścia z kryzysu "Należy podzielić
latyfundia na drobne" działki i wydzierżawić je
niewolnikom. Wydajna praca może pochodzić od
wolnego człowieka, który uprawia dzierżawioną
mu ziemię i prowadzi małe Gospodarstwo. Duże
znaczenie
ma
oczywiście
wyposażenie
gospodarstwa w drobne narzędzia, właściwa
uprawa i nawożenie gleby, lokalizacja blisko
dobach rynków zbytu i umiejętne administrowanie
majątkiem. Niewolnik staje się coraz droższy, gdyż
Rzym ponosi klęski w wojnach. Poglądy Columella
odpowiadają już okresowi utrwalania się kolanatu.
15.
CHARAKTERYSTYKA
MYŚLI
EKONOMICZNEJ
ŚREDNIOWIECZA
Na rozwój myśli ekonomicznej w średniowieczu
istotny wpływ miał feudalizm i feudalny sposób
produkcji. Ten feudalny sposób produkcji dominuje
w okresie VI-X wieku w Europie. Dominuje
wymiana
towar-towar.
Rozwijają
się
siły
wytwórcze, u ludzi następuje wzrost umiejętności
posługiwania się nowymi maszynami. Rozdziela się
miasto wieś. Wzrasta wydajność procesów
produkcyjnych, powstają nadwyżki. Wszystko to
pobudza wymianę i potęguje elementy towarowopieniężne w łonie feudalizmu. Objawem narastania
tej gospodarki jest stopniowe odchodzenie od
renty odrobkowej tj. (pańszczyzny) do renty
pieniężnej. Rolnik płaci czynsz pierwowzór
podatku. Te procesy ekonomiczne przekształcają
system, człowiek wytwarza więcej niż potrzeba.
Wszystko to pobudza wymianę, potęguje elementy
towarowo pieniężne w Jonie fcudalizmu. W gospodarce niewolniczej gospodarkę tę rozsądził
kolanat,
a
gospodarkę
feudalną
rozsądzi
gospodarka towarowo-pieniężna.
Po
pierwsze są to
procesy
ekonomiczne
przekształcające system, po drugie u podłoża
myśli ekonomicznej średniowiecza leży także
chrześcijaństwo. To jest wszech panująca ideologia
światopoglądowa,
i
państwowa.
Kościół
monopolizuje wszelką myśl epoki, także myśl
ekonomiczną, bo ona dalej jest bardzo silnie
związana z etyką i moralnością. Dlatego dla epoki
średniowiecza typowa myśl ekonomiczna to
poglądy tzw. KANONISTÓW. Są to kodyfikatorzy i
komentatorzy ówczesnego kodeksu kanonicznego.
Podłożem wszelkich poglądów gospodarczych w tej
epoce jest moralistyka, a także określone cele
etyczne. Tak więc myśl ekonomiczna tej epoki jest
bardzo powiązana z moralistyką i etyką. Myśl
ekonomiczna ma także silne podłoże socjologiczne.
W początkach średniowiecza główną bazą klasową
wczesne -średniowiecznego chrześcijaństwa są
warstwy biedne, jest to plebs niewolniczy.
Chrześcijaństwo jest wyrazem buntu przeciwko
możnym (arcykapłanom). Dlatego chrześcijaństwo
głosi adekwatne poglądy jak: ubóstwo, wspólna
własność, wspólnota konsumpcyjna. W pragenezie
chrześcijaństwa mamy ideał skromnego życia,
obowiązek dzielenia się nadwyżkami z ubogimi, co
wywodzi się z nakazów Pisma Św.
Przedstawicielami tej epoki są: Jan Chryzostom,
Augustyn, Tomasz z Akwinu. Ich poglądy ulegają
ewolucji, a wiąże się to z prostym zjawiskiem,
gdzie religia chrześcijańska w IV wieku jest religią
klas posiadających. Jest to ideologia panująca,
ideologia państwowa, dlatego ojcowie kościoła,
myśliciele także ekonomiczni głoszą poglądy odzwierciedlające epokę. Nie mówi. się o wspólnocie
nie mówi się, że własność prywatna w nadmiarze
to zło nie głosi się potrzeby zmieniania własności
prywatnej. Hasło „świadczenie bogatych na rzecz
biednych, wystrzeganie się egoizmu, nadmiernego
przywiązania do materii, to jest skierowane ku
górze, a ubogim zaleca się cierpliwe znoszenie doczesnego losu i szacunek do wszelkiej władzy.
Stąd pochodzi formuła ówcześnie dominująca, że
wszelka władza pochodzi od Boga, jest to
teokratyczna koncepcja państwa (Bóg w centrum
koncepcji rządzenia). Jest to bardzo precyzyjna
koncepcja, średniowieczni myśliciele nawiązują do
starożytnych myśli Arystotelesa.
16. JAN CHRYZOSTOM I AUGUSTYN O
GOSPODARC.
Obaj filozofowie żyli i tworzyli w IV w. (Augustyn
żył w lalach 354-430). Augustyn był jednym z
najwybitniejszych ojców Kościoła
i przez całe
autorytet chrześcijańskiej. Praca fizyczna jest jego
zdaniem, mila Bogu. a praca na roli przybliża
człowieka
do
Boga,
natomiast
handlu
i
lichwiarstwa nie zaliczaj do zaliczał szlachetnych.
Ich poglądy ulegają ewolucji, a wiąże się to z
prostym Zjawiskiem, gdzie religia chrześcijańska w
IV w. jest religią klas lepiej sytuowanych, klas
posiadających. Jest to ideologia państwowa
ideologia panująca, dlatego ojcowie Kościół,
myśliciele. Także ekonomiczni głoszą poglądy
odzwierciedlające epokę. Nie mówi się o
wspólnocie. Nic mówi się, że własność prywatna w
nadmiarze to zło, nie głosi się potrzeby zniesienia
własności prywatnej. Głosi się poglądy wyzwolone.
Hasła:
 świadczenia bogatych na rzecz biednych,
 wystrzegania się egoizmu,
 nadmiernego przyzwyczajania się do materii,
jest to skierowane ku górze.
Ubogim zaleca się :
 cierpliwe znoszenie doczesnego losu,
 szacunek do wszelkiej władzy, stąd formuła
ówcześnie
dominująca
„Wszelka
władza
pochodzi od Boga".
Jest to teoretyczna koncepcja państwa-Bóg w
centrum koncepcji rządzenia. Jest to bardzo
precyzyjna koncepcja.
17. TOMASZ Z AKWINU O GOSPODARCE
W XIII w. na czoło wybija się TOMASZ Z AKW1NU
(1225-1274). Czasy św. Tomasza z Akwinu to
okres wyrażonego postępu w stosunku do
starożytności. Rozwój produkcji towarowej wyższy
niż w Grecji, czy Rzymie. Jego dzieło „Suma
teologiczna" (suma-synteza).
Św. Tomasz rozważa. wiele spraw gospodarczych:
a problem własności a problem wymiany a
problem ceny a problem planu a problem
pieniądza G problem obrotu pieniężnego a problem
procentu
Tym sprawom poświęca się Tomasz. Tomasz z
Akwinu jest ideologiem społeczeństwa feudalnego.
POGLĄD WYJŚCIOWY
Społeczeństwo to piramida- jest zhierarchizowane.
Piramida (feudalna) charakteryzuje zależność
człowieka od człowieka. Tomasz mówi o naturalnej
nierówności ludzi. Jedni rodzą się do rządzenia a
inni do posłuszeństwa. Tomasz opowiada się za
własnością prywatna . własność prywatna jest
całkowicie zgodna z prawem natury. Tomasz
mówi, że jest dobrem, bo każdy bardziej troszczy
się o swoją własność. Prywatna własność zapewni
spokój i porządek społeczny, ale właściciel
prywatnej własności powinien dzielić się swoimi
nadwyżkami
dochodów
z
ubogimi
Dobra
materialne należą do danego człowieka tylko w
sensie własności, a nie w sensie używania. Na
używanie nie ma on monopolu. Egoizm rządzi
produkcja celem wytwarzania jest zysk, ale musi
być eliminowany z dystrybucji (z rozdziału,
udziału, rozpowszechniania dóbr). Na tym tle
Tomasz
formułuje
tzw.
teorię
CENY
SPRAWIEDLIWEJ. Cena sprawiedliwa wg Tomasza
musi wynikać z procesu wymiany. Cena jest
skutkiem wymiany. Wymiana to konieczna
czynność
związana
z
potrzebą
życia
w
zorganizowanym zbiorowisku ludzkim. Jest w tym
zbiorowisku podział pracy i specjalizacja, nikt nie
może wszystkiego wytworzyć i w społeczeństwie
musi być sprawiedliwa wymiana oparta o
ekwiwalentność. Każdy akt kupna - sprzedaży
musi zapewnić równość wymienianych wartości.
Warunek ten nic jest spełniony, gdy cena danego
wymiennego dobra jest wyższa, a drugiego niższa.
Wymiana sprawiedliwa to równa cena dóbr.
Tomasz pyta: Co wyznacz sprawiedliwą cenę? 3
czynniki:
1. nakłady pracy (większy nakład-wyższa cena)
2. nakłady rzeczowe (materiałów)
3. społeczne stanowisko producenta.
Tomasz mówi: „Dochody muszą być zróżnicowane
w zależności od przynależności stanowej".
Tomasz mówi: „człowiek przynależy do wyższego
stanu, ma prawo do wyższego zarobku dlatego, bo
ma wyższe potrzeby. Jest lepiej wykształcony i
wykonuje tzw. godziwy zawód".
Rozróżnia dwa rodzaje ceny
1. cena rynkowa. 2. cena bieżąca.
Ceny te kształtują się w zależności od popytu i
podaży oraz aktualnej sytuacji rynkowej. W
rezultacie dzieje się to, że cena rynkowa oscyluje
wokół ceny sprawiedliwej, która jest osią, pucując
raz w górę, raz w dół. Tomasz nie przestaje być
moralistą. Należy dążyć do tego, aby cena
rynkowa
była
równa
cenie
sprawiedliwej.
Nierówność ceny rynkowej zagraża istnieniu
równowagi
społeczeństwa. Mówi, że „brak
ekwiwalentności
ceny
czyni
produkcję
nieopłacalną"'. Widzi pewne niebezpieczeństwo.
Uzyskanie nadmiernej nadwyżki zysku może
powodować
ruinę
konsumentów.
Wymiana
ekwiwalentna to warunek reprodukcji społecznej.
„Dlatego Tomasz uważa reprodukcje za warunek
ekwiwalentny. "
Tomasz wypowiada się na temat pracy i płacy.
Mówi: „obowiązek pracy powinien ciążyć na
wszystkich, ale musi istnieć podział pracy, bo
podział pracy jest naturalnym odzwierciedleniem
hierarchii stanowej". Mów również, że są różne
rodzaje pracy : klasyfikuje je z punktu widzenia
moralnego. Najbardziej wartościowe prace to te,
które zaspokajają potrzeby ludzkie. Niżej ocenia tę
działalność, "Której celem jest osiągnięcie zysku,
Tomasz daje prymat rolnictwu i rzemiosłu, ale nie
neguje handlu, bo handel Jest rzeczą konieczną.
Tomasz traktuje płacę roboczą, jako płacenie za
najem siły roboczej. Członkowie społeczeństwa
sprzedają bowiem sile roboczą dla egzystencji.
Czynił uwagę- wielkość wynagrodzenia musi być
równa wartości wykonywanej przez jednostkę
pracy, również producentom towarów przysługuje
cena równa ich wartości. „Tylko, że cena
sprawiedliwa ma zapewnić taki poziom stopy
życiowej, jaki wynika z przynależności stanowej
pracownika". Najniższą granicę płacy wyznacza
minimum
egzystencji,
takie
wynagrodzenie
powinni
otrzymywać
robotnicy
najemni
i
rzemieślnicy, a inni wyższe wynagrodzenie
odpowiednio do godności swojego zawoduRozpatruje problem zysku i procentu. Kieruje się
także ceną sprawiedliwą. Mówi: „handel jest
konieczny, idealna byłaby wymiana bezpośrednia
producent-konsument, ale jeśli musi być już
kupiec, to powinien pobierać cenę sprawiedliwą"
Kupiec może pobierać cenę większą niż koszt
towaru, ale o tyle większą ile włożył nakładu
pracy. Nakład pracy powiększa wartość towaru.
Tomasz mówi o kosztach własnych produkcji, o
składowaniu, o transporcie, o ryzyku. Tomasz
nazywa procent dochodem kapitału pożyczkowego,
a len kapitał pożyczkowy to środki włożone w
produkcję. Wypowiada się również na temat
pieniądza. Pieniądz to miernik wartości i środek
wymiany, ale odrzuca funkcję pieniądza jako
środka kapitalizacji. Powtarza za Arystotelesem:
„pieniądz jest bezpłodny i nic może rodzić nowego
pieniądza". Bogacenie się drogą kapitalizacji
uważa za niemoralne. „Procent to lichwa, gdyż
przynosi dochód nie. będący rezultatem pracy".
Dochód taki stoi w sprzeczności z regułą
ekwiwaletności i winien być zakazany, ale jest
wyjątek od tej reguły.
Tomasz
wprowadza
zasadę
odszkodowania:
Wierzyciel ma prawo do odszkodowania, gdy
dłużnik nie zwróci mu pożyczki pieniężnej w
umówionym terminie", ale dodaje : „nie może być
to jednak procent w postaci rekompensaty za
ryzyko".
18. TEOR1A PIENIĄDZA ORESMIUSZA
Teorię pieniądza rozwinął w XIV w. francuski
teolog Mikołaj Oresmiusz. (Mikołaj z Oresme
1320-1385). Jego dzieło- traktat ekonom iczny„Traktat o powstaniu, istocie, prawach i zmianach
monet". Treść - przeciw nomalizmowi pieniądza .
Nominalizm- teoria mówiąca. że funkcja pieniądza
jako miernika wartością opiera się na autorytecie
państwa, nie musi mieć pokrycia w kruszcu. Wtedy
państwo, a nie zawartość kruszcu reguluje wartość
pieniądza i może ją zmieniać. Oresmiusz krytykuje
to, uważa że jeżeli pieniądz jest środkiem
wymiany to taka dowolna regulacja jego wartości
może doprowadzić do anarchii fiskalnej. Dlatego
też Oresmiusz odpowiada: „Wartość monet
powinna być nic zmieniona, a miernikiem tej
wartość! powinna być wartość kruszcu, która
przesądza o wartości monety". W rozważaniach
Oresmiusza jest pewien wątek moralno społeczny, gdy mówi, że pieniądz jest wartością
publiczną i nie można grać tą, wartością. W dziele
wysuwa wiele prekursorskich idei. Mówi, że
istnieje szereg prawidłowości które towarzyszą
obiegowi- pieniężnemu. Pieniądz, to regulator
obrotów i towarów on może przynosić dochód.
Uważa, że pieniądz rodzi się z potrzeby ułatwienia
wymiany.
Sam
pieniądz
jest
sztucznym
bogactwem i zdarzyło się, że posiadacz monet
umierał z głodu. Moneta służąc wymianie jest
pożytecznym
.
Udogodnieniem
dla
dobra
społeczeństwa i odpowiednim dla użytku państwa.
Moneta powinna być zrobiona z substancji
kosztownej i rzadkiej (złoto i srebro). Pieniądz jest
własnością całego społeczeństwa i miernikiem jego
wymienialnych bogactw. Jak wszyscy ekonomiści
rozpatruje rzecz etycznie. Obniżenie wartości
pieniądza to grzech. Przytacza argumenty
polityczne i
gospodarcze
przeciwko psuciu
pieniądza. Kruszec szlachetny będzie z kraju
odpływał, a na jego miejsce przyjdzie podrobiona
moneta obca. Obniży się wymiana handlowa z
zagranicą. Duże zyski osiągać będą lichwiarze
kombinatorzy i spekulanci. W rezultacie psucie
monety obróci się przeciwko „panującemu", który
swe dochody otrzymywać będzie w „spodlonej"
monecie i od coraz biedniejszego społeczeństwa.
Traktat Oresmiusza zwiastuje już narodziny nowej
epoki, zmierzch kananonistyki, wyzwolenie się
myśli ekonomicznej z ciasnych ram systemu etyki
gospodarczej. Zbliża się na lali Odrodzenia okres
rewolucyjnych przemian, w wyniku których
wyłaniać się zacznie ustrój kapitalistyczny.
19.
ISTOTA
MERKANTYLIZMU
W
GOSPODARCE
Merkantylizm (XVI- XVII w. z włoskiego merkante
- handlowiec). Ojczyzną jego są Włochy.
Merkantylizm to ideologia określana warstwą i
klasą. Służy klasie i broni jej. Można ją traktować
jako ideologię gospodarcza rodzącej się klasy kupców i burżuazji, klasa feudalna odchodzi w
cień. Powstają nowe klasy : kupców, bankierów,
rodzącej się burżuazji i mieszczaństwa.
Merkantylizm to nowa polityka gospodarcza która
ma sprzyjać pierwotnym interesom akumulacji
kapitału
(istota
polityki
merkantylistycznej).
Dominuje schemat wymiany (towar- pieniądz –
towar), gdyż dla merkantylistów-najważniejszym
problemem jest problem cyrkulacji, obiegu,
dynamiki. Próbują oni uporządkować zjawiska
gospodarcze, dociekając w imię efektywności i
zysku - zysk staje się celem.
Ta nowa ideologia gospodarcza tworzy podstawy
pod przyszły rozwój kapitalizmu przemysłowego.
Sam rozwój gospodarczy tworzy podstawy podłoża
pod rozwój merkantylizmu. Jest to okres bardzo
ostrej rywalizacji pomiędzy ówczesnymi potęgami
gospodarczymi.
Rywalizacja między Anglią, Francją. Holandią o
surowce (ekspansja kolonialna), o rynki zbytu, o
pryzmat w Europie. Doktryna M. staje się
ideologią, która pobudza rywalizację. Pobudza to
ekspansję, powoduje kolonializm, walka o
panowanie na morzu.
Merkantyliści wysuwają postulat nad wszystkim
powinna panować interwencja państwa. Państwo
powinno regulować wszystkie dziedziny życia
gospodarczego.
Protekcjonizm państwowy- państwo powinno go
stosować,
popierać,
ułatwiać,
pomagać
w
dziedzinie
wytwarzania
i
wymiany
międzynarodowej. Merkantyliści krzyczeli głównie
w imieniu kapitału kupieckiego bankierów. Kapitał
kupiecki
był
zaangażowany
w
kampanie
gospodarcze.
20.GOSPODARCZE POGLĄDY REFORMACJI
Na przestrzeni XVI w. zachodziły w życiu
społecznym i gospodarczym Europy ogromne
przemiany, u których podłoża leżał przyśpieszony
rozwój sił wytwórczych. Tak więc od końca XV w.
trwa ciąg wielkich odkryć geograficznych i
wynalazków technicznych. Poszukiwanie lepszych
dróg do bogactw różnych krajów, odkrywanie
szlaków
handlowych,
rozwinięcie
handlu
dalekomorskiego. Odkrycia pobudzają popyt na
towary europejskie, a samym odkryciom sprzyja
rozwój produkcji manufakturowej oraz liczne
wynalazki i udoskonalenia techniczne.
Ustrój feudalny staje się zbyt ciasny da rozwoju sił
wytwórczych, które rozsadzają jego ramy w
najsłabszych miejscach.
Epoka ta należy do przejściowych w dziejach
rozwoju formacji społecznych Motorem przemian
jest
przede
wszystkim
proces
pierwotnej
akumulacji kapitału. Oznaczała ona skupienia w
ręku
jednej
klasy
podstawowych
środków
produkcji kosztem drobnych wytwórców, którzy w
nowych warunkach społecznych będą dysponowali
wyłącznie własną siłą roboczą. Gwałtowny rozwój
handlu światowego otwarcie nowych chłonnych
rynków zagranicznych to coraz szybszy wzrost
popytu na rynkach wewnętrznych narodowych,
sprzyjały rozwojowi kapitału handlowego. Wyrastał
on
także
z
przekształcenia
się
kapitału
lichwiarskiego
i
pożyczkowego.
Rozwój
sił
wytwórczych zmienił stosunki wytwórcze nie tylko
w rolnictwie, w którym rozwijała się-wielka produkcja nazbyt. Głębokie przemiany zachodzą w
stosunkach między wsią i miastem oraz w
systemie
produkcji
rzemieślniczej.
Rośnie
znaczenie gospodarki towarowo - pieniężnej.
Produkcja oddzieliła się od handle powstaje
warstwa
kupiecka
-podejmuje ona
wielkie
operacje, pojawia się kapitał kupiecki. Kapitał ten
zaczyna gromadzić duże pieniądze. Ponadto
pojawiają się ruchy intelektualne i kulturowe, a
nowe wartości znoszą także wielkie ruchy jak
odrodzenie i reformacja.
Olbrzymi ruch feudalny głosi także poglądy
ekonomiczne:
 Jak należy inwestować kapitał, żeby nie był
martwy,
 Trzeba żyć pracowicie, oszczędnie,
 Należy rozwijać handel, wytwórczość,
 Akumulować
kapitał,
nawet
kosztem
konsumpcji.
Jest to rewolucja poglądów która niesie za sobą
epoka Merkantylizmu XVI/XVII w to:
 Początek centralizacji państw narodowych,
 Początek przezwyciężenia rozbicia feudalnego
eliminacja granic, cel
 Rozszerzenie rynków wewnętrznych,
 Ożywienie gospodarcze,
 Szersza inwestycja kapitału.
Prowadzi to do rozbudowy pęcaków, floty,
zagospodarowania nowych terytoriów. Państwa
zainteresowane są dynamiką rozwojową kapitału
kupieckiego. Wynika stąd polityka protekcjonizmu
celno- handlowego państw.
21.POJĘCIE
PROTEKCJONIZMU
W
GOSPODARCE
Protekcjonizm- to stan w którym procesami
gospodarczymi sterowało państwo. popierało ono.
otaczało opieką określane gałęzie produkcji.
Protekcjonizm państwowy-państwo powinno go
stosować.
Popierać,
ułatwiać,
pomagać
w
dziedzinie
wytwarzania
i
wymiany
międzynarodowej.
To protekcjonizm stworzył wielki kapnął i
kapitalistów, ale teraz zaczyna być przeszkodą w
rozwoju. Kapitalista Jest już na tyle potężny, że on
opieki, pomocy potrzebuje o wiele mniej,
natomiast wysuwa żądania i chce wolności rozwoju
gospodarczego.
22.MERKANTYLISTYCZNA
KONCEPCJA
PIENIĄDZA
Przedstawiciele wczesnego merkantylizmu nazywa
się monetarystami albo bulionistami. Obie nazwy
podkreślają
głoszoną
przez
nich
tezę
o
szczególnym znaczeniu w życiu gospodarczym i
społecznym pieniądz kruszcowego. Łaciński słowo
„moneta" odpowiadało w pełni pojęciu pieniądza
kruszcowego.
Również
angielskie
„bullion”
oznaczano złoto lub srebro w szybkach, z których
zwykle
bito
monety.
Zafascynowanie
rolą
pieniądza
sięga
starożytności.
Właściwie
pierwszych monetarystów można by znaleźć już w
XIV i XV w., zwłaszcza wśród tych, którzy głosili
konieczność zahamowania odpływu z kraju
szlachetnych kruszców. Jakie przyczyny ogólne
legły u podstaw koncepcji monetarystów?
W początkach XVI w. nastawił skok jakościowy w
dziedzinie handlu międzynarodowego. Przyczyniło
się to do wystąpienia z całą jaskrawością nowej
funkcji pieniądza. Oprócz środka wymiany,
pieniądz zaczął pełnić funkcję jako kapitał.
Monetaryzm rozwijał się zwłaszcza w tych krajach,
w
których
stosunki
towarowopieniężne
upowszechniły się szeroko, a więc w Anglii,
Francji, Hiszpanii i we Włoszech.
We Francji, która nie posiadała własnych kopalń
drogocennych kruszców, lecz prowadziła ożywiony
handel z bogatą w kruszce Hiszpania zauważono
dość wcześnie związek pomiędzy poziomem cen
towarów a ilością monety w obiegu. W 1566 r.
Urzędnik królewski de Malestroict napisał rozprawę
o paradoksach pieniądza, w której zakwestionował
powszechny sąd na temat drożyzny.
Dowiódł, że za towary płaci się w kruszcu tyle
samo co przed 300 - tu laty. natomiast trzy razy
więcej w monetach obiegowych, a przyczyną tego
jest spodlenie (spadanie wartości) monety.
Wyjaśnienie Malestroicta zaatakował Jean Bedin,
wybitny teoretyk państwa. W jego odpowiedzi na
paradoksy pieniądza można dopatrzyć się zrębów
ilościowej teorii pieniądza. Bodin dostrzegał
prawidłowość
miedzy
dwoma
zjawiskami
gospodarczym i-zwiększeniem się ilości monety w
obiegu i wzrostem poziomu cen towarów.
Uważa, że psucie monety nie mogłoby podnieść
cen tak wysoko. Spowodować to napływ złota i
srebra z zagranicy. Tańsze, ponieważ wydobywane
po niższym koszcie wywołały rewolucje cen niemal
w całej Europie.
W roku 1588 Bernard Davanzati (1529-1606)
opublikował dzieło „Wykład o pieniądzu". Opisuje
on dzieje pieniądza i zauważanego przemianę w
kapitał i synonim potęgi. Przyjmuje on, że na
świecie
obiega
ograniczona
ilość
kruszcu
szlachetnego i że ona wyznacza relacje cenowe.
Psucie monety mija się z celem i powoduje tylko
zmniejsza w obiegu kruszcu. Dochody skarbu
spadają i zwęża się wymiana handlowa. Jego
rodak Gaspare Scaruffi (1519-1584) proponował
nawet
zawarcie
umowy
międzynarodowej,
ustalając stały kurs zioła do srebra i jednolitą
monetę światową. Hiszpańska myśl ekonomiczna
przeżywała w tym czasie poważny rozwój.
Ogromne kolonie w Ameryce i ożywiona wymiana
handlowa zmusiły przede wszystkim do rewizji
kanonistycznych poglądów na lichwa i zysk
kupiecki.
Ekonomiści z tzw. Szkoły z Salamanki zwrócili,
uwagę na duże różnice geograficzne w kursach
walut. Wiązali to zjawisko z napływem złota i
srebra, tworząc zręby teorii parytetu siły
nabywczej
waluty.
Nie
dostrzegali
jednak
prawdziwej przyczyny, tj. ujemnego bilansu
handlowego Hiszpanii w stosunku do swych
najbliższych sąsiadów. W Anglii podejmowano te
same zagadnienia. Dyskusja wokół spraw psucia
monety 1 lichwy zrodziła także liczne traktaty.
Pisarz i polityk Jan Hales -czołowy merkantylista.
Napisał rozprawę „Rozprawa o wspólnym pożytku
Królestwa Anglii". Jeden z ojców teorii inflacji.
Próbuje dokonać analizy społecznych przyczyn i
skutków drożyzny. Uważa, że drożyzna jest
skutkiem podlenia monet, powiada: „Jak się
obniża wartość kruszcu w monecie, to monety
podleją, czyli spada ich wartość”. Jak „spada,
wartość moneta to bierze się pożyczki z zewnątrz
daje to efekt krótkotrwały, bo pożyczki przejada
się. Hales mówi: „bogate jest takie państwo, które
pomnaża dobra i daje ludziom zatrudnienie. Nie
wolno stawić na eksport angielskiej wełny, a
trzeba eksportować jak najwięcej angielskich
produktów sukienniczych"
Dopiero na przełomie XVI i XVII w. angielscy
monetaryści rozwinęli szeroko koncepcja wpływu
handlu zagranicznego i względnej obfitości
szlachetnych, kruszców na drożyznę. Gerard de
Malynes (1586-1641) w „Rozprawie o raku
toczącym Anglię" twierdził, że: „nadmiar pieniędzy
powoduje ogólne podniesienie się cen, a brak
pieniędzy ogólny ich spadek. Ucieczka dobrej
monety z Anglii, wywołana, zdaniem Malynesa,
psuciem pieniądza przez panujących, powinna
wywoływać reakcję władz państwowych. Trzeba
zakazać wywozu monet przez kupców angielskich.
Monetaryzm przeradza się w rozwinięty system
merkantylizmu, w którym państwu i polityce
interwencyjnej przypisuje się ogromne znaczenie.
Jeszcze bardziej racjonalnie przeciwstawił się
obniżeniu wartości pieniądza w XV w. Mikołaj
Kopernik. Uważa, że pieniądz mało warty
zmniejsza dynamikę rynku, obrót towarowy j
należy go eliminować. „ Gorszy pieniądz wypiera
pieniądz lepszy".
23. IDEOLODZY MERKANTYLIZMU I ICH
POGLĄDY
PRZEDSWICIELE
MYŚLI
MERKANTYLISTYCZNEJ
Ojczyzną merkantylizmu są Wiochy. Najwcześniej i
najdłużej rozwijał się właśnie tam. Głównym
zainteresowaniem merkantylizmu własnego jest
obieg (cyrkulacja) pieniężna.
Koniec weku XVI/XII
Gaspare Scaruffi 1579 wysuwa postulat, ażeby
stworzyć ogólnoświatowy system pieniężny oparty
na jednolitej monecie o jednakowej wartości
kruszcu.
Utrzymanie
wartości
pieniądza
utożsamiano z włością kruszcu, z którego go
wykonano. Bernardo Dawanzati napisał dzieło
„Wykład o pieniądzach". W I6!3 ukazuje się praca
Agonia Serra „Krótki traktat o przyczynach, które
mogą sprowadzić obfitość złota i srebra w krajach
nie posiadających kopalń. Dowodź: on, że obfitość
kruszców i ogólne bogactwo nie jest rezultatem
manipulacji kursami walut, ale wynikiem trzech
rzeczy:
 Dodatniego bilansu w handlu zagranicznym,
 Rozwoju rodzimej produkcji,
 Zatrudnienia,
Serra podkreśla, że bogactwo kraju zależy od ilości
rzemiosł, kwalifikacji ludzi, zakresu obrotu
handlowego. Dodaje również, że ważna jest
zapobiegliwość gospodarcza tych, którzy rządzą.
We Francji w tym czasie mamy dwóch
merkantylistów:
l.Jan Halcs - czołowy merkantylista. Napisał
rozprawę:
Rozprawa
o
wspólnym
pożytku
Królestwa Anglii". Jeden z Ojców teorii inflacji.
Próbuje dokonać analizy społecznych przyczyn i
skutków drożyzny. Uważa, że drożyzna jest
skutkiem podlenia monet, powiada: Jak się obniża
wartość kruszcu w monecie, to monety podleją,
czyli spada ich wartość. Jak spada wartość monet,
to bierze się pożyczki z zewnątrz - daje to efekt
krótko trwały, bo pożyczki przejada się". Hales
wypowiada się przeciwko importowi towarów i
przeciwko eksportowi półproduktów. Hales mówi :
„bogate jest laki państwo, które pomnaża dobra i
daje ludziom zatrudnienie. Nie wolno stawiać na
eksport angielskiej wełny, a trzeba eksportować
jak
najwięcej
angielskich
produktów
sukienniczych. XVII wiek- Anglicy: Mun i Hildt
Hild rozwija tezę : bogactwo Anglii w handlu
zagranicznym: Handel zagraniczny to czołowa
dziedzina efektywności gospodarczej; W handlu
zagranicznym musi być zawsze bilans dodatni.
Życie społeczne i ekonomiczne musi być maksymalnie oszczędne. Import trzeba redukować,
eksport trzeba rozwijać. Trzeba też rozwijać
produkcję krajową. Eksport musi dotyczyć dóbr
przetworzonych, a nie naturalnych. Trzeba starać
się eksportować także usługi, ponieważ nakład na
wytworzenie jest mniejszy, a korzyści większe.
XVIII w.
W Anglii pojawia się Jan Law - głosi potrzebę
odejścia o systemu pieniądza kruszcowego,
którego wartość spada i której się nic da
utrzymać.
Postuluje
wprowadzenie
nowego
pieniądza - papierowego.
Stewart - autor J3adania nad zasadami ekonomii
politycznej". Jego główne odkucie to oddzielenie
siły roboczej od środków produkcji. Dostrzega tzw.
wychodztwo ze wsi. Trzeba ich wykorzystywać do
wytworzenia
manufaktur
(pierwowzorów
pierwszych fabryk), robi się kapitalizm, powstaje
praca nakładcza. Pieniądz w nowym układzie
stanic się jednostką obrachunkową, w której
będziemy mierzyć wartość towarów, pracy
surowców. Nic wolno jednak dopuścić do obniżki
wartości pieniądza. Dlatego emisja pieniądza
powinna być taka jaka jest skala produkcji.
24. ISTOTA FIZJOKTATYZMU
Fizjokratyzm to prąd ekonomiczny który można
związać z XVIII w. Na wsi występuje feudalizm na
farmach występują pewne elementy kapitalizmu,
ale ogólnie panuje stagnacja. Ceny produktów są
niskie. Nastąpił krach systemu bankowego, cała
polityka merkantylistyczna zbankrutowała. Na tle
tej sytuacji rodzi się myśl, że trzeba wprowadzić w
życie nowe koncepcje, podnieść gospodarkę z
bankructwa, do którego doprowadziły koncepcje
merkantylistyczne. W gospodarce pojawiają się
autorzy nowych koncepcji- fizjokracji.
Powstaje myśl oświecenia - racjonalizm. W drugiej
połowie XVIII w. nastaje moda na poddawanie
wszystkiego co stare krytyce, Fizjokraci byli
reakcją na merkantylizm byli zwolennikami
porządku naturalnego. Fizjokraci zakładali 3
elementy:
 Stałość cen
 Niezmienna wielkość produkcji;
 Dominacja produkcji rolnej.
Podstawą poglądów fizjokratów są 2 teorie:
Teoria produktu czystego, Teoria ekwiwaletności
Różnice:
Merkantyliści przywiązywali olbrzymią wagę do
sfery
cyrkulacji
towaru
i
pieniądza-obrotu
towarowopieniężnego.
Fizjokraci
główne
zainteresowanie kieruje na produkcję. Analizują
nowy sposób produkcji z elementem kapitalizmu.
Smith jest zwolennikiem spontanizmu w rozwojugospodarczym,
działano
prawa
wartości,
liberalizmu gospodarczego. Równocześnie jest on
wrogiem interwencjonizmu państwowego.
To zwolennik i entuzjasta rynku czystego (taki
rynek
JUŻ
nic
istnieje,
Smith
walczy
z
merkantylizmem
i
protekcjonizmem,
żąda
zniesienia wszelkich ograniczeń w handlu zagranicznym,
atakuje
interwencje
państwa).
Uważa, że najważniejsza jest produkcja i wzrost
gospodarczy, a one mają miejsce tylko na wolnym
rynku. „Kapitalista przemysłowy jest człowiekiem
egoistycznym, niemoralnym, ale tylko on może
być siłą napędową rozwoju gospodarczego.
Kapitalista to więcej niż właściciel ziemski.
Smith uważa, że stosunki ekonomiczne są trwale i
naturalne oraz niezmienne; ale słusznie twierdzi,
że wolna konkurencja jest niezbędna i jest
głównym czynnikiem rozwoju, bo każdy chce mieć
większy rynek od drugich. Smith jako pierwszy
powiedział, że gospodarka rozwija się zgodnie z
planami i prawidłowościami. Jakie prawidłowości
formułuje Smith?
1. Analizuje skutki podziału pracy. Podział pracy
powoduje wymianę i jej konieczność. a wymiana
dynamizuje obrót towarowo- pieniężny.
2. Smith jest autorem i prekursorem pojęcia
produktu narodowego. Mówi: „bogactwo krają, to
nie pieniądza ale roczny produkt ziemi i pracy".
Jest to współczesny prototyp produktu i dochodu
narodowego. „ Praca to źródło bogactwa".
Rozmiary owego bogactwa , traktowano przez
pryzmat pracy zależnie od dwóch czynników:
 Od liczby zatrudnionych w produkcji,
 Od wydajności pracy, czyli jej efektywności.
Smith uważa, że należy pogłębiać podział pracy i
w coraz szerszym stopniu stosuje zasadę i nową
technikę. Zwraca uwagę na szczególną ważność
pracy produkcyjnej. Mówi, że' praca nie tylko
reprodukuje środki, ale przynosi nadwyżkę, a
nadwyżka, to zysk. Praca produkcyjna to praca
spłacona z kapitału inwestycyjnego, a nie z
dochodu. Praca nieprodukcyjna jest spłacana z
dochodu.
3. Smith rozważa także ideę pieniądza - traktuje
go jako środek i narzędzie cyrkulacji, ale czasami
pieniądz przybiera formę towaru (wykorzystywany
do kapitalizacja. Smith uważa., że jest to bardzo
złe, bo sam pieniądz nie jest produktem, niczego
nie wytwarza.
25. FRANCOIS QUESNAY (1694-1774)
Z zawodu lekarz – profesja ta ugruntowała u niego
światopogląd, który sprzyjał stosowaniu nauk
przyrodniczych
w
badaniach
organizmu
społecznego
i
gospodarczego.
Jego
dzieło
„Ciekawe kwestie o wolności, rolnictwie i handlu.
Przez wolność trzeba rozumieć pisał Q. możliwość ustanowienia się w celu podjęcia
rozumianej decyzji na rzecz działania lub jego
zaniechania. Q. wprowadził ważną maksymę
polityki gospodarczej: „Niech naród będzie
oświecony co do praw ogólnych porządku
przyrodzonego, które stanowią o rzędzie istotnie
najdoskonalszym.
Uważał, że człowiek działa w gospodarce zgodnie z
prawami naturalnymi, a głównym motywem Jego
działania jest interes osobisty,
Zdaniem Quesnay’a musi istnieć pełna zdolność
ekonomiczna,
pełna
liberalizm
gospodarczy.
Quesnay jest prekursorem gospodarki rynkowej.
Musi istnieć równość gospodarcza, a prawo
własności jest podstawowym prawem człowieka.
Wolność gospodarcza, a prawo własności jest
podstawowym
prawem
człowieka.
Wolność
gospodarcza jest święta. Wtedy dopiero interes
społeczny będzie harmonizował z interesem
osobistym jednostki.
Wolność gospodarcza ma wiele aspektów osobista, ekonomiczna, pracy, produkcji, handlu.
Q. wiąże procesy gospodarcze ze społeczeństwem
i powiada, że społeczeństwo to organizm żywy i
może mieć dwa stany: zdrowy i normalny; chory i
nienormalny.
Jeśli stan społeczny gospodarki Jest nienormalny,
to trzeba stworzyć terapię gospodarczą przez
decyzje
ekonomiczne.
Gmach społeczności ludzkiej, a raczej gmach
porządku społecznego, opiera się wg Quesneya’a
na trzech kolumnach, praw natury i wolnościach
człowieka- wolności posiadania własności, wolności
gospodarowania i wolności osobistej.
Zwieńczeniem jest oczywiście porządek naturalny,
na którym opiera się porządek pozytywny do
porządku naturalnego uzyskują wysoka stabilność
i trwałość ustrojową.
Podstawą poglądów flzjokratów są dwie teorie:
 Teoria produktu czystego,
Teoria ekwiwalentności.
W oparciu o te teorie Quesnay wyróżnia w obiegu
kapitału trzy aspekty:
1. Pomnażanie kapitału(bogactwa)- dokonuje się
ono w rolnictwie, ponieważ bogactwo przynosi
przyroda;
2. Zwiększenie bogactwa;
3. Dodawanie sumy bogactwa- dokonuje się
poprzez wytwarzanie, bo przyroda udziału nie
bierze.
PRODUKT CZYSTY- nadwyżka nowo powstałej
produkcji ponadto co na nią wydatkowano. Jest to
prototyp wartości dodatkowej. Fizjokraci przenosili
wartości dodatkową ze strefy obiegu do strefy
produkcji. Według nich wielkość produktu czystego
zależy od poziomu kosztów produkcji w rolnictwie
np. na ten koszt składa się głównie koszt ziemi i
koszt płacy roboczej, a resztę czyni natura. Jest to
jeden z prekursorów prawa wartości w którym
koszt jest podstawą.
Q. dowodzi, że w istocie rzeczy każdy towar
wkracza do obrotu z istniejącą uprzednio ceną
bowiem (a cena jest w nim zawarta, a składają się
na nią koszty produkcji. Na rynku dokonuje się
więc rynkowa przemiana różnych wartości w
relacji towar - cena . Q. Temu zaprzecza, bo
istnieje .zasada kontrapunktu. Tam gdzie istnieje
konkurencja –musi się dokonywać wymiana
różnych wartości wtedy bogactwo nie może się
pomnażać. Także pieniądz traktuje on jako
bezpłodne bogactwo. Jedyna korzyść z pieniądza
to, że stanowi on narzędzi wymiany towarowej i że
można nim opłacać daniny i podatki. Za kapitał
rolny Q. uważa kapitał włożony w rolnictwo. Mówi,
że w te sferę należy wkładać jak najwięcej
kapitału, bo jest tu najefektywniejszy przyrost.
Działa tu przyroda, która nic nie kosztuje.
Natomiast kapitał w przemyśle jest jajowy, a w
handlu narusza ekwiwalentność wymiany. W tej
kwestii wyróżnia się dwa rodzaje nakładów:
1. Pierwotne - zasoby potrzebne do założenia
gospodarstwa rolnego;
2. Roczne -wkłady, w bieżącą produkcje;
Jest to prototyp kapitału trwałego i obrotowego w
produkcji. „O kapitale rzeczywistym, czyli czynnym
najefektywniejszym można mówić tam gdzie
powstaje
produkt
dodatkowy,
jako
efekt
zastosowania kapitału Q. stworzył tzw. tablicę
ekonomiczną, w której przedstawił skomplikowany
proces krążenia dóbr w społeczeństwie i
wytwarzania
produktu
dodatkowego,
Społeczeństwo jest podmiotem gospodarki. W jego
ekonomicznej strukturze wyróżnia się klasy:
1. Król, właściciele, szlachta,
2. Klasa produkcyjna - farmerzy, bo oni
wytwarzają czysty produkt;
3. Pracownicy manufaktur i rzemieślnicy - klasa
jałowa i bezpłodna, bo me wytwarza czystego
produktu. Fizjokraci zakładali 3 elementy:
 Stałość cen;
 Niezmienna wielkość produkcji;
 Dominacja produkcji rolnej.
Jest to wielkie uproszczenie w poglądach
fizjokratów, ale teza o produkcie dodatkowym to
prekursorsko.
„Tablice ekonomiczne" Ouesnay’a to pierwsza
próba ukazania-struktury reprodukcji kapitału.
26. TURGOT I JEGO POGLĄDY
Turgot - uczeń Quesnay’a (koniec XVIII wieku)
minister finansów Ludwika XIV. Wydał szereg
dekretów przeciwko pańszczyźnie, pozostałościom
feudalnym, które krępują rozwój gospodarczy.
Jego główna myśl to „tworzenie i podział
bogactw".
Jako
pierwszy
wspomina
o
ekonomicznych
skutkach
i
przeciwieństwach
klasowych. W miarę rozwoju cywilizacji następuje
powiększenie nierówności miedzy klasami, rosną
ostre antagonizmy. Pracodawca chce płacić, jak
najmniej, a robotnik chce otrzymać jak najwięcej.
Jednak kapitał musi przynosić zysk. Zysk z
wytworzenia musi być duży, bo z inwestowaniem
łączy się ryzyko.
Jego dzieło_„O tworzeniu i podziale bogactw”
ukazuje
postęp
techniczny
w
rozwoju
społeczeństwa od stadium osadniczego, przez
podział zajęć na rolnicze i nierolnicze, aż po
wyłonienie się klasy właścicieli ziemi. Turgot
rozróżnia dwa elementy:
 Procent z dzierżawy.
 Zysk z produkcji, tzn. zysk Jest modyfikacją
procentu.
Poglądy fizjokratów w tym i Turgota to
niewątpliwie koncepcja fizjokratyczna, ale jakby z
rozerwaną powłoką.
27.
ADAM
SMITH-OJCIEC
EKONOMII
KLASYCZNEJ
I
TEORII RYNKU
Adam Smith (1723-179U) jego główne dzieło to:
„Badania nad naturą i przyczynami bogactwa
narodowego. Ojciec teorii rynku, klasycznej
ekonomii. Smith jest zwolennikiem spontanizmu w
rozwoju-gospodarczym, działano prawa wartości,
liberalizmu gospodarczego. Równocześnie jest on
wrogiem interwencjonizmu państwowego.
To zwolennik i entuzjasta rynku czystego (taki
rynek
JUŻ
nic
istnieje,
Smith
walczy
z
merkantylizmem
i
protekcjonizmem,
żąda
zniesienia wszelkich ograniczeń w handlu zagranicznym,
atakuje
interwencje
państwa).
Uważa, że najważniejsza jest produkcja i wzrost
gospodarczy, a one mają miejsce tylko na wolnym
rynku. „Kapitalista przemysłowy jest człowiekiem
egoistycznym, niemoralnym, ale tylko on może
być siłą napędową rozwoju gospodarczego.
Kapitalista to więcej niż właściciel ziemski.
Smith uważa, że stosunki ekonomiczne są trwale i
naturalne oraz niezmienne; ale słusznie twierdzi,
że wolna konkurencja jest niezbędna i jest
głównym czynnikiem rozwoju, bo każdy chce mieć
większy rynek od drugich. Smith jako pierwszy
powiedział, że gospodarka rozwija się zgodnie z
planami i prawidłowościami. Jakie prawidłowości
formułuje Smith?
1. Analizuje skutki podziału pracy. Podział pracy
powoduje wymianę i jej konieczność. a wymiana
dynamizuje obrót towarowo- pieniężny.
2. Smith jest autorem i prekursorem pojęcia
produktu narodowego. Mówi: „bogactwo krają, to
nie pieniądza ale roczny produkt ziemi i pracy".
Jest to współczesny prototyp produktu i dochodu
narodowego. „ Praca to źródło bogactwa".
Rozmiary owego bogactwa , traktowano przez
pryzmat pracy zależnie od dwóch czynników:
 Od liczby zatrudnionych w produkcji,
 Od wydajności pracy, czyli jej efektywności.
Smith uważa, że należy pogłębiać podział pracy i
w coraz szerszym stopniu stosuje zasadę i nową
technikę. Zwraca uwagę na szczególną ważność
pracy produkcyjnej. Mówi, że' praca nie tylko
reprodukuje środki, ale przynosi nadwyżkę, a
nadwyżka, to zysk. Praca produkcyjna to praca
spłacona z kapitału inwestycyjnego, a nie z
dochodu. Praca nieprodukcyjna jest spłacana z
dochodu.
3. Smith rozważa także ideę pieniądza - traktuje
go jako środek i narzędzie cyrkulacji, ale czasami
pieniądz przybiera formę towaru (wykorzystywany
do kapitalizacja. Smith uważa., że jest to bardzo
złe, bo sam pieniądz nie jest produktem, niczego
nie wytwarza.
4. Pyt.28 PRAWO WARTOŚCI SMITHA - Smith
zajmuje się także wartościami ekonomicznymiRozróżnia dwie wartości każdego dobra:
 Użytkową, która jest po prostu użytecznością
dobra,
 Wymienna, - zdolność dobra do wymiany na
inne dobro.
Smitha interesuje głównie wartość wymienna.
Według niego na wartość wymienną składa się
praca, a właściwie wartość pracy włożonej w
towar. Praca jest najważniejszym elementem
wartości
towaru,
elementem
wewnętrznym
Pieniądz jest tylko zewnętrznym miernikiem
wartości towaru. Innym elementem wartości
towaru jest płaca robocza, czyli składnik ceny siły
roboczej.
Smith zajmuje się także zyskiem : „Zysk to część
składowa kosztów produkcji", procentem: „ruch
stopy procentowej określany jest przez ruch stopy
zyskuj
Najważniejsza dla Smitha jest teoria prawa
wartości -Jest ono fundamentem gospodarki
rynkowej.
Na
niej
zbudowana
jest
cała
gospodarka. Dogmat Smitha: „cena towaru składa
się z płacy, zysków i rent”. W cenie detalicznej
towaru mieszczą się wszystkie elementy, które
złożyły się na jego wytworzenie współczesne
prawo wartości.
29. DAWID RICAKDO - JEGO POGLĄDY
EKONOM.
D. Ricardo wyrósł ze studiów nad Smitha i jego
dziele „Bogactwo narodów".
Był przekonany, że stosunki kapitalistyczne są
jedynie możliwe i odpowiadają człowiekowi.
Interesy burżuazji stawia ponad interesami
pozostałych klas. W przeciwieństwie do Smitha
interesują go badania nic natury i przyczyn
bogactwa narodu, lecz prawa wyznaczające
podział produktu miedzy klasy, które współdziała
w tworzeniu bogactwa.
Podstawą całego systemu teoretycznego Ricarda
jest teoria wartości. Wartość dla niego to ilość
pracy zużytej na wytworzenie towaru.
Wartość towaru zależy w prostym stosunku od
ilości pracy w odwrotnym stosunku od jej
wydajności.
Ricardo widzi różnicę miedzy wartością użytkową
towaru i jego wartością wymienną. Wyraźnie
podkreśla, że kapitał biorąc udział w procesie
produkcji nie tworzy nowej wartości, a jego
wartość, przenosi się na wytworzony towar. Wśród
wielu rozważań Ricardo są też dotyczące teorii
pieniądza i kredytu. Pieniądz jest towarem (o
wartości' wymiennej decyduje czas pracy zużytej
na wykonanie towaru). Towar i pieniądz są
ekwiwalentne, gdy kryją w sobie jednakowe ilości
pracy. Ricardo ukazuje możliwość zastąpienia
pieniądza kruszcowego pieniądzem papierowym.
Dzieło
„Zasady
ekonomii
politycznej
i
opodatkowania"
30. JEAN SISMONDI I JEGO KLASYCZNE
POGLĄDY
EKONOMICZNE
Dla S. najważniejszy nie jest zysk a spożycie i
samorealizacja. Dla produkcji skłania człowieka
tylko konieczność zaspokajania potrzeb. W dziele
„Nowe zasady ekonomii politycznej" krytykuje
liberalizm
gospodarczy.
Rola
państwa wg.
Sismondiego: państwo powinno prawie regulować
procesy gospodarcze i organizować gospodarkę,
pojawia się, wątek socjalny-państwo powinno
regulować
sprawy
socjalne
:płace,
zasiłki
chorobowe, długość dni pracy. Państwo poprzez
swoją działalność zabezpiecza odpowiedni poziom
popytu. Popyt jest siłą motoryczną obrotu
towarowo- pieniężnego.
Sismondi
uważa
że
postęp
techniczny
i
mechanizację pracy można wprowadzić w życic
dopiero wtedy gdy wzrastają potrzeby a
dotychczasowy sposób produkcji jest niewystarczający.
Źródłem wartości wg. S. jest ludzka praca, a o
wielkości wartości decyduje czas społecznie
niezbędny (czas zużyty na wyprodukowanie
towarów, które znalazły efektywny popyt na
rynku, czas poświęcony na produkcję dóbr, które
nie znalazły zbytu jest zmarnotrawiony. Produkcja
ma być dla człowieka.
Wprowadza on pojecie „nadwartości"'- nadwyżka
gospodarcza, która muzę być uzyskiwana na
drodze współdziałania pracy i kapitału.
31. PROUDHON I JEGO MYŚL EKONOMICZNA
Zapoczątkował wulgaryzację klasycznej ekonomii,
politycznej („Co to jest własność" 1840)
Własność jest kradzieżą, pragnie on zahamowania
drobnej własności prywatnej, gospodarkę traktuje
Jako zjawisko odwieczne i niezmienne, gospodarka
towarowa wymaga nie likwidacji ale skorygowania
przez ukonstytuowanie wartości wymiennej. W
gospodarce zachodzi bowiem przeciwieństwo
między wartością użytkową a wymienną, które
należy usunąć aby gospodarka wymienna stała się
sprawiedliwa i efektywna. Podaż wg. P. to wartość
użytkowa, a popyt to wartość wymienna t twierdzi
że
znalezienie
miary
która
umożliwiałaby
porównanie tych dwóch wartości doprowadzi do
ich
równowagi
(równowagi
rynkowej)-,jeśli
wartość względna jakiegoś produktu zostanie
utrwalona, to podaż i popyt-będą zrównoważone".
P. próbuje dowodzić, że złoto i srebro to pierwsze
towary których wartość została ukonstytuowana,
postuluje aby ten przywilej rozszerzyć na
wszystkie inne towary i utworzyć bank wymiany,
który przyjmowałby wszystkie towary następnie
określał ich wartość i wydawał bony towarowe.
Bony te dawałyby prawo do nabycia w banku
ludowym dowolnych towarów.
W ten sposób zniknąłby pieniądz - podstawa
władzy kapitału. Rolę procentu sprowadza on do
formy wyzysku i ryzyka. Postuluje koncepcję
bezprocentowego kredytu dla rzemieślników i
robotników na zakup środków produkcji. Jest
zwolennikiem ustroju sprawiedliwości społecznej
opartego w sferze politycznej jako konfederacja
niezależnych gmin wytwórczych, zastępujących
niepotrzebną" organizację państwa.
32. MALTHUS I JEGO EKONOMIA „DEMOGRAFICZNA".
Teoria demograficzna: „Ludność rośnie w postępie
geometrycznym, a dobra konsumpcyjne, surowcew postępie arytmetycznym, a więc nie ma
możliwości wyżywienia wszystkich. Dla tego są potrzebne wojny, epidemie.
Źródłem zbędnych rąk do pracy nic jest system
społeczny, lecz sama przyroda. Poglądy:
miarą wartości nie jest praca jako została zużyta
na wykonanie danego dobra, tylko praca jako za
to dobro może być nabyta,
wartość składa się z dochodów,
zdaniem M. nie ma bezpośredniego związku
między popytem, (suma wypłaconych zarobków
zawierajęcych zysk), a zyskiem. Gdyż popyt byłby
dopiero
wtedy
wystarczający
do
nabycia
wytworzonych towarów (podaż), po cenach nie
zawierających zysku. Uważa, że oszczędności
kapitałów
mogą
powodować
nienadążanie
globalnego popytu za rozmiarami produkcji,
wysuwa tezę, że jedynym sposobem realizacji
produkcji
po
cenach
umożliwiających
otrzymywanie zysku jest istnienie tzw. „osób
trzecich"'warstwy
wyższe
nieprodukcyjne
(arystokracja, urzędnicy, duchowieństwo itp.), a
nadmierna akumulacja może prowadzić do
nadprodukcji, źródłem zysku nie jest nadwyżka
ponad koszty utrzymania wypracowana przez robotnika, ale nadwyżka ceny ponad wartość
towaru, realizowana dzięki nieprodukcyjnym
konsumentom„osoby
trzecie”
postuluje
koncepcje
bezprocentowego
kredytu
dla
rzemieślników, robotników na zakup środków
produkcji i upowszechnianie własności prywatnej,
jest
zwolennikiem
ustroju
sprawiedliwości
społecznej opartego w sferze politycznej jako
konfederacja niezależnych opcji wytwórczych,
zastępujących
niepotrzebną
organizację
państwową, maszyna rodzaj pracy najemnej
(złe),ale likwiduje podział pracy konkurencja,
monopol, mają dobre, złe strony, należy niweczyć
złe a zachowywać dobre.
33. KAROL MARKS JAKO EKONOMISTA.
Karo! Marks urodził się 5 maja 1818 r. W Trewirze.
Jego największe dzieło to czterotomowy „Kapitał".
Dla
zbadania
„prawa
ruchu
kapitalizmu"
wykorzysta! Marks kategorie prawa ekonomiczne
wykryte przez ekonomię klasyczną. Poddał je
Jednak Marks pogłębionej i bardziej precyzyjnej
analizie.
Marks rozróżnia pracę i silę roboczą oraz
.stwierdza że przedmiotem transakcji między
kapitalistą a robotnikiem nie jest praca jako taka,
lecz zdolność do pracy, siłą robocza. Wartość wytworzona' przez robotnika w procesie pracy,
który jest procesem zużycia siły roboczej, jest
większa od wartości produktów potrzebnych do
reprodukcji siły roboczej w warunkach określonych
przez społeczno-historyczny poziom rozwoju
społeczeństwa, a więc od siły roboczej. Wysokość
płacy roboczej, oznaczona przez wartość tych
produktów, nadwyżka zawartości wytworzonej
przez robotników ponad otrzymaną przez nich
płacę
stanowi
wartość
dodatkową,
którą
przywłaszczają sobie kapitaliści z tytułu faktu, że
w ich rękach jest skoncentrowana własność
środków produkcji, W ten sposób wykrył Marks
podstawę antagonizmu między klasą robotniczą a
klasą kapitalistów,
Marks wyjaśnia prawidłowości podziału wartości
dodatkowej
pomiędzy
poszczególnych
kapitalistów. Podstawy ceny rynkowej przestaje
być ..wartość: staje, się nią cena-produkcji, dzięki
czemu masa wytworzonej w społeczeństwie
wartości dodatkowej zostaje wydzielona między
poszczególnych kapitalistów w proporcji do
posiadanego przez nich kapitału. Niemniej jednak
suma w ten sposób ukształtowanych zysków
przeciętnych jest równa sumie wytworzonej
wartości dodatkowej, która, jest źródłem, a więc isuma cen produkcji jest równa sumie wartości.
Teoria kumulacji nie jest dla Marksa tylko teorią
wzrostu gospodarczego (w ten sposób pojmowała
ją ekonomia klasyczna), lecz przede wszystkim
teorią rozwoju systemu kapitalistycznego, która
ukazuje strukturalne, jakościowe przekształcenia
zachodzące
w
kapitalistycznych
stosunkach
produkcji prowadzące do upadku tego sposobu
produkcji
ł
zastąpienia
go
systemem
socjalistycznym.
Konkurencja
pomiędzy
kapitalistami zmusza ich do wprowadzenia postępu
technicznego i organizacyjnego, obniżającego
koszty
produkcji.
Wprowadzanie
postępu
technicznego wymaga dodatkowego kapitału co
zmusza przedsiębiorców do skumulowania, czyli
przekształcania części wartości dodatkowej w
kapitał. Zarazem jednak postęp techniczny
oznacza
zastępowanie
pracy
robotników
działalnością maszyn. Nieuniknioną konsekwencją
akumulacji i postępu technicznego w gospodarce
kapitalistycznej
staje
się
więc
powstanie
rezerwowej armii pracy bezrobocia.
Jednocześnie akumulacja prowadzi do wystąpienia
procesów koncentracji i centralizacji kapitału.
Występuje także tendencja do przekształcania
coraz
większej
części
społeczeństwa
w
pracowników najemnych wielkiego kapitału lub
pracowników
w
inny
sposób
od
niego
uzależnionych. Wzrasta świadomość i stopień
organizacji klasy robotniczej, która staje na czele
oporu przeciwko rosnącemu wyzyskowi i anarchii
produkcji kapitalistycznej. Konieczna staje się
socjalistyczna
rewolucja
dla
zapewnienia
społeczeństwu
możliwości
dalszego
rozwoju
poprzez tworzenie nowych stosunków produktów
opartych na społecznej własności środków
produkcji.
Teoria ekonomiczna Marksa jest przede wszystkim
teorią ekonomi kapitalizmu. Nie zajmuje się
natomiast Marks bliżej ekonomią socjalizmu.
Wskazuje on tylko pewne zasadnicze cechy tego
systemu
gospodarczo-społecznego.
a
przez
przemysł ciężki.
34.
ISTOTA
AUSTRYJACK1EJ
SZKOŁY
„PSYCHOLOGICZNEJ”
W
EKONOMII
I
JEJ
PRZEDSTAWICIELE.
Druga polowa XIX w. to duża popularność
koncepcji K. Marksa, które się nie spełnią.
Marksowski system myślenia wywołuje różne
reakcje. Najklasyczniejszym miejscem tych reakcji
jest Austria. W 1848 r. Dokonuje tam Wiosna
Ludów.
Austria
przechodzi
wielkie
zmiany
polityczne. Dalej jest krajem feudalnym, nie ma
przemysłu. Do połowy 1848 r Wyrasta silne
mieszczaństwo i rozwój usług (mieszczaństwo się
bogaci). W poglądach ekonomistów w II połowie
XIX w. w Austrii dominują akcenty konsumpcyjne,
bardziej niż produkcyjne. Na tym tle na przełomie
XIX i XX w. Wyrasta w Austrii Sz. „Psychologicznej
w Ekonomii. Istota tej szkoły polega na
akcentowaniu roli użyteczności w ekonomii. Jej
twórcą był Karol Manger- twórca pracy (l870)
„Podstawy ekonomii politycznej".
Po roku 1870 Europa odwraca się od liberalizmu
gosp. Następuje w krajach niemieckojęzycznych
wielkie uprzemysłowienie. Ekonomia patrzy w
ekonomii na prace gospodarcze z pkt. widzenia
fabrykanta, zbytu, z pkt. widzenia praktycznegoPojawiają
się
psychologiczne
tendencje:
subiektywizm, empiryzm i praktycyzm. Filozofia
ma odpowiedzieć na pytanie- jak produkować,
żeby mieć zbyt, aby towar był użyteczny dla
konsumenta.
Zainteresowanie
ekonomii
dotyczy
głownie
wymiany
rynkowej.
U
podstaw
koncepcji
austryjackiej legło kilka założeń:
1. na ekonomię patrzy się z pkt. widzenia mikro,
analizuje się
w
pewnej
izolacji
działania
poszczególnych podmiotów gosp. przedsiębiorstw.
2. Żeby doskonalić efektywność produkcji musi
istnieć między przedsiębiorstwami absolutna
konkurencja,
3. Każdy, kto się zajmuje gospodarką musi być
HOMOEKONOMIKUS - człowiek . ekonomiczny,
tzn. musi tak myśleć, ażeby z gospodarowania
osiągnąć największe korzyści przy najmniejszych
nakładach.
4. Badany w gospodarce stosunek człowieka do
materii i produkcji i te efekty zależą od owego
stosunku.
5. Owych „austryjaków" interesuje głównie proces
cyrkulacji, czyli obiegu. Jest na pierwszym
miejscu, a nie produkcja. Cyrkulacja ma być
skuteczna, czyli pieniądz ma tak obiegać, aby był
zbyt.
K.Menger
„ekonomia
to
nauka
rządząca
gospodarką. Należy badać przede wszystkim
stosunek człowieka do sfery wymiany dóbr, do
sfery
zaspokojenia
potrzeb,
do
sfery
użyteczności". Mniej ich zajmuje produkcja.
WIZYTÓWKI SZKOŁY: HENRYK VON WIESER
EGON BOHN –BAVERK.
35. HERMAN GOSSEN I JEGO POGLĄDY
EKONOMICZNE
(1810-1858) prawnik i matematyk, którego
rozprawa za jego życia praktycznie nie miała
czytelników. Nosiła ona długi tytuł „ Rozwój
prawda stosunków społecznych i wynikające stąd
reguły działań ludzkich (l 854).
Obecnie mówimy o sformułowaniu przez Gossena
dwóch praw związanych z gospodarowaniem.
Pierwsze prawo głosi, że pożyczki płynące z
kolejnych porcji dobra maleją w miarę wzrostu
zaspokojenia danej potrzeby. Drugie mówi, iż
człowiek w dążeniu do maksymalizacji swego
zadowolenia musi tak dzielić dostępne mu ilości
dobra między różne potrzeby, aby krańcowe
pożyczki
były
równe
we
wszystkich
zastosowaniach. Prawa te Gossen prezentował w
języku rachunku różniczkowego.
36. SOCJALIŚCI „UTOPIJNI” I ICH POGLĄDY
EKONOMICZNE.
Głównymi przedstawicielami realizmu utopijnego
byli:
Saint-Simon, Fourier oraz Owen.
Saint-Simon(1760-1825)
Pierwsza praca Saint-Simona (listy mieszańca
Genewy do swoich współczesnych 1802) zawierała
pomysł
przebudowy
system
władzy
drogą
dobrowolnych ofiar wyboru grup największych
uczonych, którym subskrybaci oddaliby pieniądze i
rządy. Saint - Simon widział w społeczeństwie trzy
klasy- uczonych, posiadaczy i wytwórców. W
nowym ustroju nastąpiłby wyraźny podział władzy
na duchową i świecką.
Powstały zręby jego utopijnego industrializmu, w
którym znajdujemy najwięcej zagadnień natury
ekonomicznej. Dwa podstawowe dzieła w tej
materii to – „O systemie industrialnym” (18211822) i „Katechizm industrialistów” (1824)
Na poglądach Saint- Simona zaważył ogromnie
historycyzm, t.j. traktowanie wszelkich procesów i
zjawisk jako mających swój początek i koniec.
Zasługą SS jest zwłaszcza prześledzenie procesu
dziejowego industrii, t.j. działalności produkcyjnej
człowieka i
samych
wytwórców.
Położenie
wytwórców określa w znacznej mierze charakter
ustroju.
Współcześnie
twierdził
SSklasa
feudalna(wojskowa) zachowała władzę polityczną.
Natomiast klasa industrialna nie ma jeszcze pełnej
świadomości i zasad. SS pragnie „...patrzeć na
zrzeszenie narodowe jak na przedsiębiorstwo
industrialne mające na celu zapewnienie każdemu
członkowi społeczeństwa, proporcjonalne do jego
wkładu. możliwie jak najwięcej dobrobytu i
pomyślności.
Wizji
takiej
wspólnoty
służy
koncepcja nowego systemu industrialnego
„Industrialista pisał SS jest to człowiek, zajmujący
się
produkowaniem
i
udostępnianiem
poszczególnym członkom społeczeństwa jakiegoś
jednego środka materialnego i wielu takich
środków,
zaspokajających
potrzeby
lub
upodobania". Industrialiści tworzą trzy wielkie
klasy: rolników, przemysłowców, kupców.
SS kreślił dość szczegółowo nie tylko schemat
władzy w społeczeństwie, ale i pokojowe drogi
urzeczywistnienia owego ustroju. Utopijność
programu
budowania
owego
ustroju
jest
oczywista- Zamykanie oczu na walkę klasową było
największym błędem SS.
Charles Fourier (1772-1837) jego najważniejsze
prace to: Teoria czterech ruchów i ogólnych
przeznaczeń, Teoria jedności powszechnej (18421844), ...świat społeczny i przemysłowy. Wg. F
świat składa się z wiecznej materii i matematyki.
Bóg jest siłą która wprawia materie w ruch w
zgodzie z zasadami matematyki i dla sobie
wiadomych celów. Nasika usiłuje poznawać prawa
rządzące ruchem świata, przybliżyć ludzi do Boga.
F jest namiętnym krytykiem swoich czasów i
ówczesnego stadium rozwoju kapitalizmu. Piętnuje
cywilizacje która doprowadziła do nadprodukcji,
kryzysów i nędzy mas, monopoli. Jego zdaniem,
około 2/3 ludności żyje w sposób pasożytniczy tj.
nieproduktywny.
Podstawowa jednostką organizacyjną nowego
społeczeństwa
będzie
falanga-wspólnota
produkcyjno konsumpcyjna, raczej spółka akcyjna
niż spółdzielnia-, zrzeszająca od 1600- 2000 ludzi
w różnym wieku t w harmonii dobranej kompozycji
charakterów. Na obszarze około l mili kwadratowej
rozciągają się pola uprawne falangi i wznosi się
gigantyczna budowla- falanster w której pracują i
mieszkają członkowie wspólnoty. Zgodnie ze
swymi namiętnościami i zamiłowaniami członkowie
wspólnoty tworzą grupy i większe zespoły - tzw.
serie, w których żyją i ochoczo pracują.
Flangi powstają jako spółki akcyjne, zakładane
przez wielkich finansistów, którym taka lokata
kapitału przynosi pokaźne zyski. Z stąd też flang
posiada dwie klasy członków: akcjonariuszy i
socjetariuszy. Ci ostatni wnoszą tylko swoją prace
i
zbiegiem
czasu
dzięki
nagromadzonym
oszczędnościom kupują także akcje. Flang jest
zrzeszeniem bez tradycyjnej władzy. Robert Owen
(1771-1858)
Najważniejsze prace Owena to: Nowy pogląd na
społeczeństwo, czyli rozprawy o kształceniu
charakteru (1813). oraz Rewolucja w umysłach
postępowaniu ludzkości (1849).
Podstawowym eksperymentem Owena była próba
organizacji racjonalnej produkcji przemysłowej,
założenie wzorcowej komuny i bazaru wymiany
towarów. Owen postawił tezę : charakter
człowieka jest wytworem warunków, w których
jest on wychowany. Mając wpływ na losy 2 tyś.
robotników podległych mu zakładach, Owen
wcielał w życie wyznawane przez siebie zasady.
Zaczął od sprawy zatrudnienia dzieci, zakazując
angażowania ich do pracy przed ukończeniem 10
lat. Skrócił także dzień pracy 10.5 godziny
poprawił radykalnie warunki
mieszkaniowe, założył dla robotników sklep
spożywczy, zysk ze sprzedaży poświęcono na
prowadzenie szkoły publicznej.
Owen głosił pełną możliwość tworzenia kolonii i
osiedli agroprzemysłowych kreśląc ich obraz w
szczegółach. Podobnie do falangi Fouriera la
wspólnota obejmowałaby od 800 do 2000 osób.
Centralnym zadaniem wspólnoty miało być
wychowanie
dzieci
na
dobrych
obywateli.
Federacje komun miały zastawić organizację
państwową.
Owen upatrywał zło w pieniądzu kruszcowym.
Kruszców i banknotów jest wciąż za mało w
stosunku do istniejącego i potencjonalnego
bogactwa. Twierdził, że ,, naturalnym miernikiem
wartości jest, w zasadzie, praca ludzka, to znaczy
całokształt uruchomionych jego sił umysłowych^'
fizycznych" Istnieje więc realna podstawa, aby
praca .zastąpiła stosowany obecnie kruszcowy (i
banknotowy) miernik wartości, aby wyeliminować
w wymianie towarów pośrednika.
37. ISTOTA „MATEMATYCZNEJ” SZKOŁY W
EKONOMII I JEJ PRZEDSTAWICIELE.
Prekursorem szkoły lozańskiej był Cournot,
mistrzem- Walras , kontynuatorami -Pareto i
Barone.
Vilfrcdo
Pareto
(1848-1923),
uznany
za
najwybitniejszego
przedstawiciela
szkoły
lozańskiej, jest autorem dwu istotnych prac
ekonomicznych: Wykład ekonomii politycznej
(1895), podręcznik ekonomii politycznej (1906).
Szkoła lozańska rozwijała się głównie we
Włoszech.
Szkołę lozańską często zwie się też szkołą
matematyczną. Wiąże się to z tym, że jej
przedstawiciele stosowali w swoich analizach
ekonomicznych metody matematyczne.
Podstawowe
założenia
metody
badawczej
stosowanej przez ekonomistów szkoły lozańskiej
można ująć w pkt:
1. Twórcy tej szkoły wysuwają program i
podejmują próbę stworzenia ekonomii „czystej".
Ma to oznaczać, że ekonomia powinna stać się
nauką na wzór nauk przyrodniczych. W związku z
tym z ekonomii „czystej" jako dyscypliny
abstrakcyjne
należy
wytańczyć
ekonomię
stosowaną i ekonomię społeczną (Walras). W
ekonomii nie ma również miejsca dla rozważań
socjologicznych.
2. Przedmiot ekonomii „czystej" stanowi według
ekonomistów
szkoły
lozańskiej
mechanizm
kształtowania cen w warunkach doskonałej
konkurencji główny problem stanowią siły działające na rynku: popyt i podaż oraz cena,
rozumiana jako cena równowagi. W ten sposób
ekonomia „czysta" szkoły lozańskiej, podobnie jak
przedmarksowska ekonomia wulgarna i szkoła
angloamerykańska koncentruje swą uwagę na
zjawiskach wymiany, uważając że stanowi ona
główną treść procesu gospodarczego.
3. Ekonomiści szkoły lozańskiej - głoszą teorie
użyteczności krańcowej. Tak samo jak u Marshalla
teoria stanowi podstawę koncepcji równowagi
konsumenta oraz podstawę analizy popytu jako
jednej z sił rynkowych.
4. Uważa się, że wielkości ekonomiczne - takie jak
popyt, podaż i ceny dóbr konsumpcyjnych i
kapitałowych;
popyt,
podaż
\
ceny
(wynagrodzenie)
czynników
produkcji;
współczynniki produkcji idt. są współzależne, że
np. podaż wpływa na cenę w tym samym stopniu,
co cena i podaż. Obok wielkości ekonomicznych w
rozumowaniu ekonomistów lozańskich występują
czynniki uznane za pozaekonomiczne, które w
sposób jednostronna jako przyczyna, wpływają na
kształtowanie wielkości ekonomicznych. Zalicz się
tu np. stan techniczny gospodarki narodowej,
ludności i jej kwalifikacje, gusty konsumentów,
ustrój społ.- gosp. itp. .Nagadania związków i
współzależności
zachodzących
między
wielkościami ekonomicznymi zakrada się, że owe
czynniki pozaekonomiczne ulegają zmianie, że są
stałe.
Szkoła lozańska skoncentrowana się wyłącznie na
analizie statycznej.
5. Dla szkoły lozańskiej charakterystyczna jest
tendencja do ujmowania zjawisk rynkowych w
całokształcie w skali całego rynku.
Ekonomiści szkody lozańskiej starają się opisywać
taki układ wartości ekonomicznych, w którym
wszystkie są już do siebie dostosowane. Nazywa
się to stan ogólnej równowagi ekonomicznej.
38. ANTOINE COURNOT I JEGO POGLĄDY
EKONOMICZNE (patrz pyt. :37)
Cornout był przedstawicielem matematycznej
szkoły w ekonomii i prekursorem szkoły lozańskiej.
(patrz pyt. :37)
1. Rozpatruje wielkości ekonomiczne i zależności
występujące między nimi w postaci funkcji
algebraicznych oraz posługuje się rachunkiem
różniczkowym.
2. Integruje go wzajemny stosunek monopolu i
wolnej konku-rencji i interpretuje te zjawiska jako
biegunowe parametry.
3. Uważa że monopol realizuje zysk kiedy nastąpi
zrównanie utargów końcowych
z kosztami
krańcowymi.
4. Cena w przypadku wolnej konkurencji jest
zawsze równa utargowi krańcowemu, natomiast w
monopolu
cena
jest
większa
od
utargu
krańcowego.
5. Twierdzi, że monopolista ma zasadniczy wpływ
na popyt poprzez manipulowanie ceną, a cena
dynamizuje utarg.
6. Uważa że w gospodarce istnieje tzw. monopol
naturalny
ponieważ
niektóre
zasoby
są
ograniczone.
7. Jest zwolennikiem analizy funkcjonalnej
zależności pomiędzy ceną, popytem a podażą.
Jeżeli znana jest cena to możemy ustalić rozmiary
popytu i na odwrót.
8. Przy formułowaniu prawa popytu korzystał z
zasady „ceteris paribus” (prawo popytu zależy od
liczby ludności, podziału bogactwa, dobrobytu,
gustów i przyzwyczajeń konsumpcyjnych oraz
ilości i dostępności rynków). W swoim modelu
przyjmował wszystkie te wielkości za satałe.
9. Wprowadził do ekonomii monopol, oligopol,
polipol..
Cournot przyjmuje zasadę ciągłości funkcji i
ogólne reguły jej badania. Dalsze rozważania C.
Prowadził na prostym modelu przedsiębiorstwa,
badając relacje między popytem, podażą i ceną w
komplikujących się warunkach i sytuacjach:
monopolu, duopolu i konkurencji doskonałej.
Coumot stał się prekursorem teorii duopolu,
objaśniającej współzależność konkurentów.
39.
ISTOTA
MARCINAL1STYCZNEGO
KIERUNKU
W
EKONOMII l JEGO PRZEDSTAWICIELE.
Wraca się do teorii Bouverta. Na czoło wysuwa się
Hick „Wartość i kapitał". Wprowadza on tam
pojęcie, które nazywa się krańcową stopą
substytucji. Istotą jego poglądów jest, że wybór
pozytywny jednostki na rynku jest, bezpośredniozależnych od cen, wybieranych towarów .Dla
poglądów tego.
40. KEYNESIZM - TEORIA KAPITALIZMU
KIEROWANEGO".
Amerykanie nie szukali stagnacji kryzysu 19291933, ale metod, przy pomocy których można
kryzysowe tendencje osłabić. Poszukiwania idą w
następującym kierunku:
 Jak zaktywizować gospodarkę?
 Jak lepiej wykorzystać siły wytwórcze?
 Jak zmniejszyć bezrobocie?
 Jak ożywić popyt?
Na tle tych rozważań trzeba było stworzyć nową
teorię ekonomiczną są to tendencje odwrotne do
liberalizmu. Idą w kierunku nowej teorii
interwencjonalizmu państwowego. brak tego było
jednak z przyczyn krachu. Roosevelt proponuje
politykę nowego Padu gospodarczego, który
sprowadzać się do kilku kierunków działania:
 Próby
zwiększenia
zatrudnienia
przez
uruchomienie robót publicznych,
 Powiększenie przez to popytu,
 System zasiłku dla bezrobotnych,
 Interwencyjne
zakupy
państwa
dóbr
interwencyjnych wytwarzanych
41. GENEZA KEYNESIZMU W EKONOMII
Kryzys ekonomiczny lat 1929-1933 pociągnął za
sobą niezwykle silne pogłębienie się wszystkich
sprzeczności
kapitalistycznych.
Szczególnie
newralgicznym problemem stało się bezrobocie i
problem
zatrudnienia.
W
Wielkiej
Brytanii
bezrobocie osiągnęło liczbę ponad dwóch milionów
uległa załamaniu pozycja finansowa. tego kraju
odstąpiono od waluty złotej „wolnego handlu" i
innych tradycyjnych dla Anglików posunięć
gospodarczych. Podobnie jak i w innych krajach
kapitalistycznych oraz wyraźnie ujawniaj się tu
fakt, że w gospodarce kapitalistycznej brak jest
mechanizmów
zdolnych'
do
samoczynnego
przywracania zwichniętej równowagi gospodarczej.
Ten stan powoduje, że cały szereg pisarzy podnosi
problem konieczności interwencji ze strony
państwa w imię interesów całości gospodarki
kapitalistycznej. Przejaw-kryzysu lat 1929-1933
były niezwykle skomplikowane. Stawał się
niesłychanie przewlekły, a sytuacja kryzysowa w
przemyśle splatała się z kryzysem przebiegał w
warunkach ogólnego kryzysu kapitalizmu, stworzył
szczególnie trudną sytuację. Kiedy gospodarce
kapitalistycznej udało się już nawet minąć dno
kryzysu, zaczęła się pociągać z kolei faza depresji
bez nadziei na szybkie ożywienie w gospodarce.
Coraz bardziej konieczna stawała się ingerencja
państwa, w pierwszym rzędzie w obronie
zagrożonych
interesów
wielkich
monopoli.
Integracji tej dokonywano jednakże pod pozorem
potrzeby wyprostowanie skrzywień, stworzenie
przesłanek do większej sprawiedliwości społecznej
w podziale dochodu narodowego. Ekonomiści
zastanawiali się nad tym:
- Jak zaktywizować gospodarkę?
- Jak lepiej wykorzystać siły wytwórcze?
- Jak ożywić popyt?
Kierunki działania nowego ładu gospodarczego:
 próby
zwiększania
zatrudnienia
przez
uruchomienie robót publicznych,
 powiększenie przez to popytu,
 system zasiłku dla bezrobotnych,
 interwencje zakupu państwa dóbr wytwórczych
przez przemysł ciężki. Polityka nowego ładu i
jej efekty na przykładzie wiciu ówczesnych
krajów stalą się praktyczną podstawą do
stworzenia przez K.eyensa nowej teorii
ekonomicznej. Teoria ta odpowiadała potrzebie
czasu. Była wyrazem nowych tendencji
rozwojowych
w gospodarce rozwiniętego
kapitalizmu w warunkach gospodarki opartej o
struktury
państwowo
-monopolistyczne.
Interwencjonizm czasów Keyensa to czynnik
koordynacji gospodarczej w warunkach wysoko
zawansowanego uspołecznienia procesów produkcji.
42. ISTOTA MYŚLI EKONOMICZ. JOHNA
KEYNESA
Teoria keynesizmu polega głównie na tym że wiąe
ona pieniądz z ogólną teorią funkcjonowania
gospodarki
zwłaszcza
zaś
z teorią
cyklu
koniunkturalnego, a w jego ramach z popytem.
Keynes wiąże ze sobą kilka elementów: działanie
pieniądza jako rozrusznika gospodarki cyklu
koniunkturalnego interesuje go pobudzanie, faza
rozwoju, a zwłaszcza faza popytu. Należy wszystko
robić by dynamizować popyt. Uważa on że popyt
to czynnik gwarantujący rozwój gospodarki.
43. METODOLOGICZNE ZAŁOŻENIA KEYENSA
Keyens odrzuca założenia teorii marginalistycznej.
Zajmuje się badaniem wielkości globalnej w skali
mikro, całą gospodarką, agregaty, wielkości
zbiorcze, DN, konsumpcja, oszczędności. Keyens
uważa, że gospodarczy indeks i pkt widzenia
jednostki nic muszą się pokrywać z indeksem i
pkt. widzenia całej gospodarki. Uważa, że oszczędzanie jest dla jednostki pozytywnym zjawiskiem
jeśli zaś idzie o całą gospodarkę to uważa, że
blokuje to popyt.
Według Keyensa wszelkie zależności w gospodarce
mają charakter przyczynowo-skutkowy. Jego
zdaniem w modelu gospodarki wszystko jest
zmienne, chociaż on odróżnia zmienne zależne i
niezależne. Uważa ponadto, że istnieje potrzeba
prowadzenia badań ekonomicznych w odniesieniu
do krótkich odcinków pracy. Odrzuca pogląd, że
procesy gospodarcze i dochodzenie do równowagi
trzeba badać w długim okresie czasu. Uważa, że w
krótkim okresie czasu siły, które dezorganizują
gospodarce-które negatywnie na nią wpływają
przeważają nad siłami dążącymi do równowagi.
Dlatego też należy badać krótkie okresy czasu,
gdyż wówczas siły te można wychwycić.
Keyens stara się wytłumaczyć dlatego gospodarka
odchyla się od stanu równowagi i jakie tendencje
mają tu decydujące znaczenie.
Buduje model, w którym jako parametry
niezmienne w krótkim okresie czasu przyjmuje :
 Ilość i kwalifikacje siły roboczej,
 Ilość.
rozporządzanego
wyposażenia
kapitałowego,
 Poziom techniki,
 Stopień konkurencji,
 Gusty i przywiązanie konsumenta,
 Struktura społeczna,
 Czynniki podziału dochodu narodowego.
Uważa, że całe zło współczesnej gospodarki
podlega na tym, że nie są w pełni wykorzystywane
wszelkie zdolności wytwórcze. Keyensowska teoria
popytowa kształtowania się DN: o. W krótkim
okresie czasu rozmiary produkcji i dochodu
narodowego
są
określane
przez
rozmiary
globalnego popytu w społeczeństwie . Popyt
określa wydatki społeczne, tak konsumpcyjne, jak
i inwestycyjne. Społeczeństwo może wydawać na
inwestycje mniej lub więcej w stosunku do
konsumpcji.
Gdy inwestycje są większe od konsumpcji, to
globalny popyt spada, gdyż inwestycje pochłaniają
więcej środków. Dotyczy to krótkiego okresu
czasu,
gdyż
w
długim
okresie
popyt
poinwestycyjny
się
zwiększy,
bo
wszelkie
inwestycje nakręcają popyt. Dlatego Keyns
twierdzi, że wzrost inwestycji zawsze prowadzi do
wzrostu DN, co dalej prowadzi do wzrostu
wielkości popytu (pomijając krótki okres czasu).
Teoria popytowego efektu inwestycji:
Inwestycje nie zawsze muszą być bezpośrednio
produkcyjne(autostrady, budynki, mosty.).
PODSUMOWANIE:
Model Keyensa jest udaną konstrukcją logistyczną.
Przyjmuje w nim istnienie trafnych wielkości np.:
zasoby siły roboczej, kwalifikacje. Cały jednak
jego
wysiłek
skierowany
był
na
badacie
niedostatecznego popytu. Uważał, że taki popyt
wypływał
z
niepełnego
wykorzystania
siły
roboczej, także przez bezrobocie.
Bardzo ważna Jest treść keynesowskicj popytowej
teorii kształtowania się DN. O poziomie DN
decyduje globalny popyt społeczeństwa, a ten
popyt uzależniony jest od jego wydatków
konsumpcyjnych i inwestycyjnych, przy czym
Keyens uważa, że wydatki konsumpcyjne są
względnie ustabilizowane do 20 % cyklu
koniunkturalnego, zaś wydatki Inwestycyjne o 20
% przekraczają. Wahania inwestycyjne powodują
wahania poziomu DN. Poziom efektywnego popytu
zależy od inwestycji (także w krótkim okresie).
MODEL KEYENSA
Model Keyensa opiera się na analizie przyczynowo
-skutkowej. Występują w nim czynniki zmienne
(DN,
konsumpcja,
inwestycje,
zatrudnienie,
oszczędności) a ich wysokość zależy od zmiennych
przyczynowych, przy czym podłoże zmiennych ma
dla niego charakter psychologiczny - skłonność do
konsumpcji krańcowej, rentowność kapitału, stopa
procentowa.
„W okresie krótkim skłonność do konsumpcji Jest
większa przy niskich dochodach, ale maleje wraz
ze wzrostem dochodów. Zwiększa się natomiast
skłonność do" inwestycji, dochody bowiem można
przeznaczyć na oszczędności lub inwestycje".
By zabezpieczyć równowagę gospodarki trzeba
dążyć do lego, aby oszczędności i inwestycje byty
sobie równe.
44.
KEYENSIZM
A
MONETARYZM
W
GOSPODARCE
- Monetaryści opierają się na założeniu o
stabilności sektora prywatmego w gospodarce
kapitalistycznej – jest to odcięcie się od
keynesizmu z jego twierdzeniem o konieczności
ingerencji
państwa.
Gosp.
Kapitalistyczna
pozostawiona sama sobie zachowa, zdaniem
monetarystów niezbędną stabilność przy pewnym
akceptowanym społecznie poziomu bezrobocia.
- Keynes twierdzi że w długofalowym procesie
gosp. rolę impulsów monetarnych odgrywają
zmiany w krańcowej wydajności kapitału. Zdaniem
monetarystów impulsy monetarne dominują w
zbiorze
wszystkich
innych
impulsów
oddziałujących. Ich zdaniem władze są w stanie
kontrolować podaż pieniądza jeśli tylko tego chcą.
- Keynesiści w nadmiarze pieniądza widzą
obniżenie się stopy procentowej i tym samym
budzenie inwestycji i wzrost zatrudnienia zaś
monetaryści nadmiar pieniądza będzie skierowany
na
pozyskanie
dodatkowych
walorów.
Te
wzmożone zakupy wyładują się ostatecznie we
wzroście cen i mogą pobudzać zjawiska inflacyjne.
- Monetaryści nie są zainteresowani zmianami
krótkookre-sowymi zwłaszcza przewidywaniem
zmian w dochodzie. Badają zmiany zachowania się
rynku realnych bilansów pieniężnych. Keynes
inetersował
się
krótkimi
okresami
oraz
kształtowaniem się dochodu narodowego i jego
podziałem.
45. KEYNESOWSKIE POJĘCIE „MNOŻNIKA
INWESTYCYJNEGO
Rozumowanie KEYENSA przedstawia się w
schematyczny sposób- wzrost inwestycji prowadzi
do wzrostu-dochodów. Część dochodów wydawana
jest na konsumpcję. Powstaje pp na nie tworzy
impulsy do zatrudnienia i dalszych dochodów (na
rynek wylewają się 2 strumienie pieniężne z
wydatków na inwestycje i z wydatków na
konsumpcję ). Keyens uważa, że są to bardzo
ważne impulsy dla rozwoju gospodarczego i
uważa, że zatrudnienie i dochody z zatrudnienia są
skutkiem wydatków na inwestycje. Keyens nazywa
to zjawisko tzw. efektem mnożnikowym i powiada
tak „mnożnik inwestycyjny jest to ilościowe ujęcie
zjawiska polegającego na pobudzeniu wydatków
konsumpcyjnych przy pomocy wydatków na
inwestycje.'''
Górną granicę MI , który działa w warunkach nie
pełnego wykorzystania czynników wytwórczych
jest osiągnięcie stanu pewnego zatrudnienia (taki
stan jest miernikiem pełnego wykorzystania
czynników wytwórczych.
Wysokość MI zależy od krańcowej skłonności do
konsumpcji tzn. o tyle o ile ludzie będą wydawać
pieniądze, bo jak będą je oszczędzać to wysokość
Ml nie będzie wysoka( im większa skłonność w tym
wyższa wysokość Ml).
46.
KEYNESOWSKA
TEORIA
CYKLU
KONIUKTURALNEGO
Co najmniej od połowy XIX w.(epoka kapitalizmu)
myśliciele ekonomiści zauważyli, że gospodarka
rozwija się nierównomiernie, a krzywa jej
dynamiki przypomina lambadę. Na tym tle należy
zauważyć kilka refleksji.
W okresie prosperit stopa procentowa jest niska, a
rentowność kapitału wysoka, tzn. że kapitał ma
skuteczną sile nabywczą. Jeśli rentowność kapitału
Jest wysoka to stan ten skłania do inwestowaniaInwestowanie natomiast uruchamiana efekty
mnożnikowe. To z kolei powoduje wzrost
produkcji, wzrost zatrudnienia, wzrost dochodu,
wzrost pp i dochodu narodowego. Jednakże w
miarę rozwoju gospodarki pojawiają się hamulca.
Zaczynają one działać w skutek pojawienia się
takich zjawisk jak wzrost oszczędności, a także
tego, że czynniki wytwórcze są w pełni
wykorzystane i już bardziej wykorzystać się ich nie
da (gdy są wielkie oszczędności, to są zamrożone
środki wytwórcze). Dlatego pp konsumpcyjne
wzrasta wolniej i maleje, a wobec tego jest on
mniejszy w stosunku do pd. i rozpoczyna się
nadprodukcja.
Ponieważ
nadprodukcja
się
zwiększa to ogranicza się nakłady inwestycyjne i
zaczyna w ten sposób działać ujemny mnożnik
inwestycyjny. Stan taki trwa dokąd nie zaczną
spadać oszczędności i nie zrównoważą się one ze
spadającymi
inwestycjami.
Zjawiskom
tym
towarzyszyć będą spadające dochody ludności, ale
zgodnie z poglądem Keyensa, le spadające
dochody będą zwiększać skłonność do konsumpcji.
Skoro skłonność do konsumpcji wzrośnie, to
majątek trwały dekapitalizuje, zwiększy się
rentowność
kapitału
i
znów
powstanie
koniunktura, czyli cykl się powtarza.
47. TEORIA STAGNACJI SEKULARNEJ.
Wiąże się ona z rozważaniami nad teorią cyklu
koniunkturalnego. W krajach rozwiniętych jest
pewna stabilizacja gospodarcza i następuje stały
wzrost DN. Kiedy wyrasta dochód jednostki,
powoduje spadek skłonności do konsumpcji, ale
powoduje
szybszy
wzrost
skłonności
do
oszczędności.-Nasycenie gospodarki kaprem —jest
wysokie - to krańcowa rentowność kapitału się
obniża, bo też silą nabywcza pieniądza się obniża .
Pojawia się stagnacja (lambdacyjność). Przyczyną
narastania stagnacji Jest ekonomiczna niemal
przewaga
skłonności
do
oszczędzania nad
skłonnością do inwestowania.
48.
PROTKEYNESOWSKA
MYŚL
EKONOMICZNA.
POGLĄDY. CHARAKTERYSTYKA
Keynes zauważył, że gospodarka kapitalistyczna
rozwija się cyklicznie. Jego badania sprowadzały
się do modelu popytowego. Interesowały go
działania pp. Ponieważ w pp upatrywał czynnik
rozwoju
gospodarczego.
Keynes
zawsze
odpowiadał na pytania: ,Jaki jest popytowy skutek
inwestycji?”, „Może być max”. Jednak wszystkie
jego rozważania odnosiły się do okresów krótkich.
Keynes stara się odpowiedzieć na 3 zagadnienia
(późny K. Epoka postkeynesowska):
1. jak wygląda cykl koniunkturalny,
2. czym jest wzrost gospodarczy,
3. czym jest rozwój gospodarczy.
Żeby nie odpowiadać trzeba było użyć i
wykorzystać dwa narzędzia badawcze:
MNOŻNIK INWESTYCYJNY, AKCELATOR.
Przy pomocy tych narzędzi Keynes doszedł do
wniosku, że trzeba jeszcze skonstruować jeszcze
inne narzędzia, które nazwał NARZĘDZIA ANALIZY
DYNAMICZNEJ.
49. NARZĘDZIA ANALIZY DYNAMICZNEJ
W ten sposób doszedł do pojęcia, które nazwał
DYNAMIZACJAMI.
Jego
istota
Keynes
i
postkeynesiści uważali, że ten dynamiczny M.! Jest
wielkością stałą i występuje we wszystkich fazach
cyklu
gospodarczego.
Zależy
on
wg
postkenesistów od krańcowej skłonności do
konsumpcji poszczególnych grup społecznych,
przy czym wchodzą w grę i zasady i proporcja
podziału DN między tymi grupami. Podział DN
ulega zmianom w różnych fazach cyklu. Jedne
grupy się bogacą inne biednieją. Ta nierówność w
podziale dochodu wpływa na zmiany dotyczące
wysokości w kształtowaniu się Ml. Takim efektem
wywołującym
efekt
mnożnikowy
jest
np.
finansowanie robót publicznych. A ponieważ to
finansowanie bywa w różnym czasie rożne, to na
tym
tle
można
zrozumieć
ZASADĘ
PRZYŚPIESZENIA (AKCELATORA)
popyt
dochód
Państwo dofinansowuje roboty publiczne rośnie
dochód zwiększa się popyt
50.
ZASADA
PRZYŚPIESZENIA
.AKCELERATOR.
Zasada akcelatora to zasada przyśpieszenia
procesów gospodarczych.
Pojęcie akcelatora wprowadziło 4 naukowców:
Albert Aflalism, John Clark, Roy Herold, Eryk
Lindborg.
Zasada przyśpieszenia gospodarczego głosi, że
zmiany pp na artykuły i usługi wywołując wiele
większe zmiany w pp na dobra inwestycyjne,
służące do produkcji tych pierwszych (np. jeśli jest
pp na ubrania to o wicie większe przyśpieszenie
będzie wywołane pp. na fabryki, które te ubrania
produkują). Dzieje się tak w warunkach pełnego
wykorzystania mocy wytwórczych. Teoretycy
akceleratora, uważają, że jego stopa rośnie
zawsze przy przyśpieszeniu tempa wzrostu
gospodarczego oraz maleje przy zwalnianiu tego
tempa. Tak wie zasada akceleracji zawsze będzie
powiązana z MI w procesie wzrostu .rozważania
uczonych na ten temat opierają się jednak o
wcześniejsze Keynesa. Zawsze mówił on o
popytowym efekcie wszelkich inwestycji i to w
okresie krótkim. Zawsze najważniejszy był dla
niego element pewnego wykorzystania czynników
wytwórczych. Natomiast nie poświęcał zbyt dużo
uwagi innemu skutkowi inwestycji jakim jest
PRZYROST MOCY PRODUKCYJNYCH. Wszelkie
efekty
dochodowe
wiążą
się
z
zasadą
przyspieszenia. Wpływ zatem dochodu i produkcji
na inwestycje ma charakter dualny, bo i dochód i
produkcja wpływają w określonym stopniu na DN i
na konsumpcję.
51. TEORIA CYKLU KONINKTURALNEGO
HALSONA
I DOMARA
Teoria cyklu koniunkturalnego wg:
1.HOBSONA (amerykański badacz, żył do 1940r.
„Ekonomia bezrobocia"), twórca tzw. teorii
niedostatecznego popytu. Podstawową przyczyną
kryzysu
ekonomicznego
są
nad-mierne
oszczędności, które są zamrożone i nie przeznacza
się ich na inwestycje. Watek społeczny: przyczyną
oszczędności jest niewłaściwy podział DNgrupowanie wszelkich bogactw wielkich w rękach
bogaczy. „Kryzysy będą pojawiać się dotąd, dokąd
nie wprowadzi się w gospodarce bardziej
równomiernego podziału, dochodu,
2. E. DOMARA (ur.1914, „Szkice z teorii wzrostu
gospodarczego"). Podstawowym warunkiem
równowagi
ekonomicznej
jest
zrównanie
wydatkowanego
DN
i
wzrost
zdolności
produkcyjnych wywołanych przez inwestycje,
ale przy dojściu do pełnego zatrudnienia i
wykorzystania
zdolności
produkcyjnych.
Wydatkowany DN=I
52. TEORIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO
SCHUMPETERA
Punktem wyjścia analizy Schumpetera jest
gospodarka styczna jak ją nazywa, ruch okrężny
życia gospodarczego. W ramach tej gospodarki
procesy ekonomiczne mają charakter wyłącznie
adaptacyjny, a w całości wytwarzanego produktu
ulega podziałowi pomiędzy dwa podstawowe
czynniki produkcji: pracę i ziemię. Dobra
kapitałowe, które są zainwestowane otrzymują
tylko zwrot poniesionych nakładów.
Zysk jako odrębny dochód powstaje dopiero w
warunkach rozwoju gospodarczego, a więc w
gospodarce
dynamicznej.
Rozwój
ten
jest
rezultatem działalności „przedsiębiorców". którzy
wprowadzają innowacje ( innowacja to czynnik
rozwoju, bez którego rozwoju nie ma.). Innowacja
to produkcja nowych towarów, zastosowanie
nowej techniki, odkrycie nowych źródeł surowców,
nowych rynków zbytu, wprowadzenie nowej organizacji i produkcji.
Innowacje powodują obniżkę kosztów i stwarzają
możliwość obniżki cen. Schumpeter powiada:
„Bodźcem dla inwestycji jest dążenie do zysku"
wyjaśnia pojawienie się procentu, traktując go jak
konsekwencję
rozwoju
gospodarczego,
jako
opodatkowanie zysku.
Najważniejszą cechą przedsiębiorcy nie jest
własność środków produkcji, ale realizacja
inwestycji.
Istotnym elementem teorii Schumptera jest
podejście do problemu finansowania inwestycji.
Podważa tezę, że inwestycje zawsze muszą być
finansowane z istniejącego funduszu oszczędności.
Przedsiębiorcy mogą finansować inwestycje z
kredytu tworzonego przez system bankowy.
Schumpeter na wiele lat przed Keynesem wysuną
tezę, że w gospodarce kapitalistycznej nie
oszczędności decydują o rozmiarach inwestycji, ale
inwestycje o rozmiarach oszczędności.
Mechanizm Schumpetera- inwestycje powodują
wzrost cen, wzrost cen powoduje spadek zdolności
nabywczej przedsiębiorstw, stan ten wywołuje
inflację,
ogranicza
inwestowanie,
ale
przy
zrównanym poziomie inwestycji i w rozpoczęciu
produkcji inwestorzy spłacają pożyczki bankowe i
groźba inflacji mija. Takie mechanizmy powodują
powstanie zjawisk deflacyjnych. wg Schumpera
mamy do czynienia z cyklicznością rozwoju
gospodarczego. Zjawiska kryzysu określa taki:
„Kryzys jest to punkt wyjściowy do przywrócenia
równowagi ekonomicznej, bo on zmusza do
innowacji, a to już nowa faza rozwoju. Są różne
typy wahań cyklicznych. W kryzysie: „cykl długi
obejmuje tylko ruch cen, ale cykle krótkie
obejmują
ruch
wszystkich
wielkości
ekonomicznych tj. produkcję, ceny, kredyt,
zatrudnienie.
Schumpeter zauważa, że następuje stale a
systematyczne obniżenie pozycji przedsiębiorcy.
Pojawiają się związki zawodowe, TV. radio, prasa
od nich uzależniony jest kapitalista.
Ocena teorii Schumpetera: „W jego ujęciu rozwój
cykliczny
jest
konieczna
ceną,
postępu
gospodarczego
"Jeśli
chcemy
mieć
rozwój
gospodarczy, musimy się godzić na wahania
koniunkturalne, które są niezbędnym składnikiem
tego rozwoju". Teoria ta daje wypaczony obraz
kapitalizmu.
Wpływ Schumpetera na późniejszy
rozwój
ekonomii burżuazyjnej był dość istotny. Zwrócił on
uwagę na konieczność dynamicznego ujmowania
procesów gospodarczych mimo, że sam jego
model dynamiczny nie został przyjęty przez
podstawową część teoretyków burżuazyjnych.
53.
TEORIA
„STAGNACJI
SEKULARNEJ"
HARRODA
i
HIGGINSA. (dojrzałości gospodarczej)
I.R.
HARRODA
(1900-1978,
„Ekonomika
międzynarodowa", „Szkic z teorii dynamicznej",
„Przystanek do ekonomiki dynamicznej"). Twórca
modelu i warunku zrównoważonego wzrostu
gospodarczego. Inwestycje zrealizowane są równe
faktycznym oszczędnością.
gwarantowana
stopa
wzrostuoszczędności
równoważą
się
z
inwestycjami.
Zapewnia
wykorzystanie
dostępnych
zdolności
produkcyjnych
z
wyjątkiem
zatrudnienia,
naturalna stopa wzrostu- możliwa do osiągnięcia w
danych warunkach gospodarczych, przy danym
przyroście naturalnym i postępie technicznym.
Obejmuje ona pełne zatrudnienie.
Wg Harroda najbardziej idealny stan w gospodarce
to
taki,
kiedy
faktyczna
stopa
wzrosty
gospodarczego
byłaby
równa
stopie
gwarantowanej i naturalnej. Powstaje wtedy taki
stan użytkowania kapitału, kiedy ma miejsce
pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych i
zatrudnienia
oraz
czynniki
te
wzrastają
zapewniając pełne ich wykorzystanie. Faktyczna
stopa wzrostu oscyluje- wokół gwarantowanej
stopy
wzrostu,
ale
nie
osiąga
pułapu
wyznaczonego przez naturalna stopę wzrostu.
Przyczyny kryzysu: niedostateczna elastyczność
gospodarki, długotrwała stabilność współczynnika
kapitałowego,
skłonność
do
nadmiernego
oszczędzania („Tylko kapitał zainwestowany daje
skutek gospodarczy"). Państwo może i powinno
ingerować. Może wpływać na wysokość stopy %,
zachęcać do inwestycji kapitałochłonnych i
kapitałooszczędnych. Z rozważań H. Wynika, że:
 istnieje tendencja do spadków, które prowadzą
do kryzysów
 istnieje zawsze, margines.
Teoria stagnacji sekularnej = teoria dojrzałości
gospodarczej A. Hansen (1941-„Polityka fiskalna i
cykl
koniunkturalny"),
B.
Hiceins
(1950„Koncepcja sekulamej stagnacji"). Rozwinięte
kraje kapitalistyczne doszły do stanu dojrzałości
gospodarczej. Ich wzrost gospodarczy będzie
wolniejszy, pogłębiać się będą różnie między DN
osiągniętym
a
potencjalnie
możliwym
do
osiągnięcia przy pełnym wykorzystaniu czynników
wytwórczych. DN stanowi 89% w danym roku do
100% możliwego do osiągnięcia. -Stagnacja
sekularna
przejawia
się
w
toku
cyklu
koniunkturalnego, że depresje są coraz dłuższe i
głębsze, a ożywienia coraz słabsze i krótsze. Nie
ma proporcjonalizmu typu
lambdoidalncgo.
Zwolnienie tempa wzrostu gospodarczego wynika
z:
 spadku przyrostu naturalnego, starzenia się
społeczeństwa, braku inicjatyw społecznych,
skłonność do nadmiernego oszczędzania
 istnieje ograniczona możliwość ekspansji
geograficznej. Nie ma możliwości nowego
podziału świata.
 Spadku
kapitałochłonnych
wydatków
inwestycyjnych.
Recepta- stosowanie koncepcji Keynsa.
54.TEOR1A STRUKTURALNYCH PRZEMIAN
KAPITALIZMU SCHLIHTERA, JOHNSTONA i
NADLERA
1. Schihter (1949-„Gospodarka amerykańska")
2. Johnston (1944- Nieograniczona Ameryka")
3. Nadier (1956- „Ludowy kapitalizm")
W latach 40 i 50 w USA dokonały się zasadnicze
zmiany gospodarcze. Są zaspakajane dążenia i
aspiracje społeczne. Nastąpiła dyfuzja własności
tzn. kapitał został rozproszony wśród milionów
akcjonariuszy. Nastąpiła demokratyzacja kapitału i
rewolucja w zarządzaniu, tzn. powstała nowa klasa
menedżerów. Jest to wyraz' docenienia cech
osobistych tych luda.
Nastąpią rewolucja w dochodach. Zmniejszyła się
dyspozycja w dochodach w wyniku polityki
podatkowej i świadczeń społecznych. Efektem lego
jest coraz większa zamożność społeczeństwa.
Przez co kapitalizm staje się coraz bardziej
demokratycznym systemem i realizuje harmonie
interesów wszystkich warstw i klas społecznych..
Koncepcja ta „uderza" w marksizm.
55.
TEORIA
„SPOŁECZEJ
OBFITOŚCI”
GALBRAITHA
Główne prace Johna Kennetha Galbraitha to:
„Amerykański
kapitalizm".
Koncepcja
siły
równoważącej" (1952r.), „Społeczeństwo obfitości”
(1958r.), „Nowe społeczeństwo przemysłowe"
(1967r.).
W pracach tych próbuje on przedstawić kierunek
strukturalnej ewolucji amerykańskie gospodarki,
wskazać jej mocne i słabe strony, nakreślić
program pozytywny. Golbraith uważa, że współ.
Kapitalizm amerykański jest w zasadzie zdrowym
systemem gospodarczym. Zanik konkurencji
związany
z
procesem
powstania
wielkich
korporacji i monopoli zmienił jedynie tradycyjny
mechanizm funkcjonowania systemu, ale nie naruszył Jego gospodarczej efektywności. Stało się to
dzięki powstaniu „siły równoważącej''' - w postaci
wielkich zrzeszeń nabywców i sprzedawców.
Przeciwdziałają
oni
tendencji
do
monopolistycznego
nadużywania
władzy
gospodarczej, a państwo ich w tym jeszcze
wspiera. Galb. wie, że gospodarka ameryk, nie
jest doskonała. Przyczyny pewnej wadliwości
funkcjonowania
ameryk.
Kapitalizmu
jego
zdaniem,
tkwią
w
obiegowej
interpretacji
rzeczywistości. Interpretacja la opiera się bowiem
na ameryk. Ekonomii niedostatku XVIII/XIX w.
Tezy tej ekonomi przestały być aktualne w „społ.
Obfitości", które już osiągnęła gospodarka
amerykańska- Współczesna gospodarka nie jest
doskonała. Jest nastawiona na problem produkcji i
wzrostu bogactwa. Braki maja charakter nie tylko
gospodarczy, ale także psych- socjologiczny:
fascynacja wzrostem bogactwa, pogoń za zyskiem,
produkcja
na
pokaz,
snobizm,
przepych,
biednienie tych którym się nie powiodło. niszczenie
środowiska.'"
Wszystko
to
nie
zapewni
społeczeństwu
pełnego
dobrobytu:
Państwo
powinno oddziaływać na społeczeństwo, żeby
zmieniło nastawienie społeczne.
56. POGLĄDY EKONOMICZNE BENHAMA.
Angielski
ekonomista
FRYDER1K
BENHARN
reprezentował teorie głoszące „rozwój poprzez
handel". Koncepcja ta opiera się także na tezie, że
rozwój wymiany handlowej z krajami rozwiniętymi
może samoczynnie prowadzić do stopniowego
podnoszenia
poziomu
gosp.
Krajów
słabo
rozwiniętych. Neguje potrzebę prowadzenia przez
państwo określonej polityki industrializacji. Jego
zadaniem
kraje
słabo
rozwinięte
powinny
kontynuować i rozwijać tradycyjne kierunki
eksportu
w
ramach
istniejącego
międzynarodowego podziału, pracy a to oznacza że
powinny specjalizować się w produkcji-rolniczej i
surowcowej (kawa, kakao, bawełna).
W 1956r. W „PLANKOLOMBO" - twierdzi, że koszty
produkcji przemysłowej w krajach opóźnionych są
bardzo wysokie w stosunku do produkcji rolniczej i
surowcowej (teoria kosztów komparatywnych).
Wobec tego kraje powinny specjalizować się w
dziedzinie rolnictwa i wydobywczości tylko trzeba
je unowocześnić, a środki na to trzeba czerpać z
pożyczek międzynarodowych oraz zagranicznych
kapitałów prywatnych. Dla przyciągania obcego
kapitału konieczne jest udzielenie mu określonych
koncesji, a więc zagwarantowanie bezpieczeństwa,
swobody wywozu zysków itp. Istotne znaczenie dla
kapitału prywatnego, ma gwarancja, ze nie grozi
mu nacjonalizacja.
57.TEORIA
„ROZWOJU
INICJOWANEGO"
MYRDALA
I NURKSE
Teoria mówi, że nie jest możliwe zapoczątkowanie
procesu wzrostu w-kraju słabo rozwiniętym bez
aktywnej ingerencji państwa RAGNAR NURKSE
wskazuje, że w kraju słabo rozwiniętym występują
procesy kumulacyjne, które utrwalają z nim stan
zacofania
i
uniemożliwiający
samoczynne,
żywiołowe podejście na tory przyśpieszenia
wzrostu gosp. Przerywanie tych procesów wymaga
aktywnej ingerencji państwa skierowanej na
tworzenie sektora przemysłowego. Koncepcję tę
wyłożył R. Nurkse w znanej pracy „PROBLEMY
TWORZENIA
KAPITAŁU
W
KRAJACH
GOSPODARCZO SŁABO ROZWINlETYCH” 1962r.
Koncepcje Nurksego rozwinął Gunnar Mardyl,
znany ekonomista szwedzki w pozycji „Teoria
ekonomii, a kraje gospodarcze nierozwinięte" w
ogólną
zasadę
„kumulatywnej
i
okrężnej
przyczynowości". W kraju słabo rozwiniętym
procesy kumulacyjne przebiegają w jednym już
zainicjowanym kierunku, a więc działają w
kierunku
pertyfikacji
stanu
zacofania
gospodarczego.
Przerywanie tych
procesów,
sprawiło by zaczęły one działać w kierunku
przeciwnym,
wymaga
oddziaływania
na
gospodarkę czynników zewnętrznych, spośród
których najbardziej realnym jest działalność
państwa. Cel tego jest jeden: wyjście z błędnego
koła ubóstwa58.
MODEL
JAPOŃSKI
I
INDYJSKI
DOTYCZĄCY
INGERENCJI PAŃSTWA W GOSPODARKĘ
„Japoński model wzrostu gospodarczego" - wyraża
pogląd wg, którego funkcja państwa w gospodarce
ma mieć charakter protekcjonistyczny i bodźcowy
tzn., że rola kapitalizmu państwowego ma
ograniczać się do okresu startu. Po rozwinięciu
produkcji, kiedy stanie się ona wystarczająco
rentowna,
państwowe
przedsiębiorstwa
przemysłowe powinien przyjąć kapitał prywatny.
Sektor państwowy ma zająć stałą pozycję jedynie
w dziedzinie bankowości, celem protekcjonizmu
państwowego
(tak
rozwija się
gospodarka
japońska w XIX/XX). Model ten, ograniczający rolę
kapitalizmu państwowego, nie jest aprobowany
przez niektórych ekonomistów z krajów słabo
rozwiniętych. Oni raczej są zdania, że w
gospodarce
kraju rozwijającego się sektor
państwowy musi zawsze spełniać rolę wiodącą i
kierującą wzrostem gospodarczym. Istnieją pewne
dziedziny gospodarki (infrastruktura, przemysł
ciężki), które zawsze powinny pozostać domeną
sektora państwowego. Ten ,model_ gospodarczy.
otrzymał w literaturze, nazwę INDYJSKIEGO
MODELU WZROSTU GOSPODARCZEGO nie tylko ze
względu na parcie go na praktyce indyjskich
planów gospodarczych, ile ze względu na
deklaracje programowe rządzącej w Indii Partii
Kongresowej.
59. INSTYTUCJONALIZM W HISTORII MYŚLI
EKONOMICZNEJ
I
JEGO
PRZEDSTAWICLELE
Instytucjonalizm - szkoła ta zrodziła się w USA w
latach 20 30 była bardzo potężna. Szkoła ta
krytykuje tradycyjne poglądy ekonomii, zwłaszcza
w sferze teorii, którą uważa jako przestarzałą.
Podważają fundamentalność praw ekonomicznych
- głoszą, że prawa posiadają charakter względny,
nieprzesądzający. Zmiany ekonomiczne dokonują
się bardzo ewolucyjnie. Instytucjonalizm nic
zajmuje się- przeszłością, natomiast podjął próbę
opisania struktury i mechanizmów przemian we
współczesnej
gosp.
kapitalistycznej.
Instytucjonalizm nie stworzył szkoły - to jest nurt
myślowy tych. którzy się zbuntowali.
T. Veblen - „Teoria klasy próżnującej" w ] 914 r. I
„Własność wyobcowana i przedsiębiorczość w
obecnych czasach^ w 1923r. Poddaje krytyce
klastyczną epokę: - prawa rozwojowe nie istnieją porządku naturalnego tez nie ma, - wszystko jest.
okresowe,
"
krytykuje
teorię
popytu
(postępowanie konsumenta jest zawsze racjonalne
- maksymalizuje, s-woje zadowolenie).
Velben twierdzi, że konsument kiedy dokonuje
wyboru kieruje się rachunkiem przyjemnością i
zwyczajami.
Tak
wytwarzają
się
reguły
postępowania ludzi, a te reguły tworzą modę!.
Jeśli ten model zostanie powszechnie uznany to
staje, się regułą czyli instytucją. Instytucja - to
zespół zwyczajów, nawyków, myślenia i sposobów
działania. Instytucja to własność prywatna gosp.
pieniężna, system ceł, form org. Rynku i
przemysłu. Instytucje są stabilne chociaż nie
wieczne. Postęp społeczny powoduje, że instytucje
zmieniają się i tu tkwi element rozwoju- Ludzie
zachowują się różnie w zależności od warunków.
Zachowacie ludzi sankcjonują tworzone przez nich
dla uzasadnienia swych, działań idee. -Idee, -które
przez długi czas funkcjonują, staja się normą. A
normy kształtują system gospodarczy.
61. ETATYZM W POLITYCE GOSPODARZEJ
Etatyzm jest to środek, narzędzie polityki gosp.
państwa kapitalistycznego, który polega na tym,
że
państwo
prowadzi
samo
bezpośrednio
działalność gosp. na władny koszt i ryzyko. W
warunkach etatyzmu państwo jest przedsiębiorcą.
Może prowadzić działalność w różnych formach:
1. forma jawna - państwo samo może prowadzić
przeds.
Państwowepaństwo
jest
ich
kierownikiem.
2. Forma ukryta - państwo ma udziały w przeds.
Prywatnych i poprzez posiadanie tych udziałów
wpływa na te przeds.
3. Forma pośrednia — polega na tym, że przeds.
Banki i inne podmioty gospod. I pozostają one
częściowo w gestii państwa - oparte są o kapitał
mieszany: państwowo-prywatny.
Etatyzm to taki środek w którym pastwo Jest
właścicielem części majątku i w części odpowiada
za
ten
majątek.
Etatyzm
to
forma
interwencjonizmu państwowego - polega na
aktywnym oddziaływaniu państwa przy pomocy
środków bezpośrednich i pośrednich. Istota
interwencjonizmu i etatyzmu to dwie różne
sprawy. Interwencjonizm jest pojęciem ogólnym państwo wpływa na gospodarkę za pomocą
bodźców ekonomicznych. Etatyzm jest wtedy, gdy
państwo
prowadzi
politykę
aktywnego
kształtowania życia gospod. Przy pomocy środków
bezpośrednich ale przy etatyzmie państwo
występuje jako podmiot gospodarczy - na własny
koszt i własne ryzyko. Merkantylizm - przełom XVI
i XVII w - rozpoczyna się współpraca pomiędzy
państwem monarchii absolutnej a kształtującą się
nową klasą - burżuazją - zalążek polityki
etatyzmu.
Państwo
monarchii
absolutnej
oddziaływuje na gosp. przez politykę pieniężną
(królewszczyzny). Kapitaliści - właściciele fabryk
chcą wolności gosp. chcą uwolnić się od państwa hasła libaralizmu gosp. -jest koncepcją dominującą
do 1914 r.. Dopiero II wojna światowa - bez
interwencji państwa nie może się obejść - kapitał
nie chętnie inwestował w pewne dziedziny –
przemysł energetyczny – komunikacja – łączność
– przedsiębiorstwa komunalne, państwo w
warunkach monopolizmu zmuszone jest stwarzać
system, który będzie przeciwwagą. Ingerencja
państwa w życie gospodarcze w postaci etatyzmu
jest konieczne. Monopolizacja prowadzi do
stagnacji gospodarczej i kryzysu. Keyns na
podstawie analizy makroekonomicznej tworzy
teoretyczne
podstawy
interwencjonizmu
państwowego – druga połowa lat 30. W czasie
drugiej wojny światowej państwo musi ingerować
we wszystkie dziedziny życia. Po wojnie monopole
przekształcają się w holdingi – powstają
kooperacje międzynarodowe – zwiększa się
powiązanie menagersko – rządowe. W latach 70tych pojawia się ewolucja – zbyt duży etatyzm
ogranicza zdolności gospodarcze – powszechna
reprywatyzacja – wycofanie się państwa z życia
gospodarczego. Etatyzm musi występować –
jednak zbyt duży ogranicza rynek.
60. NEOLNSTYTUCJONALIZM W HISTORII
MYŚLI
EKONOMICZNEJ
Na
gruncie
instytucjonalizmu
zrodził
się
neoinstytucjonalizn - przekonaniem ich jest to, że
gospodarka kapitalistyczna nadal przechodzi w
planowe społeczeństwo obfitości. Ograniczeni np.
ekologiczne,
np.
ograniczenia
w
dostępie
surowców.
Doceniają
rozwój
technologii
przesuwa gospodarkę naprzód. Negują tezę o
istnieniu mechanizmu samoregulującego trzeba
regulować impulsami gospodarkę. Stwierdzają, że
obiektywnym elementem rozwoju sytuacji jest
narastanie-nacisku
grupowego
na-decyzje
ekonomiczne (dokonują tego związki zawodowe,
korporacje, związki konsumenckie). Prowadzenie
poza rynkowej kooperacji, która prowadzi do tzw.
równowagi kierowanej. Ma ona regulować,
planować,
koordynować
rozwój
procesów
gospodarczych. Państwo ma zapewnić harmonię
poszczególnych grup, także grup biznesu, sytuacji
akceptowanej przez społeczeństwo. Krytyka mówi,
że to coś nierealnego. John Gaibraitch - „Ekonomia
a cele społeczne" w 1973 r. Pokazuje gops. USA z
dwóch stron - z jednej strony siły napędowe, które
pchają tę gospodarkę do przodu, - z drugiej strony
- hamulce rozwojowe. Uważa on, że nie ma sensu
dalszego zwiększania produkcji w USA, dlatego
poziom produkcji przekroczył racjonalne potrzeby
konsumpcyjne. Społeczeństwo zostało na-sycone.
To wcale nie znaczy, że wszystkie grupy społeczne
są nasycone-jest warstwa, która relatywnie żyje w
ubóstwie. G. Twierdzi, że jest to ekonomia
fałszywego świata. Nacisk idzie na ilość a nic na
jakość co nie sprzyja postępowi technicznemu i
ekonomicznemu. Zmiany mogą dokonać tylko
intelektualiści
oni
powinni
przejmować
sterowanie
gospodarką
od
technokratów
menedżerów.
Klarans Ayers 1891 – 1972
„Teoria postępu ekonomicznego” w 1944 r. w
pracy tej dzieli gosp. Na 2 części: -pierwsza to
gosp. rynkowa nazywają pieniężną, jest bardziej
żywiołowa, - druga gospod. Przemysłowa bardziej
sterowana kierująca się impulsami. Rozróżnia się
dwie koncepcje wartości:- wartość pieniężna w
cenie, - wartość rzeczywistą nazywają wartością
technologiczną lub wartością użytkową. Cena
powinna odzwierciedlać nie tylko rzeczywistą
wartość dóbr ale wszystkie aspekty użyteczności
danego dobra. Albowiem wartość i użyteczność to
dwie różne rzeczy. Ayers zajmuje się też popytem
- powiada - „Dla mnie popyt jako zjawisko
ekonomiczne to nie tylko wynik potrzeb i
użyteczności
ale
także
czynników
poza
ekonomicznych". Są to lata, kiedy w USA rodzi się
marketing. Tradycje to wielka rzecz, zwyczaje,
presja, reklamy, presja środowiska, - te czynniki
nazywa wartościami instytucjonalnymi. Musimy im
przeciwstawić wartości technologiczne i wartości
pieniężne odpowiednio oparte o elastyczność. I lak
tworzy pojęcie wartości realnej - uważa, że
wartość
realna
reprezentuje
najwyższy
i
najważniejszy poziom wartości. Ten poziom
wartości realnej buduje postąp i realny obraz
stanu gospodarki. Na poziom realnej wartości
składa się wartość technologiczna i pieniężna i
muszą być w stosunku siebie spójne. Gerard Colm
formułował takie poglądy:
1. Gospodarka, stale się zmienia- trzeba ją
analizować długookresowo - nie zgadza się w tym
względzie z Keynsem. Szczególną uwagę trzeba
zwrócić na postęp technologiczny.
2. Pojawiają się wielkie przedsiębiorstwa- holdingi.
3. Pojawiają się coraz silniejsze grupy nacisku interwencjonizm jest konieczny, stymulująca
kontrola jest konieczna.
Ginar Merdał - noblista w dziedzinie ekonomii w
latach 80 - tych. "Ekonomia międzynarodowa i
przyszłość” w 1956r., „państwo dobrobytu planowanie ekonomiczne i jego implikacje”.
Apogeum - lata 50 i 60 interesują go społeczne
aspekty gosp. jest to epoka wielkiej walki o
wpływy w świecie. Uważa, że dla gosp. postęp
naukowo- techniczny jest bardzo ważny najważniejsza funkcja to ta, że przekształca
strukturę społeczną. Przekształcająca się struktura
społ. I gosp. musi być akceptowana przez
społeczeństwo - celem takiego działania jest
zorganizowanie państwa dobrobytu. „ Celem
długofalowej
polityki
jest
stworzenie
międzynarodowego społeczeństwa dobrobytu".
Równowaga ekonomiczna może być osiągana w
wyniku kolektywnego współdziałania różnych grup
interesu będących jednocześnie grupami nacisku.
To państwo musi doprowadzić do kompromisu
przede wszystkich krajów opóźnionych w rozwoju
gospodarczym.
62. AGRARYZM W TEORII EKONOMII
Agraryzm (agros- ziemia) - to nie tylko doktryna
to także ruch społeczno- ekonomiczny dążący do
poprawy sytuacji w rolnictwie, Agraryzm zrodził się
w Niemczech po -wojnie francusko - pruskiej.
Zrodzenie się tej koncepcji było skutkiem wojny i
gwałtownego uprzemysłowienia- Niemcy odebrały
od Francji wysokie kontrybucje, które stały się
przyczyna gwałtownego uprzemysłowienia. Dużo
ludzi przechodziło ze wsi do miast. Rok 1870 i jego
skutki były podłożem wielkiego kryzysu rolnictwa
w Niemczech - nosi to nazwę kryzysu agralnego
1870- 1890. Ruch agrarystyczny występuje w
krajach o przewadze rolnictwa w gosp. i
przewadze ludzi z rolnictwa- Ruch agrarysryczny
dążył do obrony interesów producentów rolnych
zagrożonych przez potężny rozwój kapitalizmu.
Agraryzm nawiązuje do koncepcji Sismondiego.
Mechanizm
konkurencji
prowadzi
do ruiny
producentów drobno towarowych i do pauperyzacji
mas.
Taka
sytuacja
pogłębia
sprzeczność
pomiędzy kapitałem a pracą i prowadzi do kryzysu
ekonomicznego.
Wysuwa
on
następujące
postulaty:
1.zerwanie z liberalizmem gospodarczym,
2.zwiększenie ingerencji państwa w gospodarkę
idącej w kierunku takim żeby państwo zapewniło
trwały rozwój producentów drobno towarowych w
przemyśle i rolnictwie,
3.państwo musi zapewnić sprawiedliwy podział
DN. W końcu XIX w pojawia się David - wysuwa on
agraryzm kolejną koncepcję - rolnictwo niemieckie
będzie się rozwijać w kierunku wydajności wielkich
gospodarstw a wielka własność będzie się
ograniczać. Ruhland w Szwajcarii był Laur.
Rozwijał się w Czechach, w Danii, w Polsce, w
krajach bałkańskich. Agraryzm rozwija się w
krajach zapóźnionych gospodarczo. Rolnictwo
europejskie idzie w kierunku kapitalizmu - także w
krajach
zapóźnionych
proces
mechanizacji
rolnictwa i handel rozwija się. Wahania koniunktur,
kryzysy, radykalizacja mas a zwłaszcza chłopi
reagują na tzw. „nożyce cen"- wysokie ceny
artykułów przemysłowych i bardzo niskie ceny
żywności. W latach 20 i 30 - przez Europę przeszła
fala kryzysów ekonomicznych i fala silnej ręki
będąca następstwem wielkiego kryzysu w USA.
Dopiero nową politykę na tle poglądów Keynsa
zapoczątkował Roosvelt;, w Niemczech Hitler, we
Włoszech - Mussolini - poprawiają koniunkturę.
W Polsce - fabryka Ursusa i pola modernizacji
armii od 1936r. Na 10 lat zaczyna dominować
przemysł kosztem rolnictwa- wieś się rozwarstwia.
W Polsce 1918-1936 dominuje agraryzm - główny
teoretyk to St. Milkowski w 1934r. Napisał
„Agraryzm jako forma przebudowy ustroju
społecznego. "Mówi, że trzeba przebudować
strukturę rolnictwa, ustrój rolny - na przeszkodzie
stoi sojusz ziemiaństwa i kapitalistów i pozostałość
ideologii
szlacheckiej,
Przebudowa
powinna
wyeksponować rolę chłopstwa. Nastąpiło zachwianie równowagi między przemysłem a
rolnictwem. Gospodarstwa chłopskie są bardzo
słabe i powinna je wspierać spółdzielczość.
Postuluje aby przemysł budować nie tylko w
mieście ale także na wsi.
Agraryzm traktuje rolnictwo jako jedno z
ważniejszych gałęzi rozwoju gospodarczego.
Agraryzm to koncepcja regulowania mechanizmu
rynkowego w stosunku do wsi -polega na
koordynowaniu mechanizmów rynkowych a nie ich
zastępowaniu.
Download