Wybór SQL Podstawowe operacje analityczne na danych

advertisement
Wybór SQL
Podstawowe operacje analityczne na danych wektorowych
na przykładzie MapInfo Professional
dr hab. Ryszard Walkowiak prof. nadzw.
Structured Query Language SQL
 SQL jest językiem komunikacji użytkownika z
oprogramowaniem zarządzającym relacyjną bazą
danych.
 W roku 1986 język ten został oficjalnym standardem
wspieranym przez Międzynarodową Organizację
Standardów (ISO).
Structured Query Language SQL
Jego polecenia umożliwiają między innymi:
 Select – pobieranie danych z bazy danych,
 Insert – umieszczanie danych w tabelach,
 Update – zmianę danych,
 Delete – usuwanie danych,
 Create – tworzenie struktury bazy danych,
 Drop – usuwanie obiektów bazy danych,
 Alter – zmianę struktury bazy danych
Wybór SQL
W programie MapInfo Professional Wybór SQL jest
jedną z metod wybierania danych z istniejących zbiorów
danych. Można przy tym dokonywać pewnych operacji
arytmetycznych i logicznych uzyskując w ten sposób
nowe dane.
Przykład:
Korzystając ze zbioru miast Polski i zbioru województw
wybrać miasta należące do województwa
Wielkopolskiego.
Otwieramy zbiory MIAS_OG i Województwa_2002.
Wybór SQL
Otwieramy okno Wybór SQL.
Najpierw wypełniamy pole ze
zbiorów wybierając odpowiedni
zbiór z listy Zbiory.
* w polu Wybierz kolumny
oznacza, że wybrane zostaną
wszystkie kolumny wybranych
zbiorów.
W polu Gdzie wpisujemy warunek
wyboru wierszy (rekordów)
rozważanych zbiorów, przy czym
nazwy kolumn wybieramy z listy
kolumn, operatory wybieramy z
listy operatorów.
Jeśli nową tabelę chcemy zapisać
w pliku o konkretnej nazwie,
wypełniamy pole wstaw do zbioru.
Wybór SQL
Aby wyświetlić wybór na mapie możemy dodać warstwę
Miasta_Wielkopolski i usunąć MIASTA_OG.
Wybór SQL
Aby usunąć z mapy pozostałe województwa zaznaczamy
selektorem województwo Wielkopolskie i z menu Mapa
wybieramy Zaznacz region wycięcia.
Wybór SQL
Obliczymy odległość każdego z miast Wielkopolski od
Poznania.
Najpierw musimy ustalić współrzędne geograficzne
Poznania.
W tym celu:
 wskazujemy na mapie Poznań,
 klikamy dwukrotnie,
 z okna „Punkt” odczytujemy współrzędne.
Wybór SQL
• Usuwamy *
• Wybieramy kolumny Miasto i
Ludnosc_VI_97,
• Z listy funkcji wybieramy Distance
obliczającą odległości między punktami:
pierwsze dwa
oznaczają
• •Wybieramy
zbiórparametry
Miasta_Wielkopolski
współrzędne punktu początkowego,
• parametry trzeci i czwarty to
współrzędne punktu końcowego
wyznaczone za pomocą funkcji
CentroidXnowy
i CentroidY,
Otrzymaliśmy
zbiór o nazwie
• ostatni piąty parametr jest
Odległości i trzech kolumnach:
symbolem jednostki miary.
Miasto,
Ludnosc_VI_97
Odległość od
• parametry
muszą byći oddzielone
Poznania.
przecinkiem, zatem liczbę
dziesiętną zapisujemy za pomocą
kropki dziesiętnej
• za nawiasem kończącym opis funkcji
Distance wstawiamy spację i wpisujemy
nazwę nowej kolumny w cudzysłowie.
Wybór SQL
Wybierzemy teraz z tego zbioru i wyświetlimy na mapie
miasta których odległość od Poznania jest większa niż
50 km i ludność w roku 1997 była nie mniejsza niż
10 000.
Wybór SQL
• Ze zbioru Odległości wybieramy
kolumnę Odległość od Poznania,
która jest tu zapisana jako COL3,
• z listy operatorów wybieramy > i
wpisujemy 50,
• z listy operatorów wybieramy
And,
• z listy kolumn wybieramy
Ludność_VI_97,
• z listy operatorów wybieramy >=
i wpisujemy 10000
Wybrane rekordy wstawiamy do
zbioru Wybrane_Miasta
Wybór SQL
Aby wyświetlić wybrane miasta na istniejącej już mapie
usuwamy z niej warstwę Miasta Wielkopolski, dodajemy
warstwę Wybrane Miasta i wyświetlamy etykiety tej
warstwy.
Statystyki
Z mapy przedstawionej na poprzednim slajdzie możemy
wnioskować o wzajemnym położeniu miast
wielkopolskich, jednak niewiele możemy powiedzieć o
ich wielkości ponad to, że mają powyżej 10 000
mieszkańców.
Więcej informacji da nam wybranie opcji Oblicz
statystyki z menu Zapytania
Statystyki
 W oknie, które ukazuje się po
wybraniu opcji Oblicz statystyki
wybieramy zbiór oraz kolumnę, dla
której chcemy obliczyć wartości
statystyk.
 Statystyki, których wartości
ukazane są w oknie Statystyka
kolumny charakteryzują rozkład
zmiennej losowej, której wartości
zapisane są w badanej kolumnie.
 O zmiennych losowych i ich
rozkładach będziemy mówić na
kolejnych wykładach.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards