KP-611-190

advertisement
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Al. Jana Pawła II nr 70; 00- 175 Warszawa
KSIĄŻKA PROCEDUR
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRZYZNANIE POMOCY NA
WNIOSEK BENEFICJENTA DLA DZIAŁAŃ 313, 322, 323
ODNOWA I ROZWÓJ WSI, 321 PODSTAWOWE USŁUGI
DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ ORAZ OSI
4 LEADER W RAMACH PROW 2007-2013
KP-611-190-ARiMR/1/z
Wersja zatwierdzona 1
Data wejścia w życie: 02.03.2009 r.
Data:
Podpis i pieczęć:
26.01.2009 r.
Magdalena Kalkosińska
26.01.2009 r.
Maciej Zieliński
29.01.2009 r.
Krzysztof Kołodziejak
29.01.2009 r.
T. Beata Jekiełek
Zatwierdzenie:
Data:
Podpis i pieczęć:
Zastępca Prezesa ARiMR
29.01.2009 r.
Zofia Szalczyk
Opracowanie:
Osoby przygotowujące dokument
Dyrektor Biura Zadań Delegowanych
Zmiany dokumentu:
Lp.
Data
Imię i nazwisko
Wersja
Opis i referencja do poprzedniej wersji
1
03.07.2008 Magdalena Kalkosińska
1.1
Utworzenie pierwszej wersji roboczej
2
29.07.2008 Magdalena Kalkosińska
1.2
Uwzględnienie
uwag
zgłoszonych
departamenty Centrali ARiMR.
3
07.08.2008 Magdalena Kalkosińska
1.3
Uwzględnienie uwag zgłoszonych przez
departamenty DOG i DF
4
27.08.2008 Magdalena Kalkosińska
1.4
Uwzględnienie uwag zgłoszonych przez DPZP oraz
DAW
5
16.09.2008 Magdalena Kalkosińska
1.5
Dopracowanie załączników procedury pod
względem technicznym
6
30.09.2008 Magdalena Kalkosińska
1.6
Uwzględnienie uwag zgłoszonych przez DW oraz
DKs
7
07.10.2008 Magdalena Kalkosińska
1.7
Uwzględnienie uwag zgłoszonych przez DW oraz
DOG
8
22.10.2008 Magdalena Kalkosińska
1.8
Rozszerzenie zakresu merytorycznego procedury o
działania Osi 4 Leader
9
20.01.2009 Magdalena Kalkosińska
1.9
Uwzględnienie uwag zgłoszonych przez KPMG
10
26.01.2009 Magdalena Kalkosińska
1/z
Zatwierdzenie KP
przez
Spis treści:
1. PROCEDURY .................................................................................................................................. 7
1.1. Procedura rozwiązania umowy o przyznanie pomocy na wniosek Beneficjenta dla działań 313, 322,
323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Osi 4 Leader w
ramach PROW 2007-2013 .............................................................................................................................. 7
1.1.1. Procedura rozwiązania umowy o przyznanie pomocy na wniosek Beneficjenta .............................................. 7
1.1.2. Obszar ............................................................................................................................................................... 7
1.1.3. Funkcja .............................................................................................................................................................. 7
1.1.4. Przebieg procesu ............................................................................................................................................... 8
1.1.4.1. Sporządzenie, wysłanie pisma .................................................................................................................... 8
1.1.4.2. Przyjęcie wniosku Beneficjenta o rozwiązanie umowy ............................................................................. 9
1.1.5. Załączniki ........................................................................................................................................................ 10
2. CZYNNOŚCI WYKONYWANE NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH PRACY ...... 13
3. ZAŁĄCZNIKI ................................................................................................................................ 19
3.1. Pismo do Departamentu Finansowego i Departamentu Księgowości ARiMR w związku ze złożeniem
wniosku o rozwiązanie umowy przez Beneficjenta P-1/190 ........................................................................ 19
3.2. Pismo informujące Beneficjenta o rozwiązaniu umowy P-2/190 .......................................................... 21
3.3. Pismo do Departamentu Księgowości ARiMR z załączonym zleceniem korygującym na 100%
przyznanej pomocy P-3/190 ......................................................................................................................... 23
3.4. Pismo informujące Beneficjenta o warunku rozwiązania umowy P-4/190 ........................................... 25
3.5. Pismo do Departamentu Windykacji ARiMR w związku ze zrealizowaniem płatności dla
Beneficjenta, który złożył wniosek o rozwiązanie umowy P-5/190 ............................................................. 27
3.6. Pismo informujące Departament Finansowy ARiMR o rozwiązaniu umowy o przyznanie pomocy na
wniosek Beneficjenta P-6/190 ...................................................................................................................... 29
KP-611-190-ARiMR/1/z
Wersja zatwierdzona: 1
Spis treści
Strona 3 z 29
1. PROCEDURY
1. PROCEDURY
1.1. Procedura rozwiązania umowy o przyznanie pomocy na wniosek Beneficjenta
dla działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej oraz Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013
1.1.1. Procedura rozwiązania umowy o przyznanie pomocy na wniosek Beneficjenta
1.1.2. Obszar
Procedura rozwiązania umowy na wniosek Beneficjenta dotyczy działań:

Odnowa i rozwój wsi – 313, 322, 323.

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – 321.

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 4.1/413:
 dla projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działania
Odnowa i rozwój wsi,
 dla projektów, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań Osi 3,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. małych projektów.

Wdrażanie projektów współpracy - 4.21.

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania - 4.31
1.1.3. Funkcja
Procedura przedstawia przebieg procesu rozwiązania umowy o przyznanie pomocy na wniosek
Beneficjenta, pracowników zaangażowanych w proces oraz wykorzystywane wzory dokumentów.
KP-611-190-ARiMR/1/z
Wersja zatwierdzona: 1
1.
Strona 7 z 29
1.1.4. Przebieg procesu
1.1.4.1. Sporządzenie, wysłanie pisma
Decyzja
o konieczności
sporządzenia pisma
P-1/190
Pracownik
weryfikujący
Sporządzenie pisma
P-2/190
P-3/190
Osoba upoważniona
do podpisania pisma
Podpisanie pisma
P-4/190
P-5/190
Pracownik
kancelaryjny
Rejestracja
i wysłanie pisma
P-6/190
Dokument inicjujący
dochodzenie należności
Wysłano pismo
1.
Strona 8 z 29
KP-611-190-ARiMR/1/z
Wersja zatwierdzona: 1
1.1.4.2. Przyjęcie wniosku Beneficjenta o rozwiązanie umowy
Wpłynął wniosek
beneficjenta
o rozwiązanie
umowy
Pracownik kancelaryjny
Przyjęcie,
zarejestrowanie
wniosku
Pracownik kancelaryjny
Wydanie
potwierdzenia
przyjęcia Wniosku
Wniosek o rozwiązanie
umowy
Kopia pierwszej strony
Wniosku o rozwiązanie
umowy
Wniosek został
przyjęty
Pracownik weryfikujący
KP dot. Monitorowania
terminowości
składania wniosków
o płatność
Wykreślenie w Tabeli
T-1/182 pozycji
dotyczącej beneficjenta
Pozycja wykreślona
z Tabeli T-1/182
Pracownik weryfikujący
Płatność nie została
dokonana, nie było
wystawione zlecenie
płatności
Weryfikacja dokonania
płatności
Dokonano płatności
w ramach projektu
Płatność nie została
dokonana, zlecenie
płatności zostało
przekazane
P-2/190
1.1.4.1. S porządzenie,
wysłanie pisma
1.1.4.1. S porządzenie,
wysłanie pisma
P-1/190
Pracownik weryfikujący
P-6/190
Sprawdzenie czy
dokonano dobrowolnego
zwrotu środków
Wpłynęła informacja
z A RiMR dot.
wstrzymania realizacji
zlecenia płatności
Dokonano zwrotu
w niewystarczającej
kwocie
Nie dokonano
dobrowolnego zwrotu
Wystawione zlecenie
płatności nie zostało
zrealizowane
Wystawione zlecenie
płatności zostało
zrealizowane
KP -611-188-A RiMR
Dokonano zwrotu
w 100% należnych
środków
P-5/190
P-3/190
Dokument inicjujący
dochodzenie należności
1.1.4.1. S porządzenie,
wysłanie pisma
Zlecenie korygujące
na 100%
przyznanej pomocy
1.1.4.1. S porządzenie,
wysłanie pisma
1.1.4.1. S porządzenie,
wysłanie pisma
P-4/190
Kopie dokumentów
prawnego
zabezpieczenia
umowy
Dokumenty zostały
dostarczone do DW
ARiMR
Wpłynął Raport
kwartalny dot.nieprawidłow.
w zakresie wykorz.EFRROW
z DW A RiMR
Raport kwartalny
dotyczący
nieprawidłowości
w zakresie wykorzy.
EFRROW
Umowa z beneficjentem
została rozwiązana
1.1.4.1. S porządzenie,
wysłanie pisma
KP dot. Zwrotu
dokumentów
związanych
z prawnym
zabezpieczeniem
umowy
P-2/190
P-6/190
Umowa z beneficjentem
została rozwiązana
KP-611-190-ARiMR/1/z
Wersja zatwierdzona: 1
1.
Strona 9 z 29
KP -611-188-A RiMR
1.1.5. Załączniki
1
2
3
Symbol
dokumentu
Nazwa
Opis dokumentu
P-1/190
P-2/190
P-3/190
P-4/190
P-5/190
P-6/190
Pismo do Departamentu Finansowego i
Departamentu Księgowości ARiMR w
związku ze złożeniem wniosku o
rozwiązanie umowy przez Beneficjenta
Pismo informujące Beneficjenta o
rozwiązaniu umowy
Pismo do Departamentu Księgowości
ARiMR z załączonym zleceniem
korygującym na 100% przyznanej
pomocy
Pismo informujące Beneficjenta o
warunku rozwiązania umowy
Pismo do Departamentu Windykacji
ARiMR w związku ze zrealizowaniem
płatności dla Beneficjenta, który złożył
wniosek o rozwiązanie umowy
Pismo informujące Departament
Finansowy ARiMR o rozwiązaniu
umowy o przyznanie pomocy na
wniosek Beneficjenta
1.
Strona 10 z 29
Wzór pisma
Wzór pisma
Wzór pisma
Wzór pisma
Wzór pisma
Wzór pisma
KP-611-190-ARiMR/1/z
Wersja zatwierdzona: 1
2. CZYNNOŚCI WYKONYWANE NA
POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH
PRACY
2. Czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy
Stanowisko
Pracownik
kancelaryjny
Proces
Zakres czynności
Rozwiązanie umowy
Przyjęcie oraz rejestracja wniosku.
o przyznanie pomocy
Wydanie potwierdzenia przyjęcia wniosku
na wniosek
(kopia pierwszej strony wniosku).
Beneficjenta
Rejestracja i wysłanie pisma do
Departamentu Finansowego i
Departamentu Księgowości ARiMR w
związku ze złożeniem wniosku o
rozwiązanie umowy przez Beneficjenta
Rejestracja i wysłanie pisma
informującego Beneficjenta o rozwiązaniu
umowy
Rejestracja i wysłanie pisma do
Departamentu Księgowości ARiMR z
załączonym zleceniem korygującym na
100% przyznanej pomocy
Rejestracja i wysłanie pisma
informującego Beneficjenta o warunku
rozwiązania umowy
Rejestracja i wysłanie pisma do
Departamentu Windykacji ARiMR w
związku ze zrealizowaniem płatności dla
Beneficjenta, który złożył wniosek o
rozwiązanie umowy, wraz z załączonym
dokumentem inicjującym dochodzenie
należności oraz kopiami dokumentów
prawnego zabezpieczenia umowy
Przyjęcie Raportu kwartalnego
dotyczącego nieprawidłowości w zakresie
wykorzystania EFRROW z DW ARiMR
Rejestracja i wysłanie pisma
informującego Departament Finansowy
ARiMR o rozwiązaniu umowy o
przyznanie pomocy na wniosek
Beneficjent
Pracownik
weryfikujący
Rozwiązanie umowy
o przyznanie pomocy Wykreślenie w Tabeli T-1/182 pozycji
dotyczącej Beneficjenta.
na wniosek
Beneficjenta
Weryfikacja dokonania płatności:
 W przypadku gdy płatność nie była
dokonana i nie zostało wystawione
zlecenie płatności, należy sporządzić i
pismo informujące Beneficjenta o
rozwiązaniu umowy oraz wykonać
czynności zgodnie z KP dot. zwrotu
dokumentów związanych z prawnym
KP-611-190-ARiMR/1/z
Wersja zatwierdzona: 1
Stosowane wzory
dokumentów
P-1/190
P-2/190
P-3/190
P-4/190
P-5/190Dokument
inicjujący
dochodzenie
należności
Kopie dokumentów
prawnego
zabezpieczenia
umowy
Raport kwartalny
dotyczący
nieprawidłowości w
zakresie
wykorzystania
EFRROW
P-6/190
Tabela T-1/182
Pismo P-2/190
Pismo P-6/190
Pismo P-1/190
Pismo P-3/190
2.
Strona 13 z 29
zabezpieczeniem wykonania
zobowiązań wynikających z umowy, a
także sporządzić i parafować pismo
informujące Departament Finansowy
ARiMR o rozwiązaniu umowy o
przyznanie pomocy na wniosek
Beneficjenta, które należy przekazać w
terminie 5 dni roboczych od
rozwiązania umowy z Beneficjentem.
 W przypadku, gdy zostało wystawione
i przekazane do pionu FinansowoKsięgowego zlecenie płatności, a
płatność nie została zrealizowana,
należy sporządzić i parafować pismo do
Departamentu Finansowego i
Departamentu Księgowości ARiMR w
związku ze złożeniem wniosku o
rozwiązanie umowy przez Beneficjenta
(obowiązkowo wysłać faxem).
Po otrzymaniu informacji z DKs dot.
wstrzymania realizacji zlecenia
płatności należy:
1) W przypadku potwierdzenia
wstrzymania realizacji zlecenia
płatności, sporządzić i parafować
pismo do Departamentu Księgowości
ARiMR z załączonym zleceniem
korygującym na 100% przyznanej
pomocy. Następnie należy sporządzić i
parafować pismo informujące
Beneficjenta o rozwiązaniu umowy, a
także wykonać czynności zgodnie z
KP dot. zwrotu dokumentów
związanych z prawnym
zabezpieczeniem wykonania
zobowiązań wynikających z umowy
2) W przypadku potwierdzenia realizacji
płatności należy sprawdzić czy
Beneficjent dokonał dobrowolnego
zwrotu należnych środków.
W przypadku, gdy zwrot został
dokonany w wystarczającej kwocie
(100% należnych środków) należy
sporządzić i pismo informujące
Beneficjenta o rozwiązaniu umowy
oraz wykonać czynności zgodnie z KP
dot. zwrotu dokumentów związanych z
prawnym zabezpieczeniem wykonania
zobowiązań wynikających z umowy, a
także sporządzić i parafować pismo
informujące Departament Finansowy
ARiMR o rozwiązaniu umowy o
przyznanie pomocy na wniosek
Beneficjenta, które należy przekazać w
terminie 5 dni roboczych od
rozwiązania umowy z Beneficjentem
W przypadku, gdy Beneficjent nie
2.
Strona 14 z 29
Dokument inicjujący
dochodzenie
należności
Pismo P-5/190
Kopie dokumentów
prawnego
zabezpieczenia
umowy
Pismo P-4/190
KP-611-190-ARiMR/1/z
Wersja zatwierdzona: 1
dokonał dobrowolnego zwrotu lub
dokonał w niewystarczającej kwocie,
należy podjąć czynności zgodnie z
KP-611-188-ARiMR/nr wersji/z, a
także sporządzić i parafować pismo
informujące Beneficjenta o warunku
rozwiązania umowy oraz należy
sporządzić i parafować pismo do
Departamentu Windykacji ARiMR w
związku ze zrealizowaniem płatności
dla Beneficjenta, który złożył wniosek
o rozwiązanie umowy, a także
sporządzić i parafować dokument
inicjujący dochodzenie należności,
oraz przygotować kopie dokumentów
prawnego zabezpieczenia umowy
 W przypadku, gdy płatność została
dokonana w ramach projektu, należy
sprawdzić czy Beneficjent dokonał
dobrowolnego zwrotu należnych
środków.
W przypadku, gdy zwrot został
dokonany w wystarczającej kwocie
(100% należnych środków) należy
sporządzić i pismo informujące
Beneficjenta o rozwiązaniu umowy
oraz wykonać czynności zgodnie z KP
dot. zwrotu dokumentów związanych z
prawnym zabezpieczeniem wykonania
zobowiązań wynikających z umowy, a
także sporządzić i parafować pismo
informujące Departament Finansowy
ARiMR o rozwiązaniu umowy o
przyznanie pomocy na wniosek
Beneficjenta, które należy przekazać w
terminie 5 dni roboczych od
rozwiązania umowy z Beneficjentem
W przypadku, gdy Beneficjent nie
dokonał dobrowolnego zwrotu lub
dokonał w niewystarczającej kwocie,
należy podjąć czynności zgodnie z KP611-188-ARiMR/nr wersji/z, a także
sporządzić i parafować pismo
informujące Beneficjenta o warunku
rozwiązania umowy oraz należy
sporządzić i parafować pismo do
Departamentu Windykacji ARiMR w
związku ze zrealizowaniem płatności
dla Beneficjenta, który złożył wniosek
o rozwiązanie umowy, a także
sporządzić i parafować dokument
inicjujący dochodzenie należności, oraz
przygotować kopie dokumentów
prawnego zabezpieczenia umowy
Analiza Raportu kwartalnego dotyczącego Raport kwartalnego
nieprawidłowości w zakresie
dotyczący
wykorzystania EFRROW
nieprawidłowości w
KP-611-190-ARiMR/1/z
Wersja zatwierdzona: 1
2.
Strona 15 z 29
zakresie
wykorzystania
EFRROW
Osoba
upoważniona
do podpisania
pisma
Uzupełnienie istniejącej teczki aktowej
sprawy o dokumentację powstałą w
ramach przedmiotowej procedury
Rozwiązanie umowy Podpisanie pisma do Departamentu
o przyznanie pomocy Finansowego i Departamentu Księgowego
P-1/190
ARiMR w związku ze złożeniem wniosku
na wniosek
o rozwiązanie umowy przez Beneficjenta
Beneficjenta
Podpisanie pisma do Beneficjenta
informującego o rozwiązaniu umowy
P-2/190
Podpisanie pisma do Departamentu
Księgowości ARiMR z załączonym
zleceniem korygującym na 100%
przyznanej pomocy
Podpisanie pisma informującego
Beneficjenta o warunku rozwiązania
umowy
2.
Strona 14 z 29
P-3/190
P-4/190
Podpisanie pisma do Departamentu
Windykacji ARiMR w związku ze
zrealizowaniem płatności dla Beneficjenta,
który złożył wniosek o rozwiązanie
umowy, wraz z dołączonym dokumentem
inicjującym dochodzenie należności.
P-5/190
Dokument inicjujący
dochodzenie
należności
Kopie dokumentów
prawnego
zabezpieczenia
umowy
Podpisanie pisma informującego
Departament Finansowy ARiMR o
rozwiązaniu umowy o przyznanie pomocy
na wniosek Beneficjenta
P-6/190
KP-611-190-ARiMR/1/z
Wersja zatwierdzona: 1
3. ZAŁĄCZNIKI
3. Załączniki
3.1. Pismo do Departamentu Finansowego i Departamentu Księgowości ARiMR
w związku ze złożeniem wniosku o rozwiązanie umowy przez
Beneficjenta P-1/190
Urząd Marszałkowski Województwa……………………………………..
albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej
Adres: ulica, nr
Kod pocztowy, miejscowość
P-1/190
, dnia
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Znak sprawy
Al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa
Wg rozdzielnika
W związku z pismem Beneficjenta........................................................................................................
(Imię i nazwisko/nazwa*, ID i adres Beneficjenta)
zawierającym wniosek Beneficjenta o rozwiązanie umowy nr………………………………..
zawartej w dniu…………………….. oraz przekazaniem zlecenia płatności Nr……………….
z dnia…………….... dla w/w Beneficjenta, zwracam się z prośbą o wstrzymanie realizacji płatności
dla w/w Beneficjenta.
Jednocześnie proszę o przekazanie potwierdzenia wstrzymania realizacji płatności dla w/w
Beneficjenta.
Rozdzielnik:
1. Departament Finansowy,
2. Departament Księgowości
Załączniki:
Kopia wniosku o rozwiązanie umowy o przyznanie pomocy
*
Niepotrzebne skreślić
KP-611-190-ARiMR/1/z
Wersja zatwierdzona: 1
3.1
Strona 19 z 29
3.2. Pismo informujące Beneficjenta o rozwiązaniu umowy P-2/190
Urząd Marszałkowski Województwa……………………………………..
albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej
Adres: ulica, nr
Kod pocztowy, miejscowość
P-2/190
, dnia
Znak sprawy
Imię i nazwisko/Nazwa Beneficjenta
Adres: ulica, nr
Kod pocztowy, miejscowość
Uprzejmie informuję, że w związku z pismem z dnia……………………….., zawierającym prośbę
o rozwiązanie umowy nr…………………………………… zawartej w dniu…………………….…,
zgodnie ze złożonym wnioskiem, przedmiotowa umowa została rozwiązana.
KP-611-190-ARiMR/1/z
Wersja zatwierdzona: 1
3.2
Strona 21 z 29
3.3. Pismo do Departamentu Księgowości ARiMR z załączonym zleceniem
korygującym na 100% przyznanej pomocy P-3/190
Urząd Marszałkowski Województwa……………………………………..
albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej
Adres: ulica, nr
Kod pocztowy, miejscowość
P-3/190
, dnia
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Znak sprawy
Departament Księgowości ARiMR
Al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa
W
związku
ze
złożonym
wnioskiem
Beneficjenta
o
rozwiązanie
umowy
nr……………………………….. zawartej w dniu……………………., a także otrzymanym
potwierdzeniem wstrzymania realizacji płatności, w załączeniu przesyłam zlecenie korygujące na
100% przyznanej pomocy
Załącznik:
Zlecenie korygujące na 100% przyznanej pomocy
KP-611-190-ARiMR/1/z
Wersja zatwierdzona: 1
3.3
Strona 23 z 29
3.4. Pismo informujące Beneficjenta o warunku rozwiązania umowy P-4/190
Urząd Marszałkowski Województwa……………………………………..
albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej
Adres: ulica, nr
Kod pocztowy, miejscowość
P-4/190
, dnia
Znak sprawy
Imię i nazwisko/Nazwa Beneficjenta
Adres: ulica, nr
Kod pocztowy, miejscowość
Uprzejmie informuję, iż w związku ze złożonym wnioskiem o rozwiązanie umowy
nr…………………………………… zawartej w dniu…………………….…, przedmiotowa umowa
ulegnie rozwiązaniu po odzyskaniu wypłaconych środków. Szczegółowe warunki zwrotu środków
zostaną określone w odrębnym piśmie.
KP-611-190-ARiMR/1/z
Wersja zatwierdzona: 1
3.4
Strona 25 z 29
3.5. Pismo do Departamentu Windykacji ARiMR w związku ze zrealizowaniem
płatności dla Beneficjenta, który złożył wniosek o rozwiązanie umowy
P-5/190
Urząd Marszałkowski Województwa……………………………………..
albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej
Adres: ulica, nr
Kod pocztowy, miejscowość
P-5/190
, dnia
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Znak sprawy
Departament Windykacji ARiMR
Al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa
W związku z pismem Beneficjenta........................................................................................................
(Imię i nazwisko/nazwa* i adres Beneficjenta)
zawierającym wniosek Beneficjenta o rozwiązanie umowy nr ……………………………….. zawartej
w dniu……………………..,a także zrealizowaniem płatności dla wymienionego wyżej Beneficjenta,
w załączeniu przekazuję dokument inicjujący dochodzenie należności wraz z kopiami dokumentów
prawnego zabezpieczenia umowy.
Jednocześnie zwracam się z prośbą o informację o odzyskaniu należnych środków/zakończeniu
postępowania.
Załączniki:
1. Dokument inicjujący dochodzenie należności
Kopie dokumentów prawnego zabezpieczenia zobowiązań wynikających z umowy
*
Niepotrzebne skreślić
KP-611-190-ARiMR/1/z
Wersja zatwierdzona: 1
3.5
Strona 27 z 29
3.6. Pismo informujące Departament Finansowy ARiMR o rozwiązaniu umowy
o przyznanie pomocy na wniosek Beneficjenta P-6/190
Urząd Marszałkowski Województwa……………………………………..
albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej
Adres: ulica, nr
Kod pocztowy, miejscowość
P-6/190
, dnia
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Znak sprawy
Departament Finansowy
Al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa
Uprzejmie informuję, iż w związku z pismem Beneficjenta..................................................................
(Imię i nazwisko/nazwa* i adres Beneficjenta)
................................................................................................................................................................
zawierającym wniosek Beneficjenta o rozwiązanie umowy nr………………………………..
zawartej w dniu…………………….., zgodnie ze złożonym wnioskiem, przedmiotowa umowa
została rozwiązana.
Do wiadomości:
Departament Księgowości ARiMR
Załączniki:
Kopia wniosku o rozwiązanie umowy o przyznanie pomocy
*
Niepotrzebne skreślić
KP-611-190-ARiMR/1/z
Wersja zatwierdzona: 1
3.6
Strona 29 z 29
Download