MODEL WYCHOWANIA I KOMUNIKACJI DR GORDONA Misją

advertisement
MODEL WYCHOWANIA I KOMUNIKACJI DR GORDONA
Misją Gordon Training International we wszystkich kursach a szczególnie w przypadku Treningu
Skutecznego Rodzica jest propagowanie takiego modelu komunikacji, w którym odchodzi się od
przyzwyczajenia, iż w procesie wychowania można polegać jedynie na różnych formach karania i
nagradzania oraz na sile.
CO TO JEST TSR?
W relacjach rodzic – dziecko stosowanie kar i siły jest groźne, bowiem przekazywane będzie z
pokolenia na pokolenie. Dzieci rodziców, którzy nabyli umiejętności współżycia z innymi bez
stosowania siły mogą zmienić świat. Rodzice po kursach Trening Skutecznego Rodzica są zwykle
zachwyceni jak łatwiejsze stało się dla nich wychowywanie i jak bardzo zbliżyli się do swoich dzieci.
Trening Skutecznego Rodzica dr Thomasa Gordona to podstawowy kurs, skierowany do rodziców. To
szeroko propagowany program dający im umiejętności tak bardzo potrzebne do spełnienia
najtrudniejszego zadania, jakim jest współczesne rodzicielstwo.
Rodzice, którzy mają możliwość wzięcia udziału w Treningu Skutecznego Rodzica mogą uzyskać
wiedzę jak wychować szczęśliwe, odpowiedzialne i współpracujące dzieci. Trening Skutecznego
Rodzica uświadamia rodzicom, dlaczego nie powinni być ani za surowi, ani zbyt ulegli. Surowy,
twardy i władczy rodzic (rodzic wygrywa a dziecko przegrywa – metoda I) wywołuje u dziecka
postawę buntowniczą i chęć odwetu. Miękki, uległy, pozwalający na wiele rodzic (dziecko wygrywa
a rodzic przegrywa – metoda II) wyzwala u dzieci egoizm i zarozumiałość. Taki rodzic ma trudności z
opanowaniem swoich dzieci.
Kurs Trening Skutecznego Rodzica to zdaniem dr Thomasa Gordona „metoda nie powodująca strat”
w rodzinnej dyscyplinie. To specjalny zestaw umiejętności komunikacyjnych i zbiór porad
pomagający rodzicom rozwiązywać wszystkie konflikty z dziećmi ku obopólnej satysfakcji. To
funkcjonowanie w ramach wspólnie uzgodnionych reguł. Zaproponowane metody działają na dzieci
w każdym wieku, nawet wśród nastolatków.
Redukują bunt, nieodpowiedzialność, zarozumiałość, urazy, które często występują w dzisiejszych
rodzinach. Dr Thomas Gordon jest przekonany, że młodzież nie buntuje się przeciwko rodzicom.
Buntuje się jedynie przeciwko określonym, destrukcyjnym metodom wychowawczym. Niezgoda i
niepokój w rodzinach mogą stać się czymś wyjątkowym, gdy rodzice nauczą się wprowadzać nowe
metody rozwiązywania konfliktów i postępowania w sytuacjach trudnych.
JAK DZIAŁA TSR?
Każdy kurs to warsztaty, wykłady, gry edukacyjne, dyskusja, prezentacje multimedialne, praca
indywidualna i grupowa.
Pomiędzy sesjami ojcowie oraz matki zaczynają wykorzystywać nabyte na zajęciach umiejętności
we własnych rodzinach. W wielu przypadkach stwierdzono natychmiastowy wynik – mniej
konfliktów, więcej współpracy, cieplejsze i bliższe relacje z własnymi dziećmi, a także bardziej
szczere rozmowy. Badania naukowe dotyczące programu Trening Skutecznego Rodzica wykazują
wyraźną poprawę sytuacji w rodzinie, bardziej przyjazne relacje pomiędzy rodzicami i ich dziećmi.
Kurs jest kombinacją zajęć w grupie pod okiem trenera oraz ćwiczeń wykonywanych w domu. Celem
dokładnie zaprojektowanego kursu jest to, aby absolwent pewnie i skutecznie radził sobie z
najwspanialszym wyzwaniem, jakim jest wychowywanie dzieci, aby mogły stać się szczęśliwymi,
odpowiedzialnymi, współpracującymi i niezależnymi ludźmi.
Nabyte umiejętności pomagają nie tylko w porozumiewaniu się między rodzicami a dziećmi, ale
także w związkach partnerskich oraz z innymi ludźmi.
Trening Skutecznego Rodzica ułatwia nawiązanie głębszych i bardziej satysfakcjonujących relacji w
rodzinach, daje narzędzia pozwalające umiejętnie rozwiązywać konflikty, po to, aby wzmocnić
relacje, zapoczątkować wzrost i silniejsze więzi między rodzicem a dzieckiem pamiętając o miłości i
wzajemnym szacunku i pokazuje jak to zrobić na przykładach.
CZYM IDEA WYCHWAWCZA DR THOMASA GORDONA WYRÓŻNIA SIĘ NA TLE INNYCH SZKÓŁ DLA
RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW?
•
•
•
•
•
Trening Skutecznego Rodzica jest systemem zawartym w oknie zachowań, więc osoba wie,
kto ma problem i jakie ma wykorzystać umiejętności do rozwiązania tego problemu.
Trening Skutecznego Rodzica koncentruje się dużo więcej na umiejętnościach aktywnego
słuchania, pięciu rodzajach komunikatów typu ja, metodzie III rozwiązywania konfliktów
oraz sposobach rozwiązywania konfliktów wartości.
Trening Skutecznego Rodzica kładzie nacisk przede wszystkim na czas potrzebny do zamiany
myślenia, w którym pomagają rodzicom zaproponowane sposoby pracy zgodnie z zasadą –
powiedz mi... a zapomnę, pokaż mi... a zapamiętam, pozwól mi zrobić... a zrozumiem.
Trening Skutecznego Rodzica jest doskonale przygotowany pod względem metodycznym i
merytorycznym, co bardzo pomaga trenerowi w przekazywaniu idei dr Gordona i
przyswajaniu nowej wiedzy przez uczestników kursu.
Trening Skutecznego Rodzica wprowadza pojęcie tzw. „typowej dwunastki” w celu łatwego
identyfikowania barier, które w sytuacji konfliktowej blokują komunikację.
Trening Skutecznego Rodzica ma bardzo unikalną definicję zachowania. Dzięki tak klarownemu
podejściu rodzic od razy zauważa, że dzieci poprzez określone zachowanie próbują pokazać, że
dążą do tego by zaspokoić swoje potrzeby. Założenia proponowanego przez nas kursu nie przenoszą
ciężaru zmiany zachowania w kierunku dziecka jak to często prezentuje się na innych kursach.
Dzięki takiemu podejściu uczy się dziecko odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby nie tylko
swoje, ale i innych osób, z którymi wchodzi w relacje.
Download