Slajd 1

advertisement
ŚREDNIOWIECZE
Średniowiecze jest epoką obejmującą aż
1000 lat (od V do XV wieku), przez co
bardzo zróżnicowaną.
 Jest to okres bardzo długi, w którym wiele
się działo.
 Średniowiecze zasadniczo wpłynęło na
późniejszą literaturę, naukę i sztukę.

TEATR
Teatr jest to miejsce, w którym odbywają
się teatralne przedstawienia.
 W historii jest to miejsce, w którym sztuki
były wystawiane w różnorodny sposób.
 Najstarszy teatr, pochodzący ze
starożytnych czasów to teatr grecki oraz
rzymski. W teatrze wystawiane są
spektakle - występy aktorów "na żywo",
przed zgromadzoną publicznością.

TEATR ŚREDNIOWIECZNY



Teatr średniowieczny wywodzi się od teatru antycznego. Jego elementy
zachowały się i przeniknęły do średniowiecza, w uroczystościach dworskich i
kościelnych, oraz turniejach rycerskich, a także - przede wszystkim - w
ludowej tradycji podtrzymywanej przez wędrownych sztukmistrzów
Teatr średniowieczny przybliżał wydarzenia biblijne i prawdy wiary ludziom,
którzy nie potrafili czytać. Najważniejszą formą teatru średniowiecznego
było misterium.
Misteria były wystawiane na Wielkanoc i dotyczyły męki oraz
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Postacie kobiece grali w nich
mężczyźni. Początkowo posługiwano się wyłącznie tekstem z Pisma
Świętego, później zaczęto dodawać inne teksty. Z czasem wykształciły się
również jasełka i przedstawienia związane z innymi ważnymi świętami
chrześcijańskimi. Zaczęto do nich dodawać również sceny zabawne, tak
powstały moralitety, czyli poważno-komediowe przedstawienia mające na
celu ukazać ludzkie grzechy i błędy, oraz zmotywować człowieka do
poprawy. Często wykorzystywano motyw everymana, czyli człowieka
przedstawiającego typowe cechy danej grupy społecznej.
MISTERIUM
TURNIEJE RYCERSKIE
WĘDROWNI SZTUKMISTRZE
PANTOMIMY
JASEŁKA
ORATORIA
MORALITETY
TEATR ANGIELSKI
Początki średniowiecznego teatru ang. Wiążą
się z tradycją łac. teatru liturgicznego,
który w XIV i XV-wiecznej Anglii
przekształcił się w cykle misteriów, obok
nich pojawiły się z czasem moralitety i - już
świeckie farsy; pierwsze przedstawienia
odbywały się w kościołach (aktorami byli
duchowni), z czasem przeniosły się na
wolne powietrze (pochody, korowody ze
zbudowaną na wozie ruchomą sceną i
aktorami-amatorami, którymi byli
mieszczanie); na pocz. XVI w. istniało już
kilka zawodowych grup aktorskich, z
których rozwinął się teatr elżbietański;
pierwszy stały teatr (The Theatre) powstał
1576 i dał początek ogromnemu rozkwitowi
życia teatralnego w Londynie; do końca
XVI w. zbudowano na obrzeżach miasta
szereg stałych scen o charakterystycznej
dla teatru elżbietańskiego kolistej
konstrukcji (m.in. The Curtain, The Rose,
The Swan, szekspirowski The Globe)
TEATR POLSKI


Początki polskiego teatru sięgają średniowiecza, w którym rozwijał
się teatr religijny. W zbiorze modlitw odnalezionym w Krakowie
zapisane zostały scenariusze widowisk pochodzących z przełomu XII
i XIII wieku. Najstarszym zachowanym zapisem na potrzeby
widowiska obrzędowego w języku polskim jest Skarga umierającego
(kopia z około 1470) Widowiska religijne inscenizowano w
kościołach, potem na placach publicznych, były odgrywane przez
diakonów i kleryków, z czasem przez pobożnych mieszczan i żaków.
Formy teatralne wywodziły się więc z mszy i procesji. Wysoki poziom
teatralny reprezentują oficja. Istotne w nich były specjalne kostiumy
oraz starannie dobrane kwestie. Widowisko takie rozpoczynało się
śpiewem chóru kanoników, następnie śpiewał kantor. Potem
następował dialog pomiędzy duchownymi i chłopcami
odgrywającymi role aniołów. W spektaklu tym brały też udział
kobiety, które wcielały się w role Marii.
Rzadkie natomiast były w Polsce misteria.
TEATR im.JULIUSZA SŁOWACKIEGO
w KRAKOWIE
BALLADA W ŚREDNIOWIECZU
To jeden z wielu gatunków muzycznych.
Początki ballady sięgają średniowiecza i
muzyki dworskiej. Ballady śpiewane były
przez trubadurów przy akompaniamencie
zespołu lub instrumentu. Często były
bardzo rozbudowane i zawierały setki
wersów. Najczęściej snuły epicką opowieść
o miłości lub wielkich czynach.
BALLADY ŚREDNIOWIECZNE
MUZYKA DWORSKA
TRUBADURZY
Cała sztuka średniowiecza wyraźnie naznaczona
jest religijnością, której główną inspiracją było
Pismo Święte.
 Dzięki tej epoce szczególnie rozwinęły się
wówczas muzyka, teatr, malarstwo sztuka i
architektura, którymi możemy zachwycać się do
dzisiaj. Dzieła i budowle związane w jakiś sposób
z Kościołem: klasztory i katedry zachwycają
przebogatym wystrojem i zdumiewały
wielkością.
 Średniowiecze to okres, któremu wiele
zawdzięcza współczesna epoka

KONIEC
PRZYGOTOWAŁY:
KAROLINA KAZEK
MONIKA KOWALCZYK
KATARZYNA GŁAZ
KLAUDIA ROJEK
Bibliografia:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_%C5%9Bredniowieczny
http://wiki.eluz.pl/?title=Historia_teatru_w_Polsce
http://encyklopedia.interia.pl/haslo?hid=117203
Download