„Teatroterapia jako rodzaj arteterapii”

advertisement
„Teatroterapia jako rodzaj arteterapii”
– notatki własne i przemyślenia po przeczytaniu książki
pt. „Arteterapia w teorii i praktyce”, której autorem jest Ewelina Konieczna
Polecam przeczytanie tej pozycji wszystkim tym , którzy chcą zgłębić wiadomości na wyżej
wymieniony temat. Osobiście zainteresowałam się rozdziałem omawiającym terapię poprzez sztuki
teatralne, gdyż prowadzę od 7 lat zajęcia teatralne w przedszkolu. Pragnę w wielkim skrócie przybliżyć
interesujący mnie temat.
Terminologia Terapia ta jest bezpośrednio związana z teatroterapią, jednak nie są to tożsame
terminy.
TEATROTERAPIA – to spontaniczne przedstawienie teatralne, sprzyjające odreagowaniu
stłumionych emocji, konfliktów.
To koncepcja zakładająca wychowanie przez teatr. Jest rozumiana jako narzędzie do wewnętrznego
wzrostu i wzbogacenia osobowości
TERAPIA POPRZEZ SZTUKI TEATRALNE – ma na celu :
a) ukierunkowanie na zmianę przekonań życiowych jej uczestników
 aktywizowanie uczestników do przeżywania emocji, kształcenia wrażliwości
 doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć, stanów emocjonalnych
 wszechstronny rozwój osobowości, ekspresji i uczuciowości.
b) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze
 rozwijanie fantazji
 wdrażanie do świadomego korzystania z dorobku kultury ( muzyki, tańca,
teatru )
 wzbogacenie słownictwa
c) rozbudzanie potrzeby zdobywania wiedzy o innym człowieku oraz konfrontowanie
tej wiedzy z samym sobą.
METODY TERAPII POPRZEZ SZTUKI TEATRALNE


indywidualne ( autoterapia )
grupowe – wspólne oglądanie przedstawienia przez uczestników zakończone dyskusją
nad wystepujacymi w utworze problemami i postawą bohaterów.
ETAPY PROCESU TERAPEUTYCZNEGO
I. Identyfikacja uczestnika z przeżyciami bohaterów oglądanej sztuki, pod wpływem których
dochodzi do autoprojekcji ( „on jest taki jak ja”, „ja czuję się tak samo”, „ja mogę to zrobić jak
on”, „zobacz ja to zrobiłem” )
II. Uczestnik wyzwala się z napięcia co w konsekwencji daje mu trzeźwy wgląd w sytuację.
III. Ma na celu przemyślenie i przepracowanie problemu co wiąże się z uzyskaniem przez widza
nowego spojrzenia na dany problem.
„...Terapia poprzez teatr pełni funkcję oczyszczenia dzięki przeżywaniu wraz z bohaterami sztuki
emocji kreowanych przez niego na scenie, otwiera drogę do wyrażania nieuświadomionych i
tłumionych uczuć. Sprzyja harmonijnemu rozwojowi osobowości, wyzwala spontaniczne reakcje
emocjonalne, aktywizuje uczestnika do samokształcenia estetycznego, pobudza sferę poznawczą
skierowaną na zdobycie wiedzy o innych ludziach. Ma ogromny wpływ na zdolności komunikacyjne...”
( cytat z książki E.J.Konieczna )
Autorka w swej książce wymienia następujące rodzaje teatroterapii
RODZAJE TEATROTERAPII
 Psychodrama – czyli spontaniczne przedstawienie sceniczne, które pozwala na uwidocznienie i
ponowne przeżycie konfliktów interpersonalnych ( A. Pytko )

Drama – metoda pomocnicza w nauczaniu różnych przedmiotów szkolnych lub samoistna metoda
w kształtowaniu osobowości człowieka poprzez rozwijanie wyobraźni i wrażliwości, uczenie
aktywnej twórczości, kształcenie umiejętności współpracy z innymi ludźmi. ( K. Milczarek –
Pankowska )

Pantomima – czyli „nieme widowisko sceniczne, w którym zadania przekazywane są przez
aktorów wyłącznie za pomocą ruchów ciała, gestów, mimiki”. ( „Słownik Wyrazów Obcych” red.
E.Sobol )
W książce bardzo szeroko i dokładnie przedstawione są metody i funkcje poszczególnych rodzajów
teatroterapii. Jeszcze raz polecam przeczytanie tej pozycji książkowej osobom, które pragną
poszerzyć swoją wiedzę na temat arteterapii.
Download