62.Reformacja-int

advertisement
Reformacja
1. Przyczyny reformacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kryzysy w Kościele (schizma zachodnia)
Kościół jak państwo świeckie (laicyzacja)
Papieże zajmują się polityką, zbieraniem pieniędzy
oraz kochankami (np. Aleksander VI, Juliusz II)
Papieże prowadzili wojny i mają swoje armie
Symonia, nepotyzm
Duchowni zajmują kilka stanowisk kościelnych
Sprzedaż odpustów
Tłumaczenie Biblii na języki nowożytne
Druk pomaga rozpowszechniać komentarze do Biblii
2. Wystąpienie Marcina Lutra





Marcin Luter – zakonnik augustiański
31 października 1517 w Wittenberdze Luter
ogłosił swoje 95 tez
Tekst źródłowy s. 59
Zwolennicy: elektor saski Fryderyk III Mądry, Filip
Melanchton
Aby nie dać się spalić Luter ukrywa się u elektora
saskiego, przy jednoczesnym głoszeniu potrzeby zmian w
kościele




1520 r. papież wystawia bullę nakazującą Lutrowi
zmianę poglądów
Luter publicznie pokazuję co o tym sądzi, więc klątwa
1521 r. cesarz Karol V nakazuje aresztować
heretyka (tzw. edykt wormacki)
Luter chowa się w Wartburgu; tam tłumaczy Biblię na
język niemiecki oraz spisuje zasady nowej religii
3. Reformacja w Niemczech



Duża popularność dzieł Lutra; pisane przystępnym
językiem i dla każdego ważne (no, może oprócz osób
związanych z Kościołem)
1526 r. na sejmie w Spirze zagwarantowano
wolność religijną, a kiedy w 1529 r. cesarz chciał to
cofnąć na sejmie ogłoszono protest przeciw temu
Stopniowo poglądy rozszerzają się i radykalizują; w
Zwickau i Wittenbedze niszczono obrazy,
zamykano klasztory, konfiskowano mienie
duchownych
Wojna chłopska 1524-1526
Hasło „sprawiedliwości Bożej” lansowane przez
Thomasa Munzera
 Zaczęło się w Schwarzwaldzie
 W 1525 ogłoszono „12 postulatów”
 Żądania poprawy warunków życia, zniesienie
poddaństwa i dziesięciny, przywrócenia przywilejów
gminnych, zniesienia własności prywatnej


Ruch chłopski krwawo stłumiono
(katolicy+protestanci)


1531 r. powstał Związek Szmalkaldzki; koalicja
książąt protestanckich powstała w celu obrony
przed katolikami
Gdy cesarz Karol V czuł się silny próbował zwalczyć
protestantów (tzw. wojny szmalkaldzkie)
Pokój w Augsburgu 1555

„Cuius regio, eius religio” – czyj kraj, tego religia;
to władcy decydowali jaka religia ma panować na
ich obszarze, a jak komuś się nie podobało to mógł
szukać innego kraju
4. Reformacja w Szwajcarii




Ulrich Zwingli w 1525 r. zaczął głosić potrzebę
reformy Kościoła; chciał powrotu do źródeł,
odrzucenie tego co się pojawiało po śmierci Jezusa
Nie wszystkim się to podobało; Szwajcaria podzielona
była na kantony miejskie i wiejskie (tzw. leśne); w
„leśnych” głównym dochodem było kondotierstwo
(najmowanie się do walki za pieniądze)
Zwingli potępiał te praktyki, dlatego wybuchła wojna
między wiejskimi a miejskimi kantonami 15291531
W 1531 r. zginął Zwingli
Jan Kalwin





W 1536 r. w Genewie zorganizował gminę
ewangelicką
Kalwin opierał się na teoriach Lutra i Zwingliego; tylko
Biblia i nic więcej
Zasada predestynacji; człowiek jeszcze przed
narodzinami został przez Boga przeznaczony
(predestynowany) do zbawienia lub na potępienie
Praca, życie bez zabawy, rozrywek itp. miały być tego
dowodem
Gmina kalwińska miała charakter nie tylko religijny,
ale i państwowy;
5. Reformacja w Anglii
Początkowo Henryk VIII był obrońcą wiary katolickiej
 Ale:
1. Brak męskiego potomka z Katarzyną Aragońską
2. Chęć zabrania Kościołowi w Anglii ziemi


Katarzyna Aragońska to ciotka cesarza Karola V,
więc papież nie wydaje zgody na rozwód

1531 r. parlament przymuszony przez Henryka
ogłasza go głową kościoła w Anglii
Równocześnie rozwód z Kaśką i wzięcia ślubu z Anną
Boleyn
Klątwa papieska
1534 r. akt supremacji – ustanowienia Kościoła
anglikańskiego z królem jako głową tegoż








Likwidacja klasztorów,
Zabór ziemi kościelnej
Zniesienie celibatu, komunia pod dwiema
postaciami, język angielski językiem liturgii
Zachowano hierarchie biskupów kościoła
katolickiego oraz pewne elementy doktrynalne
Represje wobec przeciwników (śmierć Thomasa
More’a)



Za czasów króla Edwarda VI; rozpowszechnienie się
kalwinizmu
Potem była Maria Tudor (córka Katarzyny Aragońskiej);
chce przywrócić (w krwawy sposób) katolicyzm, czym
zasłużyła sobie na przydomek „Krwawej Mary”
Elżbieta I Wielka; religia anglikańska religia państwową,
katolicy prześladowani
6. Reformacja we Francji






1.
2.
Mieszczanie i szlachta zainteresowani reformacją
Hugenoci (kalwini w wersji francuskiej); na czele rody Burbonów
Katolicy; na czele rody Gwizjuszy i Walezjuszy
Wojna religijna w latach 1562-1598
23/24 sierpnia 1572 r. noc św. Bartłomieja – rzeź 3000
hugenotów przybyłych na ślub przywódcy hugenotów, księcia
Nawarry Henryka z siostrą króla Karola IX, Małgorzatą
Kiedy władca hugenotów Henryk IV Burbon przechodzi na
katolicyzm („Paryż wart jest mszy”) wprowadza w 1598 r. edykt
nantejski
Hugenoci zyskali swobodę wyznania w całym państwa z
wyjątkiem Paryża
Otrzymali kilka twierdz i prawo do posiadania armii
7. Reformacja w innych krajach
europejskich
1.

1.

1.

1.

Prusy Książęce
1525 Albrecht Hohenzollern sekularyzował
(zeświecczył) zakon krzyżacki i przyjął wyznanie
luterańskie
Inflanty
Gotthard Kettler w 1561 r. wielki mistrz
inflanckiej gałęzi zakonu przeszedł na
protestantyzm
Unia personalna Danii i Norwegii
w 1527 luteranizm religią państwową
Szwecja (plus zależna Finlandia)
1544 oficjalnie państwo luterańskie
8. Społeczne skutki reformacji

Na podstawie podręcznika s.66 wymień w punktach
społeczne skutki reformacji
Download