reformacja w niemczech

advertisement
Reformacja w Niemczech:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Marcin Luter (1483-1546) - syn chłopa, mnich augustianin, wykładowca i doktor
teologii na uniwersytecie w Wittenberdze
31 października 1517 roku - Luter przybił do drzwi Kościoła w Wittenberdze 95 tez
skierowanych przeciw odpustom - Luter skrytykował ideę sprzedaży odpustów, uznając
za bluźnierstwo pogląd, że można kupić przebaczenie za grzechy
pisma Lutra przeciw odpustom zostały wydane drukiem i rozpowszechnione - za
przyczynę sukcesu reformacji uważa się właśnie wynalazek druku, gdyż dawał on
większe możliwości upowszechniania głoszonych poglądów
atak na odpusty doprowadził do sporu z papieżem (dochody z odpustów były częściowo
przeznaczane na budowę Bazyliki Św. Piotra w Rzymie)
1520 rok - Luter opublikował trzy broszury, w których wyłożył podstawowe zasady
rodzącego się luteranizmu (on sam uważał jedynie, iż wraca do pierwotnego
chrześcijaństwa):
- uznał tylko dwa sakramenty: chrzest i komunię
- za podstawę wiary uznał Biblię, odrzucając tradycję kościelną
- uznał, że tylko i wyłącznie wiara decyduje o zbawieniu
- potępił władzę papieską w Kościele
papież w odpowiedzi na postępowanie Lutra, który odważył się nawet spalić bullę
papieską, ekskomunikował go
cesarz Karol V przychylił się do stanowiska papieskiego i potępił nauki Lutra elektor saski Fryderyk Mądry, chcąc chronić Lutra, nakazał go pojmać i osadzić na
zamku w Wartburgu
ukrywający się w Wartburgu Luter zaczął tłumaczenie na język niemiecki Biblii - w
konsekwencji stworzył niemiecki język literacki
1524-25 - wojna chłopska w południowych Niemczech - na czele buntu stał Tomasz
Münzer - zbuntowani chłopi połączyli radykalizm religijny z wystąpieniem
antyfeudalnym - bunt został krwawo stłumiony
Luter potępił zbuntowanych chłopów
powstanie chłopskie skłoniło Lutra do podporządkowania nowej organizacji kościelnej
władzom świeckim, czyli stworzenia koncepcji Kościoła państwowego - koncepcja ta
pozyskała luteranizmowi nowych zwolenników wśród władców świeckich, gdyż przejmowali
oni w konsekwencji także cały majątek, który dotąd należał do Kościoła katolickiego
1529 rok - na sejmie Rzeszy w Spirze katolicy przeprowadzili uchwały zakazujące
propagandy luterańskiej w krajach katolickich i gwarantujące utrzymanie luteranizmu
w państwach luterańskich - przeciwko tym uchwałom zaprotestowali zwolennicy nauk
Lutra, co dało początek określeniu "protestanci"
1530 rok - współpracownik Lutra, Filip Melanchton, sformułował w Augsburgu nowe
wyznanie wiary, zwane wyznaniem augsburskim (stąd oficjalna nazwa Kościół
Ewangelicko-Augsburski)
luteranie odrzucili celibat (Luter poślubił byłą zakonnicę), kult świętych, relikwii
i obrazów oraz domagali się komunii pod dwiema postaciami
1531 rok - protestanci utworzyli Ligę Szmalkaldzką, która miała reprezentować ich
interesy
reformacja luterańska rozszerzała się raczej jako zjawisko polityczne, niż religijne
- przystępowali do niej książęta, aby zagarnąć majątki kościelne, oraz biskupi, aby
sekularyzować swe posiadłości
1546-48 - I wojna religijna w Niemczech - wojna zakończyła się sukcesem cesarza i
obozu katolickiego - przywódcy protestantów dostali się do niewoli
opozycja protestancka nie chciała jednak do końca skapitulować i podporządkować
cesarzowi w sprawach wiary, toteż zawarła tajne porozumienie z królem Francji
Henrykiem II, na mocy którego miał on poprzeć walkę protestantów przeciw cesarzowi,
w zamian za co obiecano mu biskupstwa Toul, Metz i Verdun
1552-55 - II wojna religijna w Niemczech - cesarz był tak zaskoczony wybuchem nowego
konfliktu, że o mało nie poniósł klęski na samym początku wojny - wojna była porażką
cesarza
1555 rok - pokój w Augsburgu - przyjęto zasadę tzw. recesu augsburskiego, wyrażającą
się słowami cuius regio, eius religio (czyja władza, tego religia) - nie oznaczało
to wprowadzenia wolności religijnej w Niemczech, a jedynie prawa do decydowania o
kwestiach religijnych poszczególnym władcom niemieckim
zasady pokoju augsburskiego dotyczyły wyłącznie katolików i luteran
pokój augsburski w zasadzie utrwalił podział Niemiec na protestancką Północ i
katolickie Południe
przygnębiony klęską Karol V w 1556 roku abdykował - tron cesarski objął Ferdynand I,
tron hiszpański objął Filip II (podział na dwie linie Habsburgów)
Download