UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR WB/PN/*

advertisement
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ………….
W dniu ………….2012 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Bydgoszczy,
ul. Podchorążych 33, zwanym dalej „Zamawiającym", który reprezentuje:
………………………………………..
-
Szef RZI
a
…………………………………………………………………………………………………
………...…………………………………………………………………………………………
……………….., wpisanym do …………………………………………………………… pod
numerem …………, zwanym dalej „Wykonawcą", który reprezentuje:
………………………………………….
- ………………..
została zawarta umowa następującej treści:
§1
Zgodnie z wynikiem zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.), Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania przedmiot umowy polegający na:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
- ZADANIE ……………………
Roboty będą realizowane (w obiekcie czynnym) na podstawie oferty, opracowanej zgodnie
z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opisu przedmiotu
zamówienia, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych (ST), stanowiących
integralną część umowy.
§2
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień ……………………
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień ……………………
3. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie ze szczegółowym harmonogramem realizacji
i finansowania przedmiotu umowy przygotowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym przez Zamawiającego
i Wykonawcę w terminie 21 dni od daty podpisania niniejszej umowy. Harmonogram stanowić będzie
załącznik nr 2 do umowy. W szczegółowym harmonogramie realizacji przedmiotu umowy uwzględnione
zostaną wszystkie rodzaje wykonywanych robót i dostaw, jak również etapy realizacji robót i przedmiotu
umowy wraz z ich kosztem.
4. Z zastrzeżeniem treści pkt. 5, jeżeli na skutek wystąpienia problemów leżących po stronie Wykonawcy,
w tym niezawinionych przez Wykonawcę, realizacja poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy
miałaby ulec przesunięciu w stosunku do obowiązującego harmonogramu realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca powinien powiadomić o tym Zamawiającego (pisemnie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej) z odpowiednim, tj. nie dłuższym niż 10 dni roboczych, wyprzedzeniem w celu wprowadzenia
zmian w harmonogramie. Wszelkie propozycje wprowadzenia przez Wykonawcę zmian w harmonogramie
realizacji przedmiotu umowy muszą być należycie uzasadnione i zaakceptowane uprzednio przez
Zamawiającego, a ich wprowadzenie do umowy nastąpi w drodze aneksu, ale nie będą one wpływać w
żadnym zakresie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy ani na zmianę terminu zakończenia
realizacji przedmiotu umowy określonego w pkt. 2.
5. Termin upływu okresu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 36 miesięcy od daty zakończenia
realizacji przedmiotu umowy określonego w § 19 pkt 5 lit i.
1
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają, na podstawie oferty, wynagrodzenie w wysokości:
a) netto: ………………………… zł
słownie złotych: ………………………………………………………………… …../100
b) podatek VAT ……%: ……………………… zł
słownie złotych: ……………………………………………………….. ……/100
c) brutto: ………………………… zł
słownie złotych: …………………………………………………………………… …../100
2. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). W związku z powyższym
obejmuje wszelkie nakłady finansowe potrzebne do wykonania całości przedmiotu umowy, w tym między
innymi:
a) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
b) wykonanie prac przygotowawczych, wyszczególnionych w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623);
c) zajęcie jezdni, chodnika (pasa ulicznego), wykonanie projektu organizacji ruchu i zamontowanie
oznakowania;
d) utrzymanie tymczasowego urządzenia terenu budowy oraz usunięcie go i doprowadzenie terenu
budowy do należytego stanu i porządku w terminie do dnia rozpoczęcia odbioru obiektu budowlanego,
w zależności od warunków atmosferycznych i wystąpienia takiej konieczności ogrzewanie lub
osuszanie obiektów w czasie realizacji robót, składowanie i utylizację odpadów powstałych wskutek
wykonanych robót budowlanych;
e) bieżącą obsługę geodezyjną;
f)
wykonanie czynności o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
g) wykonanie prób i pomiarów technicznych, zorganizowanie i opłacenie odbiorów technicznych
dokonywanych przez dostawców mediów np. zakład energetyczny, zakład gazowniczy,
przedsiębiorstwa wodociągowo i kanalizacyjne, dozór techniczny itp.;
h) opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej, sporządzenie nowej dokumentacji
powykonawczej, instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym
obiektem, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz przeszkolenie obsługi;
i)
opracowania dowodów urządzeń dla elementów systemów alarmowych
j)
uzyskanie niezbędnych dokumentów pozwalających na bezpieczne użytkowanie obiektu.
3. Zamawiający ogranicza finansowanie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę:
a) w …….. roku do wysokości brutto ……………………… zł,
b) w …….. roku do wysokości brutto ……………………… zł.
§4
1. Zamawiający ustanawia niżej wymienionych inspektorów nadzoru:
a) …………………………… – inspektor nadzoru branży budowlanej,
b) …………………………… – inspektor nadzoru branży sanitarnej,
c) …………………………… – inspektor nadzoru branży elektrycznej.
2. Koordynatorem czynności inspektorów nadzoru na budowie jest inspektor nadzoru branży ……………….
3. Do zarządzania niniejszą umową, upoważnionym ze strony Zamawiającego jest ………………………...
zwany dalej zarządzającym. Do jego podstawowych obowiązków należy:
a) kierowanie czynnościami inspektorów nadzoru,
b) decydowanie o określonych umową sprawach pomiędzy zamawiającym i wykonawcą,
c) w uzasadnionych przypadkach może on polecić Wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie rozpoczęcia
jakichkolwiek czynności w ramach realizowanych robót.
4. Zamawiający ma prawo powierzyć czynności zastrzeżone w niniejszej umowie dla zarządzającego innej
osobie, o takim fakcie jest jednak zobowiązany uprzednio powiadomić pisemnie Wykonawcę.
§5
1. Wykonawca do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych przy realizacji robót wyznaczył niżej
wymienione osoby:
a) …………………… – kierownik budowy,
b) …………………… – kierownik robót branży budowlanej,
c) …………………… – kierownik robót branży sanitarnej,
d) …………………… – kierownik robót branży elektrycznej.
2. Zmiana jakiejkolwiek osoby wykonującej samodzielne funkcje techniczne wymienionej w pkt. 1 wymaga
akceptacji zarządzającego umową wymienionego w § 4, pkt 3. Zaakceptuje on proponowane zastąpienie
podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje proponowanego personelu, będą takie
same lub wyższe niż personelu wymienionego w pkt. 1 i zostaną potwierdzone dokumentami wymaganymi
przepisami ustawy Prawo budowlane.
3. Jeżeli zarządzający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy
do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że
2
osoba ta w ciągu siedmiu dni kalendarzowych opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego
wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.
§6
1. Zamawiający w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy
wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami
osnowy geodezyjnej, podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, określi
drogi dojazdowe do terenu budowy oraz warunki wjazdu i wyjazdu na teren budowy.
2. Podczas przekazania placu budowy Wykonawcę reprezentować będzie Kierownik Budowy. Kierownik
Budowy zobowiązany jest przekazać inspektorowi koordynującemu wszelkie niezbędne dokumenty
wymagane Prawem Budowlanym umożliwiające rozpoczęcie robót budowlanych.
3. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w pkt. 2, Inwestor ma prawo odstąpić od przekazania
placu budowy.
§7
1. Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych
w art. 6471 Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca oświadcza, że wymieniony poniżej zakres robót będzie wykonywany za pomocą
podwykonawców:
a) ……………..…
b) ……………..…
W przypadku złożenia oświadczenia w procedurze przetargowej, że prace będą wykonywane samodzielnie
pkt 2 otrzyma brzmienie:
„Wykonawca oświadcza, że zakres prac objęty umową wykona samodzielnie”,
a pkt 3-8 zostaną wykreślone.
3. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie z podwykonawcą umowy, której treść będzie sprzeczna
z treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
4. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub zmiany warunków umowy
z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego jest ona nieważna, a Zamawiający jest zwolniony
z odpowiedzialności określonej w art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego
5. Wykonawca zobowiązany jest do składania w terminie na 5 dni roboczych przed terminem płatności faktury
przez Zamawiającego, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią
składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy, włącznie
z określeniem daty wpływu środków na jego konto. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które
były należne podwykonawcy z tej faktury. W przypadku faktury końcowej potwierdzenie winno być
dołączone do protokołu końcowego odbioru robót. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się termin uznania
rachunku podwykonawcy.
6. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 5, Zamawiający zatrzyma z danej
należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego
potwierdzenia. Fakt zatrzymania płatności części należności dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia
odsetek z tytułu odroczenia terminu płatności do momentu dostarczenia potwierdzenia zgodnie z pkt. 5.
7. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy powołując się
na okoliczność wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów określonych w pkt. 6.
8. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania,
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
§8
1. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących interpretowania
umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji:
 pisemnej (adres Zamawiającego – ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz; adres Wykonawcy …………………………………………………………), lub
 za pośrednictwem poczty elektronicznej (ze strony Zamawiającego - …………@rzi.hg.pl,
…………[email protected]; ze strony Wykonawcy - …………………………………………), lub
 za pośrednictwem faxu (ze strony Zamawiającego – 52-378-34-41, 52-378-35-60; ze strony
Wykonawcy - …………………………….)
doręczanej stronom umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy
czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych
w umowie i ustawie Prawo budowlane.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia zgodnie
z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania
go Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.
3
4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu, zarządzającemu oraz wszystkim osobom
upoważnionym przez nich, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy
i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.
5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące dokumenty budowy:
a) dziennik budowy,
b) protokóły odbiorów częściowych robót,
c) dokumentację wykonawczą,
d) dokumentację wynikającą z art. 46 ustawy Prawo budowlane.
6. Do obowiązków Wykonawcy należy też opracowanie i przekazanie zarządzającemu następujących
dokumentów:
a) projekt organizacji robót,
b) harmonogram robót i finansowania,
c) plan BIOZ.
7. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ.
§9
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarantuje zgodne z umową wykonanie jej przedmiotu oraz
służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w postaci……………………., w kwocie 3% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie tj. równowartość
kwoty …………………. zł.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, z jej treści nie może wynikać konieczność przekazywania żądania zapłaty za
pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis żądający
potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby
uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.
4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy założeniu, że zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej musi ona być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie
Zamawiającego oraz obejmować okres dłuższy o 30 dni niż wynikający z § 2 pkt 2 umowy.
6. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót objętych przedmiotem umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do uzyskania przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej o analogiczny okres, o który został przedłużony termin
zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Termin na dostarczenie Zamawiającemu przedłużonej lub
rozszerzonej gwarancji nie może przekroczyć 14 dni liczonych od daty wyznaczenia nowego terminu
zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
7. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy przy zachowaniu
poniższych warunków:
a) 70 % ustalonej kwoty zabezpieczenia tzn. równowartość kwoty …………. zł, w formie jak ustalona
w pkt. 2. zamawiający zwróci w ciągu 30 dni po terminie zakończenia realizacji przedmiotu umowy,
b) 30 % ustalonej kwoty zabezpieczenia tzn. równowartość kwoty ……………. zł, w formie jak ustalona
w pkt. 2, służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy,
c) zabezpieczenie, o którym mowa w pkt 7 lit. b, zostanie zwrócone w ciągu 14 dni po dokonaniu odbioru
ostatecznego, określonego w § 19 pkt. 7 umowy.
8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu,
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia w terminie 7 dni przed dniem odbioru
końcowego przedmiotu umowy, w wysokości 30 % ustalonej kwoty zabezpieczenia tzn. równowartości
………………. zł, którą Zamawiający zatrzyma na okres rękojmi za wady przedmiotu umowy określony
w § 2 pkt 5.
9. W przypadku nie wniesienia przez Wykonawcę we właściwym terminie zabezpieczenia, o którym mowa
w pkt. 8, Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia wartości przedmiotowego zabezpieczenia
z dowolnej należności Wykonawcy.
§ 10
1. Strony postanawiają, że rozliczenie między stronami dokonane będzie na podstawie faktur VAT
wystawianych po protokólarnym odbiorze danego etapu zgodnie ze szczegółowym harmonogramem
realizacji i finansowania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 pkt 3. Do prawidłowo wystawionej
faktury VAT Wykonawca dołączy protokół odbioru częściowego podpisany przez właściwego inspektora
nadzoru lub zarządzającego.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy opłacone fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 90% wartości
wynagrodzenia umownego.
4
3. Najpóźniej w ciągu 14 dni po terminie zakończenia realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przekaże
Zamawiającemu fakturę końcową. Do prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawca dołączy protokół
odbioru końcowego, świadczący o bezusterkowym wykonaniu przedmiotu umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur przejściowych i faktury końcowej w terminie 30 dni od dnia
ich przyjęcia. Za datę ich płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem:
z konta bankowego Zamawiającego:
NBP O. Bydgoszcz nr 27 1010 1078 0015 2822 3000 0000,
Numer Identyfikacji Podatkowej Zamawiającego:
554-10-06-057
na konto bankowe Wykonawcy: ……………………………………………………………………………
Numer Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy:
………………...
6. W każdym roku budżetowym Wykonawca będzie przedkładał faktury za wykonanie robót najpóźniej
w terminie do 15 listopada danego roku do wysokości określonej w harmonogramie realizacji i finansowana.
§ 11
1. Od daty rozpoczęcia robót aż do wystawienia świadectwa usunięcia wad, ryzyko Zamawiającego stanowią:
a) zagrożenie powstania nieszczęśliwych wypadków lub szkody w mieniu stanowiącym jego własność
(z wyłączeniem robót, urządzeń, materiałów i sprzętu), które są spowodowane: zaniedbaniem,
niedopełnieniem obowiązków służbowych lub naruszeniem prawa przez Zamawiającego lub osobę
go reprezentującą albo działającą na mocy innej zawartej z nim umowy.
b) zagrożenie powstaniem szkody w robotach, urządzeniach, materiałach i sprzęcie, w zakresie, w jakim
jest ona następstwem błędu Zamawiającego lub wady ukrytej w projekcie dostarczonym przez
Zamawiającego lub będące następstwem siły wyższej.
2. Od daty zakończenia robót aż do wystawienia świadectwa usunięcia wad, każda szkoda powstała
w robotach, urządzeniach i materiałach stanowi ryzyko Zamawiającego, oprócz szkody spowodowanej:
a) wadą, która tkwiła w przedmiocie umowy wg stanu na dzień zakończenia robót,
b) wypadkiem zaistniałym przed datą zakończenia robót, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego,
c) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dacie zakończenia robót.
3. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.
4. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do wystawienia świadectwa
usunięcia wad, zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę
w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub Wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko
Zamawiającego.
§ 12
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji
wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Zakres robót tymczasowych określa projekt organizacji robót wykonany przez Wykonawcę
i zaakceptowany przez zarządzającego.
§ 13
Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryte zostaną przedmioty, co do których
istnieje przypuszczenie, iż są one zabytkiem, Wykonawca jest obowiązany:
 wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
 zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
 niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest
to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
 niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
§ 14
1. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie ostrzegać zarządzającego o szczególnych przyszłych
wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w realizacji
robót. Zarządzający ma prawo zażądać od Wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia i okoliczności
na realizację przedmiotu umowy.
2. Wykonawca opracuje i przedstawi zarządzającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia
lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację robót, jak też będzie
współpracował przy wykonywaniu odnośnych poleceń zarządzającego.
§ 15
1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących stosowania
materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z przepisów prawa,
dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
2. Przestrzeganie wymogów, o których mowa w pkt. 1 nadzorują i potwierdzają inspektorzy nadzoru
inwestorskiego.
5
§ 16
1. W przypadku ujawnienia wad w robotach, zarządzający oraz inspektorzy nadzoru mają prawo żądania ich
usunięcia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania lub w innym uzgodnionym
i potwierdzonym przez obie strony, na koszt Wykonawcy.
2. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz,
to zarządzający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli
te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać
od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.
3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym, to Zamawiający ma prawo polecić usunięcie
takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.
4. Koszty wymienione w pkt. 3 lub ich odpowiednią część Zamawiający ma prawo pokryć w całości
lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub innej, dowolnej
należności Wykonawcy.
§ 17
Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w okresie między terminem
rozpoczęcia robót, terminem ich zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności Wykonawcy
za wady spowodowana w tym okresie, pozostająca w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie
naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt.
§ 18
1. Zamawiający poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych w następujących
przypadkach i wysokościach:
a) za opóźnienie przez Zamawiającego przekazania wykonawcy terenu budowy w stosunku do terminu
określonego w § 6 pkt 1 umowy kara umowna wynosi 0,1% od wartości umownej brutto za każdy
kalendarzowy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie przez Zamawiającego zapłaty Wykonawcy w stosunku do terminu określonego w § 10
pkt 4 umowy odsetki ustawowe od wartości faktury brutto.
2. Kara umowna, z tytułu wymienionego w pkt. 1, powinna być zapłacona przez Zamawiającego, w terminie 30
dni kalendarzowych od daty wystąpienia przez Wykonawcę z żądaniem zapłaty.
3. Ustanowione w pkt. 1 odszkodowania w formie kar umownych oraz uregulowanie kar przez Zamawiającego,
nie zwalnia go z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.
4. Wykonawca poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych w następujących
przypadkach i wysokościach:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym w § 2 pkt 2 umowy terminie
zakończenia - 0,25% od ceny umownej brutto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy, dla których
w umowie podane są terminy - 0,25% od ceny umownej brutto za każdy kalendarzowy dzień
opóźnienia,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 10,0% od ceny umownej brutto,
d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w wyniku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu
usunięcia wad i usterek przedmiotu umowy oraz nienależytego wywiązywania się z umowy- 10,0% od
ceny umownej brutto.
5. Jeżeli kara umowna, z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt. 4, nie pokrywa poniesionej szkody
to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie
wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umownego przez Wykonawcę.
6. Kara umowna z tytułu wymienionego w pkt. 4 zostanie potrącona z dowolnej należności Wykonawcy.
W przypadku, gdy wysokość zafakturowanych zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy nie pokrywa
wartości naliczonej kary umownej, Zamawiający wystąpi z żądaniem zapłaty z terminem 14 dni
kalendarzowych od dnia jego wystawienia.
7. Ustanowione w pkt. 4, lit. a i b odszkodowania w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie kar przez
Wykonawcę, nie zwalnia go z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.
8. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych
odszkodowaniem w formie kar umownych Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą
na zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kodeksu cywilnego.
§ 19
1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót.
2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór częściowy,
c) odbiór końcowy,
d) odbiór w okresie rękojmi za wady,
e) odbiór ostateczny.
6
3. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego
na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy.
4. Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń. Dokonanie
odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i inspektora nadzoru
„Wykazu robót wykonanych częściowo”. Wykaz ten sporządzany jest na podstawie stopnia zaawansowania
robót określonych w wycenionym harmonogramie rzeczowo - finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do
umowy. Wykaz stanowi załącznik do protokołu odbioru częściowego podpisanego przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy i właściwego inspektora nadzoru.
5. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się
na przedmiot umowy:
a) po zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy:
 kierownik budowy dokona wpisu do dziennika budowy o zakończeniu robót budowlanych,
 Wykonawca bezzwłocznie pisemnie, poprzez kancelarię Zamawiającego, powiadomi go
o zakończeniu robót budowlanych,
 wykonawca dostarczy Zamawiającemu, poprzez kancelarię Zamawiającego, dokumentację
powykonawczą w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane, a także, w razie potrzeby,
instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem;
 kierownik budowy dostarczy Zamawiającemu, poprzez kancelarię Zamawiającego, dokumenty
wymienione w art. 57 ust. 2 i 4 ustawy Prawo budowlane.
b) Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania dokumentów wymienionych w pkt. 5
lit. a, dokona przeglądu wykonanych robót oraz przekaże Wykonawcy na piśmie:
 potwierdzenie przygotowania obiektu budowlanego do odbioru i wyznaczy termin rozpoczęcia
odbioru, lub
 decyzję ustalającą, jakie warunki muszą być jeszcze spełnione, aby odbiór mógł być dokonany
zgodnie z umową, a po ich spełnieniu wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru.
c) inspektorzy nadzoru dokonają w dzienniku budowy wpisu o treści analogicznej jak w piśmie, o którym
mowa w pkt. 5 lit. b,
d) Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie nie późniejszym niż 21 dni od dnia potwierdzenia
przygotowania obiektu do odbioru zgodnie z umową,
e) odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego i użytkownika oraz w obecności Wykonawcy, z prac komisji odbiorowej sporządzony
zostanie protokół, w którym stwierdzone zostanie wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy
lub jakie roboty lub dokumenty wymagane są do zakończenia realizacji przedmiotu umowy
z terminem ich wykonania,
f) w przypadku stwierdzenia w czasie komisyjnego odbioru końcowego wad, usterek lub niekompletności
dokumentów, które uniemożliwiają prawidłową eksploatację przedmiotu umowy zarządzający ma
prawo odmówić dokonania odbioru, wyznaczyć termin ich usunięcia oraz zastosować karę umowną
wynikającą z postanowień § 18, pkt. 4 lit. b liczoną od dnia dokonania przez kierownika budowy wpisu
do dziennika budowy o zakończeniu robót do dnia usunięcia wad, usterek lub skompletowania
dokumentów,
g) w przypadku niewykonania w terminie określonym w pkt. 5 lit. f nakazanych czynności Zamawiający
ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, a czynności zlecić osobie trzeciej, na koszt
Wykonawcy.
h) koszty wymienione w pkt. 5 lit. g Zamawiający ma prawo pokryć w całości lub w części
z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub innej, dowolnej
należności Wykonawcy,
i)
Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się:
 w przypadku bezusterkowego odbioru końcowego datę wpisu kierownika budowy
do dziennika budowy o zakończeniu robót,
 w przypadku określonym w pkt. 5 lit. f datę usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
6. Odbiór w okresie rękojmi za wady jest dokonywany przez zarządzającego z udziałem użytkownika
oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę
zobowiązań wynikających z rękojmi.
a) w przypadku ujawnienia wad, Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie, na
koszt Wykonawcy.
b) jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz,
to zarządzający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.
W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie
miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.
c) jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym przez zarządzającego, to Zamawiający
ma prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.
d) koszty wymienione w pkt. 6 lit. c lub ich odpowiednią część Zamawiający ma prawo pokryć w całości
lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
7. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez zarządzającego przy udziale użytkownika i Wykonawcy
w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi.
7
Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z umowy,
dotyczących usuwania wad.
a) w przypadku ujawnienia wad, Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie, na
koszt Wykonawcy.
b) jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz,
to zarządzający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.
W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie
miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.
c) jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym przez zarządzającego, to Zamawiający
ma prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.
d) koszty wymienione w pkt. 7 lit. c lub ich odpowiednią część Zamawiający ma prawo pokryć w całości
lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
§ 20
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem niżej określonych możliwości i warunków dokonania takiej zmiany:
a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie
terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na:
1) siłę wyższą, określoną w § 21, lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub których
Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak
również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez
osoby trzecie,
2) siłę wyższą, określoną w § 21, lub inne okoliczności niezależne od Zamawiającego, w tym takie,
których Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć
lub przewidzieć;
3) wykopaliska uniemożliwiające wykonanie robót w ustalonym terminie,
4) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego lub
dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy
wprowadzonemu przez Zamawiającego,
b) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia brutto, w przypadku zmiany
przepisów obowiązujących dotyczących podatku od towarów i usług,
c) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w szczegółowym harmonogramie realizacji
przedmiotu umowy bez zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany warunków
finansowania lub zaistnienia innych niezależnych od niego czynników,
d) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany osób reprezentujących którąkolwiek ze stron
oraz personelu Zamawiającego i Wykonawcy wymienionych w § 4 i § 5,
e) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia lub zmiany podwykonawców na zasadach
określonych w § 7, jak również zmiany zakresu robót wykonywanych za pomocą tych
podwykonawców,
f)
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany dotyczącej nr konta bankowego i danych
adresowych którejkolwiek ze stron,
g) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany aktów prawnych przytoczonych w niniejszej
umowie,
h) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian, które nie są istotne w stosunku
do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie wynikającym z pkt. 1 wymaga uprzedniego złożenia na piśmie prośby
Wykonawcy wskazującej zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub
przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego.
3. Jakiekolwiek zmiany niniejszej Umowy nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,
z zastrzeżeniem pkt. 1 lit. b.
§ 21
1. Siła wyższa jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani
któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego
zobowiązań.
2. Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia:
a) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;
b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne,
z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę;
d) klęski żywiołowe, jak np. huragany, powodzie, trzęsienie ziemi itp.;
e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego
podwykonawców;
f) inne wydarzenia losowe.
3. Skutki prawne działania siły wyższej dotyczą obu stron umowy i zostały uwzględnione w ich prawach
i obowiązkach.
8
4. Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu zdarzeń ujętych w pkt. 2, to Zamawiający zaświadczy,
że wykonanie umowy nie jest możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego świadectwa, niezwłocznie
zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za całość robót
wykonanych przed otrzymaniem takiego świadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu świadectwa,
do wykonania których był zobowiązany.
§ 22
1. Strony mogą odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawę Prawo zamówień
publicznych.
2. Zamawiający i Wykonawca mogą ponadto odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób
podstawowy postanowienia umowy.
3. Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:
a) Wykonawca bez upoważnienia ze strony zarządzającego wstrzymuje roboty na 30 dni kalendarzowych,
b) Zamawiający poleca Wykonawcy przerwę lub opóźnienie w realizacji robót na okres dłuższy
niż 120 dni kalendarzowych,
c) Wykonawca nie przedłuży ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
4. Niezależnie od przypadków określonych w pkt. 2, Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku
i na zasadach określonych w art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem robót
ponad 30 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 pkt 2 umowy, z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji
robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu budowy.
7. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest
obowiązany do: dokonania odbioru wykonanych prac, zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace;
odkupienia zakupionych na tę budowę materiałów, urządzeń i sprzętu oraz protokolarnego przejęcia terenu
budowy.
8. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający jest obowiązany
do: dokonania odbioru wykonanych prac i zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace oraz protokolarnego
przejęcia terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego do odsprzedania
zakupionych na tę budowę materiałów, urządzeń i sprzętu, w przypadku braku takiego żądania zakupione na
tę budowę materiały, urządzenia i sprzęt pozostają własnością Wykonawcy i w terminie określonym przez
zarządzającego zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy.
§ 23
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia zamawiającemu inwentaryzacji robót wg stanu
na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez właściwych inspektorów nadzoru i zaakceptowanej przez
zarządzającego.
2. Zaakceptowana przez zarządzającego inwentaryzacja robót stanowi podstawę do określenia wartości
wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt
i upoważnia Wykonawcę do wystawienia odpowiedniej faktury.
3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.
§ 24
1. Materiały pochodzące z rozbiórki lub demontażu Wykonawca komisyjnie rozliczy z Zamawiającym oraz
dostarczy do wskazanego przez niego miejsca, odległego o nie więcej niż 10 km od terenu budowy,
na własny koszt, o ile w przedmiarze robót nie określono inaczej.
2. Zapłata wynagrodzenia za roboty rozbiórkowe lub demontażowe nastąpi po przedstawieniu dowodu
przekazania materiałów z rozbiórki lub protokółu kwalifikującego je do ponownego wbudowania
potwierdzonych przez właściwego inspektora nadzoru.
§ 25
Wykonawca i podwykonawcy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych
w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
§ 26
1. Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wskaże wykonawcy:
a) punkt poboru wody,
b) punkt poboru energii elektrycznej,
c) ewentualnie, jeżeli będą takie możliwości, zamykane pomieszczenie przeznaczone na cele socjalne oraz
magazynowe.
2. Wykonawca po przejęciu terenu budowy niezwłocznie wystąpi w formie pisemnej do Komendanta …..
WOG w …… o zawarcie umowy odsprzedaży wody z odprowadzaniem ścieków, niezbędnej do wykonania
przedmiotu umowy po uprzednim zamontowaniu na swój koszt wodomierza (wodomierzy).
9
3. Do obciążenia za zużytą energię elektryczną przyjmuje się następujące założenia:
a) w przypadku zamontowania podlicznika, koszty zużycia energii elektrycznej wyliczone będą
na podstawie odczytów podlicznika pomnożonego przez stawkę za 1kWh obowiązującą w okresie
rozliczeniowym w zakładzie energetycznym właściwym dla kompleksu wojskowego, w którym
wykonywany jest przedmiot umowy. Stawka za 1 kWh energii elektrycznej obejmować będzie
wszystkie składniki wyszczególnione na fakturze VAT wystawionej przez dostawcę i dystrybutora
energii elektrycznej.
b) w przypadku, gdy Zamawiający wskaże zapisem w protokole przekazania przedmiotu umowy,
ryczałtowy sposób rozliczania za energię elektryczną, wtedy wartość zużycia oblicza się w oparciu
o moc urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy, ich czas pracy oraz średnią stawkę
za 1 kWh obowiązującą w okresie rozliczeniowym w zakładzie energetycznym właściwym dla
kompleksu wojskowego, w którym wykonywany jest przedmiot umowy. Stawka za 1 kWh energii
elektrycznej obejmować będzie wszystkie składniki wyszczególnione na fakturze VAT wystawionej
przez dostawcę i dystrybutora energii elektrycznej.”
4. Za zużytą do wykonania przedmiotu umowy wodę wraz z odprowadzonymi ściekami, Wykonawca zostanie
obciążony przez Komendanta ……. WOG w ……………. na warunkach ustalonych w protokole
z przekazania przedmiotu umowy oraz umowy odsprzedaży.
5. Rozliczenie za zużyte media ustala się w cyklach miesięcznych.
§ 27
1. Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
2. Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności:
a) Umowa,
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
c) Dokumentacja projektowa (rysunki),
d) Ogólna i szczegółowe specyfikacje techniczne (OST i SST),
e) Wybrana przez Zamawiającego oferta Wykonawcy,
3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczególności ustaw: Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane oraz odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy rzeczowo
i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 28
1. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy,
3 egz. dla Zamawiającego.
2. Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy tzn. oferta (zał. nr 1) oraz harmonogram realizacji
i finansowania przedmiotu umowy (zał. nr 2).
3. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w
postaci aneksu, chyba że w treści umowy wyraźnie wskazano, iż dana czynność nie wymaga zmiany umowy.
4. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
ZAMAWIAJĄCY:
……………………
WYKONAWCA:
…………………….
10
Download