Załącznik nr 6 – Wzór umowy

advertisement
Umowa realizowana w ramach projektu „Inwestuj w siebie – rozwiń skrzydła”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
___________________________________________________________________
UMOWA NR ……………………..
zawarta w dniu……………….2012r. w Szubinie
pomiędzy:
Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szubinie,
z siedzibą przy ul. Kcyńskiej 34, 89-200 Szubin,
reprezentowanym przez Kierownika – Renatę Michalak
zwanym dalej w umowie Zamawiającym
a
…………………………………….
z siedzibą przy ul…………… - ……………..
reprezentowanym przez ……………………………………
zwanym dalej w umowie Wykonawcą
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie przetargu
nieograniczonego, na wykonanie usługi dla zadania: zorganizowanie i przeprowadzenie kursów
zawodowych w ramach projektu systemowego „Inwestuj w siebie - rozwiń skrzydła”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1.
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
§1
1. Zgodnie z wynikiem postępowania (ozn. spr………), prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2012r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.), Zamawiający zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania usługę:
zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ………………….(nazwa kursu zawodowego)
w ilości……..(liczba godzin) godzin dydaktycznych dla ……...(ilość osób) osób uczestnika/ków projektu systemowego „Inwestuj w siebie – rozwiń skrzydła”.
2. Usługa zostanie wykonana zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz Opisem Przedmiotu
Zamówienia.
§2
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od dnia zawarcia
niniejszej umowy do dnia 30 listopada 2012 r.
§3
1. Kurs zostanie przeprowadzony z uwzględnieniem wiedzy teoretycznej i praktycznej.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednią kadrę dydaktyczną, posiadającą
kwalifikacje zawodowe, odpowiednie do prowadzonego kursu.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt
i pomoce dydaktyczne, umożliwiające prawidłową realizację zajęć teoretycznych
i praktycznych oraz zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
4. Wykonawca przygotuje i wyposaży uczestnika/ków kursu w niezbędne materiały szkoleniowe,
które stają się jego własnością.
5. Kurs będzie odbywać się na podstawie harmonogramu zaakceptowanego przez
Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian
w harmonogramie. O wszelkich zmianach strony powiadamiają się z wyprzedzeniem
co najmniej 3 dni. Każda zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania uczestnika/ków kursu o współfinansowaniu
zadania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także
do oznaczania sal dydaktycznych, materiałów szkoleniowych oraz wszelkiej dokumentacji
z kursu zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 4.02.2009r. zamieszczanymi na stronie internetowej:
www.efs.gov.pl.
7. Nie później niż 7 dni od daty zakończenia realizacji kursu Wykonawca przekaże
Zamawiającemu dokumentację (oryginały lub kopie potwierdzone przez osobę/y
upoważnioną/e „za zgodność z oryginałem”) z przeprowadzonego kursu, w tym:
a. listy obecności uczestnika/ków kursu
b. dziennik zajęć zawierający wymiar godzin i tematy zajęć
c. oświadczenie uczestnika/ków kursu, potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych
d. oświadczenie uczestnika/ków kursu, potwierdzające odbioru wyżywienia w każdym
dniu zajęć
e. potwierdzenie przeprowadzenia badań lekarskich oraz ubezpieczenia uczestnika/ków
kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków
f. rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu wraz
z oryginałem bądź kserokopią zaświadczeń potwierdzoną za zgodność
z oryginałem
g. 1 egzemplarz materiałów szkoleniowych dla Zamawiającego
h. protokół z egzaminu,
i. dokumentację zdjęciową z przebiegu kursu (w wersji elektronicznej lub papierowej),
zawierającą minimum 10 zdjęć
8. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o:
a. niezgłoszeniu się uczestnika/czki na kurs
b. przerwaniu kursu lub rezygnacji z uczestnictwa
c. uzasadnionej zmianie harmonogramu zajęć
§4
1. Z tytułu prawidłowego, zgodnego ze złożoną ofertą, wykonania przedmiotu umowy
określonego w § 1 ust. 1, Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie w wysokości
……….. złotych brutto (słownie:……………...).
2. Koszt kursu dla jednego uczestnika/czki ustala się na kwotę ……… złotych brutto (słownie:
………), przy czym koszt jednej osobogodziny wynosi ………. złotych brutto
(słownie:………….).
3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem obejmującym wszystkie
czynności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy zgodnie z § 1 i § 3 oraz złożoną
przez Wykonawcę ofertą, nawet jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści
niniejszej umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków
jakościowych związanych z realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia
nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności
niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 współfinansowane jest przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmniejszone:
a. w przypadku przerwania kursu przez osobę skierowaną, zapłata za kurs ww. osoby
nastąpi za okres faktycznego uczestnictwa w kursie
§5
1. Wypłata wynagrodzenia wymienionego w § 4 ust.1 nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania
przez
Zamawiającego
faktury
rozliczeniowej
wystawionej
przez
Wykonawcę
wraz z dokumentacją wymienioną w § 3 ust.7.
2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem z rachunku bankowego
Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości
ustawowej.
§6
1. W przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia kursu, określonego w § 2, Zamawiający
może naliczyć karę umowną w wysokości 1 % łącznej wartości wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości brutto
przedmiotu umowy, określonej w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić
w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie wykluczają prawa Zamawiającego do dochodzenia
od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość
powstałej szkody przekroczy wartość kary umownej.
4. Zarówno Zamawiający, jak Wykonawca mają prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego
postanowień niniejszej Umowy, ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
5. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy.
§7
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może również odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości
o zaistnieniu następujących okoliczności:
a. zwłoki w podjęciu wykonywania usługi przez Wykonawcę dłuższej niż 7 dni,
b. wykonywania przez Wykonawcę usługi niezgodnie z postanowieniami SIWZ lub
obowiązującymi przepisami prawa,
c. zaprzestania wykonywania usługi przez Wykonawcę przez okres przekraczający
7 dni,
d. zwłoki w wykonywaniu usługi przez Wykonawcę przekraczającej 7 dni,
e. rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy,
w szczególności wykonania usługi niezgodnie z OPZ lub ofertą Wykonawcy.
3. Stwierdzenie okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy należy do decyzji
Zamawiającego, którą będzie podejmował po ustosunkowaniu się do tych okoliczności przez
Wykonawcę na piśmie, na wezwanie Zamawiającego.
4. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, bez względu na to, która strona od umowy odstąpiła,
Wykonawca:
a. wstrzyma dalszą realizację umowy poza zadaniami określonymi przez
Zamawiającego, koniecznymi dla zabezpieczenia już wykonanych zadań,
b. dostarczy Zamawiającemu całą dokumentację sprawozdawczą i inne dokumenty
przygotowane przez siebie, związane z realizacją umowy, aktualne na dzień
odstąpienia.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
a. wynagrodzenie za usługi wykonane do dnia odstąpienia od umowy. Podstawą
do wyceny wykonanych usług będzie protokół stanu zaawansowania wykonania
usługi, sporządzony przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,
b. poniesione przez Wykonawcę uzasadnione koszty związane z zadaniami określonymi
w § 8, ust. 5, pkt a) umowy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiający może zakończyć realizację usługi we własnym zakresie
lub zatrudniając osobę trzecią.
8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy Zamawiający, kończąc sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizację umowy,
ustali koszt zakończenia wykonania usługi. Jeżeli sumy już zapłacone Wykonawcy
powiększone o koszt zadań zrealizowanych przez Zamawiającego lub osobę trzecią
przekraczają wynagrodzenie określone w §4, ust. 1, Wykonawca, oprócz naliczonych kar
umownych, zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu tę różnicę.
§8
1. Wykonawca nie może powierzać wykonania zleconych usług Podwykonawcom, za wyjątkiem
zakresu wskazanego w złożonej przez siebie ofercie, na który składają się:
a. …,
b. …,
pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
2. Podwykonawcą(ami) wykonującym(i) zadania określone w ust. 1 jest (są):
a. …,
b. …,
3. W stosunku do Podwykonawcy(ów) Wykonawca zobowiązany jest zastosować
odpowiednio art. 647¹ Kodeksu Cywilnego i podjąć czynności tam określone, w szczególności
dostarczyć Zamawiającemu umowę(y) z Podwykonawcą(ami).
4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania wszystkich Podwykonawcy(ów), jak
za działania i zaniechania własne.
5. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów przez Podwykonawców z dalszymi
Podwykonawcami.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy
i Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards