Rosyjskie rewolucje

advertisement
REWOLUCJE 1917 r.
w ROSJI
Opracowała
Helena Tomaszewska
zdjęcia www.pl.wikipedia.org
GENZA REWOLUCJI LUTOWEJ 1917 r.
Kryzys systemu politycznego carskiej Rosji
Niepowodzenia Rosji w I wojnie światowej spowodowały upadek autorytetu
Mikołaja II i jego ministrów.
Krytykowano korupcję w administracji i w wojsku.
Niepokój budziło zaufanie jakim darzyła rodzina carska Rasputina.
Klęski na froncie wschodnim osłabiły morale żołnierzy
Bardzo zła sytuacja gospodarcza – zmniejszyła się produkcja żywności, która nie
docierała do miast. Załamał się handel.
Domagano się wystąpienia Rosji z wojny i demokratycznych reform.
Rewolucja lutowa 1917 r.
Giergij Rasputin
Aleksandra Fiodorowna
Żona Mikołaja II
Mikołaj II
Caryca Aleksandra i córki:
Olga, Tatiana, Maria i Anastazja
Caryca Aleksandra
i syn Aleksiej
Mikołaj II i Alicja Heska
przed ślubem
Rewolucja lutowa 8 – 15.03. 1917 r.
8.03. (23.02.) wybuchły strajki i rozruchy głodowe w Petersburgu.
9.03. (24.02.) Wybuchł strajk powszechny. Internowany został rząd Mikołaja
Golicyna.
Car Mikołaj II rozkazał rozwiązać rosyjski parlament – Dumę
12.03. Duma powołała Tymczasowy Komitet Dumy Państwowej i rozwiązała się.
Powstała Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich.
15.03. Car Mikołaj II abdykował na rzecz swego syna Mikołaja Aleksandrowicza,
który nie przyjął tronu.
16.03. Tymczasowy Komitet Dumy Państwowej , w porozumieniu z PRDRiŻ
powołał Rząd Tymczasowy, na czele którego stanął książę Gieorgij Lwow.
Okres Dwuwładzy III – VII
Rząd Tymczasowy
wprowadzał demokratyczne reformy - wolność prasy i zgromadzeń.
 zapowiedział wybory do Konstytuanty (parlamentu),
 ogłosił rozwiązanie tajnej policji carskiej (Ochrany)
 amnestię dla więźniów politycznych,
 zapowiedział respektowanie układów zawartych przez cara i nie wycofywanie się
z wojny.
 był zwolennikiem republiki parlamentarnej.

PRDRiŻ
tworzyła komitety robotnicze w fabrykach i rady delegatów w każdym większym
mieście
 Rady stały na straży porządku publicznego
 sprawowały kontrolę nad milicją i wojskiem
 Rada żądała wycofanie się z działań wojennych, pomimo wcześniej zawartych
umów
 Do rad zaczęli wstępować bolszewicy, którzy byli zwolennikami rewolucji
socjalistycznej

Bolszewicy
Bolszewicy, to odłam SDPRR – Socjaldemokratycznej Partii
Robotniczej Rosji, który powstał w 1903 r. na II Zjeździe w
Brukseli
Na czele bolszewików stał Włodzimierz Lenin – Włodzimierz
Ilicz Uljanow. Rewolucjonista, podczas wojny przebywał w
Szwajcarii. Powrócił do Rosji przy pomocy niemieckiego
wywiadu 16.kwietnia 1917 r.
Włodziemirz Ilicz
Lenin
Lew Trocki – chłop pochodzenia żydowskiego. Gdy wybuchła
Rewolucja lutowa przebywał w USA. Wrócił do kraju by
Wesprzeć Lenina.
Lew Trocki
Tezy kwietniowe 17.04.1917 r.
„5. Najważniejszą cechą szczególną naszej rewolucji, właściwością, która
najbardziej stanowczo wymaga poważnego ustosunkowania się do niej, jest
dwuwładztwo, powstałe już w pierwszych dniach po zwycięstwie rewolucji.
Dwuwładztwo to wyraża się w istnieniu dwóch rządów: głównego, faktycznego,
rzeczywistego rządu burżuazji, "Rządu Tymczasowego" Lwowa i Ski, który posiada
w swych rękach wszystkie organy władzy, oraz rządu dodatkowego, pobocznego,
"kontrolującego", w postaci Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i
Żołnierskich, rządu, który nie posiada w swoich rękach organów władzy państwowej,
lecz opiera się bezpośrednio na jawnie bezwzględnej większości ludu, na uzbrojonych
robotnikach i żołnierzach. […]
Ta nader szczególna, w takiej formie niewidziana w dziejach, okoliczność zrodziła splot,
połączenie w jedną całość dwóch dyktatur: dyktatury burżuazji (gdyż rząd Lwowa i Ski
jest dyktaturą, tzn. władzą opierającą się nie na prawie i nie na uprzednio wyrażonej
woli ludu, lecz na zagarnięciu władzy siłą, przy tym zagarnięcie to zostało dokonane
przez określoną klasę, a mianowicie: burżuazję) i dyktatury proletariatu i chłopstwa
(Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich).
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że taki "splot" długo się utrzymać nie
może. Dwie władze w państwie istnieć nie mogą. Jedna z nich musi przestać istnieć
[…]”
Tezy kwietniowe 17.04.1917 r.
„[…] 1. W naszym stosunku do wojny, która ze strony Rosji bezwarunkowo
pozostaje wojną grabieżczą, imperialistyczną, również za nowego rządu Lwowa i
spółki, na skutek kapitalistycznego charakteru tego rządu – niedopuszczalne są
najdrobniejsze choćby ustępstwa na rzecz „rewolucyjnego oboronczestwa”.
Na wojnę rewolucyjną, która by istotnie usprawiedliwiała „ rewolucyjne
oboronczestwo”, świadomy proletariat może wyrazić swą zgodę jedynie pod
warunkiem:
a) przejścia władzy w ręce proletariatu i bliskiej mu biedoty chłopskiej;
b) wyrzeczenia się w praktyce, nie zaś tylko w słowach, wszelkich aneksji;
c) całkowitego, faktycznego zerwania ze wszystkimi interesami kapitału.
Wobec niewątpliwej uczciwości szerokich warstw szarych przedstawicieli
„rewolucyjnego oboronczestwa”, którzy uznają wojnę tylko jako konieczność, nie
zaś dla podbojów, wobec oszukiwania ich przez burżuazję należy ze szczególną
skrupulatnością, uporczywością, cierpliwością wyjaśnić im ich błąd, wyjaśnić
nierozerwalny związek kapitału z wojną imperialistyczną, wykazywać, że bez obalenia
kapitału nie może zakończyć wojny prawdziwie demokratycznym, nie narzuconym
przemocą pokojem.
Organizowanie jak najszerszej propagandy tego poglądu, w armii czynnej.
[…]”
Tezy kwietniowe 17.04.1917 r.
PROGRAM LENINA
• przejęcie władzy z rąk Rządu Tymczasowego przez rady delegatów
robotniczych i żołnierskich (hasło „cała władza w ręce rad”)
• zawarcie pokoju z Niemcami i wycofanie się z wojny
• przejęcie kontroli nad produkcją przemysłową i dystrybucją towarów
przez komitety fabryczne
• nacjonalizacja (upaństwowienie) ziemi
• odrzucenie zachodnio-europejskiego modelu ustrojowego.
wikipedia
LATO 1917 r.
Bolszewicy spróbowali przejąć władzę w lipcu 1917 (16 – 17.07.) na
drodze zamachu stanu. Próba ta się nie powiodła.
 zamknięto „Prawdę”,
 aresztowano trockiego, Zinowiewa, Kamieniewa,
 Lenin uciekł do Helsinek
Nowym premierem Rządu Tymczasowego został Aleksander
Kiereński. Jego rządy były nieudolne – nie respektowano swobód
demokratycznych, nie przeprowadzono reformy rolnej o co zabiegali
chłopi. Rosja nadal brała udział w wojnie. Rosła liczba
niezadowolonych obywateli.
Aleksander Kiereński
Geneza rewolucji październikowej 1917 r.
Anarchia i chaos
Trudności aprowizacyjne – brak żywności w miastach
Dezorganizacja armii i jej demoralizacja
Zaostrzenie cenzury przez Rząd Tymczasowy
Dezorganizacja komunikacji, przemysłu, rolnictwa i handlu
Pucz gen. Ławra Korniłowa 7 – 12.09.1917 r. – marsz na Moskwę
Generał
Ławr Korniłow
Geneza rewolucji październikowej
Rząd Tymczasowy wypuścił bolszewików i pozwolił im zorganizować Gwardię
Czerwoną
Lenin obawiał się, że bolszewicy nie wygrają wyborów do Konstytuanty,
wyznaczonych na 25.11.1917 r.
Bolszewicy przejęli kontrolę nad większością rad delegatów. Na czele PRDRiŻ Trocki
Lenin bał się, że alianci zawrą pokój z Niemcami i wytrącą mu broń propagandową
z ręki
Zdecydowanie Lenina i Trockiego by przejąć władzę i przeprowadzić rewolucje
socjalistyczną
Gwardia Czerwona
www.geocities.com
REWOLUCJA PAŹDZIERNIKOWA 1917 r.
6/7.11.1917 r. (24/25.10.) oddziały Gwardii Czerwonej zajęły centralę telefoniczną
elektrownie, dworce kolejowe (najważniejsze punkty strategiczne).
7.11.1917 r. (25.10) – atak na Pałac Zimowy i aresztowanie ministrów rządu.
Większość oddziałów wojskowych przyjęło postawę neutralną.
8.11.1917 r. – II Ogólnorosyjski Zjazd Rad ogłosił delegalizację Rządu tymczasowego
i powołał Radę Komisarzy Ludowych na czele z Leninem.
Zjazd zaaprobował dwa dekrety Lenina:
• dekret o pokoju – wzywał do zawieszenia broni i zawarcia pokoju bez aneksji
• dekret o ziemi – zezwalał chłopom na przejmowanie ziemi prywatnej bez
odszkodowania
REWOLUCJA PAŹDZIERNIKOWA 1917 r.
Rosja po rewolucji październikowej
a) 25.11.1917 – wybory do Konstytuanty (parlamentu
rosyjskiego) – bolszewicy zdobyli tylko 24% miejsc,
wybory wygrali eserowcy (54%). Lenin rozpędził
parlament i rozwiązał wszystkie partie z wyjątkiem
bolszewickiej, która zmieniła nazwę na RKP(b)
Rosyjska Komunistyczna Partia bolszewików.
b) 3.03.1918 r. niemiecko – rosyjski pokój w Brześciu
nad Bugiem – Rosja zrezygnowała ze swoich
zachodnich ziem na rzecz Niemiec.
c) Rosja przekształciła się w Rosyjską Federacyjną
Socjalistyczną Republikę Rad.
Download