Bolszewicki przewrót 1917 roku - mit założycielski realsocjalizmu

advertisement
Region Gda
ski NSZZ „Solidarno
http://www.solidarnosc.gda.pl
Bolszewicki przewrót 1917 roku - mit zało
realsocjalizmu
ycielski
Rewolucja Pa dziernikowa, mit zało ycielski bolszewickiego totalitaryzmu, nadal pozostaje dla
cz
ci lewicy symbolem buntu przeciwko uciskowi. Nic bardziej bł dnego. Z kolei w dzisiejszej
Rosji od yły idee wielkoruskie. Coraz cz stsze s nawi zania do białej Rosji, do carskiego mitu
- w balladzie, poezji, filmie. Kreml w swoim "samodzier awiju"si ga dzisiaj do Rosji carów
Mikołajów, nie do Rosji L.I. Bre niewa i towarzyszy.
W 1917 roku wielki kraj - Rosja, rz dzona przez nieudolnego cara, wpadła w r ce garski
wyrachowanych pseudofilozofów, wspieranych przez zniech conych poszukiwaniem Mesjasza
ideowców. Stało si to mo liwe dzi ki buntowi lumpenproletariatu wspartego masami
dezerterów z armii z carskiego zaci gu na rosyjskich i ukrai skich wsiach.
Zachodnia opinia publiczna do dzisiaj yje w prze wiadczeniu, e zbrodnie w XX wieku
popełniali w imi pa stwa tzw. nazi ci, czasem dookre lani jako niemieccy narodowi socjali ci.
A przecie Europa nie rozliczyła si ze swoj zbrodnicz przeszło ci . Szczególnie ta jej cz
która lokuje si po stronie laickiej lewicy i socjalizmu.
Bolszewicki przewrót nazywany Rewolucj Pa dziernikow mit
to zało ycielski bolszewickiego
totalitaryzmu, nadal pozostaj cy dla wielu - nawet tych bardzo wykształconych, symbolem buntu
przeciwko zniewoleniu i uciskowi. Nic bardziej bł dnego.
W 1917 roku upadł carat w wyniku „rewolucji proletariackiej , ale dokonanej bez proletariatu.
Zast puj ca terror carski, wymierzony w jednostki, w masow eksterminacj grup społecznych
i narodów, dziedzictwo rewolucji francuskiej i zgubnych, antyhumanistycznych pogl dów
filozofów Karola Marksa i Fryderyka Engelsa oraz pism prowincjonalnego adwokata W.I.
Uljanowa ps. „Lenin .
Swój niespodziewany, a gigantyczny sukces rewolta zawdzi czała gnij cemu pa stwu
cara
Mikołaja II i splotowi sprzyjaj cych okoliczno ci, a tak e skoncentrowaniu bolszewików na
jednym celu ‒ zdobyciu władzy za wszelk cen .
- To zupełnie naturalne, e władza robotnicza i chłopska zabija swoich wrogów jak wszy ‒ głosił
rewolucyjny „intelektualista pisarz Maksym Gorki.
Mity Pa
dziernika
Re yserSiergiej Eisenstein w swoim „Pa dzierniku , zrealizowanym na 10. rocznic
bolszewickiego przewrotu, stworzył specyficzn , bolszewick „hagiografi .
Wymy lona scena szturmu na siedzib Rz du Tymczasowego Rosji, czyli Pałac Zimowy 25
pa dziernika (wg. kalendarza gregoria skiego 7 listopada) 1917 roku jest jednym z symboli
Rewolucji Pa dziernikowej. Scena filmowa Eisensteina jest jednym z kłamstw bolszewickiej
historii.
1/3
Region Gda
ski NSZZ „Solidarno
http://www.solidarnosc.gda.pl
W rzeczywisto ci Pałacu, siedziby rz du „eserowcaKiere skiego(rz d od lutego 1917 r.),
broniła kompania kobieca i garstka ochotników. Szturm w rzeczywisto ci był mozolnym
przedostawaniem si kilkuset rewolucjonistów do pałacu - przez wej cie kuchenne i okna na
zapleczu.
Mit równo
ci i powszechno
ci
Rewolucj zaplanowała w ska, kilkunastoosobowa grupa bolszewików z „Leninem na czele,
którego Niemcy przewie li ze Szwajcarii do St. Petersbura w kwietniu 1917 roku, miesi c po
upadku caratu.
Wbrew temu co zapowiadali Marks i Engels rewolucja wybuchła w pa stwie, gdzie proletariat
był ladowy. Jej motorem były masy chłopskie. W słabym pa stwie rz du tymczasowego,
powołanego w lutym 1917 roku, wystarczyło kilkana cie tysi cy ołnierzy i kilka tysi cy bitnych
marynarzy z Kronsztadu by przej
władz w stolicy Rosji.
Wkrótce bolszewicy stali si
elit
nowego, totalitarnego pa
stwa.
W rewolucji 1917 roku decyduj ca rol odegrała blisko dziewi ciomilionowa rzesza chłopów
- ołnierzy, zmobilizowanych podczas I wojny wiatowej. Masowe dezercje sprzyjały
rewolucyjnemu wrzeniu.
Niestety, rz dy tymczasowe sprawowane do jesieni 1917 roku, okazały si nieudolne, a masy
ołnierskie chciały pokoju, ziemi, wojska bez oficerów. Był to wi c w rzeczywisto ci
anarchistyczny bunt, pogrom dawnej elity, wykorzystany przez Uljanowa „Lenina i towarzyszy.
W PRL jego imi nadawano licznym, wielkim zakładom pracy. Kilka z nich, jak Stocznia
Gda ska i podkrakowska Huta stały si - o ironio dziejów - o rodkami robotniczego buntu
przeciwko PRL.
Nic nie zatrzyma rewolucji
Gdyby carska policja i „Ochrana pieczołowicie zajmowała si Uljanowem w kwietniu 1917 roku,
kiedy przy pomocy wywiadu II Rzeszy jechał przez Europ ze Szwajcarii do Rosji ‒ losy wiata
potoczyłyby si inaczej.
Podczas zesłania, jak i na emigracji, "Lenin" miał warunki o wiele lepsze ni "wrogowie ludu" w
jego pa stwie. Nie tylko prze ył, ale te działał, pisał, tworzył projekt przewrotu.
Po powrocie do Rosji 3 kwietnia 1917 roku "Lenin" ogłosił jednoznaczn w swoich tezach
wrogo
do jakiejkolwiek formy demokracji. Tezy te zostały podchwycone przez tzw. praktyków,
rekrutuj cych si z elementów plebejskich.
Teza wiod ca to zdobycie władzy - za wszelk cen .
W lipcu 1917 r. Rz d tymczasowy Aleksandra Kiere skiego po rozruchach w Piotrogrodzie i
puczu Korniłowa nie był w stanie zdusi bolszewików. Wygnany na miesi c do Finlandii Lenin
2/3
Region Gda
ski NSZZ „Solidarno
http://www.solidarnosc.gda.pl
napisał: „Nie ma co czeka
tego nie oczekuje .
na korzystn
dla bolszewików formaln
wi
Stopniowo, po wej ciu do Rz du tymczasowego, mienszewicy i socjali
wpływy na zrewoltowane masy.
kszo
.
adna rewolucja
ci-rewolucjoni
ci, tracili
Ich miejsce na czele rewolty zajmowali bolszewicy (Socjalistyczna Partia Robotniczej Rosji) i
anarchi ci. Po kl sce puczu generała Korniłowa - w lipcu i sierpniu 1917 roku - sytuacja stała
si dynamiczna. Licz ca około 150 tys. członków partia bolszewików stała si najlepiej
zorganizowan grup , stopniowo przejmuj c wszelkie mo liwe komitety, sowiety i anarchizuj
grupy.
Cała władza w r
ce sowietów
10 pa dziernika 1917 roku Lenin i dziesi ciu członków KC SDPRR(b) zdecydowało o wywołaniu
zbrojnego powstania. Była to najwa niejsza decyzja w dziejach komunistycznej partii,
pó niejszej KPZR.
Lew Trocki (wł. Lejb Bronstein) kilka dni pó niej utworzył organizacj zbrojn Piotrogrodzki
Komitet Rewolucyjno-Wojskowy. Ta „elitarna grupa miała dokona przewrotu wojskowego.
Zamachu stanu bolszewicy dokonali bez wi kszego oporu ze strony chwiejnego Rz du
tymczasowego.
Rewolucjoni ci dysponowali wówczas w Piotrogrodzie kilkoma tysi cami marynarzy z
Kronsztadu (dwa lata pó niej marynarze z tej samej bazy zostali zmasakrowani podczas ich
buntu przeciwko bolszewikom), około 10 tys. ołnierzami garnizonu stołecznego, kilkuset
uzbrojonymi sekretarzami komitetów fabrycznych i licznymi aktywistami. Buntowi towarzyszyło
hasło: „Cała władza w r ce sowietów .
Na kr
owniku „Aurora powołano komitet rewolucyjny. W mie
rewolucji bolszewickiej.
cie trwały przygotowania do
7 listopada 1917 roku (25 pa dziernika starego stylu) o godzinie 21.40 z działa "Aurory",
stoj cej na Newie, naprzeciw Pałacu Zimowego (siedziba Rz du tymczasowego), padł strzał
lepym nabojem.
Wystrzał ten został propagandowo spopularyzowany jako sygnał do szturmu na Pałac Zimowy.
Czy tak było? Nie. Otó wcze niej strzelały ju działa Twierdzy Pietropawłowskiej. Wystrzał z
kr
ownika znikn ł wi c w trwaj cej od kwadransa kanonadzie.
Artur S. Górski
fot. Order Rewolucji; Wikipedia
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
ce
Download