Edudu.pl - Rewolucja rosyjska

advertisement
Ściąga eksperta
Rewolucja rosyjska
przyczyny rewolucji lutowej: klęski Rosjan na froncie I wojny światowej skompromitowały rządy carskie; w kraju panował głód- w marcu
1917 r. w Piotrogrodzie, doszło do wielkich strajków i manifestacji robotniczych, które objęły cały kraj; domagano się zakończenia wojny i
likwidacji caratu; 10 marca 1917 roku rozpętało się powstanie; arsenał został zdobyty, a wojsko odmówiło strzelania do tłumu; dnia 15
marca abdykował Mikołaj II car Rosji; rząd tymczasowy przejął władze w państwie, Rosja natomiast stała się republiką z systemem
dwuwładzy- rządu tymczasowego z księciem Gieorgijem Lwowem na czele oraz Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich
rewolucja lutowa i październikowa: wydarzenia te nazwane zostały w historiografii rewolucją lutową ze względu na inny kalendarz; rząd
tymczasowy posiadał słabe poparcie w przeciwieństwie do Rady, która była wybierana bezpośrednio przez, chłopów, robotników,
żołnierzy i marynarzy; chaos w Rosji wykorzystali Niemcy, którzy pomogli w powrocie ze szwajcarskiej Emigracji Włodzimierzowi Iljiczowi
Leninowi; bardzo popularne stały się jego Tezy Kwietniowe, mówiły one o zakończeniu wojny, upaństwowieniu fabryk i ziemi, zniesieniu
rządu tymczasowego, zamiany rewolucji burżuazyjnej w socjalistyczną, tak aby cała władza dostała się w ręce Rad; Bolszewicy,
prowadząc demagogiczną propagandę zyskiwali coraz większą popularność a dowodzeni przez Lwa Trockiego, zaczęli powoli
kontrolować Rady, przygotowując się do przejęcia władzy; okres dwuwładzy nie przyniósł poprawy sytuacji- panował chaos i głód; w nocy
z 7 na 8 listopada 1917 roku w Petersburgu bolszewicy dokonali przewrotu, atakując Pałac- Zimowy siedzibę rządu tymczasowego;
początkiem starć był sygnał dany wystrzałem z krążownika Aurora; opanowano punkty strategiczne takie jak stacje kolejowe i
elektrownie; premier Aleksander Kiereński zbiegł; wydarzenia te przeszły do historiografii pod nazwa rewolucji październikowej; cała
władza praktycznie przeszła w ręce rad delegatów (władzy radzieckiej); przewodniczącym rady został Włodzimierz Lenin natomiast
członkami zostali wyłącznie bolszewicy; rewolucja październikowa zapoczątkowała dyktaturę bolszewików w Rosji; jednak władza
ograniczała się do głównych ośrodków przemysłowych; nowy rząd wydała dekrety o pokoju (zakończono wojnę bez aneksji i kontrybucji) i
o ziemi (przekazano ją chłopom); wprowadzono kalendarz gregoriański; 3 marca 1918 roku podpisano pokój w Brześciu z państwami
centralnymi; kraj pogrążył się w wojnie domowej
marca 1918 roku w Murmański, Władywostoku i Archangielsku wylądowały wojska angielskie i innych państw Ententy; w maju wybuchła
wojna pomiędzy czerwonymi (bolszewicy) a białymi (oficerowie armii carskiej wspierani przez Ententę); Rada Komisarzy ludowych
wydała we wrześniu dekret o wprowadzeniu czerwonego terroru, były to masowe prześladowania przeciwników Lenina i jego towarzyszy;
z 16 na 17 lipca bolszewicy zamordowali cara Mikołaja II Romanowa i jego rodzinę; wojna domowa trwała do 1922 roku i zakończyła się
całkowitym przejęciu władzy przez bolszewików i wprowadzeniu dyktatury proletariatu
www.edudu.pl - filmy edukacyjne on-line
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Strona 1/1
Download