konspekt lekcji z zastosowaniem komputera

advertisement
SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
Z ZASTOSOWANIEM KOMUTERA
TEMAT: Totalitaryzm.
Cele lekcji:
 Zapoznanie uczniów z okolicznościami wybuchu rewolucji w Rosji;
 Ukazanie zależności pomiędzy sytuacją gospodarczą a sytuacją polityczno-społeczną
w państwie rosyjskim;
 Zapoznanie uczniów z sytuacją wewnętrzną w Niemczech po I wojnie światowej;
 Zrozumienie głównych zasad nowych ideologii: komunistycznej i nazistowskiej;
 Uświadomienie ujemnego znaczenia komunizmu, nacjonalizmu;
 Uczenie zachowania właściwych postaw wobec ludzi innych narodowości;
 Kształcenie umiejętności dostosowania technik komputerowych do treści lekcji.
Metody pracy:
 Pogadanka z elementami dyskusji, praca zbiorowa, z tekstem, komputerem
Środki dydaktyczne:
 Komputer- encyklopedia multimedialna Optimus Pascal „Hitoria świata”, rozdz.
„wojny światowe- Europa 1900-1945”, biografie
Nowe poznane pojęcia:
 Bolszewicy, faszyści, komunizm, nazizm, totalitaryzm, antysemityzm
Pojęcia wymagające przypomnienia:
 Wojna, rewolucja, agresja
PRZEBIEG LEKCJI:
1. Omówienie założeń lekcji, sposobu wykorzystania komputera i encyklopedii
multimedialnej.
2. Ochotnicy przypominają jakie bloki sojusznicze powstały przed I wojną, wyjaśniają
pojęcia: wojna, agresja.
3. Nauczyciel omawia sytuację wewnętrzną Rosji w trakcie trwania wojny i
okoliczności wybuchu rewolucji lutowej.
4. Uczniowie przypominają pojęcie – rewolucja.
Komputer – nauczyciel wyświetla na ekranie:
 Wyjaśnienie pojęć: bolszewicy, sowieci
 Przybliża postacie Trockiego i Lenina
 Krótki film o wydarzeniach
 Przemówienie Lenina (film i fonia)
5. Uczniowie odpowiadają na pytania:

Dlaczego społeczeństwo carskiej Rosji wystąpiło przeciwko władzy cara?

Co Rosjanom obiecywał Lenin?
Nauczyciel omawia okoliczności przejęcia władzy przez Stalina.
Komputer – nauczyciel wyświetla na ekranie:
 Biografię – Józefa Stalina
 Pojęcie: totalitaryzmu, komunizm
6. Uczniowie przypominają warunki traktatu wersalskiego dotyczące Niemiec.
Nauczyciel wyjaśnia przyczynę złej sytuacji gospodarczej i społecznej w Republice
Weimarskiej.
Komputer Nauczyciel wyświetla na ekranie:
 Biografię Adolfa Hitlera
 Fragment przemówienia Hitlera (film i fonia)
 Film porady nazistowskie
 Film położenie mniejszości narodowych w Niemczech
 Pojęcie: faszyści, nazizm, rasizm, antysemityzm
7. Uczniowie wskazują podobieństwa i różnice między komunistyczną Rosją Radziecką,
a III Rzeszą, drukują teksty z encyklopedii multimedialnej.
8. Zapisanie pracy domowej – uzupełnienie zeszytu ćwiczeń.
Download