Etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych / służb mundurowych

advertisement
Etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych / służb mundurowych
Tematy prac semestralnych (WS2013/2014):
1. Strażnik państwa wg Platona
2. Arystotelesa koncepcja państwa
3. Teorie dobra wspólnego
4. Kardynalne sprawności (cnoty: sprawiedliwość, męstwo, umiar, roztropność) w służbie publicznej
5. Co to jest dobre państwo?
6. Funkcjonariusz publiczny między strażą państwa a służbą obywatelom
7. Funkcjonariusz publiczny: konflikty między zasadami etycznymi a poszanowaniem prawa
8. Funkcjonariusz publiczny a problem konfliktu ról i interesów
9. Zasady etyczne obowiązujące przy rekrutacji funkcjonariuszy publicznych
10. Jak funkcjonariusz publicznych może zwiększyć zaufanie obywatela do instytucji publicznych?
11. Wymiary etyczne służby publicznej
12. Koleżeńskość, solidarność i wzajemna odpowiedzialność w służbie publicznej
13. Służba publiczna jako świadczenie pracy: obowiązkowość, pracowitość, punktualność, lojalność,
obowiązek podnoszenia kwalifikacji i inne zasady etyki pracy w służbie publicznej
14. Uczciwość i bezstronność w służbie publicznej
15. Jak eliminować w służbie publicznej zachowania nieetyczne?
16. Dlaczego korupcja jest złem?
17. Sposoby zwalczania korupcji w Polsce i na świecie
18. Znaczenie pozarządowych organizacji zawodowych dla upowszechniania postaw etycznych wśród
funkcjonariuszy publicznych
19. Wykorzystywanie społecznych przywilejów do prywatnych celów
20. Przywództwo etyczne – etyczny lider
21. Jawność i dyskrecja – kultura komunikacyjna funkcjonariusza publicznego
22. Etyczne granice inwigilacji obywateli
23. Etyczne zasady postępowania z przestępcami
24. Etyczne zasady postępowania z ofiarami przestępstw
25. Środki przymusu a poszanowanie godności człowieka
26. Programy etyczne w służbie publicznej: kodeksy etyczne, audyty obywatelskie, szkolenia etyczne
etc. – przykłady „dobrych praktyk”
27. Standardy etyczne w polskich służbach celnych oraz przykłady z innych krajów
28. Standardy etyczne w Straży Granicznej w Polsce na tle innych krajów – porównanie
29. Standardy etyczne w Policji w Polsce na tle innych krajów – porównanie
30. Standardy etyczne w czołowych firmach z branży ochrony osób i mienia w Polsce i w innych krajach
Download