ANKIETA prowadzona w ramach przygotowania „Planu Gospodarki

advertisement
ANKIETA
prowadzona w ramach przygotowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" dla Gminy Wyry. Ankieta jest w pełni anonimowa.
1. Miejsce zamieszkania (dzielnica/osiedle) ..............................................................
2. Rodzaj budynku: □dom jednorodzinny
□ dom wielorodzinny
□ mieszkanie w domu wielorodzinnym
3. Wiek budynku: ......................................................................................................
4. Źródło energii cieplnej:
□ ciepło systemowe
□ ogrzewanie elektryczne
□ kocioł na węgiel
□ kocioł na biomasę □ ogrzewanie gazowe
□ kolektory słoneczne
□ inne (jakie?) .........................................................
5. Roczne zużycie paliw na cele grzewcze: ...............................................................
6. Odległość od miejsca pracy:
□ < 10 km
7. Sposób dotarcia do miejsca pracy: □ pieszo
□ < 20 km
□ > 20 km
□ komunikacja miejska
□ samochód
□ inne
□ NIE
□ NIE WIEM
8. Czy rozważa Pan/Pani wymianę źródła ciepła do roku 2020?
□ TAK
9. Jeżeli rozważa Pan wymianę źródła ciepła to na jakie źródło:
□ ciepło systemowe
□ ogrzewanie elektryczne
□ kocioł na węgiel □ kocioł na biomasę
□ kolektory słoneczne
□ ogrzewanie gazowe
□ inne (jakie?) ...........................................
10. Czy rozważał Pan/Pani przeprowadzenie termomodernizacji domu do roku 2020?
□ TAK
□ NIE
11. Czy rozważał Pan/Pani montaż Odnawialnych Źródeł Energii, jeżeli tak to jakich?
□ kolektory słoneczne
□ instalacja fotowoltaiczna □ kocioł na biomasę
□ pompa ciepła
□ inne (jakie?) .................................................... □ NIE ROZWAŻAŁEM/-AM
12. Jeśli rozważał Pan/Pani montaż Odnawialnych Źródeł Energii to na jakich warunkach finansowania? (można zaznaczyć więcej niż jedną
odpowiedź)
□ ze środków własnych, bez względu na możliwość uzyskania wsparcia finansowego
□ w przypadku uzyskania pożyczki na sfinansowanie przedmiotowej inwestycji
□ w przypadku uzyskania wysokiej, bezzwrotnej dotacji dla przedmiotowej inwestycji
13. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/-a otrzymywaniem informacji dotyczących zewnętrznych form wsparcia na realizację zadań
związanych z efektywnością energetyczną i gospodarką niskoemisyjną? Jeżeli tak, proszę o podanie adresu e-mail lub innej formy kontaktu:
...............................................................................................
14. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/-a uzyskaniem 40 % dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach Programu PROSUMENT?
Jeżeli tak proszę o podanie imienia i nazwiska oraz nr telefonu .................................................................................................
Oświadczam, że na podstawie art.23 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101,
poz.926 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z przeprowadzonymi
konsultacjami w przedmiocie projektu Strategii Rozwoju Gminy Wyry.
…………………………….……………………………………………(podpis)
www.ekocde.pl
Mamy energię by wspierać
Szanowni Państwo!
Gmina Wyry przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – strategicznego dokumentu, który jest
jednym z warunków ubiegania się przez Miasto o środki finansowe na zadania związane z ochroną środowiska i
efektywnością energetyczną w ramach unijnej perspektywy budżetowej na lata 2014-2020. Na zadania te
zarezerwowano w budżecie unijnym ponad 100 mld zł.
Przygotowanie Planu powierzono przedsiębiorstwu Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o., a koszty jego
wykonania zostaną pokryte w 85% przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który dokonuje kompleksowej oceny emisji gazów
cieplarnianych na terenie miasta oraz opisuje kierunki działań zmierzających do poprawy klimatu i jakości
powietrza.
Podstawą opracowania Planu jest tzw. „Inwentaryzacja gazów cieplarnianych”, czyli szacunkowa emisja z takich
źródeł jak ogrzewanie, transport, zużycie energii elektrycznej. Zebranie danych źródłowych nastąpi przez
ankietyzację, która obejmuje obiekty mieszkalne, przedsiębiorstwa oraz obiekty publiczne.
Równocześnie w ramach działań związanych z promocją PGN, została uruchomiona infolinia konsultacyjna
(32 326 78 16) oraz mailowa skrzynka kontaktowa ([email protected]) prowadzona przez specjalistów z Centrum
Doradztwa Energetycznego, na której można zasięgnąć informacji o aktualnych i planowanych dofinansowaniach,
efektywności energetycznej, OZE, a także samych Planach Gospodarki Niskoemisyjnej.
Ankiety są w pełni anonimowe, prosimy jedynie o wskazanie dzielnicy, aby móc zidentyfikować obszary o
największym zanieczyszczeniu. Dane dotyczące zużycia paliw na cele grzewcze i energii elektrycznej oraz
powierzchni obiektów posłużą natomiast do oceny stopnia emisyjności na tle innych gmin.
Jeżeli jednak są Państwo zainteresowaniu inwestycją w instalacje fotowoltaiczne, przy udziale środków z
NFOŚiGW w ramach Programu PROSUMENT oraz ubiegać się o 40 % dotację prosimy o podanie Nazwiska i nr
telefonu – tak abyśmy mogli się z Państwem skontaktować.
Wypełnione ankiety można przesłać:
1) drogą mailową na adres: [email protected], [email protected]
2) złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy – pokój nr 7 lub w sekretariacie
3) złożyć bezpośrednio w siedzibie Centrum Doradztwa Energetycznego – ul. Krakowska 11, Mikołów
4) przesłać faxem nr (32) 236 75 16
www.ekocde.pl
Mamy energię by wspierać
Download