PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI dla Gminy Zawiercie

advertisement
Projekt: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kluczbork” współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko
Gmina Kluczbork przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej”.
Przygotowanie dokumentu pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony
i poprawy jakości powietrza.
W
przyszłości
dofinansowanie
na
dzięki
działania
posiadanemu
zmierzające
opracowaniu
do
Gmina
osiągnięcia
będzie
celów
mogła
pakietu
uzyskać
klimatyczno-
energetycznego Europy (np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności
publicznej, czy dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych).
Opracowanie dokumentów zostało zlecone firmie PROJECT4ECO Sp. z o.o. z siedzibą
w Krupskim Młynie.
W związku z tym zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Kluczbork o wypełnienie
ankiety dotyczącej źródeł ciepła w obiektach mieszkalnych. Uzyskane informacje są niezbędne do
zaplanowania realnych działań na terenie naszej Gminy.
Ankietę można wypełnić również elektronicznie na stronie:
www.um.kluczbork.pl
www.niskaemisja.pl
Burmistrz Miasta Kluczborka
mgr inż. Jarosław Kielar
Wypełnioną ankietę prosimy złożyć w Urzędzie Miejskim
lub przesłać skan na podany poniżej adres e-mail najpóźniej do dnia
15 marca 2015 r. !!!
W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań związanych z ankietą, prosimy o kontakt z:
 Urząd Miejski w Kluczborku, ul. Katowicka 1
tel. 77 418 14 81, lub
 firmą PROJECT4ECO Sp. z o.o. sporządzającą „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Kluczbork” tel. 785 056 020 e-mail: [email protected]
Zebrane dane będą przetwarzane przez:
1)
Urząd Miejski w Kluczborku, ul. Katowicka 1, w związku z działaniami na rzecz tworzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
2) Firmę PROJECT4ECO Sp. z o.o., 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5, związaną z Urzędem Miejskim umową na sporządzenie opracowania, w celu
zgromadzenia danych niezbędnych dla sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Charakterystyka budynku:
Rok budowy:
…………………….
Liczba mieszkańców:
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń:
….................... m2
……………………….
□ wolnostojący
□ bliźniak lub szeregowiec
□ mieszkanie w budynku wielorodzinnym
Ocieplenie ścian:
□ nie
□ tak
Ocieplenie dachu/stropodachu □ nie
□ tak
Okna: □ stare □ nowe
Źródło ciepła dla budynku:
□ ogrzewanie centralne (instalacja c.o.)
□ ogrzewanie w pokojach (piece kaflowe, metalowe
w pokojach, in.)
Dane dotyczące źródła ciepła:
Rok produkcji ………..…….
Moc: …………..… kW
Stan techniczny: □ dobry
Jedno źródło ciepła do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody
Stosowane obecnie paliwo/energia do ogrzewania pomieszczeń:
□ TAK
□ dostateczny □ zły
□ NIE
□ węgiel (miał)
□ ekogroszek
□ miejski system ciepłowniczy (ciepło zdalaczynne, systemowe) moc zamówiona ……………….. MW
□ gaz ziemny z sieci
□ gaz płynny (propan, butan)
□ olej opałowy
□ biomasa/drewno: źródło ciepła: □ kominek □ kocioł z podajnikiem □ inne (jakie) …………..
□ energia elektryczna
□ inne (jakie) ....................................................................................
Roczne zużycie paliwa/energii na ogrzewanie pomieszczeń …………………………………………………… tony/m 3/GJ
Przygotowanie ciepłej wody:
□ kocioł c.o. □ miejski system ciepłowniczy □ piecyk gazowy
□ inne (jakie) ………………………
□ bojler elektryczny
□ kolektory słoneczne
Stosuję odnawialne źródło energii (OZE), np. kolektory słoneczne, pompę ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, inne:
□ Nie
□ Tak, jakie: …………………………………………………………………………………………………………………………...
Planowane termomodernizacje:
□ nie planuję termomodernizacji
□ planuję termomodernizację w oznaczonym poniżej zakresie:
□ wymiana kotła/ starego, na nowy kocioł
□ montaż pompy ciepła
□ montaż kolektorów słonecznych
□ ocieplenie ścian zewnętrznych
□ ocieplenie dachu/stropodachu
□ wymiana okien i drzwi
□ inne (jakie) ………………………………………………………………………………………..…………………………………
Charakterystyka posiadanych pojazdów:
osobowe
ciężarowe
rolnicze
Liczba posiadanych pojazdów i ich rodzaj
Średnie spalanie pojazdu na 100 km
Rodzaj stosowanego paliwa
Roczny przebieg pojazdów w km
Lokalizacja budynku:
Miejscowość: ……………………….................., ul. ……..……………….……… numer domu …….…………
nr mieszkania …………….
Telefon kontaktowy (opcjonalnie) …………………………………..
Ja niżej podpisany, działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926
z późn. zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez:
3)
Urząd Miejski w Kluczborku, ul. Katowicka 1 w związku z działaniami na rzecz tworzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i przez
4)
Firmę PROJECT4ECO Sp. z o.o., 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5, związaną z Urzędem Miejskim umową na sporządzenie opracowania, w celu
zgromadzenia danych niezbędnych dla sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Download