Ankieta dla indywidualnych gospodarstw domowych

advertisement
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY
MOSKORZEW
ANKIETA DLA INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW
DOMOWYCH
Prosimy o zaznaczanie właściwej dla Państwa odpowiedzi (możliwy wybór wielokrotny)
krzyżykiem „x” w kratce obok lub uzupełnienie danych opisowych.
Wszystkie dane uzyskane poprzez niniejszą ankietę posłużą opracowaniu Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Moskorzew. Przekazane informacje zostaną wykorzystane
wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu
i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski
z analizy zebranych informacji.
Pozyskanie niniejszych informacji przyczyni się do prawidłowego oszacowania wielkości
środków finansowych, jakie Gmina pozyska na realizację inwestycji z zakresu
termomodernizacji oraz wdrażania Programu ograniczenia niskiej emisji.
LOKALIZACJA (miejscowość, adres)
Rodzaj zabudowy
□ wolnostojący
□ zagrodowy
□ bliźniak
□ szeregowy
□ mieszkanie w budynku wielorodzinnym
Cel wykorzystania
budynku
□ mieszkalny
□ usługowy
□ mieszkalno-usługowy
□ gospodarczy
DANE INFORMACYJNE O BUDYNKU
Rok budowy
Ogrzewana powierzchnia użytkowa [m2]
□ do 12 lat
Rodzaj okien
□ powyżej 12 lat
□ drewniane
□ PCV
□ TAK
Ocieplenie ścian zewnętrznych
Inne
□ NIE
.....................................
Ocieplenie dachu/stropodachu
□ TAK
□ NIE
System ogrzewania budynku
□ ogrzewanie indywidualne kocioł w pomieszczeniu + grzejniki
□ centralne ogrzewanie (kotłownia w budynku)
□ ciepło sieciowe (z przedsiębiorstwa cieplnego/kotłownia osiedlowa)
□ piece kaflowe
□ ogrzewanie elektryczne
□ inne, jakie? ................................................................................................
Typ wykorzystywanego paliwa
do przygotowania posiłków
□ węgiel
□ gaz z butli
□ drewno
□ en. elektryczna
□ olej opałowy
□ inny, jaki?……….
Moc
[kW]
Rodzaj
Charakter wykorzystania ciepła
Wiek
[lata]
Roczne zużycie
Pełny 2014 rok
□ kocioł węglowy
□ ogrzewanie pomieszczeń □ ciepła woda
użytkowa
ton/rok
□ kocioł na ekogroszek
□ ogrzewanie pomieszczeń □ ciepła woda
użytkowa
ton/rok
□ kocioł gazowy
□ ogrzewanie pomieszczeń □ ciepła woda
użytkowa
m3/rok
□ kocioł olejowy
□ ogrzewanie pomieszczeń □ ciepła woda
użytkowa
m3/rok
□ kocioł na drewno
□ ogrzewanie pomieszczeń □ ciepła woda
użytkowa
mp/rok
□ ogrzewanie elektryczne
□ ogrzewanie pomieszczeń □ ciepła woda
użytkowa
kWh/rok
□ pompa ciepła
□ ogrzewanie pomieszczeń □ ciepła woda
użytkowa
□ inne źródło,
jakie? ...................
□ ogrzewanie pomieszczeń □ ciepła woda
użytkowa
Ogólne zużycie energii elektrycznej na potrzeby użytkowe gospodarstwa domowego
za 2014 rok wyniosło: ………………………………………………………………kWh
PRACE TERMOMODERNIZACYJNE
Wymiana okien
Ocieplenie ścian
Ocieplenie dachu/stropodachu/stropu
Planuję wymianę źródła ciepła na:
Planuję
do
dogrzewania
ciepłej
wody użytkowej (c.w.u.) zastosować
□ wykonano, w ciągu
□ planowane, w ciągu □ nie widzę potrzeby
ostatnich 12 lat
najbliższych 5 lat
□ wykonano, w ciągu
□ planowane, w ciągu □ nie widzę potrzeby
ostatnich 12 lat
najbliższych 5 lat
□ wykonano, w ciągu
□ planowane, w ciągu □ nie widzę potrzeby
ostatnich 12 lat
□ ekogroszek
□ olejowe
□ NIE PLANUJĘ
najbliższych 5 lat
□ gazowe
□ biomasowe
□ pompę ciepła
□ dogrzanie elektryczne □ kolektory słoneczne
inne
□ NIE PLANUJĘ
□ elektryczne
□ pompa ciepła
(możliwy wybór wielokrotny)
Czy eksploatują Państwo odnawialne źródła energii? □ TAK
Jeśli tak, to jakie i do jakich celów
wykorzystywana jest wytwarzana energia z OZE?
□ NIE
Rodzaj………………………………………………
Cel wykorzystywania:
□ produkcja ciepła
□ produkcja energii elektrycznej
Czy są Państwo zainteresowani udziałem w działaniach Gminy Moskorzew na rzecz redukcji CO2, poprzez
wymianę źródeł ciepła na Niskoemisyjne w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych?
□ TAK
□ NIE
Jeśli tak, to jakie inwestycje Państwa interesują? (możliwość wielokrotnego wyboru):
□ kolektory słoneczne, □ panele fotowoltaiczne,
□ pompy ciepła,
□ piec grzewczy na biomasę,
□ inne……………………………
Jaki max. wkład własny są Państwo w stanie wnieść przy inwestycji:
□ 30%
□ 50%
□ 70%
□ inny………………..
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards