Scenariusz imprezy- Konstytucja 3 Maja

advertisement
SCENARIUSZ IMPREZY –
KONSTYTUCJA 3 MAJA
1.Imprezę rozpoczyna piosenka G. Turnaua - "SOPLICOWO" ze
słowami A. L. Moczulskiego
Uczestniczący w trakcie piosenki wnoszą dekorację
- wieszają napis "KONSTYTUCJA 3 MAJA"
- tabliczki z datą 1791
- flagę
- układają kwiaty w wazonach ( żonkile, bzy, irysy )
2.NARRATOR:
Konstytucja Polska z dnia 3 maja 1791 r. była śmiałą jak na owe czasy
próbą zreformowania ustroju Polski szlacheckiej w duchu nowych
ideałów wieku oświecenia. Powstała pod wyraźnym wpływem tych
samych idei, które zrodziły Konstytucję Stanów Zjednoczonych i
francuską Deklarację Praw Człowieka i Obywatela.
Konstytucja była dziełem myśli polskiej odpowiadającym potrzebom i
możliwościom chwili. Zrealizowana w niej została większość
postulatów reformatorskich wysuwanych od początków XVIII w.
Polska miała być odtąd MONARCHIĄ KONSTYTUCYJNĄ, ale
hegemonem nadal pozostawała szlachta. Powstały natomiast lepsze
możliwości zabezpieczenia bytu i niezależności państwa. Przez
kompromisowe stanowisko wobec mieszczaństwa wciągano tę
warstwę do współkierownictwa i współodpowiedzialności za losy
państwa. Nie spełnia konstytucja nadziei na zasadniczą poprawę
położenia chłopów, szlachta nie była, bowiem jeszcze zdolna pozbyć
się swoich wielowiekowych uprawnień. Mimo to Konstytucja 3 maja
pozostanie przede wszystkim świadectwem, że Polscy znaleźli sami
siły dla przezwyciężenia rozkładu państwa i zdobyli się na wytyczne
drogi, która spotkała się z uznaniem całej postępowej Europy.
"CENIĄC DROŻEJ NA ŻYCIE, NAD SZCZEŚLIWOŚĆ OSOBISTĄEGZYSTENCJĘ PILITYCZNĄ, NIEPODLEGŁOŚĆ(ZEWNĘTRZNĄ) I
WOLNOŚĆ WEWNĘTRZNĄ NARODU...NINIEJSZĄ KONSTYTUCJĘ
oprac. A. Turczyńska.
UCHWALAMY"
3. Podkład muzyczny - linia melodycznie pieśni "WIWAT JUTRZENKO
MAJOWA" pod wiersz Franiczszka Karpińskiego - "NA DZIEŃ TRZECI
MAJA, SZCZĘŚLIWIE DOSZŁEJ KONSTYTUCJI KRAJU"
Rzucajmy kwiat po drodze,
Kędy przechodzić mają
Szczęście narodu wodze,
Co nowy rząd składają
Weźmy weselne szaty,
Dzień to święcony
Jakże ten nasz król bogaty...
Skarb jego - serc miliony.
4.Hugo Kołłątaj - "KRÓTKA RADA WZGLĘDEM KONSTYTUCJI
RZĄDU" - fragment
Słychanaż jest rzecz, aby na końcu XVIII wieku, w tym czasie gdzie
niewolnicze narody odważnie swe potargały kajdany, Polska jedyna w
przeciągu lat dwóch, po wszystkich pracach, usiłowaniach, po tylu
doświadczeniach została się bez rządu, bez wolności, bez egzystencji.
Mamyż tak okropną sami na siebie wyznać prawdę, że Polak jest w
stanie wszystkie rządy europejskich narodów przywrócić, lecz nie jest
zdolny sam dla siebie rządu napisać?
5.NARRATOR: Śpiew, piosenka odgrywała zawsze rolę w życiu
narodu, towarzyszyła walczącym, pomagała przetrwać ciężki czas.
6.Pieśń:ŚWIĘTA MIŁOŚCI KOCHANEJ OJCZYZNY
7.Wiersz Jakuba Jasińskiego - "Do narodu"
Narodzie! Niegdyś wielki, dziś w smutnej kolei,
Wyzuty z siły, bogactw, sławy i nadziei,
Co niegdyś mocą broni i nauk i wyborem,
Dziś pod jarzmem zhańbienia, klęsk i niewoli
oprac. A. Turczyńska.
Dumnych jesteś igrzaskiem i pastwą swawoli
Ty, coś orężem obce przemierzał narody,
Patrz, co z tobą zrobiły domowe niezgody
Jużeś pod długim smutku darem oświecenia
Począł wznawiać gmach silny dawnego znaczenia
I już widział z postrachem twój sąsiad niegodny,
Czym zostać może Polak, gdy wolny a zgodny.
8.Stanisław Konarski - WSZYSTKIE NIEZLICZONE NIESZCZĘŚCIA I
SZKODY RZECZYPOSPOLITEJ JEDNYNIE POCHODZĄ..." fragment
Jakoż to naprzód niewątpliwa bynajmniej i oczywista rzecz jest, że bez
dobrej rady żadne stać nie może królestwo. Ze tych trybunałów, i
miasteczek upadłych, tych nierządów i niezlicznych bezprawia nie
możemy inaczej poprawić i leczyć, tylko przez jedną radę.
A kiedy źle ta idzie rada, toć wszystko iść musi lada jak powinno i musi
na ostatek upadać
9.Fragment "PANA TADEUSZA" A. Mickiewicza
(Od słów):Dziwią się wszyscy - lecz to była tylko próba,
(Do słów):Aż klucznik pojął mistrza, zakrył ręką lica
I krzyknął: Znam, znam głos ten! To jest
TARGOWICA!
10.Linia melodyczna "PIOSENKI BARDOSA W SCENIE VII AKTU I
OPERY CUD MNIEMANY, CZYLI KRAKOWIACY I GÓRALE podkład muzyczny do słów "PIOSNECZNI" W. Bogusławskiego.
Świat srogi świat przewrotny,
Wszystko na opak idzie
Kto niewart - pan stokrotny,
A człek poczciwy w biedzie
Lecz rozum górę bierze,
Tym ja sobie życie słodzę
I ja porosnę w pierze
oprac. A. Turczyńska.
Choć dzisiaj boso chodzę
Niemądry, kto wśród drogi
Z przestrachu traci męstwo
Im sroższe ciernia głogi
Tym milsze jest zwycięstwo.
11.Fragment - S. Staszic "PRAWODASTWO"
Człowiek względem drugiego człowieka ani samowładą, ani
niewolnikiem być nie powinien. Każdy obywatel w którejkolwiek
społeczności ludzkiej osiadły ma prawo domagać się względem
każdego drugiego obywatela wolności, bo człowiek w społeczności
wiążąc się nic więcej nie zyskał nad tę jedną wolność, czyli to
zabezpieczenie, że oprócz prawd, od całego towarzystwa, żaden inny
człowiek władnąć nie będzie własnością jego.
12.NARRATOR:
Dziękujemy za wysłuchanie naszego montażu literackiego ku czci
Święta Konstytucji 3go Maja.
13. Przy linii melodycznej piosenki G. Turnaua występujący zbierają
kwiaty i opuszczają kurtynę.
LITERATURA:
1.F. Karpiński, „Na dzień Trzeci Maja”
2. H. Kołłątaj, „Krótka rada względem Konstytucji Rządu”
3. J. J. Jasiński, „Do Narodu”
4. S. Konarski, „Wszystkie niezliczone nieszczęścia i szkody...”
5. S. Staszic, „Prawodawstwo”
MUZYKA:
1.Piosenka G. Turnaua „Soplicowo” ,słowa A. L. Moczulski
2. linia melodyczna pieśni „ Wiwat jutrzenko majowa”
3. linia melodyczna „ Piosenki Bardosa” w scenie VII aktu Opery „ Cud
Mniemany czyli Krakowiacy i Górale”
oprac. A. Turczyńska.
4.” Koncert Jankiela”, Zespół Muzyki Dawnej
5linia melodyczna piosenki „Soplicowo”
.
opracowała: Anna Turczyńska
oprac. A. Turczyńska.
Download