Załącznik nr 1 do SIWZ

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
0201-ILZ.260.13.2017
..........................................
...........................................
pieczęć firmy
miejscowość, data
FORMULARZ OFERTY
Dotyczy:
Zamówienia publicznego nr 0201-ILZ.260.13.2017 w trybie przetargu
nieograniczonego na usługi utrzymania czystości i porządku w budynkach
Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Nazwa Wykonawcy:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
NIP …..................................................
REGON ......................................................
Adres siedziby Wykonawcy (kod, miejscowość, województwo, ulica, nr domu, nr lokalu)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
tel. .........................................................
fax .........................................................
e- mail: ………......................................
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym:
…………………………………………………………………………………………………
Powyższy numer faksu i adres poczty elektronicznej posłużą do przekazywania informacji w postępowaniu
przetargowym (w tym do przekazania zawiadomienia o wyborze oferty).
1
ROZDZIAŁ I OFERTA
Część I zamówienia: usługa utrzymania czystości i porządku w budynkach użytkowanych
przez Dolnośląski Urząd Celno - Skarbowy we Wrocławiu ( DUCS) przy ul. Stacyjnej 10
i 10a;
1) CENA OFERTOWA:
Zamówienie podstawowe:
cena brutto zamówienia podstawowego (C) za 9 miesięcy świadczenia usługi:
………………………………..………………....………………………………………
cena netto zamówienia podstawowego za 9 miesięcy trwania umowy:
…………………………………………………………………………………………..
Zamówienie w opcji
cena brutto odśnieżania 1 m2 dachu (CO) ……………………………………………
cena netto odśnieżania 1 m2 dachu
……………………………………………………
cena brutto usuwania 1 mb sopli (CU) ……………………………………………….
cena netto usuwania 1 mb sopli ……. ………………………………………………….
2) Dodatkowa kara umowna za nienależyte wykonanie umowy (DKU) w przypadkach,
o których mowa w §11 ust. 1 pkt 2 i 3 Projektu umowy:
……………………………………………… (należy podać w pełnych procentach).
3) Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór naszej oferty:
a) będzie*prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:
 nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania obowiązku podatkowego: ……….……………………
 wartość netto
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego bez kwoty
podatku ………………………………………………………………………….
 stawka podatku …….%
b) nie
będzie*
prowadzić
do
powstania
u
Zamawiającego
obowiązku
podatkowego.
* Niepotrzebne skreślić
Uwaga: brak jednoznacznej informacji w w/w zakresie oznacza, że złożona oferta nie będzie
prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
2
4) Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom, należy
poniżej wskazać, którą część:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Część II zamówienia: usługa utrzymania czystości i porządku w budynkach użytkowanych
przez Delegaturę DUCS w Wałbrzychu z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Okopowej 6
(budynek A i B);
1) CENA OFERTOWA:
Zamówienie podstawowe:
cena brutto zamówienia podstawowego (C) za 9 miesięcy świadczenia usługi:
………………………………..………………....………………………………………
cena netto zamówienia podstawowego za 9 miesięcy trwania umowy:
…………………………………………………………………………………………..
Zamówienie w opcji
cena brutto odśnieżania 1 m2 dachu (CO) ……………………………………………
cena netto odśnieżania 1 m2 dachu
……………………………………………………
cena brutto usuwania 1 mb sopli (CU) ……………………………………………….
cena netto usuwania 1 mb sopli ……. ………………………………………………….
2) Dodatkowa kara umowna za nienależyte wykonanie umowy (DKU) w przypadkach,
o których mowa w §11 ust. 1 pkt 2 i 3 Projektu umowy:
……………………………………………… (należy podać w pełnych procentach).
3) Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór naszej oferty:
a) będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:
 nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania obowiązku podatkowego: ……….……………………
 wartość netto
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego bez kwoty
podatku ………………………………………………………………………….
 stawka podatku …….%
3
b) nie
będzie*
prowadzić
do
powstania
u
Zamawiającego
obowiązku
podatkowego.
* Niepotrzebne skreślić
Uwaga: brak jednoznacznej informacji w w/w zakresie oznacza, że złożona oferta nie będzie
prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
4) Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom, należy
poniżej wskazać, którą część:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Część
III
zamówienia:
usługa
utrzymania
czystości
i
porządku
w budynkach
użytkowanych przez Delegaturę DUCS w Wałbrzychu z siedzibą w Wałbrzychu
przy ul. Ogrodowej 15;
1) CENA OFERTOWA:
Zamówienie podstawowe:
cena brutto zamówienia podstawowego (C) za 9 miesięcy świadczenia usługi:
………………………………..………………....………………………………………
cena netto zamówienia podstawowego za 9 miesięcy trwania umowy:
…………………………………………………………………………………………..
Zamówienie w opcji
cena brutto odśnieżania 1 m2 dachu (CO) ……………………………………………
cena netto odśnieżania 1 m2 dachu
……………………………………………………
cena brutto usuwania 1 mb sopli (CU) ……………………………………………….
cena netto usuwania 1 mb sopli ……. ………………………………………………….
2) Dodatkowa kara umowna za nienależyte wykonanie umowy (DKU) w przypadkach,
o których mowa w §11 ust. 1 pkt 2 i 3 Projektu umowy:
……………………………………………… (należy podać w pełnych procentach).
3) Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór naszej oferty:
a) będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:
 nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania obowiązku podatkowego: ……….……………………
4
 wartość netto
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego bez kwoty
podatku ………………………………………………………………………….
 stawka podatku …….%
b) nie
będzie*
prowadzić
do
powstania
u
Zamawiającego
obowiązku
podatkowego.
* Niepotrzebne skreślić
Uwaga: brak jednoznacznej informacji w w/w zakresie oznacza, że złożona oferta nie będzie
prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
4) Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom, należy
poniżej wskazać, którą część:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Część IV zamówienia: usługa utrzymania czystości i porządku w budynkach użytkowanych
przez Delegaturę DUCS w Legnicy z siedzibą w Legnicy przy ul. Marcinkowskiego 1 - 3.
1) CENA OFERTOWA:
Zamówienie podstawowe:
cena brutto zamówienia podstawowego (C) za 9 miesięcy świadczenia usługi:
………………………………..………………....………………………………………
cena netto zamówienia podstawowego za 9 miesięcy trwania umowy:
…………………………………………………………………………………………..
Zamówienie w opcji
cena brutto odśnieżania 1 m2 dachu (CO) ……………………………………………
cena netto odśnieżania 1 m2 dachu
……………………………………………………
cena brutto usuwania 1 mb sopli (CU) ……………………………………………….
cena netto usuwania 1 mb sopli ……. ………………………………………………….
2) Dodatkowa kara umowna za nienależyte wykonanie umowy (DKU) w przypadkach,
o których mowa w §11 ust. 1 pkt 2 i 3 Projektu umowy:
……………………………………………… (należy podać w pełnych procentach).
5
Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór naszej oferty:
a) będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:
 nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania obowiązku podatkowego: ……….……………………
 wartość netto
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego bez kwoty
podatku ………………………………………………………………………….
 stawka podatku …….%
b) nie
będzie*
prowadzić
do
powstania
u
Zamawiającego
obowiązku
podatkowego.
* Niepotrzebne skreślić
Uwaga: brak jednoznacznej informacji w w/w zakresie oznacza, że złożona oferta nie będzie
prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
4) Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom, należy
poniżej wskazać, którą część:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ROZDZIAŁ II OŚWIADCZENIA
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami, zasadami postępowania
i terminami.
2. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ Projekt umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
wymienionych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie wymagania
stawiane przez Zamawiającego i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ
III
OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY
PRZEDSIĘBIORSTWA
Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem?
TAK*
NIE*
* Niepotrzebne skreślić
6
O
WIELKOŚCI
Definicja małych/średnich przedsiębiorstw została określona w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja
2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.
Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36)
ROZDZIAŁ IV INFORMACJE ZASTRZEŻONE
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy, zastrzegam, iż wymienione niżej dokumenty dołączone do oferty,
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) i nie mogą być
udostępnione innym uczestnikom postępowania:
……………………………………………………………………………………………………
Zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ze względu na następujące okoliczności:
...........................................................................................................................................................
………………………………………..............................
(podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub
osoby upoważnionej przez Wykonawcę)
WYJAŚNIENIE
Zamawiający wyjaśnia, że treść Rozdziału I dot. Informacji Wykonawcy o powstaniu u Zamawiającego
obowiązku podatkowego w wyniku wyboru oferty Wykonawcy wynika z dyspozycji art. 91 ust. 3a
ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
zm.), o treści:
„Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług , zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.”
Istotą powyższego przepisu jest przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedającego na
nabywcę, w niniejszym przetargu z Wykonawcy na Zamawiającego.
W konsekwencji cena ofertowa określona przez Wykonawcę w ofercie nie zawsze będzie obejmowała
podatek VAT.
Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak:
 wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
 wystąpienie mechanizmu odwróconego obciążenia,
 import usług lub importu towarów.
W celu umożliwienia Zamawiającym ustalenia dodatkowego obciążenia podatkowego (podatku VAT,
który nie będzie zawarty w cenie ofertowej) oraz oceny takiej oferty ustawodawca zobowiązał
Wykonawcę do złożenia wraz z ofertą informacji czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego i wskazania nazwy towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazaniem ich wartości bez kwoty podatku.
Biorąc pod uwagę cel jakiemu ma służyć dyspozycja przepisu art. 91 ust. 3a Ustawy Wykonawca
zobowiązany jest wskazać tę część ceny ofertowej, którą skalkulował bez podatku VAT (wartość
netto), a w odniesieniu do której Zamawiający będzie zobowiązany ten podatek odprowadzić.
W celu oceny takiej oferty Zamawiający doliczy podatek VAT do wskazanej przez Wykonawcę części
ceny ofertowej, którą Wykonawca skalkulował bez podatku VAT.
7
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards