Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

advertisement
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
W związku z pytaniami Wykonawców zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień:
Pytanie 1 : „Czy podany w SIWZ, rozdział IV, pkt. 6 zapis ruchu połączeń do sieci
komórkowych dotyczy tylko połączeń z sieciami komórkowymi podstawowymi: Orange,
T-Mobile i Plus? Jeśli nie to prosimy o wskazanie sieci komórkowych, których dotyczy ten
zapis, z podaniem szacunkowego ruchu połączeń do każdego z nich?”
Odpowiedz: Zamawiający określił Rozdziale IV pkt 6 ruch połączeń do wszystkich sieci
komórkowych i nie jest w stanie określić skali połączeń do wszystkich sieci komórkowych.
Pytanie 2: „Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju połączenia Zamawiający ma na myśli
podając ich rodzaj jako inne numery (SIWZ, rozdział IV, pkt 6)?”
Odpowiedz: Zamawiający pod pozycją inne połączenia określił wszystkie inne połączenia
z wyłączeniem połączeń wyszczególnionych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz jej załącznikach (tj. połączeń lokalnych i strefowych,
międzystrefowych oraz wszystkich sieci komórkowych).
Pytanie 3: „Wykonawca zwraca się zatem z pytaniem, czy w razie wyboru oferty Wykonawcy
prowadzącego działalność gospodarcza w formie spółki akcyjnej, część komparacyjna umowy
będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 ksh ( a zatem także informacje
o wysokości kapitału)?”
Odpowiedz: Zamawiający w razie wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność
gospodarczą w formie spółki akcyjnej, część komparacyjna umowy będzie obejmować
wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 ksh.
Pytanie 4: „Czy Zamawiający dopuszcza aby w §11 Umowy dostosować treść do
uregulowania zawartego w art. 145 ustawy o zamówieniach publicznych, względnie czy
Zamawiający w zakresie podpunktów zawartych w §11Umowy dopuszcza, by słowa „od
umowy odstąpić” zamieniono na słowa „umowę rozwiązać?”
Odpowiedz: Zamawiający wskazuje, że pojęcia rozwiązanie umowy a odstąpienie od umowy
nie są pojęciami tożsamymi. Jednym ze sposobów rozwiązania umowy - w przypadku umów
wzajemnych - jest odstąpienie od umowy w sposób i w terminie wskazanym umową. Ponieważ
z ustawy Prawo zamówień publicznych nie wynika zakaz stosowania przepisów Kodeksu
cywilnego w przypadku regulowania postanowień umownych dotyczących możliwości
wcześniejszego rozwiązania umowy stwierdzić należy, że postanowienia projektu umowy,
zawarte w § 11 są prawidłowe i nie ma potrzeby wprowadzenia w nich żadnych zmian.
Zwracam jednocześnie uwagę, że wprowadzenie terminu miesiąca jest dla Wykonawcy
korzystniejsze niż termin 30 dniowy.
Pytanie 5: „Prosimy o informację czy zamawiający zgadza się na zmianę treści § 9 Umowy
i zawarciu w treści umowy zapisu o brzmieniu: „ W sprawach nie uregulowanych Umową
zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,
poz.93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U.
z 2007 r Nr 223, poz.1655) ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. Nr 171, poz.1800 z późn. zm.), Regulamin i cennik Wykonawcy ze zmianami
wynikającymi z Umowy”
Odpowiedz: Zamawiający zmienia zapis w pkt 1 § 14 projektu umowy o brzmieniu:
„W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy Prawo Telekomunikacyjne”
i otrzymuje brzmienie: „ W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy Prawo
Telekomunikacyjne oraz Regulamin i cennik Wykonawcy ze zmianami wynikającymi z umowy”
Pytanie 6: „Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie postanowień § 11 Umowy poprzez
dodanie ustępu o następującej treści „Odstąpienie od umowy zostanie poprzedzone
przeprowadzeniem stosownego postępowania reklamacyjnego mającego na celu umożliwienie
Wykonawcy niezwłoczne usunięcia uchybień w wykonaniu Umowy oraz ustalenia istnienia
przesłanek naliczenia odstąpienia od umowy”. Zapis taki jest w naszym przekonaniu
konieczny biorąc pod uwagę przyłączone powyżej stanowisko Sądu Najwyższego, że kara
umowna powinna przysługiwać tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpi z winy Wykonawcy, co w praktyce oznacza
konieczność istnienia procedury w toku której Strony maja możliwość zaprezentowania
swoich stanowisk.
Odpowiedz: Zamawiający dodaje w § 11 umowy dodatkowy zapis o brzmieniu: „Odstąpienie
od umowy zostanie poprzedzone przeprowadzeniem stosownego postępowania
reklamacyjnego mającego na celu umożliwienie Wykonawcy niezwłoczne usunięcia uchybień
w wykonaniu Umowy oraz ustalenia istnienia przesłanek naliczenia odstąpienia od umowy
uchybień w wykonaniu Umowy oraz ustalenia istnienia przesłanek naliczania odstąpienia od
umowy”.
Pytanie 7: „Umowa § 7 pkt 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu dotyczącego
odszkodowania na termin bonifikata? Ewentualna bonifikata byłaby uwzględniona na
fakturze w następnym okresie rozliczeniowym?”
Odpowiedz: Zamawiający nie może zastąpić słowa odszkodowanie słowem bonifikata,
bowiem domaga się zapłaty pewnej sumy pieniężnej za niedogodności wynikające
z nienależytego wykonania umowy. Jednakże na przyszłość radzę używać słowa kara umowna
a nie odszkodowanie. Pojęcie bonifikata z łac. oznacza, rabat, upust, skonto, ekon. zniżka od
ustalonej ceny towaru lub produktu na rzecz nabywcy. Zamawiający zmienia słowo
odszkodowanie słowem kara umowna jako swoistą postać odszkodowania.
Pytanie 8: „Wykonawca prosi o podanie w jaki sposób obecny operator świadczy usługi
telekomunikacyjne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie dla numerów
telefonicznych określonych w załączniku nr 1 do SIWZ? Czy obecny operator do świadczenia
usług wykorzystuje własną infrastrukturę czy korzysta z usługi WLR?”
Odpowiedz: Zamawiający
z usługi WLR”
do
świadczenia
usług
telekomunikacyjnych
korzysta
Pytanie 9: „Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o zmianę zapisu rozdziału IV SIWZ
w zakresie punktu 4 i wybranie jednej formy przekazywania bilingów – papierowej albo
elektronicznej zamiast obu form jednocześnie. Wykonawca prosi o wybór formy elektronicznej
z uwagi na wygodę Zamawiającego oraz Wykonawcy.
Odpowiedz: Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, którego oferta okaże się
najkorzystniejsza w toczącym się postępowaniu do przekazywania w formie pisemnej
i elektronicznej bilingów.
Pytanie 10: „Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści zapisu rozdziału IV SIWZ w zakresie
punktu 4 i sprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez zapis „jednocześnie należy
zapewnić możliwość aktywacji pakietów”?.
Odpowiedz: Zamawiający wykreśla zapis Rozdziału IV punktu 4 o brzmieniu: „jednocześnie
należy zapewnić możliwość aktywacji pakietów”?.
Pytanie 11: „Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści zapisu rozdziału IV SIWZ w zakresie
punktu 4 i sprecyzowanie, czego Zamawiający oczekuje od Wykonawcy w punkcie
„jednocześnie należy zapewnić dostarczenie na życzenie zamawiającego szczegółowego
wykazu wykonanych na jego rzecz usług za dany okres rozliczeniowy w formie elektronicznej”
Czy Zamawiający ma na myśli bilingi w wersji elektronicznej? Czy Zamawiający oczekuje
dodatkowych zestawień dotyczących usług, a jeśli tak, Wykonawca wnosi o ich
uszczegółowienie i dokładne określenie. Takie sformułowanie pytania powoduje, że
Wykonawcy nie są w stanie oszacować dokładnej ceny zamówienia z uwagi na poszczególne
składniki wpływające na jej wysokość, co stanowi naruszenie przez Zamawiającego
obowiązku określonego w art. 29 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.”
Odpowiedz: Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wykaz wykonanych na jego rzecz usług za
dany okres rozliczeniowy w formie elektronicznych bilingów.
Pytanie 12: „Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści zapisu rozdziału IV SIWZ w zakresie
punktu 4 i sprecyzowanie wymagania „świadczenia bezpłatnych połączeń między
lokalizacjami abonenta określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ”. Wykonawca prosi
o określenie ilości tych połączeń, co ma wpływ na oszacowanie ceny zamówienia i powinno
zostać wskazane przez Zamawiającego zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedz: Średni miesięczny czas połączeń
Zamawiającego wynosi około 15.000 minut.
między
wszystkimi
lokalizacjami
Pytanie 13: „W zawiązku z ogłoszeniem przez Państwa przetargu na świadczenie usług
telekomunikacyjnych dla MOPS w Rzeszowie (ogłoszenie nr 316180) zwracamy się z prośbą
o informację dotyczącą skali (ilości minut/miesiąc) ruchu pomiędzy Państwa lokalizacjami.
W SIWZ zaznaczacie Państwo, że ruch ten ma być bezpłatny. Znajomość wielkości tego ruchu
pozwoli przygotować dla Państwa wiarygodną ofertę.”
Odpowiedz: Średni miesięczny czas połączeń
Zamawiającego wynosi około 15.000 minut
między
wszystkimi
lokalizacjami
Pytanie 14: „Wykonawca zwraca uwagę, że zapis § 7 ust. 1 i ust. 2 załącznika nr 6 do SIWZ
(projekt umowy) wzajemnie się wykluczają. Zamawiający w ust. 1§ 7 określa karę umowną
za każdy dzień przerwy na poziomie 1/15 średniej opłaty miesięcznej a w ust. 2 – na poziomie
1/30 za przerwę trwającą dłużej niż 12 godzin. Wykonawca wnosi o ujednolicenie kar
i wykreślenie ust. 2 w § 7 projektu umowy.
Odpowiedz: W przypadku gdy przerwa w świadczeniu usług trwa dłużej niż 12 godzin to
wtedy wysokość kar umownej Zamawiający oblicza w ten sposób, że do wysokości kary
umownej wskazanej w ust. 1 dodaje karę umowną wyliczoną jako 1/30 miesięcznej opłaty
abonamentowej bo zwrot niezależnie od kary umownej oznacza że najpierw Zamawiający
obliczasz odszkodowanie zgodnie z ust. 1 i dodaje do niej karę umowną wyliczoną zgodnie
z ust. 2.
Zapisy projektu umowy § 7 ust. 1 i ust. 2 nie wykluczają się wzajemnie, ponieważ w ust. 2
wprost Zamawiający przedstawił że chodzi mu o przerwę w świadczeniu usług trwającą
dłużej niż 12 godzin. A to oznacza że każda inna przerwa trwająca krócej niż 12 godzin
uzasadnia zastosowanie kary umownej przewidzianej w ust. 1.
Pytanie 15: „Wykonawca wnosi o naliczanie kar umownych za każdy dzień przerwy
w świadczeniu usług określonych w § 7 załącznika nr 6 do SIWZ (projekt umowy)
w przypadku wystąpienie przerwy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi
wykonawca. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu
usługi spowodowane działaniem Siły Wyższej bądź działaniem osób trzecich. Wykonawca
wnosi o zmianę zapisu § 7 projektu umowy w następujący sposób: „ za każdy dzień przerwy
w świadczeniu usługi powszechnej płatnej okresowo, do której dojdzie wskutek okoliczności,
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie
w wysokości 1/15 średniej opłaty miesięcznej liczonej według wysokości kwot na fakturach
VAT z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, za każdy nieprawidłowo działający numer
abonencki”.
Odpowiedz: Zamawiający nie wprowadza do projektu umowy zapisów zaproponowanych
przez Oferenta.
.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards