Podstawowe wymogi dla instalacji do odwadniania osadów:

advertisement
Załącznik Nr 1 a
PARAMETRY
Nazwa urządzenia
INSTALACJI
DO
ODWADNIANIA
OSADÓW
OFEROWANEJ PRZEZ WYKONAWCĘ
Wymagane parametry
Urządzenie oferowane przez wykonawcę
Typ, Producent
1. pompa wyporowo
-rotacyjna do
podawania osadu
na instalacje do
odwadniania
Pompa wyporowa-rotacyjna,
całkowite wyłożenie korpusu
wymiennymi elementami ochronnymi
– wkładki obwodowe i osiowe,
obudowa części pompowej
w konstrukcji jednoczęściowej,
tłoki trójskrzydłowe śrubowe
z wymiennymi
nakładkami/wierzchołkami,
bezobsługowe uszczelnienie
mechaniczne z komorą smarującozabezpieczającą bez systemu
ciśnieniowego,
możliwość transportu medium
z zawartością ciał włóknistych,
możliwość przeprowadzenia inspekcji
i serwisu bez konieczności demontażu
instalacji rurociągowej.
zasilanie silnika przez przetwornicę
częstotliwości.
2. przepływomierz
elektromagnetycz
ny do pomiaru
ilości podawanego
osadu do
odwadniania
Służący do pomiaru ilości osadu
podawanego na prasę DN 100, PN 16
ochrona:IP 65
wyjście prądowe: 4 – 20 mA
materiał rury pomiarowej:1.4301
napięcie:220 V, 50/60 Hz
Pomiar chwilowy i sumaryczny.
3.
Umożliwiający ciągłe,
homogenizujące mieszanie osadu z
roztworem roboczym polielektrolitu,
do zamontowania na rurociągu
tłocznym osadu w pozycji poziomej
lub pionowej.
Wykonany ze stali
kwasoodpornej minimum w gatunku
1.4301.
W mieszaczu winna być
zamontowana obciążana klapa
zapewniająca dokładne przemieszanie
osadu i roztworu roboczego
polielektrolitu niezależnie od
chwilowej wydajności instalacji
odwadniania.
mieszacz osadu
z roztworem
roboczym
polielektrolitu
4. prasa do
odwadniania
osadu
nadmiernego
zintegrowana z
zabudowanym
nad nią
Zagęszczacz mechaniczny
jednotaśmowy wyposażony minimum
w:
obudowę zagęszczacza wraz z wanną
do odbioru filtratu wykonana ze stali
kwasoodpornej minimum w gatunku
V2A,
taśmę zagęszczająca z poliestru minimalna powierzchnia czynna
1
NADMIERNYCH
Parametry
zagęszczaczem
mechanicznym
jednotaśmowym
filtracji nie mniej niż 4,5 m2,
napęd taśmy silnikiem z regulacją
prędkości przesuwu taśmy za pomocą
zmiany prędkości obrotowej silnika.
Zasilanie silnika za pomocą
przemiennika częstotliwości
(falownika),
system płukania taśmy umożliwiający
jednoczesne czyszczenie całego
zestawu dysz płuczących taśmę
zagęszczacza bez konieczności
zatrzymywania instalacji lub
demontażu układu płukania.
Prasa dwutaśmowa wyposażona
minimum w:
strefę grawitacyjnego odwadniania o
długości co najmniej 4 m z
zabudowanymi szykanami (do
rozwarstwiania warstwy osadu na
taśmie), strefę ciśnieniowego
odwadniania z min. 14 wałkami o
łącznym kacie opasania nie
mniejszym niż 2700 stopni, (przez kąt
opasania rozumiemy wartość kątową,
na której taśma
wewnętrzna styka się z powierzchnią
wałka. Do wałków w strefie
ciśnieniowego odwadniania zaliczane
są te, na których prowadzone są
jednocześnie dwie taśmy z zawartym
między nimi odwadnianym osadem)
nadążne, automatyczne
naprowadzanie każdej z taśm
oddzielnie,
wanny do odprowadzenia filtratu
wykonane ze stali kwasoodpornej
minimum w gatunku 1.4301,
konstrukcja nośna prasy musi być
wykonana z profili stalowych
walcowanych na gorąco,
zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji nośnej przez cynkowanie
ogniowe.
naciąg i sterowanie biegiem taśm musi
być realizowane za pomocą
siłowników pneumatycznych,
urządzenie zabezpieczające przed
przelaniem osadu w przypadku
zerwania się jednej taśm,
system płukania taśm umożliwiający
jednoczesne czyszczenie całego
zestawu dysz
płuczących taśm bez
konieczności zatrzymywania instalacji
lub demontażu układu płukania,
układ do automatycznego zatrzymania
instalacji w przypadku zejścia taśm
poza zakres automatycznej regulacji,
walce, czopy, gniazda łożyskowe
muszą być wykonane z materiałów o
zwiększonej odporności na korozję,
łożyskowanie walców prasy musi być
wykonane w oparciu o łożyska
baryłkowe, uszczelnione w obudowie
simmeringiem i komorą smarową,
napęd obu taśm prasy jednym silnikiem
2
o mocy min. 3,0 kW,
zasilanym za pomocą falownika. Do
chłodzenia silnika podstawowego
wymagane jest zastosowania
chłodzenia wentylatorem
zewnętrznym,
5. sprężarka
powietrza do
wytwarzania
sprężonego
powietrza dla
potrzeb naciągu
taśm
i automatycznej
korekcji ich biegu
w prasie
Przeznaczona do wytwarzania
sprężonego powietrza
wykorzystanego do naciągu taśm oraz
korygowania ich biegu.
Wydajność: min. 250 l/min.
Ciśnienie: min. 11 bar,
Pojemność zbiornika ciśnieniowego:
min. 100 l
Dopuszczalne ciśnienie dla zbiornika:
min. 13 bar
Wyposażona w:
- włącznik ciśnieniowy
- zawór regulacyjny ciśnienia
6. pompa wody
płuczącej dla
potrzeb płukania
taśm sitowych
instalacji ściekiem
oczyszczonym
Wykonana jako pompa wirowa
jednostopniowa do podnoszenia
ciśnienia ścieku oczyszczonego dla
potrzeb płukania taśm sitowych w
instalacji odwadniania.
3
- wydatek całkowity do 25m /h
- ciśnienie
min. 5 bar
Obudowa i wirnik pompy wody
płuczącej muszą być wykonane z
żeliwa.
Pompa wraz z silnikiem
zamontowane na wspólnej fabrycznie
wykonanej podstawie.
Uszczelnienie wału pompy za
pomocą pierścienia ślizgowego.
Nie akceptuje się zastosowania pomp
wielostopniowych.
7. instalacja do
automatycznego
przygotowywania
roztworu
polielektrolitu
dostarczanego
w postaci
handlowej ciekłej
lub proszkowej
wraz z
przepływomierzem
i sterowaniem
Automatyczna stacja do
przygotowywania roztworu
polielektrolitu z postaci handlowej
proszkowej lub
ciekłej.
Stacja wykonana jako
dwukomorowa składająca się
minimum z następujących
elementów:
Dozowanie proszku
- zbiornik na polielektrolit
proszkowy o pojemności
minimum 50 kg; wykonany ze
stali kwasoodpornej w gatunku
minimum 1.4301;
- ślimak dozujący proszek, czas
pracy ślimaka dozującego
programowalny na panelu
obsługowym szafki stacji
roztwarzania, napęd ślimaka
dozującego o mocy min.
0,18 kW; wykonany ze stali
kwasoodpornej w gatunku
minimum 1.4301;
3
- spulchniacz zamontowany w
zbiorniku proszku dla
zapobiegania zawieszaniu się
polielektrolitu w tym zbiorniku,
moc silnika napędowego
spulchniacza min. 0,37 kW,
wykonany ze stali
kwasoodpornej w gatunku
minimum 1.4301;
- doprowadzenia wody przez filtr, z
reduktorem ciśnienia wody,
regulacją ilości wody
i wyłącznikiem ciśnieniowym do
nadzoru braku wody w sieci w
czasie dozowania proszku
- sonda sygnalizująca i blokująca
roztwarzanie w przypadku braku
proszku w zbiorniku
Pompa dozująca handlowy stężony
roztwór polielektrolitu
Pompa ślimakowa do podawania
koncentratu polimeru ze zbiornika
handlowego (dowóz polimeru) do
zbiornika zarobowego. Dozowana
objętość regulowana przekaźnikiem
czasowym
Zbiornik zarobowy
ze stali kwasoodpornej minimum w
gatunku 1.4301, pojemność min. 750
l, z armaturą wlotową w postaci
zaworu elektromagnetycznego 24 V
DC, z szybkobieżnym mieszadłem
napędzanym silnikiem, wał
mieszadła i skrzydełka z materiału
1.4301, sondy do sygnalizacji
poziomu napełnienia zbiornika,
Zbiornik magazynowy
ze stali kwasoodpornej minimum w
gatunku 1.4301, pojemność min.
1500 l, z pompą przerzutową o
wydajności min. 8 m3/h napędzaną
silnikiem o mocy min. 1,1 kW jako
pompą podającą roztwór
polielektrolitu z zbiornika
zarobowego do zbiornika
magazynowego, z sondami
pomiarowymi poziomu dla
sterowania pracą pompy
przerzutowej i pompy dozującej
polielektrolit do układu wtórnego
rozcieńczania.
Pompa dozowania polielektrolitu
Pompa dozowania polielektrolitu
przeznaczona do przetłaczania
roztworu polielektrolitu ze
zbiornika magazynowego do
układu wtórnego rozcieńczania
polielektrolitu. Sterowanie
wydajnością za pomocą
przemiennika częstotliwości
zabudowanego w szafie
sterowniczej instalacji
odwadniania. Wydajność
regulowana w przedziale co
najmniej od 80 l/h do 800 l/h
Układ wtórnego rozcieńczania
4
polielektrolitu
Układ zabudowany na
zbiornikach stacji, z zaworem
magnetycznym 24 V DC,
rotametrem do wskazywania ilości
wody rozcieńczającej,
przepływomierzem
elektromagnetycznym do
wskazywania ilości podawanego
polielektrolitu, mieszaczem
przelotowym, reduktorem ciśnienia
i zaworem do regulacji ilości wody
rozcieńczającej, układ
przygotowany do współpracy z
pompą ślimakową jako pompą
dozującą polielektrolit.
Przepływomierz indukcyjny
Służy do pomiaru ilości
polielektrolitu DN 25, PN 16
ochrona: IP 65
wyjście prądowe: 4 – 20 mA
materiał rury pomiarowej: 1.4301
napięcie:220 V, 50/60 Hz
Pomiar chwilowy i sumaryczny
Sterowanie lokalne
Szafa do automatycznego sterowania
i nadzoru pracy stacji roztwarzania
polielektrolitu wykonana zgodnie z
dyrektywami „LVD”, „EMC”,
„maszynową” i „BHP użytkowania
maszyn”, ze wszystkimi koniecznymi
agregatami do nadzoru silników, z
programowaniem czasu dozowania
proszku lub
czasu dozowania stężonego ciekłego
roztworu polielektrolitu i czasu
mieszania, z możliwością wyboru
pracy w trybie automatycznym lub
ręcznym oraz wyboru polielektrolitu
proszkowego lub płynnego.
Na panelu obsługowym szafki stacji
przygotowania roztworu polielektrolitu
powinna być dostępna możliwość
zmiany programowalnych parametrów
pracy stacji.
Wszystkie informacje o pracy stacji
jak i wyzwolonych zakłóceniach
winne być wyświetlane na panelu
obsługowym.
5
8. szafa sterownicza
dla zasilania i
sterowania pracą
instalacji
odwadniania,
Szafa sterownicza służąca do
automatycznego sterowania pracą
instalacji odwadniania osadu
wykonana zgodnie z dyrektywami
„LVD”, „EMC”, „maszynową” i „BHP
użytkowania maszyn” wraz ze
wszystkimi przyrządami załączającymi
i obsługowymi.
Napięcie: 400V, 3 fazy, N, PE, 50 Hz
Napięcie sterowania:24 V DC
W skład wchodzą:
- obudowa szafy sterowniczej z szyną
kablową, ogrzewaniem, oświetleniem
i gniazdkiem 230V urządzenie ma
współpracować z zabudowanymi na
obiekcie (na obiekcie oczyszczalni
zastosowane są szafy prod. Rittal,
typoszereg PS4000)
- część siłowa z wyłącznikiem
głównym, układem szyn zbiorczych,
stycznikami mocy, transformatorem
230 V AC i zasilaczem 24 VDC
- sterowanie instalacji realizowane
przez sterownik z programowalną
pamięcią kompatybilną z
pozostałymi urządzeniami na
oczyszczalni (na obiekcie
oczyszczalni zastosowane są
urządzenia firmy Siemens)
- falowniki kompatybilne z
pozostałymi urządzeniami na
oczyszczalni (na obiekcie
oczyszczalni zastosowane są
falowniki Siemens)
- dla obsługi instalacji na płycie
czołowej szafy sterowniczej mają
znaleźć się następujące elementy:
wyłącznik główny,
wyłącznik awaryjny,
podświetlony włącznik/wyłącznik
napięcia sterującego,
przełącznik preselekcyjny trybów
pracy: w automatyce lub
pod kontrolą operatora (ręczne),
przycisk podświetlony automatyka
start/stop,
przycisk podświetlony
zakłócenie/kasowanie zakłócenia,
przycisk kasowania sygnału
dźwiękowego,
przyciski podświetlone
włączników/wyłączników dla
pojedynczych napędów w ręcznym
trybie pracy,
kontrolki wskazań poziomów,
komunikatów pracy i zakłóceń,
licznik godzin pracy napędów
Podłączenie wszystkich urządzeń
peryferyjnych na zaciskach w dolnej
części szafy sterowniczej.
6
9. przenośnik
ślimakowy osadu do
kontenera
Układ przenośników ślimakowych
zapewniający transport osadu
odwodnionego z prasy do stanowiska
odbioru. Należy zapewnić minimum
dwupunktowy wylot nad stanowiskiem,
na wysokości minimum 2,5m nad
poziomem płyty. Wydajność
przenośników musi umożliwiać
transport odwodnionego osadu (800
kg/h suchej masy), wraz z docelową
dawką wapna w ilości 0,3 kg/kg suchej
masy osadu, tj. 240 kg wapna. Układ
musi zapewniać zdolność transportową
nawet przy uwodnieniu osadu rzędu
16% (w przypadku wystąpienia
zaburzeń technologicznych).
Wykonanie materiałowe, włącznie
z podporami:

obudowa - stal kwasoodporna
1.4301,

spirale – stal specjalna,
bezwałowa dwu- lub wielowstęgowa,

motoreduktory – wykonanie
normalne, lakierowane, obligatoryjnie
należy zastosować dystans – otwartą
przerwę pomiędzy obudową
przenośnika, a motoreduktorem.

zespoły napędowe
przystosowane do obciążenia pracą 24
h/d,

żywotność wykładziny
minimum 10 tysięcy motogodzin,

żywotność spirali minimum 40
tysięcy motogodzin,

uszczelnienie przenośników:
dławicowe,

pokrycie koryta: odporne na
ścieranie tworzywo sztuczne,

grubość wykładziny: 10 mm,

zespół napędowy: 230/400 V,
50 Hz, IP 55,
………………………………
Pieczęć i podpis wykonawcy
7
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards