(pieczęć przedszkola / szkoły) INFORMACJA O GOTOWOŚCI

advertisement
(pieczęć przedszkola / szkoły)
INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA DO
PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Imię i nazwisko dziecka ……………………………………..
Rok szkolny ………………………………………..
Forma wychowania przedszkolnego* – przedszkole
Informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego:
I.
1. Umiejętności społeczne i odporność emocjonalna:
1) mocne strony dziecka – dziewczynka jest grzecznym, dobrze ułożonym dzieckiem, chętnie przebywa
w grupie rówieśników, dba o porządek w swoim otoczeniu, jest pogodna i otwarta na innych, uczestnicząc
w zajęciach, zgłasza swoje potrzeby, z wielką ochotą współpracuje w zespole i przestrzega
obowiązujących zasad, dziewczynka wrażliwa – wzrusza się przy niektórych bajkach i opowiadaniach;
2) zauważone trudności – nie zawsze radzi sobie w trudnych sytuacjach i czasami nie przewiduje następstw
swoich zachowań, jest nieśmiała;
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka – w grach i zabawach aranżowano
trudne sytuacje do pokonania i wraz z dziewczynką podejmowano próby różnych rozwiązań, angażowano
ją do wystąpień publicznych, chwalono przy każdej okazji;
4) wskazówki dla rodziców – zachęcać dziecko do pokonywania trudności, często chwalić nawet za
drobne osiągnięcia, pomagać w rozwiązywaniu problemów, często rozmawiać.
2.
Umiejętności matematyczne i gotowość do nauki czytania i pisania:
1) mocne strony dziecka – dziewczynka liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego, potrafi
określać kierunki, zna liczebniki porządkowe, zna następstwo dnia i nocy, pór roku i tygodni oraz
miesięcy, zna i rozpoznaje figury geometryczne, potrafi dokonywać prostej klasyfikacji elementów,
zdania dzieli na kilka wyrazów, wyrazy na sylaby, potrafi w wyrazach o prostej budowie fonetycznej
podać pierwszą głoskę, lubi słuchać opowiadań, interesuje się czytaniem książek, rozumie treść i potrafi ją
opowiedzieć, rozumie sens informacji podanych za pomocą symboli i rysunków;
2) zauważone trudności – nie zawsze prawidłowo określa stosunki przestrzenne (prawo – lewo, nad,
pod, obok, za, w górze, w dole itd.);
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka – prowadzono z dziewczynką
dodatkowe ćwiczenia oparte na grach i zabawach z określaniem stosunków przestrzennych;
4) wskazówki dla rodziców – jak najczęściej w codziennych sytuacjach i zabawach wskazywać dziecku
stosunki przestrzenne.
3.
Sprawność motoryczna i koordynacja wzrokowo-ruchowa:
1) mocne strony dziecka – ruchy płynne, skoordynowane, dobrze utrzymuje równowagę, dziewczynka
lubi zabawy ruchowe, prawidłowo posługuje się ołówkiem, przyjmuje prawidłową postawę przy
rysowaniu, rysowane szlaczki utrzymuje w liniaturze, prawidłowo odwzorowuje figury geometryczne,
sprawnie i samodzielnie układa puzzle, układanki tematyczne, wykazuje się dobrą pamięcią wzrokową;
2) zauważone trudności – dziewczynka ma obniżoną koordynację ruchów rąk, co przejawia się
przy wycinaniu nożyczkami, np. po obwodzie koła;
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka – dostosowywano zadania
indywidualne zachęcające dziewczynkę do ćwiczeń paluszkowych w celu wyrobienia nawyku
prawidłowego nacisku i wyczucia narzędzia do wycinania;
4) wskazówki dla rodziców – stosowanie pozytywnej motywacji, czyli chwalić za wysiłek i zachęcać do
działania, codzienne, ale krótkie ćwiczenia rączek.
4. Samodzielność, w tym umiejętność wykonywania czynności samoobsługowych:
1) mocne strony dziecka – dziewczynka jest samodzielna
przy czynnościach higienicznych,
samodzielnie spożywa posiłki, rozbiera się i ubiera – również w odzież wierzchnią, samodzielnie zakłada
różne typy obuwia, pamięta o potrzebie mycia rąk i zębów, samodzielnie planuje treść wykonywanych
rysunków i innych prac plastycznych, pamięta o zasadach zachowania się, sama zgłasza złe samopoczucie,
utrzymuje porządek w swoim otoczeniu;
2) zauważone trudności – nie zauważono;
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka – nie dotyczy;
4) wskazówki dla rodziców – nie dotyczy;
II. Potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia
i zainteresowania:
1) opis – dziewczynka uważnie słucha, mówi płynnie, lubi układać historyjki – potrafi wnioskować,
dziecko jest aktywne na zajęciach – często zgłasza się do odpowiedzi, wypowiada się zdaniami i
poprawną polszczyzną, ma duży zasób słów, bardzo chętnie pomaga
w różnych czynnościach w
przedszkolu itp., wykazuje zainteresowania przyrodą, zwierzętami;
2) podjęte lub potrzebne działania służące ich rozwijaniu – podjęto działania związane z rozwijaniem
słownictwa i oglądaniem książeczek tematycznych, słuchaniem ciekawostek o zwierzętach;
3) wskazówki dla rodziców – czytać dziecku bajki, baśnie i uaktywniać dziecko, często rozmawiać,
pobudzać do aktywności językowej, rozwijać zainteresowania przyrodnicze.
III. Dodatkowe spostrzeżenia o dziecku:
Dziewczynka praworęczna o wysokiej sprawności fizycznej. Odczuwa radość z wykonanej pracy. Jest gotowa
do podjęcia nauki w klasie I szkoły podstawowej.
(data i podpis nauczyciela)
(pieczęć i podpis dyrektora)
* Wpisać odpowiednio: przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, punkt przedszkolny, zespół
wychowania przedszkolnego.
Download