Zmiany warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

advertisement
Zmiany warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
Szybkość zachodzących zmian nie miała nigdy wcześniej miejsca w
przyszłości. Ytong i Silka przekształcają się bezustannie, dostosowując do
potrzeb zmieniającego rynku. Branża budowlana bowiem przekształca się
bezustannie w trosce o użytkowników budynków. Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej opublikowało zmiany do rozporządzenia w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
Przedstawione przez Ministerstwo zmiany wynikają z postanowień dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie
charakterystyki energetycznej budynków. Energooszczędność jest jednym z
priorytetowych celów, jakie stawia Xella Polska, producent Ytong i Silka wobec
swoich materiałów budowlanych. Dostosowujemy je do zmieniających się oczekiwań
rynku oraz wprowadzamy nowe, innowacyjne rozwiązania w białej technologii
budowlanej.
Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków stawia za
cel wobec państw członkowskich Unii Europejskiej obniżenie ilości energii niezbędnej
do pokrycia zapotrzebowania na ciepło budynków. Jedną z najistotniejszych zmian w
warunkach technicznych jest ustalenie stałych wartości bazowych wskaźnika EPH+W,
wyrażającego roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przeznaczoną do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody w budynku (tab. 1). W
zależności od wyposażenia dodatkowego, wartość bazowa może być powiększona o
ilość energii na chłodzenie i oświetlenie obiektu. Zapis taki uniezależnia wartość
graniczną wskaźnika EP od geometrii budynku.
Dostosowanie warunków technicznych do dyrektywy 2010/31/UE pociąga za sobą
również zaostrzenie wymagań wobec izolacyjności termicznej przegród. W związku z
tym obowiązywać będzie nowa wartość graniczna współczynnika przenikania ciepła
przez ściany zewnętrzne U ≤ 0,25 W/(m2K). Zmianie ulegną również wymagania
wobec dachów, stropów międzykondygnacyjnych, czy ścian wewnętrznych (tab. 2).
Ważną informacją jest, że nowoprojektowane budynki będą musiały spełniać
jednocześnie wymagania co do maksymalnego zapotrzebowania na energię
pierwotną (wskaźnik EP) oraz co do minimalnej izolacyjności termicznej przegród
(współczynnik U). Wedle wciąż obowiązujących przepisów, nowe budynki musiały
spełniać tylko jedno z powyższych wymagań.
Postanowienia nowej wersji warunków technicznych wejdą w życie od 1 stycznia
2014 roku. Rozporządzenie przewiduje jednak, że wymagania dotyczące
wskaźników EP oraz współczynników U będą się konsekwentnie zwiększać wraz z
początkiem lat 2017 oraz 2021. Zabieg ten ma na celu przygotowanie rynku
budowlanego na spełnienie wymogu zapisanego w artykule 9 dyrektywy 2010/31/UE.
Docelowo, od 1 stycznia 2021 roku wszystkie nowoprojektowane budynki powinny
być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Współczynnik przenikania ciepła
U przez ściany zewnętrzne ma wynosić wówczas nie więcej niż 0,20 W/(m 2K).
Nowe wymagania z pewnością przyczynią się do zwiększonego nacisku na wybór
materiałów budowlanych oraz systemów ogrzewania i wentylacji przyczyniających się
do zwiększenia efektywności energetycznej budynku. Szeroką i ciekawą ofertę takich
materiałów budowlanych prezentuje w tym segmencie producent materiałów
budowlanych Ytong i Silka.
Xella Polska posiada w swojej ofercie wiele rozwiązań ograniczających
zapotrzebowanie na energię w budynku. Do podstawowych należą bloczki Ytong
Energo oraz Ytong Energo+, które pozwalają na wznoszenie ścian
jednowarstwowych spełniających wymóg U ≤ 0,25 W/(m2K). Brak konieczności
wykonania warstwy izolacji znacznie przyśpiesza proces powstawania ścian oraz
obniża ich koszty. Co więcej, bloczki Ytong już teraz umożliwiają uzyskanie wartości
U = 0,19 W/(m2K), która spełniają wymogi planowane dopiero od 2021 r.
Download