Uploaded by jevovo5572

Przegląd systemów FK

advertisement
Klaudia Wilczyńska, Patrycja Bryłka, Łukasz Orłowski
Systemy FK
Systemy FK to oprogramowanie
użytkowe typu biznesowego do operacji
księgowych, które rejestruje i przetwarza
transakcje rachunkowości w ramach
poszczególnych modułów (części
systemu) takich jak:
• rachunki do zapłaty
• należności
• płace
• obroty i salda.
Systemy takie przeznaczone są dla
samodzielnych księgowych, małych i
średnich przedsiębiorstw, biur
rachunkowych, itp.
07/02/2021
2
Systemy FK
Wraz z rozwojem technologicznym
systemy FK z roli narzędzia służącego do
rejestracji zdarzeń gospodarczych,
przekształciły się w systemy wspierający
kierownictwo w podejmowaniu decyzji
dotyczących zarówno bieżącego
funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak
również istotnych z punktu widzenia jego
rozwoju.
Najbardziej skomplikowane
oprogramowania księgowości bywają
częścią rozległego pakietu
oprogramowania określanego jako
planowanie zasobów przedsiębiorstwa
(systemy klasy ERP).
07/02/2021
3
Systemy FK
Głównym elementem zintegrowanego systemu
informatycznego jest system finansowoksięgowy. Wraz z rozwojem technologicznym
system ten, z roli narzędzia służącego do
rejestracji zdarzeń gospodarczych,
przekształcił się w system wspierający
kierownictwo w podejmowaniu decyzji
dotyczących zarówno bieżącego
funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak również
istotnych z punktu widzenia jego rozwoju.
Informatyczny system finansowo-księgowy
składa się z powiązanych ze sobą modułów.
Powiązanie to, pozwala na dostęp do danych
wprowadzonych w jednym z modułów z
poziomu pozostałych obszarów systemu.
07/02/2021
4
Funkcje systemów FK
Takie bardziej zaawansowane systemy pełnią 4 podstawowe
funkcje:
• funkcję informacyjną – polegającą na dostarczaniu
informacji na potrzeby odbiorców zewnętrznych (m.in.
instytucje finansowe, urzędy), jak również wewnętrznych
(właściciele, kierownictwo, pracownicy),
• funkcję zarządczą - która realizowana jest przez
systematyczne dostarczanie danych w postaci wskaźników,
raportów oraz sprawozdań, jej celem jest pobudzanie
zarządu w celu poprawy wyników w przyszłości,
• funkcję komunikacyjną – przejawiającą się w terminowym
dostarczaniu informacji o określonym stopniu
szczegółowości i dokładności,
• funkcję sprawozdawczą - której głównym celem jest
przygotowanie sprawozdań finansowych wymaganych
przepisami prawa, których głównym odbiorcą są odbiorcy
zewnętrzni
07/02/2021
5
Cele systemów FK
Rozwój funkcji systemu finansowo-księgowego
ma na celu efektywne zaspokajanie potrzeb
odbiorców informacji. Raporty i sprawozdania
generowane przez system powinny być
dostępne w dowolnej chwili. Bieżący i
natychmiastowy dostęp do danych,
zgromadzonych w bazach, możliwy jest dzięki
zastosowaniu wszelkiego rodzaju tablic oraz
filtrów. Rozwiązania technologiczne stosowane
w systemach finansowo-księgowych,
pozwalają na korzystanie z wspólnych baz
danych wielu użytkownikom jednocześnie.
Ponadto pozwalają użytkownikom na
tworzenie własnych raportów, dostosowanych
do potrzeb jednostki. W celu maksymalnego
dopasowania informacji generowanych w
systemie finansowo- -księgowym do potrzeb
kadry zarządzającej, należy dostosować
wewnętrzne standardy rachunkowości do
potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa.
07/02/2021
6
Cele systemów FK
Często zdarza się, iż kierownictwo jednostki
nie potrafi w pełni wykorzystać uzyskanych
informacji. W celu lepszego wykorzystania
możliwości informacyjnych systemu
finansowo-księgowego, należy dopasować
stosowane standardy rachunkowości do
wymagań rachunkowości zarządczej i zatrzeć
różnice występujące między potrzebami
informacyjnymi zarządzania a danymi
dostarczanymi przez system finansowoksięgowy. Spełnienie funkcji, jakie powinien
realizować system finansowo-księgowy,
wymaga posiadania odpowiedniego
oprogramowania, umożliwiającego bieżące
przetwarzanie danych i informacji.
07/02/2021
7
Klaudia Wilczyńska, Patrycja Bryłka, Łukasz Orłowski
Kryteria wyboru systemu FK
Informatyczny system finansowo-księgowy
powinien przede wszystkim dostarczać
informacje osobom zarządzającym
przedsiębiorstwem, jak również umożliwiać
pozyskiwanie danych wymaganych przez
odbiorców zewnętrznych, m.in. urzędy, banki
czy też kontrahenci. Ze względu na dość
znaczne różnice dotyczące zakresu informacji
dostarczanych odbiorcom wewnętrznym i
zewnętrznym, niezbędne jest zapewnienie
elastyczności systemu oraz możliwości
prezentacji informacji w różnych układach i
konfiguracjach. Wybór systemu
informatycznego powinien uwzględniać wiele
kryteriów, w tym między innymi:
branżę przedsiębiorstwa oraz obszary jego
działalności,
poziom zróżnicowania prowadzonej
działalności,
07/02/2021
9
Kryteria wyboru systemu FK
System finansowo-księgowy spełnia w przedsiębiorstwie wiele
funkcji. Wśród głównych można wskazać:
• Intotnym czynnikiem
decydującym o
wyborze konkretnego oprogramowania
jest założony budżet projektu. Koszty
poniesione na wdrożenie powinny być
adekwatne do korzyści wynikających z
zastosowania systemu
informatycznego. Kolejnym kryterium
branym pod uwagę przy wyborze
systemu informatycznego jest jego
zgodność z obowiązującymi przepisami
prawa. Najistotniejszym elementem z
punktu widzenia systemu finansowoksięgowego jest zapewnienie jego
zgodności z przepisami ustawy o
rachunkowości oraz możliwości
dostarczenia danych wymaganych
07/02/2021
10
Systemy FK
Prawo do korzystania z systemu zwykle
kupuje się jako licencję oprogramowania.
Jeśli kupujący tego potrzebuje w gotowej
aplikacji dokonuje się lokalnych zmian.
Cena systemu (aplikacji) zależy od
złożoności i kosztów realizacji
oprogramowania oraz wdrożenia w
firmie.
07/02/2021
11
Kryteria wyboru systemu FK
System informatyczny, dostarczający
informacji do zarządzania
przedsiębiorstwem, musi być systemem
elastycznym. Już na etapie jego wyboru
należy wziąć pod uwagę możliwość jego
rozwoju w przyszłości. Z tego też powodu
należy poświęcić szczególną uwagę
kwestii wyboru firmy wspomagającej
proces wdrożenia systemu, gdyż dzięki
jej doświadczeniu możliwy jest
prawidłowy dobór oraz zapewnienie
spójności wykorzystanych narzędzi oraz
technologii informatycznych, ale również
podczas eksploatacji systemu bieżąca
współpraca może okazać się
nieoceniona dla natychmiastowej reakcji
na potrzeby informacyjne kierownictwa
przedsiębiorstwa. Dobór odpowiedniego
07/02/2021
12
Kryteria wyboru systemu FK
Kryterium
Branża przedsiębiorstwa, obszar
działania
Poziom zróżnicowania działalności
Rachunkowość zarządcza
Możliwość wyboru systemu
dedykowanego dla danej branży
Im bardziej skomplikowana działalność,
tym wyższy poziom zaawansowania
systemu księgowego
Rachunkowość finansowa
Możliwość wyboru systemu
dedykowanego dla danej branży
Nieznaczny wpływ na wybór systemu
Skomplikowanie struktury
organizacyjnej
Większy poziom skomplikowania struktury
Nieznaczny wpływ na wybór systemu
wymaga bardziej rozwiniętego systemu
finansowo-księgowego
Założony budżet projektu
Budżet wzrasta wraz z wyższym
poziomem wymagań oraz bardziej
rozwiniętymi procesami
Możliwość wyboru stosunkowo tanich
rozwiązań, dostosowanych do wymagań
sprawozdawczych
Zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa
Dowolność w wyborze systemu
Zgodność systemu z zasadami
określonymi w Ustawie o rachunkowości,
zaspokojenie potrzeb informacyjnych w
zakresie podatków i obowiązków
statystycznych
Elastyczność systemu
Zdolność dostosowywania systemu do
stale zmieniającej się sytuacji i wymagań
kierownictwa jednostki
Możliwość dostosowania systemu do
zmieniających się przepisów prawnych,
wymagań sprawozdawczości
Wybór firmy wdrożeniowej
Wymagane duże doświadczenie firmy
wdrożeniowej oraz umiejętność
dostosowania systemu do wymagań
jednostki
Udział firmy wdrożeniowej może
ograniczyć się do uruchomienia systemu
oraz przeszkolenia pracowników
Bezpieczeństwo informacji
Ochrona przed utratą danych oraz
zabezpieczenie przed dostępem osób
nieuprawnionych
Ochrona przed utratą danych oraz
zabezpieczenie przed dostępem osób
07/02/2021
nieuprawnionych
13
Sage Symfonia
Sage Symfonia to oprogramowanie o ugruntowanej pozycji rynkowej z
wypracowanymi standardami obsługi. Firma Sage jest jednym z czołowych
producentów systemów do zarządzania przedsiębiorstwem dla małych i średnich
firm.
• Keep copy to a minimum with 3-5 bullet points, 3 being optimum
• If you have more to say about content, place this in the notes or handouts
• The bullet points should be prompts and not composed of copy that is read out in
full to your audience
07/02/2021
15
Sage Symfonia
Sage Symfonia to oprogramowanie o ugruntowanej pozycji rynkowej z
wypracowanymi standardami obsługi. Firma Sage jest jednym z czołowych
producentów systemów do zarządzania przedsiębiorstwem dla małych i średnich
firm.
• Keep copy to a minimum with 3-5 bullet points, 3 being optimum
• If you have more to say about content, place this in the notes or handouts
• The bullet points should be prompts and not composed of copy that is read out in
full to your audience
W skład oferty firmy Sage wchodzą następujące linie produktowe:
Sage Symfonia Start Księgowość – pakiet przeznaczony dla firm rozliczających się
uproszczoną księgowością, który umożliwia prowadzenie ewidencji i rozliczeń, jak też
zarządzanie sprzedażą. Pozwala na elastyczne dopasowanie do formy
opodatkowania i sposobu rozliczania oraz tworzenie zestawień i wydruk dokumentów
podatkowych. Zapewnia także obsługę rozliczeń zagranicznych.
07/02/2021
16
Comarch Optima
Program Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima jest najpopularniejszym w Polsce systemem do
kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem. Program ten został opracowany i
jest rozwijany przez zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu
ekonomii, zarządzania, rachunkowości, informatyki oraz prawa
07/02/2021
17
Comarch Optima
średnich firm.
• Keep copy to a minimum with 3-5 bullet points, 3 being optimum
• If you have more to say about content, place this in the notes or handouts
Program Comarch ERP Optima jest systemem dedykowanym małym i średnim
przedsiębiorstwom o różnym profilu działalności. Umożliwia obsługę takich działów
jak księgowość, kadry i płace, fakturowanie i sprzedaż. System charakteryzuje się
budową modułową. Każdy z modułów obsługuje jeden obszar działania firmy. Jest
systemem zintegrowanym, pracujący na jednej bazie danych. Umożliwia szybką
wymianę informacji między poszczególnymi działami i oddziałami firmy.
System Comarch ERP Optima jest dostępny w modelu stacjonarnym oraz w
chmurze, dzięki czemu użytkownicy mogą kompleksowo zarządzać procesami w
firmie przez Internet. Klient wybierając stały abonament otrzymuje dostęp do
oprogramowania wspierającego zarządzanie online firmą poprzez przeglądarkę
internetową.
Ważną część oferty Comarch ERP Optima stanowią rozwiązania dedykowane dla
Biur Rachunkowych oraz Kancelarii Podatkowych. Oprócz wersji podstawowych
07/02/2021
18
Enova365
System enova365 jest modułowym oprogramowaniem klasy ERP potrafiącym
zaspokoić potrzeby użytkowników w każdym obszarze działalności firmy.
Firma Soneta, która jest producentem oprogramowania enova365, bardzo dużą
wagę przykłada do innowacyjności swojego rozwiązania. Przykładem jej przejawu
jest system enova365 w wersji multi. Wersja ta daje użytkownikom możliwość
korzystania z oprogramowania tradycyjnie, na komputerze stacjonarnym czy też
laptopie, ale również na urządzeniach z ekranami dotykowymi.
07/02/2021
19
Enova365
h firm.
• Keep copy to a minimum with 3-5 bullet points, 3 being optimum
• If you have more to say about content, place this in the notes or handouts
System enova365 cechuje się między innymi:
integralnością – system oparty jest na centralnej bazie danych,
skalowalnością – możliwa jest jego rozbudowa wraz z rozwojem firmy,
otwartością – w łatwy sposób możliwe jest połączenie enovy z innymi aplikacjami i
systemami,
uniwersalnością – oprogramowanie zawiera elementy, funkcje niezbędne dla każdej
firmy, bez względu na skalę i rodzaj prowadzonej działalności (np. kadry i płace,
księgowość, handel),
modularnością – za każdy obszar działania przedsiębiorstwa odpowiada
dedykowany moduł, jednak wszystkie pracują na wspólnej bazie danych, dzięki
czemu nie ma konieczności kilkukrotnego wprowadzania tych samych danych w
różnych działach.
07/02/2021
20
Klaudia Wilczyńska, Patrycja Bryłka, Łukasz Orłowski
Download